1.    Hoán vị
a)    Định nghĩa: Cho tập hợp A có $n\,\,(n \geqslant 1)$phần tử. Khi sắp xếp $n$ phần tử này theo một thứ tự, ta được một hoán vị các phần tử của tập A (gọi tắt là một hoán vị của A)
b)    Số các hoán vị
      Định lí 1: Số các hoán vị của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu ${P_n}$, là:
${P_n} = n! = n(n - 1)(n - 2)...1$
     Ví dụ: Một đoàn khách du lịch dự định tham quan bảy địa điểm $A,B,C,D,E,G$ và $H$ ở thủ đô Hà Nội. Họ đi thăm quan theo một thứ tự nào đó, chẳng hạn $B \to A \to C \to E \to D \to G \to H$. Như vậy, mỗi cách chọn thứ tự các địa điểm tham quan trên là một hoán vị của tập $\left\{ {A,B,C,D,E,G,H} \right\}$. Thành thử, đoàn khách có tất cả $7! = 5040$ cách chọn.
    2, Chỉnh hợp
a) Định nghĩa:
          Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi lấy ra $k$phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một chỉnh hợp chập k của A)
          Nhận xét: Hai chỉnh hợp khác nhau khi và chi khi có một phần tử của chỉnh hợp này mà không phải của chỉnh hợp kia, hoặc phần tử của hai chỉnh hợp giống nhau nhưng được sắp xếp theo thứ tự khác nhau.
b)    Số các chỉnh hợp
Định lí 2:
Số các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu $A_n^k$ ($1 \leqslant k \leqslant n$) là:  $A_n^k = n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1).$
Nhận xét: $A_n^n = {P_n} = n!$
Ví dụ: Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vecto khác vecto $\overrightarrow 0 $ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?
Giải: Mỗi cặp sắp xếp thứ tự gồm hai điểm $\left( {A,B} \right)$ cho ta một vecto có điểm đầu A, điểm cuối B và ngược lại. Như vậy, mỗi vecto có thể xem là một chỉnh hợp chập 2 của tập hợp 6 điểm đã cho. Thành thử  số vecto cần tìm là
$A_6^2 = 6.5 = 30$
Chú ý: Với $0 < k < n$thì ta có thể viết công thức (1) dưới dạng
                                   $A_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}$            (2)       
Ta quy ước $0! = 1$ và $A_n^0 = 1$
Khi đó công thức (2) đúng cho cả $k = 0$ và $k = n$. Vậy công thức (2) đúng với mọi số nguyên $k$ thỏa mãn $0 \leqslant k \leqslant n$.
3, Tổ hợp
a) ĐN:
        Cho tập A có $n$ phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Mỗi tập con của A có $k$phần tử được gọi là một tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một tổ hợp chập $k$ của A)
Như vậy lập một tổ hợp chập $k$của A chính là lấy ra $k$phần tử của A (không quan tâm đến thứ tự)
b) Số các tổ hợp:
Kí hiệu $C_n^k$( hoặc ($\frac{n}{k}$)) là số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có $n$phần tử.
Định lí 3:
Số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có n phần tử ($1 \leqslant k \leqslant n$) là
$C_n^k = \frac{{A_n^k}}{{k!}} = \frac{{n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1)}}{{k!}}$            (3)
          Ví dụ 6: Trong mặt phẳng cho một tập hợp P gồm 7 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh đều thuộc P?
Giải:
           Với mỗi tập con gồm 3 điểm bất kỳ của P, tạo ra được một tam giác với các đỉnh là 3 điểm đó. Ngược lại, mỗi tam giác có 3 đỉnh thuộc P tương ứng với một tập con gồm 3 điểm của P. Vậy số tam giác có 3 đỉnh thuộc P chính bằng số các tổ hợp chập 3 của tập P, tức là bằng
$C_7^3 = \frac{{7.6.5}}{{3!}} = 35$
4, Hai tính chất cơ bản của số $C_n^k$
a) Tính chất 1:
 Cho số nguyên dương $n$và số nguyên $k$ với $0 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_n^k = C_n^{n - k}$
b) Tính chất 2 (hằng đẳng thức Pa-xcan)
Cho các số nguyên $n$ và $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_{n + 1}^k = C_n^k + C_n^{k - 1}$

bjh thuog qua ah –  huan11a1 19-11-12 08:39 PM

Thẻ

× 156
× 34
× 58

Lượt xem

25332
Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: cai tai jong me 8/3/2015 12:28:45 AM
 • Ruanyu Jian: anh nau cho noi cut de 8/3/2015 12:29:02 AM
 • Ruanyu Jian: dam an k het de phan.... 8/3/2015 12:29:17 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:29:23 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:29:29 AM
 • Ruanyu Jian: con co bay la bay la 8/3/2015 12:30:08 AM
 • Ruanyu Jian: bay tu cua phu bay ra canh dong 8/3/2015 12:30:27 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:30:43 AM
 • Ruanyu Jian: be sam la chim vang anh 8/3/2015 12:31:06 AM
 • Ruanyu Jian: bay di, bay mai bay vao long anh 8/3/2015 12:31:47 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:31:54 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:32:01 AM
 • Ruanyu Jian: cong cha nhu nui thai son 8/3/2015 12:32:36 AM
 • Ruanyu Jian: nghia me nhu nuoc trong nguon chay ra 8/3/2015 12:32:59 AM
 • Ruanyu Jian: mot long tho me kinh cha 8/3/2015 12:33:15 AM
 • Ruanyu Jian: cho tron chu hieu moi la dao con 8/3/2015 12:33:37 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:33:43 AM
 • Ruanyu Jian: ngot ngao nhu bat canh don 8/3/2015 12:34:01 AM
 • Ruanyu Jian: thu rui moi biet no ngon lam sao 8/3/2015 12:34:21 AM
 • Ruanyu Jian: long ta lai thay nao nao 8/3/2015 12:34:34 AM
 • Ruanyu Jian: hom nay thoi tiet ra sao day nhi? 8/3/2015 12:34:59 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:35:04 AM
 • Ruanyu Jian: a a a oi 8/3/2015 12:35:10 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/3/2015 12:35:37 AM
 • Ruanyu Jian: ngu chua ta? 8/3/2015 12:35:46 AM
 • Sam Tats: lúc nãy thì ngủ dc, mà bây h lại hông ùi a 8/3/2015 12:36:33 AM
 • Ruanyu Jian: hjchjc 8/3/2015 12:36:45 AM
 • Ruanyu Jian: mun nghe nhac cho de ngu k? 8/3/2015 12:37:07 AM
 • Sam Tats: dạ mún a happy 8/3/2015 12:37:41 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/3/2015 12:37:47 AM
 • Ruanyu Jian: doi a gui link cho 8/3/2015 12:37:58 AM
 • Sam Tats: dạ 8/3/2015 12:38:19 AM
 • Ruanyu Jian: https://m.youtube.com/watch?v=0LN5mbENmf4 8/3/2015 12:41:30 AM
 • Ruanyu Jian: https://m.youtube.com/watch?v=1ekPDe4tLdg 8/3/2015 12:43:05 AM
 • Ruanyu Jian: https://m.youtube.com/watch?v=QELIi9TM7tw 8/3/2015 12:45:33 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/3/2015 12:45:39 AM
 • Ruanyu Jian: vua nghe vua nham mat lai cho de ngu 8/3/2015 12:47:21 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/3/2015 12:47:32 AM
 • Sam Tats: happy 8/3/2015 12:48:07 AM
 • Ruanyu Jian: 😜😛 8/3/2015 12:49:03 AM
 • Sam Tats: sad crying 8/3/2015 12:50:51 AM
 • Ruanyu Jian: ? 8/3/2015 12:51:42 AM
 • Ruanyu Jian: sao vay e? 8/3/2015 12:52:00 AM
 • Ruanyu Jian: dung khoc 8/3/2015 12:52:12 AM
 • Ruanyu Jian: con gai khoc la k xinh dau 8/3/2015 12:52:32 AM
 • Ruanyu Jian: cuoi cai a xem nao? 8/3/2015 12:52:46 AM
 • Sam Tats: hixhix tối khóc cũng chả có ai nhìn thấy nên cười cũng v hoy a 8/3/2015 12:53:07 AM
 • Ruanyu Jian: hjx 8/3/2015 12:53:21 AM
 • Ruanyu Jian: ma nhin thay do em 8/3/2015 12:53:39 AM
 • Ruanyu Jian: no o sau lung e day 8/3/2015 12:53:49 AM
 • Sam Tats: e hông sợ ma âu a 8/3/2015 12:54:11 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/3/2015 12:54:19 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/3/2015 12:54:32 AM
 • Ruanyu Jian: sao ma khoc? 8/3/2015 12:54:49 AM
 • Sam Tats: bài hát ý nghĩa lắm a 8/3/2015 12:54:55 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/3/2015 12:55:02 AM
 • Sam Tats: sad 8/3/2015 12:55:03 AM
 • Ruanyu Jian: a con nhieu bai lam 8/3/2015 12:55:11 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/3/2015 12:55:31 AM
 • Sam Tats: mấy bài này làm e nhớ lại hồi cấp 2 8/3/2015 12:55:38 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/3/2015 12:55:46 AM
 • Ruanyu Jian: sao? 8/3/2015 12:55:49 AM
 • Ruanyu Jian: ke a nghe coi 8/3/2015 12:56:25 AM
 • Sam Tats: ty hs hoy a à 8/3/2015 12:56:30 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/3/2015 12:56:45 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/3/2015 12:57:05 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/3/2015 1:25:56 AM
 • Ruanyu Jian: sam, ngu dk chua e? 8/3/2015 1:26:37 AM
 • Sam Tats: dạ hông a ơi 8/3/2015 1:26:47 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/3/2015 1:29:09 AM
 • Ruanyu Jian: hjx, tui e qua 8/3/2015 1:29:37 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heartchi tai a 8/3/2015 1:30:38 AM
 • Sam Tats: có j âu a 8/3/2015 1:31:29 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/3/2015 1:31:36 AM
 • Ruanyu Jian: hjx, cho anh dang mua to nen cung k ngu dk 8/3/2015 1:32:43 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/3/2015 1:33:14 AM
 • Sam Tats: chỗ e cũng v sad 8/3/2015 1:34:12 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/3/2015 1:34:28 AM
 • Sam Tats: nghe nhạc thêm mưa nữa a 8/3/2015 1:34:28 AM
 • Sam Tats: quá hợp ùi sad 8/3/2015 1:34:44 AM
 • Ruanyu Jian: uk, hj 8/3/2015 1:35:02 AM
 • Sam Tats: bame e kêu đi ngủ ùi, e ngủ trc nha!!! sad 8/3/2015 1:35:58 AM
 • Sam Tats: Chúc a ngủ ngon 8/3/2015 1:36:05 AM
 • Ruanyu Jian: m.youtube.com/watch?v=Qkf3tvgERBA 8/3/2015 1:36:22 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/3/2015 1:36:41 AM
 • Ruanyu Jian: chuc e nngu ngon, mo dep 8/3/2015 1:37:07 AM
 • Sam Tats: sad crying 8/3/2015 1:37:42 AM
 • Ruanyu Jian: wave 8/3/2015 1:37:42 AM
 • Ruanyu Jian: sao ma bun the? 8/3/2015 1:38:04 AM
 • Sam Tats: kiểu này chắc hôm sau 2 mắt e sưng lên un 8/3/2015 1:38:42 AM
 • Ruanyu Jian: sadco chuyen j? 8/3/2015 1:38:47 AM
 • Ruanyu Jian: ngu dj 8/3/2015 1:39:09 AM
 • Sam Tats: dạ nói đi ngủ chứ hông pít e có ngủ dc hông sad 8/3/2015 1:39:45 AM
 • Ruanyu Jian: ngu k la no sung that day 8/3/2015 1:39:59 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/3/2015 1:40:36 AM
 • Sam Tats: dạ dù sao cũng cảm ơn a nha! 8/3/2015 1:40:37 AM
 • Sam Tats: e phải off ùi, bye bye a 8/3/2015 1:41:14 AM
 • Ruanyu Jian: saduk, k co chi, nay noi the la anh giann day 8/3/2015 1:41:39 AM
 • Ruanyu Jian: bye e. 8/3/2015 1:41:57 AM
 • Ruanyu Jian: wave 8/3/2015 1:42:37 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • duyducminh