12206

bài tập

Bài 1.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN: TOÁN - KHỐI B

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
. Cho hàm số $y=2x^3-3(m+1)x^2+6mx     (1)$, với $m$ là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi $m=-1$.
b) Tìm $m$ để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị $A$ và $B$ sao cho đường thẳng $AB$ vuông góc với đường thẳng $y=x+2$.

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:    $\sin 5x + 2\cos^2x=1$

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương tình $\begin{cases}2x^2+y^2-3xy+3x-2y+1=0 \\ 4x^2-y^2+x+4=\sqrt{2x+y}+\sqrt{x+4y}   \end{cases}   (x,y \in R)$

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1} x\sqrt{2-x^2}dx $

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp $S. ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đấy. Tính theo $a$ thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SCD)$.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
$P=\frac{4}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+4} } -\frac{9}{(a+b)\sqrt{(a+2c)(b+2c)} } $.

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình thang cân $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau và $AD=3BC$. Đường thẳng $BD$ có phương trình $x+2y-6=0$ và tam giác $ABD$ có trực tâm $H(-3;2)$. Tìm tọa độ các đỉnh $C$ và $D$.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3;5;0)$ và mặt phẳng $P: 2x+3y-z-7=0$. Viết phương trình đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với $(P)$. Tìm tọa độ điểm đối xứng của $A$ qua $(P)$.

Câu 9.a (1,0 điểm). Có hai chiếc hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp thứ hai chứa 2 viên bi đỏ và 4 viên bị trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi được lấy ra có cùng màu.

B. Theo chương trình nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có chân đường cao hạ từ đỉnh $A$ là $H(\frac{17}{5};\frac{1}{5}  )$. Chân đường phân giác trong của góc $A$ là $D(5;3)$ và trung điểm của cạnh $AB$ là $M(0;1)$. Tìm tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-1;1),  B(-1;2;3)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{-2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{3}$. Viết phương trình đường thẳng đi qua $A,$ vuông góc với hai đường thẳng $AB$ là $\Delta $.

Câu 9.b (1 điểm). giải hệ phương trình $\begin{cases}x^2+2y=4x-1 \\ 2 \log_3(x-1)-\log_{\sqrt{3} }(y+1)=0 \end{cases} $
Bài 2.
 Đề thi tuyển sinh đại học năm $2013$
 Môn Toán - Khối D

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ($7$ điểm)
Câu $1$ ($2,0$ điểm)

Cho hàm số $y=2x^3-3mx^2+(m-1)x+1      (1)$, với $m$ là tham số thực.
$a)$ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $(1)$ khi $m=1$.
$b)$ Tìm $m$ đề đường thẳng $y=-x+1$ cắt đồ thị hàm số $(1)$ tại ba điểm phân biệt.

Câu $2$ ($1,0$ điểm) Giải phương trình $\sin 3x + \cos 2x-\sin x=0$

Câu $3$ ($1,0$ điểm) Giải phương trình $2\log_2x+\log_\frac{1}{2} (1-\sqrt{x} )=\frac{1}{2} log_\sqrt{x} (x-2\sqrt{x} +2)$


Câu $4$ ($1,0$ điểm)
tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}\frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx$

Câu $5$ ($1,0$ điểm)
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $a$, cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy, $\widehat{BAD}=120^0 ,M$ là trung điểm của cạnh $BC$ và $\widehat{SMA} =45^0$. Tính theo $a$ thể tích của khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm $D$ đến mặt phẳng $(SBC)$.

Câu $6$ ($1,0$ điểm)
Cho $x,y$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xy\leq y-1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{x+y}{\sqrt{x^2-xy+3y^2} } -\frac{x-2y}{6(x+y)} $

II. PHẦN RIÊNG ($3,0$ điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn

Câu $7.1$ ($1,0$ điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có điểm $M(-\frac{9}{2}; \frac{3}{2}  )$ là trung điểm của cạnh $AB$, điểm $H(-2,4)$ và điểm $I(-1; 1)$ lần lượt là chân đường cao kẻ từ $B$ và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$. Tìm tọa độ điểm $C$.

Câu $8.a$ ($1,0$ điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1,-1;-2), B(0,1;1)$ và mặt phẳng $(P) : x+y+z-1=0$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của $A$ trên $(P)$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua $A, B$ và vuông góc với $(P)$.

Câu $9.a$ ($1,0$ điểm)
Cho số phức $z$ thỏa mãn điều kiện $(1+i)(z-i)+2z=2i$. Tính môđun của số phức $\omega =\frac{\overline{z} -2z+1}{z^2} $

B. theo chương trình nâng cao
Câu $7.b$ ($1,0$ điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho đường tròn $(C) : (x-1)^2+(y-1)^2=4$ và đường thẳng $\Delta : y-3=0$. Tam giác $MNP$ có trực tâm trùng với tâm của $(C)$, các đỉnh $N$ và $P$ thuộc $\Delta$, đỉnh $M$ và trung điểm của cạnh $MN$ thuộc $(C)$. Tìm tọa độ điểm $P$.

Câu $8.b$ ($1,0$ điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1;3;-2)$ và mặt phẳng $(P) : x-2y-2z+5=0$. tính khoảng cách từ A đến $(P)$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua $A$ và song song với $(P)$

Câu $9.$ ($1,0$ điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=\frac{2x^2-3x+3}{x+1} $ trên đoạn $[0; 2]$
Bài 3. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ($7,0$ Điểm)
Câu $1$ ($2,0$ điểm
). Cho hàm số $y=-x^3+3x^2+3mx-1      (1)$, với $m$ là tham số thực.
$a)$ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $(1)$ khi $m=0$
$b)$ Tìm $m$ để hàm số $(1)$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu $2$ ($1,0$ điểm). Giải phương trình
$1+\tan x=2\sqrt{2}\sin (x+\frac{\pi}{4} ) $

Câu $3$ ($1,0$ điểm). Giải hệ phương trình
$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x+1}|+ \sqrt[4]{x-1}-\sqrt{y^4+2}=y \\ x^2+2x(y-1)+y^2-6y+1=0 \end{array} \right.    (x,y\in R)$

Câu $4$ ($1,0$ điểm) Tính tích phân
$I=\int\limits_{1}^{2}\frac{x^2-1}{x^2} \ln x dx. $

Câu $5$ ($1,0$ điểm)
Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A, Góc $ABC=30^0, SBC$ là tam giác đều cạnh $a$ và mặt bên  $SBC$ vuông góc với đáy. Tính theo $a$ thể tích của khối chóp $S.ABC$ và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng $(SAB)$

Câu $6$ ($1,0$ điểm)
Cho các số thực dương $a,b, c$ thỏa mãn điều kiện $(a+c)(b+c)=4c^2$. tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$P=\frac{32a^3}{(b+3c)^3}+\frac{32b^3}{(a+3c)^3} -\frac{\sqrt{a^2+b^2} }{c}  $

II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm)
. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm $C$ thuộc đường thẳng $d:2x+y+5=0$ và $A(-4;8)$. Gọi $M$ là điểm đối xứng của $B$ qua $C,  N$ là hình chiếu vuông góc của $B$ trên đường thẳng $MD$. Tìm tọa độ các điểm $B$ và $C$, biết rằng $N(5;-4)$.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-6}{-3}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z+2}{1}$ và điểm $A(1;7;3)$. Viết phương trình mặt phẳng $(P)$ đi qua $A$ và vuông góc với $\Delta $. tìm tọa độ điểm $M$ thuộc $\Delta $ sao cho $AM=2\sqrt{30} $.

Câu 9.a (1,0 điểm). Gọi $S$ lầ tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số $1;2;3;4;5;6;7$. Xác định số phần tử của $S$. Chọn ngẫu nhiên một số từ $S$, tính xác suất để số được chọn là số chẵn.

B. Theo chương trình nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho đường thẳng $\Delta :x-y=0$. Đường tròn $(C)$ có bán kính $R=\sqrt{10} $ cắt $\Delta $ tại hai điểm $A$ và $B$ sao cho $AB=4\sqrt{2} $. Tiếp tuyến của $(C)$ tại $A$ và $B$ cắt nhau tại một điểm thuộc tia $Oy$. Viết phương trình đường tròn $(C)$.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x+3y+z-11=0$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+4y-2z-8=0$. Chứng minh $(P)$ tiếp xúc với $(S).$ Tìm tọa độ tiếp điểm của $(P)$ và $(S)$.        

Câu $9,b$ ($1,0$ điểm)
Cho số phức $Z=1+\sqrt{3}i $. Viết dạng lượng giác của $z$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $\omega =(1+i)z^5$.
Chat chit và chém gió
 • doibuontenh16: fiora,lee,zed,jax,riven,darius .... 4/23/2014 11:44:01 PM
 • doibuontenh16: nói chung là hầu như cac con top e đều đánh dk 4/23/2014 11:44:13 PM
 • doibuontenh16: hay nhất là lee vs fiora 4/23/2014 11:44:18 PM
 • doibuontenh16:4/23/2014 11:44:19 PM
 • jea¤¤student: lee phế ve sau lắm happy 4/23/2014 11:46:13 PM
 • doibuontenh16: điên 4/23/2014 11:46:54 PM
 • doibuontenh16: lee dang cuối tank càng trâu 4/23/2014 11:47:03 PM
 • doibuontenh16: e cứ combat insect cho đồng đội thôi chứ hk ăn mạng nữa 4/23/2014 11:47:22 PM
 • jea¤¤student: về sau bán hết đồ full tank trâu bò laughing 4/23/2014 11:48:11 PM
 • doibuontenh16: hk 4/23/2014 11:48:23 PM
 • doibuontenh16: e de laij huyet kiem vs car da toa sang 4/23/2014 11:48:35 PM
 • doibuontenh16: con laij laf dac tank 4/23/2014 11:48:39 PM
 • doibuontenh16: e thuy oi 4/23/2014 11:51:23 PM
 • doibuontenh16: bà thúy bà dk đấy 4/23/2014 11:56:35 PM
 • jea¤¤student: laughing nị troll ah e 4/23/2014 11:58:50 PM
 • jea¤¤student: max troll nè 4/23/2014 11:59:03 PM
 • doibuontenh16: ờm nhỏ biểu e thức để nhỏ hỏi bài mà giờ chả thấy tăm hơi âu 4/23/2014 11:59:35 PM
 • ttra2004: có ai cho tớ hỏi cái nay dc ko 4/24/2014 12:00:10 AM
 • jea¤¤student: :*:*:* 4/24/2014 12:00:41 AM
 • doibuontenh16: jea¤¤student: thoi e ngu day 4/24/2014 12:00:43 AM
 • jea¤¤student: ukm ngu di 4/24/2014 12:01:39 AM
 • quanshuu: có ai k 4/24/2014 12:06:26 AM
 • jea¤¤student: mấy đứa ngủ ngon 4/24/2014 12:06:44 AM
 • jea¤¤student: winking 4/24/2014 12:06:54 AM
 • quanshuu: ??? 4/24/2014 12:07:02 AM
 • jea¤¤student: minn nn laughing 4/24/2014 12:07:07 AM
 • quanshuu: a học lớp mấy 4/24/2014 12:07:09 AM
 • jea¤¤student: 11 4/24/2014 12:07:13 AM
 • quanshuu: a chuyên gi? 4/24/2014 12:07:24 AM
 • Minn Còii: biết rồi. jea ngủ đi 4/24/2014 12:07:28 AM
 • jea¤¤student: thúy em ngủ ngon 4/24/2014 12:07:37 AM
 • jea¤¤student: chuyên ăn hỏi gì e 4/24/2014 12:07:55 AM
 • Minn Còii: thúy á,ny phải ko laughing 4/24/2014 12:08:06 AM
 • jea¤¤student: ko 4/24/2014 12:08:12 AM
 • jea¤¤student: em gái happy 4/24/2014 12:08:18 AM
 • Minn Còii: lắm eg thế 4/24/2014 12:08:26 AM
 • jea¤¤student: happy 4/24/2014 12:08:31 AM
 • Minn Còii: thôi ngủ đi,mai dậy sớm 4/24/2014 12:08:43 AM
 • jea¤¤student: hỏi gì quanshuu 4/24/2014 12:08:51 AM
 • quanshuu: a giỏi lý k 4/24/2014 12:09:40 AM
 • jea¤¤student: thui bo 4/24/2014 12:09:46 AM
 • jea¤¤student: thui bỏ đo em 4/24/2014 12:09:54 AM
 • quanshuu: ? 4/24/2014 12:09:54 AM
 • jea¤¤student: laughing 4/24/2014 12:09:56 AM
 • jea¤¤student: a chịu 4/24/2014 12:10:03 AM
 • quanshuu: hiểu chết liền 4/24/2014 12:10:04 AM
 • quanshuu: ah 4/24/2014 12:10:07 AM
 • quanshuu: a chuyên gì? 4/24/2014 12:10:15 AM
 • Minn Còii: lí là môn học gì vậy rolling_on_the_floor 4/24/2014 12:10:21 AM
 • jea¤¤student: hỏi toán hoá may ra a bit 4/24/2014 12:10:31 AM
 • jea¤¤student: thui pp ngủ thật này laughing 4/24/2014 12:10:46 AM
 • quanshuu: min coii mới ra tù hay sao k biết 4/24/2014 12:10:56 AM
 • Minn Còii: NGỦ NHANH 4/24/2014 12:11:05 AM
 • jea¤¤student: vâng 4/24/2014 12:11:13 AM
 • Minn Còii: chưa đủ tuổi đi tù chú em ạ 4/24/2014 12:11:17 AM
 • Minn Còii: jea: ngoan. hehe 4/24/2014 12:11:32 AM
 • Nero: hurry_up 4/24/2014 12:11:41 AM
 • quanshuu: z chắc là mới ra viện tâm thần rồi, tội quá , bện chưa hêt ^^ 4/24/2014 12:12:02 AM
 • Minn Còii: Nero làm thêm đi. tối nay thức,cày toán luôn 4/24/2014 12:12:02 AM
 • quanshuu: nero gioi lý k 4/24/2014 12:12:22 AM
 • Minn Còii: haiz. đào đâu ra con ng ngây thơ như quanshuu này nhỉ 4/24/2014 12:12:38 AM
 • Minn Còii: mình chém gió mà cũng ko nhận ra 4/24/2014 12:12:51 AM
 • Nero: có gì ko bạn? 4/24/2014 12:13:04 AM
 • quanshuu: biết tui 4/24/2014 12:13:05 AM
 • quanshuu: nói chơi thui mà 4/24/2014 12:13:12 AM
 • quanshuu: a nero gioi lý k 4/24/2014 12:13:21 AM
 • Minn Còii: thật á quanshuu :v 4/24/2014 12:13:30 AM
 • quanshuu: e đi bd lý cô ra bt khó quá 4/24/2014 12:13:33 AM
 • quanshuu: ??? e vẫn chưa hiểu bệnh nhân minn coii nói gì 4/24/2014 12:13:55 AM
 • Nero: lớp mấy ? 4/24/2014 12:14:31 AM
 • Minn Còii: chán chú e quá. ý chị là chị ko biết j về môn lý cả. chị mới hỏi ''lý là môn học nào vậy''. chú e tưởng chị nói thật à,chỉ là chém gió thôi mà 4/24/2014 12:14:45 AM
 • quanshuu: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7063/ai-chuyen-ly-giu-p-em-ba-i-ta-p-na-y-vo-i 4/24/2014 12:14:54 AM
 • quanshuu: e biết mà chú minn coii chỉ giỡn thui 4/24/2014 12:15:34 AM
 • quanshuu: mà chú minn coii mới chuyển giới hay sao mà xưng chị? 4/24/2014 12:16:00 AM
 • Nero: lớp mấy thế? 4/24/2014 12:16:11 AM
 • quanshuu: 8 4/24/2014 12:16:31 AM
 • Minn Còii: chị là chị,cớ sao phải chuyển giới. chỉ có ctrai mới tên min chắc 4/24/2014 12:16:39 AM
 • quanshuu: giỡn cho vui thôi chú coii 4/24/2014 12:16:48 AM
 • Minn Còii: lớp 8 à,thảo nào ngây thơ vãi 4/24/2014 12:16:53 AM
 • quanshuu: hả 4/24/2014 12:16:55 AM
 • Nero: chương nào? 4/24/2014 12:17:02 AM
 • quanshuu: z bà chị tên thật là gì 4/24/2014 12:17:09 AM
 • quanshuu: bình thông nhau 4/24/2014 12:17:15 AM
 • Nero: anh quên lớp 8 có công thức nào rồi >.< 4/24/2014 12:17:18 AM
 • quanshuu: a có sách k 4/24/2014 12:17:35 AM
 • quanshuu: hay a lên google tìm công thức về áp lực, áp suất 4/24/2014 12:18:01 AM
 • Nero: câu em hỏi là chuyên lý à ? mà anh ko phải chuyên lý 4/24/2014 12:22:29 AM
 • quanshuu: nhưng chỉ là bai lop 8 thoi ma 4/24/2014 12:23:15 AM
 • Nero: uk 4/24/2014 12:23:24 AM
 • Nero: để anh nghiên cứu 4/24/2014 12:23:31 AM
 • Nero: big_grin 4/24/2014 12:23:33 AM
 • quanshuu: nói là chuyên chứ thực ra k khó lắm đâu 4/24/2014 12:23:40 AM
 • quanshuu: a giúp với , chiều mai e nộp bài 4/24/2014 12:24:00 AM
 • Nero: câu b anh ko hiểu 4/24/2014 12:25:47 AM
 • quanshuu: tại sao k? 4/24/2014 12:28:44 AM
 • quanshuu: dợi e tí 4/24/2014 12:28:58 AM
 • quanshuu: b, nếu ống có chiều dài 60cm thì phài đặt ống ntn để có thể rót đầy dầu vô ống. 4/24/2014 12:29:41 AM
 • quanshuu: nghĩ là phải đặt ống ntn 4/24/2014 12:29:57 AM
 • quanshuu: có khi nước nó tràn vô nữa nên tùy từng kiểu đặt nó khác nhau 4/24/2014 12:30:34 AM
 • quanshuu: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7064/ai-chuyen-ly-giu-p-e-bt-nay-vs 4/24/2014 12:39:56 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • diendien_01
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong