1.Góc giữa hai vectơ

                 
       Cho 2 vecto $\overrightarrow {a\,} \& \overrightarrow b $ đều khác 0. Từ 1 điểm O nào đó vẽ $\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {a\,} \& \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b $
- Số đo của góc AOB được gọi là số đo của góc giữa $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $, hoặc đơn giản là góc giữa hai vectơ$\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $
- Nếu $\left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) = {90^ \circ }$ thì ta nói rằng hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ vuông góc với nhau, kí hiệu là $\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b $.
2. Định nghĩa tích vô hướng cả hai vectơ
       Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là một số, kí hiệu $\overrightarrow a .\overrightarrow b $, được xác định bởi
$\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|c{\text{os}}\left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)$
Ví dụ:
Cho tam giác đều ABC có cạnh a và trọng tâm G .Tính các tích vô hướng sau
$\begin{gathered}
  \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} ;\,\,\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CB} \,\,;\,\,\,\overrightarrow {AG} .\overrightarrow {AB}    \\
  \overrightarrow {GB} .\overrightarrow {GC} ;\,\,\,\overrightarrow {BG} .\overrightarrow {GA} \,;\,\,\,\,\overrightarrow {GA} .\overrightarrow {BC}    \\
\end{gathered} $
Giải.
 
          Theo định nghĩa ta có
$\begin{gathered}
  \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \, = \,a.a.c{\text{os}}{60^0} = \frac{1}{2}{a^2}   \\
  \overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CB} \, = \,a.a.c{\text{os12}}{{\text{0}}^0} =  - \frac{1}{2}{a^2}   \\
  \overrightarrow {AG} .\overrightarrow {AB}  = \,a\frac{{\sqrt 3 }}{3}.a.c{\text{os3}}{0^0} = {a^2}\frac{{\sqrt 3 }}{3}.\frac{{\sqrt 3 }}{3} = \frac{1}{2}{a^2};   \\
  \overrightarrow {GB} .\overrightarrow {GC}  = a\frac{{\sqrt 3 }}{3}.a\frac{{\sqrt 3 }}{3}.c{\text{os12}}{{\text{0}}^0} = \frac{{{a^2}}}{6};\,\,\,   \\
  \overrightarrow {BG} .\overrightarrow {GA} \, = a\frac{{\sqrt 3 }}{3}.a\frac{{\sqrt 3 }}{3}.c{\text{os6}}{{\text{0}}^0} = \frac{{{a^2}}}{6};\,   \\
  \overrightarrow {GA} .\overrightarrow {BC}  = a\frac{{\sqrt 3 }}{3}.a.c{\text{os9}}{{\text{0}}^0} = 0;\,   \\
\end{gathered} $
Bình phương vô hướng
Bình phương vô hương của một vectơ bằng bình phương độ dài của vectơ đó
3. Tính chất của tính vô hướng
Định lí
Với ba vectơ$\overrightarrow a $,$\overrightarrow b $, $\overrightarrow c $tuỳ ý và mọi  số thưc k ,ta có
1)$\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \overrightarrow b .\overrightarrow a $            (tính chất giao hoán);
2)$\overrightarrow a .\overrightarrow b  = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow a  \bot \overrightarrow b $
3)$(k\overrightarrow a ).\overrightarrow b  = \overrightarrow a .(k\overrightarrow b ) = k(\overrightarrow a .\overrightarrow b );$
4) $\overrightarrow a .(\overrightarrow b  + \overrightarrow c ) = \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow a .\overrightarrow c $          (tính chất phân phối đối với phép cộng);
     $\overrightarrow a .(\overrightarrow b  - \overrightarrow c ) = \overrightarrow a .\overrightarrow b  - \overrightarrow a .\overrightarrow c $    (tính chất phân phối đối với phép trừ);
Bài toán 1: Cho tứ giác ABCD
a, Chứng minh rằng
$A{B^2} + C{D^2} = B{C^2} + A{D^2} + 2\overrightarrow {CA} .\overrightarrow {BD} $
b, Từ câu a), hãy chứng minh rằng: Điều kiện cần và đủ để tứ giác có hai đường thẳng chéo vuông góc là tổng bình phương các cặp cạnh đối diện bằng nhau.
Giải
 
a, Ta có
 $\begin{gathered}
  A{B^2} + C{D^2} - B{C^2} - A{D^2}   \\
   = {(\overrightarrow {CB}  - \overrightarrow {CA} )^2} + C{D^2} - C{B^2} - {(\overrightarrow {CD}  - \overrightarrow {CA} )^2}   \\
   = \,\, - 2\overrightarrow {CB} .\overrightarrow {CA} \,\, + 2\overrightarrow {CD} .\overrightarrow {CA}    \\
   = 2\overrightarrow {CA} .(\overrightarrow {CD}  - \overrightarrow {CB} ) = 2\overrightarrow {CA} .\overrightarrow {BD}    \\
\end{gathered} $
Từ đó suy ra điều phải chứng minh
b, Từ a ta có ngay
 $CA \bot BD \Leftrightarrow \overrightarrow {CA} .\overrightarrow {BD}  \Leftrightarrow A{B^2} + C{D^2} = B{C^2} + A{D^2}$
CHÚ Ý
1)Cho 2 vecto $\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB} $. Gọi B’ là hình chiếu của B trên đường thằng OA. Khi đó:
- Vecto $\overrightarrow {OB'} $gọi là hình chiếu của vecto $\overrightarrow {OB} $ trên đường thằng OA
- Công thức $\overrightarrow {OA} .\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OA} .\overrightarrow {OB'} $ gọi là công thức hình chiếu
 
2)    Cho đường tròn (O;R) và điểm M cố định. Một đường thẳng thay đổi đi qua M, cắt đường tròn đó tại 2 điểm A và B.
 
Khi đó, giá trị không đổi $\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB}  = {d^2} - {R^2}\,\,\,\,(d = MO)$ gọi là phương tích của điểm M đối với đường tròn (O) và kí hiệu là ${(P)_{M/(O)}}$
${(P)_{M/(O)}} = \overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB}  = {d^2} - {R^2}(d = MO)$
3) Khi điểm M nằm ngoài đường tròn (O), MT là tiếp tuyến của đường tròn đó ( T là tiếp điểm) thì
${(P)_{M/(O)}} = {\overrightarrow {MT} ^2} = M{T^2}$
4. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
Các hệ thức quan trọng
Cho hai vectơ $\overrightarrow b  = \left( {x';y'} \right)$và $\overrightarrow b  = \left( {x';y'} \right)$
1)$\overrightarrow a .\overrightarrow b  = xx' + yy'$
2) $\left| {\overrightarrow a } \right| = \sqrt {{x^2} + {y^2}} $
3) $c{\text{os}}(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ) = \frac{{xx' + yy'}}{{\sqrt {{x^2} + {y^2}} \sqrt {{x^{'2}} + y{'^2}} }}\,\,\,\,\,(\overrightarrow a  \ne 0,\overrightarrow b  \ne 0)$
Đặc biệt:  $\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b  \Leftrightarrow xx' + yy' = 0$
HỆ QUẢ
 Trong mặt phẳng toạ độ, khoảng cách giữa hai điểm $M({x_M};{y_M})$ và $N({x_N};{y_N})$ là
$MN = \left| {\overrightarrow {MN} } \right| = \sqrt {{{({x_N} - {x_M})}^2} + {{({y_N} - {y_M})}^2}} $

Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: :3 7/6/2015 11:05:55 PM
 • Hakunzee: quá đen chứ k phải đen vừa 7/6/2015 11:06:25 PM
 • ღKhờღ: dạ... 7/6/2015 11:06:33 PM
 • Hakunzee: nhưng thôi chị cũng chấp nhận r 7/6/2015 11:06:37 PM
 • ***: chị Hà 7/6/2015 11:06:47 PM
 • ***: chị thi thế nào rồi? 7/6/2015 11:06:53 PM
 • Hakunzee: nói chung là chán em ạ 7/6/2015 11:08:06 PM
 • Hakunzee: nhưng chị chấp nhận 7/6/2015 11:08:15 PM
 • Hakunzee: bởi chả biết làm tn nữa 7/6/2015 11:08:27 PM
 • ღKhờღ: dạ 7/6/2015 11:09:11 PM
 • ***: vâng 7/6/2015 11:10:00 PM
 • ***: cố hết sức là tốt rồi 7/6/2015 11:10:17 PM
 • Hakunzee: ừ kệ thôi 7/6/2015 11:11:16 PM
 • Hakunzee: mà ở nhà mới 2 ngày mà chán quá 7/6/2015 11:11:27 PM
 • ღKhờღ: hi 7/6/2015 11:11:34 PM
 • ღKhờღ: đi chơi đâu đi chị 7/6/2015 11:11:38 PM
 • ***: ra ngoài cho thoáng chị à 7/6/2015 11:11:42 PM
 • ღKhờღ: ở nhà hoài chán lắm à 7/6/2015 11:11:43 PM
 • ღKhờღ: đi dạo chị nà big_grin 7/6/2015 11:11:59 PM
 • Hakunzee: chị đi như ma ngoài đg suốt 7/6/2015 11:12:36 PM
 • Hakunzee: vừa về đây 7/6/2015 11:12:43 PM
 • ღKhờღ: hi 7/6/2015 11:13:05 PM
 • ღKhờღ: mà chị ở đâu nhỉ o.O 7/6/2015 11:13:14 PM
 • Hakunzee: hà nội 7/6/2015 11:14:06 PM
 • ღKhờღ: dạ 7/6/2015 11:14:21 PM
 • ღKhờღ: chị ở chỗ nào HN chị 7/6/2015 11:14:35 PM
 • Hakunzee: ngoại thành thôi em 7/6/2015 11:14:59 PM
 • Hakunzee: nên chán lắm k có chỗ chơi 7/6/2015 11:15:09 PM
 • ღKhờღ: thật ra 7/6/2015 11:15:12 PM
 • ღKhờღ: em không biết chỗ nào là ngoại thành chỗ nào là nội thành sad 7/6/2015 11:15:25 PM
 • Hakunzee: hả 7/6/2015 11:15:52 PM
 • Hakunzee: cứ chỗ nao đông đúc là nội thành 7/6/2015 11:16:18 PM
 • Hakunzee: big_grin 7/6/2015 11:16:25 PM
 • ღKhờღ: :v 7/6/2015 11:16:34 PM
 • ღKhờღ: em ra HN mới đúng 2 lần 7/6/2015 11:16:42 PM
 • ღKhờღ: chắc cũng là Ngoại Thành :v 7/6/2015 11:16:49 PM
 • ღKhờღ: mà e cũng k biết :v 7/6/2015 11:17:13 PM
 • Hakunzee: em ra chỗ nào 7/6/2015 11:17:55 PM
 • Hakunzee: nhớ tên chỗ đó k 7/6/2015 11:18:02 PM
 • ღKhờღ: em ra chỗ 7/6/2015 11:18:03 PM
 • ღKhờღ: Hà Đông 7/6/2015 11:18:11 PM
 • ღKhờღ: Khu Đô THị Văn Khê-Hà Đông 7/6/2015 11:18:28 PM
 • Hakunzee: ừ k phải nội lắm đâu 7/6/2015 11:18:48 PM
 • Hakunzee: nhưng hơn chỗ chị 7/6/2015 11:18:58 PM
 • Hakunzee: mà em ở đâu 7/6/2015 11:19:07 PM
 • ღKhờღ: hi 7/6/2015 11:19:08 PM
 • ღKhờღ: gần a Thành big_grin 7/6/2015 11:19:44 PM
 • Hakunzee: gần hà tĩnh à 7/6/2015 11:20:20 PM
 • ღKhờღ: dạ 7/6/2015 11:20:53 PM
 • ღKhờღ: em ở Nghệ An 7/6/2015 11:20:56 PM
 • Hakunzee: là chỗ nào 7/6/2015 11:20:57 PM
 • Hakunzee: à 7/6/2015 11:21:03 PM
 • ღKhờღ: hi 7/6/2015 11:21:19 PM
 • Hakunzee: thế em có định học đại học ngoài này k 7/6/2015 11:21:51 PM
 • ღKhờღ: em cũng k biết nữa 7/6/2015 11:22:33 PM
 • Hakunzee: em có sợ học xa k 7/6/2015 11:24:19 PM
 • ღKhờღ: dạ không 7/6/2015 11:24:51 PM
 • Hakunzee: ừ vậy thì cứ ra đây mà học 7/6/2015 11:26:08 PM
 • Hakunzee: giỏi thế cơ mà sợ gì 7/6/2015 11:26:16 PM
 • ღKhờღ: có đậu hem nữa chớ sad 7/6/2015 11:26:20 PM
 • ღKhờღ: em không giỏi 7/6/2015 11:26:30 PM
 • ღKhờღ: hơn nữa có giỏi chắc gì đã đc 7/6/2015 11:26:37 PM
 • Hakunzee: ừ cũng đúng 7/6/2015 11:26:59 PM
 • Hakunzee: k thể nói trc tương lại tn 7/6/2015 11:27:09 PM
 • ღKhờღ: dạ 7/6/2015 11:27:44 PM
 • ღKhờღ: .... 7/6/2015 11:27:46 PM
 • Hakunzee: em muốn ngủ thì đi đi 7/6/2015 11:32:46 PM
 • ღKhờღ: em không muốn ngủ chị ạ 7/6/2015 11:33:01 PM
 • ღKhờღ: còn chị 7/6/2015 11:33:02 PM
 • Hakunzee: chị cũng thế 7/6/2015 11:33:24 PM
 • Hakunzee: he he 7/6/2015 11:33:26 PM
 • ღKhờღ: :/ 7/6/2015 11:33:48 PM
 • ღKhờღ: ngủ hem có được 7/6/2015 11:33:50 PM
 • Hakunzee: ừ quen thứ r 7/6/2015 11:34:16 PM
 • Hakunzee: chưa sửa đc 7/6/2015 11:34:27 PM
 • ღKhờღ: dạ 7/6/2015 11:34:46 PM
 • .: haizzz 7/6/2015 11:55:00 PM
 • .: còn ai ko vậy nè 7/6/2015 11:55:06 PM
 • ღKhờღ: ... 7/6/2015 11:55:20 PM
 • ღKhờღ: còn nè 7/6/2015 11:55:27 PM
 • .: còn ko e 7/7/2015 12:05:03 AM
 • ღKhờღ:7/7/2015 12:06:21 AM
 • .: ngủ muộn thế e 7/7/2015 12:07:30 AM
 • .: chán quá e ơi 7/7/2015 12:08:05 AM
 • ღKhờღ: e đang chơi bàinef 7/7/2015 12:08:23 AM
 • .: ukm 7/7/2015 12:08:28 AM
 • .: vừa c chơi mí cái app fb á 7/7/2015 12:08:40 AM
 • .: chơi cái ai đang thầm mến bạn nha 7/7/2015 12:08:59 AM
 • .: cuối cùng vào ny cũ của mình ms đau chứ 7/7/2015 12:09:12 AM
 • .: crying 7/7/2015 12:09:39 AM
 • .: tự nhiên thấy nhớ a 7/7/2015 12:09:51 AM
 • ღKhờღ: hi 7/7/2015 12:10:56 AM
 • .: e cười j 7/7/2015 12:11:27 AM
 • ღKhờღ: em chơi bài thắng nè 7/7/2015 12:12:16 AM
 • .: sướng nhể 7/7/2015 12:12:32 AM
 • ღKhờღ: hihi 7/7/2015 12:12:59 AM
 • .: khuya rồi đi ngủ đi đừng chơi bài nữa 7/7/2015 12:13:09 AM
 • ღKhờღ: dạ 7/7/2015 12:13:46 AM
 • ღKhờღ: sao chị chưa ngủ 7/7/2015 12:13:48 AM
 • .: làm bài tập chán quá nên chơi chơi vài trò nc vài người mà 7/7/2015 12:18:33 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ô sờ kê
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Mun
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng of you
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966