Phép biến hình trong không gian: Phép biến hình $F$ trong không gian là 1 quy tắc để với 1 điểm $M$ trong không gian, xác định được 1 điểm $M'$ duy nhất gọi là ảnh của điểm $M$ qua Phép biến hình $F$ và ký hiệu $M' = F(M)$
Qua Phép biến hình $F$, mỗi hình (H) sẽ được biến thành hình (H’) gồm tất cả các ảnh của điểm thuộc hình (H)
1.     Phép đối xứng qua mặt phẳng
Định nghĩa: Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc (P) thành chính nó và biến mỗi điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ sao cho (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn MM’
Định lý 1: Nếu phép đối xứng qua mp(P) biến 2 điểm M, N lần lượt thành 2 điểm M’, N’ thì M’N’ = MN ( Phép đối xứng qua mặt phẳng là phép bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ )
2.    Mặt phẳng đối xứng của 1 hình
Định nghĩa: Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành chính nó thì (P) gọi là mặt phẳng đối xứng của hình (H)
Ví dụ :
 
Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M là trung điểm cạnh CD thì phép đối xứng qua mp(ABM)  biến A thành B, B thành B, C thành D, D thành C. Như vậy phép đối xứng đó biến tứ diện ABCD thành chính nó, suy ra mp(ABM) là mặt phẳng đối xứng của tứ diện ABCD
Hình tứ diện đều ABCD có 6 mặt phẳng đối xứng, đó là mặt phẳng đi qua 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện
3.    Hình bát diện đều và mặt phẳng đối xứng của nó
 
Hình vẽ là 1 hình đa diện có 8 mặt là những tam giác đều: EAB, EBC, ECD, EDA, FAB, FBC, FCD và FDA, có 6 đỉnh A, B, C, D, E, F; mỗi đỉnh là đỉnh chung cho 4 tam giác đều. Hình đó gọi là hình bát diện đều và ký hiệu là ABCDEF
Tính chất: 4 điểm A,B,C,D nằm trên 1 mặt phẳng và đó là mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều ABCDEF
4. Phép dời hình và sự bằng nhau của các hình
a) Định nghĩa phép dời hình: Một phép biến hình F trong không gian được gọi là 1 phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ
- Phép đối xứng qua mặt phẳng là 1 phép dời hình. Phép đồng nhất ( biến mỗi điểm thành chính nó ) là 1 phép dời hình
- Hợp của những phép dời hình là phép dời hình
b) Một số ví dụ:
Ngoài phép đối xứng qua mặt phẳng, ta thường gặp 1 số phép dời hình sau:
-    Phép tịnh tiến: phép tịnh tiến theo vecto $\overrightarrow {MM'}  = \,\overrightarrow v $ là phép biến hình biến điểm M thành điểm M’ sao cho $\overrightarrow {MM'}  = \,\overrightarrow v $ 
-    Phép đối xứng qua đường thẳng ( phép đối xứng trục ): cho đường thẳng d, phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc d thành chính nó và mỗi điểm M không thuộc d thành điểm M’ sao cho trong mặt phẳng (M,d), d là đường trung trực của đoạn MM’
-    Phép đối xứng qua 1 điểm ( đối xứng tâm ): cho điểm O, phép đối xứng qua điểm O là phép dời hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho $\overrightarrow {OM}  + \overrightarrow {OM'}  = \overrightarrow 0 $
c) Định nghĩa 2 hình bằng nhau: Hai hình (H) và (H’) được gọi là bằng nhau nếu có 1 phép dời hình biến hình này thành hình kia
 Ví dụ:
 
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm cạnh BC, CA, AB. Khi đó 2 tứ diện SABA’ và SBCB’ bằng nhau
Giải:
 Thật vậy, phép đối xứng qua mp(SAA’) biến các điểm S,A,B,A’ lần lượt thành các điểm S,A,C,A’ và phép đối xứng qua mp(SCC’) biến các điểm S,A,C,A’ lần lượt thành các điểm S,B,C,B’. Như vậy qua 2 phép đối xứng trên, tứ diện SABA’ biến thành tứ diện SBCB’ nên 2 tứ diện đó bằng nhau
Định lý 2: Hai hình tứ diện ABCD và A’B’C’D’ bằng nhau nếu chúng có các cạnh tương ứng bằng nhau nghĩa là AB=A’B’, BC=B’C’, CD=C’D’, DA=D’A’, AC=A’C’, BD = B’D’
Hệ quả 1: Hai tứ diện đều có cạnh bằng nhau thì bằng nhau
Hệ quả 2: Hai hình lập phương có cạnh bằng nhau thì bằng nhau

Thẻ

Lượt xem

8404
Chat chit và chém gió
 • duongthuytrang27: khoan 11/28/2015 12:03:53 AM
 • DuDu: rồi ta có số ít nhất chia hết cho 6 tức là chia ra 2 trg hợp 11/28/2015 12:03:56 AM
 • bossiluv833: ư 11/28/2015 12:04:06 AM
 • DuDu: 1 trg hợp là một trong 2 số chia hết cho 6 11/28/2015 12:04:10 AM
 • duongthuytrang27: lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của M mà 11/28/2015 12:04:12 AM
 • DuDu: có 3 và 6 11/28/2015 12:04:13 AM
 • DuDu: từ từ để du giải đã cậu xem đúng hông rồi ý kiến sau hen ^^ 11/28/2015 12:04:31 AM
 • DuDu: trường hợp 2 là cả 2 số đều chia hết cho 6 11/28/2015 12:04:45 AM
 • DuDu: thì một số ab muốn chia hết cho 6 11/28/2015 12:05:14 AM
 • DuDu: phải thỏa điều kiện 11/28/2015 12:05:18 AM
 • DuDu: chia hết cho cả 2 và 3 11/28/2015 12:05:23 AM
 • DuDu: nên ta có b thuộc {2,4,6} 11/28/2015 12:05:35 AM
 • DuDu: rồi xét từng cặp b=2 thì có (1;2),(4;2)(7;2) --> 3 số 11/28/2015 12:06:10 AM
 • DuDu: b=4 có (5;4),(8;4) --> 2 số 11/28/2015 12:06:26 AM
 • DuDu: b=6 có (3;6),(6;6),(9;6) --> 3 số 11/28/2015 12:06:54 AM
 • bossiluv833: tập từ 1 đến 6 mà Du 11/28/2015 12:07:17 AM
 • DuDu: tổng cộng có 3+3+2+2=10 số 11/28/2015 12:07:27 AM
 • DuDu: 10/30=1/3 11/28/2015 12:07:32 AM
 • DuDu: ờ sao 11/28/2015 12:07:36 AM
 • DuDu: tập từ 1 đến 6 11/28/2015 12:07:41 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:07:54 AM
 • DuDu: rồi ai có ý kiến gì nè? bàn luận ik ^^ 11/28/2015 12:08:30 AM
 • DuDu: à trang! phải lấy A nhé ko được xét C vì A là lấy 2 số ko sắp xếp VD: 21 và 12 là 2 số khác nhau 11/28/2015 12:09:19 AM
 • DuDu: nếu lấy C thì sẽ hiểu lấy trong tập hợp lấy 2 số ko trùng nhau. VD: nó sẽ cho tập {1;2} là 12 ấy là 1 số thôi chứ ko xét tới 21 nữa 11/28/2015 12:10:22 AM
 • bossiluv833: mình viết tập hợp các số có 2 chữ số 11/28/2015 12:10:22 AM
 • bossiluv833: từ A 11/28/2015 12:10:37 AM
 • DuDu: uhm 11/28/2015 12:10:50 AM
 • DuDu: tiếp 11/28/2015 12:10:54 AM
 • duongthuytrang27: Du này 11/28/2015 12:11:03 AM
 • bossiluv833: sau đó chọn các số chia hết cho 6 11/28/2015 12:11:06 AM
 • DuDu: ?? 11/28/2015 12:11:07 AM
 • DuDu: cóa 11/28/2015 12:11:09 AM
 • duongthuytrang27: Trang tưởng kg mẫu là 30C2 chứ 11/28/2015 12:11:17 AM
 • DuDu: ko trang 11/28/2015 12:11:21 AM
 • bossiluv833: rồi chia ra 2 TH 11/28/2015 12:11:34 AM
 • duongthuytrang27: có 30 số lập từ 6 số kia 11/28/2015 12:11:36 AM
 • duongthuytrang27: rồi lại chọn 2 trong 30 số đó mà 11/28/2015 12:11:47 AM
 • DuDu: vậy à. .để đọc lại đề big_grin 11/28/2015 12:11:58 AM
 • DuDu: Gọi M là tập hợp gồm các số có 2 chữ số khác nhau được lập thành từ các số 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 . Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của M . Tìm xác suất để ít nhất 1 trong 2 phần tử đó chia hết cho 6 11/28/2015 12:12:11 AM
 • DuDu: có nói gì đến 30 số đâu 11/28/2015 12:12:18 AM
 • bossiluv833: Trang nói đúng 11/28/2015 12:12:44 AM
 • duongthuytrang27: từ tập M lập được 30 số 11/28/2015 12:12:50 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:12:58 AM
 • DuDu: boss post đề cho Du mà 11/28/2015 12:13:01 AM
 • duongthuytrang27: rồi lấy ngẫu nhiên 2 ptu của m 11/28/2015 12:13:04 AM
 • DuDu: chỉ copy lại thui đấy 11/28/2015 12:13:13 AM
 • DuDu: có nhắc gì đến 30 đâu? 11/28/2015 12:13:19 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:13:20 AM
 • duongthuytrang27: đề đúng r thây 11/28/2015 12:13:27 AM
 • DuDu: chỉ coi nào số 30 nằm đau 11/28/2015 12:13:42 AM
 • bossiluv833: Du đọc kĩ lại xem 11/28/2015 12:13:45 AM
 • DuDu: à rồi hiểu rồi 11/28/2015 12:14:06 AM
 • DuDu: đúng mà 11/28/2015 12:14:23 AM
 • DuDu: Gọi M là tập hợp gồm các số có 2 chữ số khác nhau được lập thành từ các số 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 11/28/2015 12:14:40 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:14:49 AM
 • duongthuytrang27: n(M)=30 11/28/2015 12:14:53 AM
 • DuDu:11/28/2015 12:15:08 AM
 • DuDu: thì không gian mẫu là 30 đấy 11/28/2015 12:15:15 AM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 12:15:17 AM
 • DuDu: nãy Du tính rồi đấy thay 11/28/2015 12:15:23 AM
 • DuDu: 6A2 11/28/2015 12:15:32 AM
 • DuDu: =30 11/28/2015 12:15:34 AM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 12:15:35 AM
 • DuDu: từ từ nhé 11/28/2015 12:16:01 AM
 • DuDu: đọc lại đề nào 11/28/2015 12:16:03 AM
 • DuDu: à 11/28/2015 12:16:25 AM
 • DuDu: hiểu ý các cậu rồi 11/28/2015 12:16:29 AM
 • duongthuytrang27: thế nào 11/28/2015 12:16:41 AM
 • DuDu: uhm để tính lại 11/28/2015 12:16:48 AM
 • DuDu: big_grin 11/28/2015 12:16:54 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:17:09 AM
 • bossiluv833: mình tính mà nó ra 9/29 11/28/2015 12:17:33 AM
 • DuDu: à 11/28/2015 12:17:34 AM
 • DuDu: từ từ nào 11/28/2015 12:17:39 AM
 • DuDu: ==' cần gấp ko để mai làm tiếp.. 11/28/2015 12:27:12 AM
 • bossiluv833: có 11/28/2015 12:33:14 AM
 • bossiluv833: mai mình nộp bài r 11/28/2015 12:33:29 AM
 • duongthuytrang27: à 11/28/2015 12:36:16 AM
 • duongthuytrang27: như này 11/28/2015 12:36:18 AM
 • duongthuytrang27: k biết đúng không 11/28/2015 12:36:22 AM
 • duongthuytrang27: không gian mẫu là 30C2 11/28/2015 12:36:32 AM
 • duongthuytrang27: ừ 6 cs đã cho ta lập được 5 số chia hết cho 6 11/28/2015 12:36:52 AM
 • duongthuytrang27: gọi B là biến cố có ít nhaatss 1 trong 2 số chia hết cho 6 => n(B)=5.29=145 11/28/2015 12:38:02 AM
 • duongthuytrang27: =>P(B)=145/435=1/3 11/28/2015 12:38:30 AM
 • bossiluv833: 29là gì vậy ? 11/28/2015 12:46:48 AM
 • duongthuytrang27: chọn 1 số chia hết cho 6 rồi thì số còn lại có 29 cách chọn 11/28/2015 12:49:30 AM
 • bossiluv833:11/28/2015 12:50:21 AM
 • duongthuytrang27: đúng chứ 11/28/2015 12:50:35 AM
 • bossiluv833: mình hiểu rồi 11/28/2015 12:50:35 AM
 • bossiluv833: cảm ơn cậu 11/28/2015 12:50:50 AM
 • duongthuytrang27: happy 11/28/2015 12:50:54 AM
 • duongthuytrang27: còn bài nữa k 11/28/2015 12:51:15 AM
 • duongthuytrang27: cho mình làm mí happy 11/28/2015 12:51:20 AM
 • bossiluv833: có 11/28/2015 12:51:48 AM
 • bossiluv833: bạn chờ mình tí 11/28/2015 12:52:03 AM
 • bossiluv833: mình viết đề 11/28/2015 12:52:24 AM
 • duongthuytrang27: ok 11/28/2015 12:52:36 AM
 • bossiluv833: 1 tổ gôm 9 hs nam 3 hs nữ. cần chia tổ đó ra 3 nhóm mỗi nhóm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau ?. Tính xác suất để khi chia ngẫu nhiên ta được mỗi nhóm có đúng 1 nữ 11/28/2015 12:57:05 AM
 • duongthuytrang27: có đáp án k b 11/28/2015 12:59:51 AM
 • bossiluv833: 16/55 11/28/2015 1:00:20 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • ___________________
 • tclsptk25
 • hoanghangnga2000