0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

HẰNG ĐẢNG THỨC

Cmr :Nếu n là tổng của 2 số chính phương thì 2n cũng là tổng của 2 số chính phương .
0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

giải bài này giúp mình với

Cho hai số nguyên dương m , n thỏa mãn điều kiện : 3m^2 + m = 4n^2 + n Chứng minh rằng : 4m + 4n +1 là 1 số chính phương ...
0
phiếu
0đáp án
2 lượt xem

đại 10

1. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hs y= | 2x - 5 |2, tìm m để hs y= (m-2 )x + 5m đồng biến trên (1;5)
0
phiếu
1đáp án
4 lượt xem

đại số 10

1. viết pt đường thẳng đi qua A(1;3) và vuông góc với d: y= 1 - 1/2x2. tìm điểm cố định của các đường thẳng y= (m - 2)x + 5m
0
phiếu
0đáp án
3 lượt xem

+1000
mình cần gấp lắm giúp mình với

Nghiệm dương nhỏ nhất của pt:Cos(πx^2)= Cos(x^2 - 2x) là mấy^
0
phiếu
1đáp án
5 lượt xem

+1000
Các bạn giúp mình gấp nhé! Sáng mai minh cần rồi bài cũng không khó lắm đâu :)

So sánh (Không dùng máy tính):a) $\sqrt{26}$ + $\sqrt{17}$ và 9b) $\sqrt{8}$ - $\sqrt{5}$ và 1c) $\sqrt{63-27}$ và $\sqrt{63}$ - $\sqrt{27}$d)...
0
phiếu
1đáp án
17 lượt xem

tìm m để pt lượng giác có nghiệm

sin^6x+cos^6x\(cos^2x - sin^2x)= 2m * tan2x
0
phiếu
1đáp án
20 lượt xem

tim nguyen nguyen

$ 8x^{2} + 23y^{2} + 16x - 44y + 16xy - 1180 = 0$
1
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

CM BĐT

Cho a b c là độ dài 3 cạnh tam giác p là nửa chui vi . Chứng minh : $ \frac{ab}{p-c} + \frac{bc}{p-a} + \frac{ac}{p-b} \geq 4p$
2
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

+1000
Bất đẳng thức

Bài 1:Cho x,y,z\(\in\)R và \(x^2+2y^2+2x^2z^2+y^2z^2+3x^2y^2z^2=9\)CMR: | xyz|=1 Bài 2:Cho cặp số (x;y) tm...
1
phiếu
1đáp án
25 lượt xem

hàm số lớp 10

Xét sự biến thiên ::a, y = √(x-1) trên ( 1; +∞)
1
phiếu
1đáp án
22 lượt xem

hình thoi

Cho hình thoi ABCD có BD < AC. Lấy E, F tương ứng trên các cạnh AD, CD sao cho DE = CF. Biết BE = BF. Chứng minh góc A = 60 độ
1
phiếu
1đáp án
19 lượt xem

Toán

4x2 - 7x +1=0toán lớp 8 giải giúp e vs
1
phiếu
1đáp án
17 lượt xem

Giải giúp em vs

Cho tam giác ABC goi M. N. P là trung điểm cua BC CA AB cmr các vecto a. AM+ BN+ CP= vecto 0
1
phiếu
1đáp án
22 lượt xem

Nhị thức Niu-tơn

Từ khai triển biểu thức (3x&#x2212;4)17" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; line-height: 0; font-size:...
2
phiếu
0đáp án
18 lượt xem

toán 10

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N là trung điểm AD ,BC. Tìm phát biểu sai và giải thích:A. Vecto AB+ Vecto DC= 2vecto MNB. Vecto AD+ vecto DB= 2vecto...
1
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

toán 10

Cho tam giác ABC đều cạnh a nội tiếp đường tròn tâm O. điểm m thay đổi trên đường tròn tâm O. tính |vecto M A + vectơ MB + vectơ MC|
3
phiếu
1đáp án
14 lượt xem

Toán đại lớp 8

1) Tìm x biếta) $ 3x^{3} - 7x^{2} + 6x - 14 = 0$b) $ 6x^{3} + 16x^{2} - 150x - 400 = 0$2) Tính giá trị của biểu thứcA =...
0
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

Giải hệ phương trình bằng ma trận

$\left\{\begin{matrix} x_1-4x_2+2x_3-4x_5-2x_6=-2 &\\ -x_4-2x_5-3x_6=-2 &\\ x_1-4x_2-8x_5+6x_6=2 & \end{matrix}\right.$
0
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

Giải hệ phương trình bằng ma trận

$\left\{\begin{matrix} x_1+0x_2+9x_3+12x_4=13 &\\ -x_1+x_2+2x_3+3x_4=4 &\\ 3x_1-2x_2+5x_3+6x_4=5 &\\ -2x_1+2x_2+4x_3+6x_4=8 & \end{matrix}\right.$
1
phiếu
0đáp án
18 lượt xem

giúp mình với

cho $a ,b ,c > 0; a +b +c =3$. chứng minh $a^{2}+b^{2}+c^{2}+abc \geq 4$
2
phiếu
1đáp án
27 lượt xem

+2000
Hình thoi

Cho hình thoi ABCD. Kẻ BM vuông góc với AD, BN vuông góc với CD. Biết AB=2MN. Tính số đo các góc hình thoi
3
phiếu
1đáp án
27 lượt xem

giúp nha

biết đồ thị hàm số $y=\frac{(2a-b)x^2-ax+1}{x^2+ax+a+b-6}$ nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận. Hãy tính tích a.b ?
1
phiếu
0đáp án
13 lượt xem

toans 11

số nghiệm của phuơng trình $sinx .cosx. cos2x .cos4x.cos8x=\frac{1}{16}sin2x$ trên$ (- \frac{\pi }{2};\frac{\pi}{2}) $
2
phiếu
0đáp án
25 lượt xem

Hệ phương trình

$1) \begin{cases}(1-y)\sqrt{x-y} +x=2+(x-y-1)\sqrt{y}\\ 2y^2-3x+6y=1=2\sqrt{x-2y} -\sqrt{4x-5y-3}\end{cases}$$2)\begin{cases}\sqrt{x+1}+\sqrt[4]{x-1}-\sqrt{y^2+1} =y\\ x^2+2x(y-1)+y^2-6y+1=0 \end{cases}$$3\begin{cases}2x^2+y^2-3xy+3x-2y+1=0 \\ 4x^2-y^2+x+4=\sqrt{2x+y}\sqrt{x+4y} \end{cases}$
0
phiếu
3đáp án
18 lượt xem

số nguyên tố

Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 :a) Biết p + 2 cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng p + 1 chia hết cho 6b) Biết p + 4 cũng là số nguyên tố. Chứng...
2
phiếu
2đáp án
16 lượt xem

Tìm x , y

Tìm x , y biết :a) 4x = 7y và $ x^2$ + $ y^2$ = 260 b) $ \frac{x^{2}}{9}$ = $ \frac{y^{2}}{16}$ và $ x^2$ + $ y^2$ = 100
2
phiếu
6đáp án
32 lượt xem

Tìm n , biết

a) $ \left ( \frac{1}{2} \right )^{n-1} = \frac{1}{8}$b) $ \left ( \frac{7}{5} \right )^{n} = \frac{343}{125}$
1
phiếu
2đáp án
26 lượt xem

toán 10 vectơ

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm . Gọi I là trung điểm AG và K là trung điểm đoạn thẳng AB sao cho AK =$ \frac{1}{5}$ AB a, Phân tích vectơ...
1
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

Chứnh minh rằng

x50+x10+1 chia hết cho x20+x10+1 x2-x9-x1945 chia hết cho x2-x+1x10-10x+9 chia hết cho (x-1)28x9-9x8+1 chia hết cho (x-1)2
2
phiếu
2đáp án
25 lượt xem

giúp với, đang cần

1) Cho số M = $( a^{2} + b^{2})(c^{2} + d^{2}) -2(ac+bd)(ad-bc) ; a,b,c,d$ là các số nguyên . CMR M là số chính phương2) Tìm nghiệm của phương...
2
phiếu
3đáp án
24 lượt xem

số chính phương

Bài 1. Chứng minh rằng: a) A = abc + bca + cba không là số chính phương. b) ababab không là số chính phương.Bài 2. Tìm tất cả các số có bốn chữ số...
-1
phiếu
0đáp án
12 lượt xem

đm

đm đứa nào hack nik tao
2
phiếu
1đáp án
16 lượt xem

toán 9

cho tam giác ABC có gốc A=90 độ AB<AC đường cao AH Ư. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. chứng minh a) DE2=BH.HCB)AH3=BC.BD.CE
2
phiếu
0đáp án
21 lượt xem

hệ phương trình

giải hệ pt sau $\left\{ \begin{array}{l} 3x+2=\frac{8}{y^2}\\ x^2-2=\frac{6}{y} \end{array} \right.$
3
phiếu
1đáp án
24 lượt xem

Giải vui nha

cho x,y là 2 số thực không âm thỏa điều kiện x+y=2. GTNN của biểu thức s= x2y2-4xy
0
phiếu
0đáp án
23 lượt xem

toán 8

chứng minh rằng nếu m=a+b+c thì (am+bc)(bm+ac)(cm+ab)=(a+b)2(b+c)2(c+a)2Help me!!!!!!!!
3
phiếu
0đáp án
24 lượt xem

hình học phẳng

Hình bình hành ABCD .Gọi E là trung điểm của AD , F là trung điểm của BC.Chứng minh rằng BE=DF
4
phiếu
1đáp án
26 lượt xem

Toán hình

Cho góc bẹt AOB . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB , vẽ các tia OC và OD sao cho góc AOC = 50 độ , góc BOD = 40 độa) Tính góc BOCb) Chứng tỏ rằng...
2
phiếu
0đáp án
14 lượt xem

Phương trình lượng giác chưa tham số

Tìm m để phương trình 2sin+mcosx = 1-m có nghiệm thuốc [ -pi/2 ; pi/2]
2
phiếu
1đáp án
24 lượt xem

HÀM SỐ, EM CẦN GẤP LẮM. GIÚP EM VỚI Ạ

Tìm trên đường thẳng $x=1$ các điểm tránh của họ đồ thị: $y=\frac{(3m+1)x-m^{2}+m}{x+m}$
2
phiếu
2đáp án
39 lượt xem

Giúp tui đi mai phải nộp bài làm r . Please !

cho f(x) = ax^2 + bx +c nhận giá trị nguyên với mọi x nguyên . Hỏi a,b ,c có nhất thiết phải là các số nguyên hay không ? Vì sao ?
1
phiếu
1đáp án
28 lượt xem

số chính phương

1) tìm số tự nhiên n để các biểu thức sau là số chính phươnga) $n^3-n +2$b)$n^4-n+2$2)CMRa) một số chính phương có chữ số tận cùng bằng 6 thì chữ...
3
phiếu
0đáp án
25 lượt xem

số chính phương

1)cho số A=11...11 (2m chữ số 1) ; B=11..11 (m+1 chữ số 1) ; C= 66...66 (m chữ số 6)CMR : A+B+C+8 là số chính phương2)cho A=...
0
phiếu
1đáp án
28 lượt xem

HELP ME....thanks you very milk...

giả sử pt: $x^3+ax^2+bx+c=0$ có 3 nghiệm x1,x2,x3 lập thành 1 cấp số nhân. chứng minh: $b^3=a^3c$
0
phiếu
1đáp án
23 lượt xem

Hình học phẳng

1. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc , AB=8 cm , BC =7 cm , AD=4 cm . Tính độ dài CD2. Tứ giác ABCD có góc A- góc B = 50 độ.Cac tia phân...
1
phiếu
1đáp án
25 lượt xem

hình học

Chứng minh dấu hiệu Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật
0
phiếu
2đáp án
50 lượt xem

Hình học phẳng

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF
2
phiếu
2đáp án
25 lượt xem
0
phiếu
0đáp án
19 lượt xem

Giải pt bậc 4

Giải phương trình bậc 4$ 42x^{4}+3x^{3}-16x^{2}+3x+1=0$

12345...489Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • zzz02042001: pp ngọc 10/17/2017 8:14:41 AM
 • ๖ۣۜSadღ: nnmđ 10/17/2017 8:14:42 AM
 • Ngọc Anh: laughing t thấy b thg mà 10/17/2017 8:14:44 AM
 • ngoccute: wave 10/17/2017 8:14:47 AM
 • cos^2(T): chứng minh rằng I A+B I <= I A I + I B I . Dấu "=" xảy ra khi nào ? 10/17/2017 8:14:48 AM
 • Ngọc Anh: bà vào đi 10/17/2017 8:14:51 AM
 • ๖ۣۜSadღ: mwoif t đi 10/17/2017 8:15:23 AM
 • ๖ۣۜSadღ: mau vé cho t 10/17/2017 8:15:26 AM
 • cos^2(T): cj gái 10/17/2017 8:15:31 AM
 • Ngọc Anh: laughing t nghèo lắm 10/17/2017 8:15:34 AM
 • cos^2(T): cj lm đi big_grin 10/17/2017 8:15:37 AM
 • ๖ۣۜSadღ: bình phg lên e gái 10/17/2017 8:15:58 AM
 • ๖ۣۜSadღ: éo tin laughing 10/17/2017 8:16:01 AM
 • ๖ۣۜSadღ: B chóa ns bà giàu lém 10/17/2017 8:16:05 AM
 • Ngọc Anh: oh ns chém đó 10/17/2017 8:16:20 AM
 • Ngọc Anh: laughing 10/17/2017 8:16:24 AM
 • ๖ۣۜSadღ: cơ mà t tin laughing 10/17/2017 8:16:48 AM
 • Ngọc Anh: nó bx nay k thấy bên này nhỉ 10/17/2017 8:16:51 AM
 • Ngọc Anh: laughing bà đừng tin vì t nghèo thật mà 10/17/2017 8:17:15 AM
 • Ngọc Anh: laughing 10/17/2017 8:17:15 AM
 • cos^2(T): bình phường lên ak ? 10/17/2017 8:17:30 AM
 • cos^2(T): phương 10/17/2017 8:17:35 AM
 • ๖ۣۜSadღ: uk e laughing 10/17/2017 8:18:02 AM
 • ๖ۣۜSadღ: hk ùi 10/17/2017 8:18:09 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ms chọn đt QG đc tạch big_grin sg wa ôn để nhất tỉnh ms thủ khoa đh 10/17/2017 8:18:33 AM
 • Ngọc Anh: uk t biết chứlaughing 10/17/2017 8:19:02 AM
 • Ngọc Anh: bà k hok hả 10/17/2017 8:19:07 AM
 • ๖ۣۜSadღ: k bà 10/17/2017 8:19:20 AM
 • ๖ۣۜSadღ: t mun ngủ laughing 10/17/2017 8:19:24 AM
 • Ngọc Anh: giống t 10/17/2017 8:19:29 AM
 • ๖ۣۜSadღ: laughing 10/17/2017 8:19:42 AM
 • ๖ۣۜSadღ: t ngủ tối rồi 10/17/2017 8:19:45 AM
 • Ngọc Anh: lười nhác k ai = 10/17/2017 8:19:46 AM
 • ๖ۣۜSadღ: mà vẫn mun laughing 10/17/2017 8:19:50 AM
 • Ngọc Anh: ngủ dậy r ak 10/17/2017 8:20:12 AM
 • ๖ۣۜSadღ: uk laughing 10/17/2017 8:20:32 AM
 • Ngọc Anh: laughing t thì chưa nên buồn ngủ v ch 10/17/2017 8:20:46 AM
 • Ngọc Anh: lười quá nên nhà t có chính sách sm nhất 11h ms dk ngủ 10/17/2017 8:21:32 AM
 • ๖ۣۜSadღ: vch laughing) 10/17/2017 8:22:13 AM
 • ๖ۣۜSadღ: t thì ngủ bh cđ laughing 10/17/2017 8:22:37 AM
 • sin^2 (B): rolling_on_the_floor 10/17/2017 8:23:39 AM
 • ๖ۣۜSadღ: cuwoif j chóa B 10/17/2017 8:24:38 AM
 • sin^2 (B): rolling_on_the_floor 10/17/2017 8:26:34 AM
 • ๖ۣۜSadღ: chóa này 10/17/2017 8:26:53 AM
 • sin^2 (B): big_grin 10/17/2017 8:28:03 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ô có gặp P chóa k? 10/17/2017 8:28:40 AM
 • sin^2 (B): gọi nó đi 10/17/2017 8:29:44 AM
 • sin^2 (B): nó on đó 10/17/2017 8:29:48 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ô gọi đi 10/17/2017 8:29:59 AM
 • sin^2 (B): ok 10/17/2017 8:30:27 AM
 • ๖ۣۜSadღ: uk 10/17/2017 8:31:10 AM
 • Gin: t đây 10/17/2017 8:31:36 AM
 • ๖ۣۜSadღ: uk 10/17/2017 8:31:53 AM
 • ๖ۣۜSadღ: t k bit lm BT sad 10/17/2017 8:32:49 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ai giúp t đi crying 10/17/2017 8:32:52 AM
 • Gin: môn gì ? 10/17/2017 8:32:59 AM
 • ๖ۣۜSadღ:straight_face 10/17/2017 8:33:07 AM
 • Gin: t cũng đang coi bt hóa đây 10/17/2017 8:33:17 AM
 • ๖ۣۜSadღ: uk. t ghét ô rồi P ạ 10/17/2017 8:33:34 AM
 • Gin: ? 10/17/2017 8:33:49 AM
 • ๖ۣۜSadღ: B chóa đâu? 10/17/2017 8:33:57 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ? j 10/17/2017 8:34:00 AM
 • Gin: sao tự dưng lại ghét t 10/17/2017 8:34:14 AM
 • ๖ۣۜSadღ: đâu có j là tự dwung âu 10/17/2017 8:34:23 AM
 • Gin: thế nói t nghe 10/17/2017 8:34:37 AM
 • ๖ۣۜSadღ: hử, thoj 10/17/2017 8:35:08 AM
 • ๖ۣۜSadღ: mất time of ô 10/17/2017 8:35:18 AM
 • tôi luôn là chính mình: hi mn h 10/17/2017 8:35:20 AM
 • Gin: time ? 10/17/2017 8:35:34 AM
 • ๖ۣۜSadღ: time cn j 10/17/2017 8:36:21 AM
 • ๖ۣۜSadღ: tg ý straight_face 10/17/2017 8:36:23 AM
 • Gin: time for what ? 10/17/2017 8:36:34 AM
 • cos^2(T): mất thời gian với ô 10/17/2017 8:36:50 AM
 • ๖ۣۜSadღ: của not vs 10/17/2017 8:36:58 AM
 • cos^2(T): I_dont_know à ừm 10/17/2017 8:37:11 AM
 • Gin: thì t biết, nhưng mất time của t về vc gì 10/17/2017 8:37:27 AM
 • cos^2(T): cj gái buồn ngủ chưa 10/17/2017 8:37:39 AM
 • ๖ۣۜSadღ: về vk ns 10/17/2017 8:37:41 AM
 • ๖ۣۜSadღ: c ms ngủ dậy 10/17/2017 8:37:45 AM
 • cos^2(T): :v 10/17/2017 8:37:53 AM
 • Gin: vk ns ? 10/17/2017 8:37:57 AM
 • cos^2(T): ờm 1 ngày cj gái ngủ bn tiếng z 10/17/2017 8:38:04 AM
 • Gin: vk nào ns ? 10/17/2017 8:38:19 AM
 • Gin: +_+ 10/17/2017 8:38:31 AM
 • ๖ۣۜSadღ: nhiu lém 10/17/2017 8:38:46 AM
 • ๖ۣۜSadღ: lúc nào c cũng mun ngủ 10/17/2017 8:38:53 AM
 • ๖ۣۜSadღ: thì sợ mất tiem of ô nên k ns 10/17/2017 8:39:05 AM
 • Gin: bà nói cho rõ ra nào 10/17/2017 8:39:21 AM
 • Gin: sao lại mất time của t, mà mất về vc gì 10/17/2017 8:39:39 AM
 • ๖ۣۜSadღ: straight_face thì t ns ra lm mất time of o 10/17/2017 8:40:11 AM
 • ๖ۣۜSadღ: nên thoj chứ s straight_face 10/17/2017 8:40:16 AM
 • Gin: +_+ 10/17/2017 8:40:37 AM
 • ๖ۣۜSadღ: straight_face 10/17/2017 8:41:11 AM
 • Gin: t lm gì quá đáng vs bà phải ko, có thì cứ nói đi 10/17/2017 8:41:54 AM
 • ๖ۣۜSadღ: k 10/17/2017 8:42:01 AM
 • ๖ۣۜSadღ: thuj k ns nữa 10/17/2017 8:42:07 AM
 • ๖ۣۜSadღ: chán wa ai chs vs t đi sad 10/17/2017 8:42:12 AM
 • Gin: ... 10/17/2017 8:42:53 AM
 • ๖ۣۜSadღ: coi như t chưa ns j đi 10/17/2017 8:43:30 AM
 • Gin: rolling_eyes 10/17/2017 8:44:24 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Lỗi
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Thìn
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • †VPB†
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Trình Lộ Phong
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trangg'sss Kiềuu'sss
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • White
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • Ngọc Anh
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ►►Đắng◄◄
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • sin^2 (B)
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Tuyết Linh
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Kenvil Trần
 • 123sonduc
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • trinh2005
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Cửu Thiên Vũ
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • cos^2(T)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • Natsu
 • Băng
 • Gin
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • ...Tìnhyêunhcáilồng ...
 • benganxd2509
 • nhathan61
 • ❦ Mưa ❦
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • namikaze
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • tôi luôn là chính mình
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • hoàng tạ
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn