SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐẠO HÀM TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP


I. PHƯƠNG PHÁP

Bắt đầu từ những khai triển Newton:
a) ${\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 + x} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {1 + x} \right)^{n - 1}} = C_n^1 + C_n^2.2x + ... + C_n^n.n{x^{n - 1}}  \\
\end{array} $

b) ${\left( {1 - x} \right)^n} = C_n^0 - C_n^1x + C_n^2{x^2} - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n{x^n}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 - x} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0 - C_n^1x + C_n^2{x^2} - ... + {{\left( { - 1} \right)}^n}C_n^n{x^n}} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow  - n{\left( {1 - x} \right)^{n - 1}} =  - C_n^1 + C_n^2.2x - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n.n{x^{n - 1}}  \\
\end{array} $

c) ${\left( {x + 1} \right)^n} = C_n^0{x^n} + C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} + ... + C_n^{n - 1}x + C_n^n$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {x + 1} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0{x^n} + C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} + ... + C_n^{n - 1}x + C_n^n} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {x + 1} \right)^{n - 1}} = C_n^0n{x^{n - 1}} + C_n^1(n - 1){x^{n - 2}} + C_n^2\left( {n - 2} \right){x^{n - 3}} + ... + C_n^{n - 1}  \\
\end{array} $

d) ${\left( {x - 1} \right)^n} = C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}C_n^{n - 1}x + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {x - 1} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} - ... + {{\left( { - 1} \right)}^{n - 1}}C_n^{n - 1}x + {{\left( { - 1} \right)}^n}C_n^n} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {x - 1} \right)^{n - 1}} = C_n^0n{x^{n - 1}} - C_n^1(n - 1){x^{n - 2}} + C_n^2\left( {n - 2} \right){x^{n - 3}} - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}C_n^{n - 1}  \\
\end{array} $

Hoặc đạo hàm đến cấp 2:
$n(n - 1){\left( {1 + x} \right)^{n - 2}} = C_n^2.2.1 + C_n^3.3.2x + ... + C_n^nn(n - 1){x^{n - 2}}$
$n(n - 1){\left( {1 - x} \right)^{n - 2}} = C_n^2.2.1 - C_n^3.3.2x + C_n^4.4.3{x^2}... + {( - 1)^n}C_n^nn(n - 1){x^{n - 2}}$
$n(n - 1){\left( {x + 1} \right)^{n - 2}} = C_n^0n(n - 1){x^{n - 2}} + C_n^1(n - 1)(n - 2){x^{n - 3}} + ...C_n^{n - 3}.3.2x + C_n^{n - 2}.2.1$
$n(n - 1){(x - 1)^{n - 2}} = C_n^0n(n - 1){x^{n - 2}} - C_n^1(n - 1)(n - 2){x^{n - 3}} + ... $
                                                                $+ {( - 1)^{n - 3}}C_n^{n - 3}.3.2x + {( - 1)^{n - 2}}C_n^{n - 2}.2.1$

-  Tùy thuộc từng bài mà thế số mũ $n$, giá trị $x$ và một trong các công thức trên cho phù hợp.
-  Nếu mất những số hạng đầu ($C_n^0,C_n^1$) ta sử dụng các công thức chứa $\left( {1 + x} \right)$ nếu tổng không đan dấu, chứa $\left( {1 - x} \right)$ nếu tổng đan dấu. Nếu mất những số hạng sau $\left( {C_n^n,C_n^{n - 1}} \right)$ ta sử dụng các công thức chứa $\left( {x + 1} \right)$ nếu tổng không đan dấu, chứa $\left( {x - 1} \right)$ nếu tổng đan dấu.
-  Nếu mất một số hạng thì ta đạo hàm cấp 1, nếu mất 2 số hạng thì ta đạo hàm cấp 2.

Ta sẽ bàn phân tích kỹ cách áp dụng của phương pháp này trong từng bài toán cụ thể.

II. BÀI TẬP
Bài 1:

Chứng minh $\sum\limits_{k = 1}^n {{3^{k - 1}}.kC_n^k = n{{.4}^{n - 1}}} $
Phân tích: trong tổng có tổ hợp của $n$, mất $C_n^0$ và tổng không đan dấu nên ta sử dụng ${\left( {1 + x} \right)^n}$, đạo hàm cấp 1.
Giải:
Ta có:
     ${\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 + x} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {1 + x} \right)^{n - 1}} = C_n^1 + C_n^2.2x + ... + C_n^n.n{x^{n - 1}}  \\
\end{array} $
Thế $x = 3$ ta được $n{.4^{n - 1}} = C_n^1 + C_n^2.2.3 + ...C_n^n.n{.3^{n - 1}} = \sum\limits_{k = 1}^n {k{{.3}^{k - 1}}C_n^k} $

Bài 2:
Chứng minh rằng $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + ... + nC_n^n = n{.2^{n - 1}}$
Phân tích: trong tổng có tổ hợp của $n$, mất $C_n^0$ và tổng không đan dấu nên ta sử dụng ${\left( {1 + x} \right)^n}$, đạo hàm cấp 1.
Giải:
${\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 + x} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {1 + x} \right)^{n - 1}} = C_n^1 + C_n^2.2x + ... + C_n^n.n{x^{n - 1}}  \\
\end{array} $
Thay $x = 1$, ta có điều phải chứng minh.

Bài 3:
Chứng minh: $2.1C_n^2 + 3.2C_n^3 + 4.3C_n^4 + ... + n(n - 1)C_n^n = n(n - 1){.2^{n - 2}}$
Phân tích: trong tổng có tổ hợp của n, mất $C_n^0,C_n^1$ và tổng không đan dấu nên ta sử dụng ${\left( {1 + x} \right)^n}$, đạo hàm cấp 2.
Giải:
     ${\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 + x} \right)}^n}} \right]^\prime }^\prime  = {\left[ {C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}} \right]^\prime }^\prime   \\
   \Rightarrow n(n - 1){\left( {1 + x} \right)^{n - 2}} = C_n^2.2.1 + C_n^3.3.2x + ... + C_n^nn(n - 1){x^{n - 2}}  \\
\end{array} $
Thay $x = 1$ vào đẳng thức cuối ta có điều phải chứng minh.

Bài 4:
Chứng minh $1C_n^1 - 2C_n^2 + 3C_n^3 - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}nC_n^n = 0$
Phân tích: trong tổng có tổ hợp của $n$, mất $C_n^0$ và tổng đan dấu nên ta sử dụng ${\left( {1 - x} \right)^n}$, đạo hàm cấp 1.
Giải:
    ${\left( {1 - x} \right)^n} = C_n^0 - C_n^1x + C_n^2{x^2} - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n{x^n}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 - x} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0 - C_n^1x + C_n^2{x^2} - ... + {{\left( { - 1} \right)}^n}C_n^n{x^n}} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow  - n{\left( {1 - x} \right)^{n - 1}} =  - C_n^1 + C_n^2.2x - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n.n{x^{n - 1}}  \\
\end{array} $
Hay $C_n^1 - C_n^2.2x + C_n^3.3{x^2} - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}C_n^n.n{x^{n - 1}} = n{\left( {1 - x} \right)^{n - 1}}$
Thay $x = 1$ ta có điều phải chứng minh.

Bài 5:
Chứng minh $nC_n^0 - (n - 1)C_n^1 + (n - 2)C_n^2 - (n - 3)C_n^3 + ... + {( - 1)^{n - 1}}C_n^{n - 1} = 0$
Phân tích: trong tổng có tổ hợp của $n$, mất $C_n^n$ và tổng đan dấu nên ta sử dụng ${\left( {x - 1} \right)^n}$, đạo hàm cấp 1.
Giải:
     ${\left( {x - 1} \right)^n} = C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}C_n^{n - 1}x + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {x - 1} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} - ... + {{\left( { - 1} \right)}^{n - 1}}C_n^{n - 1}x + {{\left( { - 1} \right)}^n}C_n^n} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {x - 1} \right)^{n - 1}} = C_n^0n{x^{n - 1}} - C_n^1(n - 1){x^{n - 2}} + C_n^2\left( {n - 2} \right){x^{n - 3}} - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}C_n^{n - 1}  \\
\end{array} $
Thay $x = 1$ ta có điều phải chứng minh.

Bài 6:
Chứng minh $n(n - 1){2^{n - 2}} = n(n - 1)C_n^0 + (n - 1)(n - 2)C_n^1 + ... + 2C_n^{n - 2}$.
Phân tích: trong tổng có tổ hợp của $n$, mất $C_n^{n - 1},C_n^n$ và tổng không đan dấu nên ta sử dụng ${\left( {x + 1} \right)^n}$, đạo hàm cấp 2.
Giải:
 ${\left( {x + 1} \right)^n} = C_n^0{x^n} + C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} + ... + C_n^{n - 1}x + C_n^n$
$ \Rightarrow {\left[ {{{\left( {x + 1} \right)}^n}} \right]^{\prime \prime }} = {\left[ {C_n^0{x^n} + C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} + ... + C_n^{n - 1}x + C_n^n} \right]^{\prime \prime }}$ hay
$n(n - 1){\left( {x + 1} \right)^{n - 2}} = C_n^0n(n - 1){x^{n - 2}} + C_n^1(n - 1)(n - 2){x^{n - 3}} + ...C_n^{n - 3}.3.2x + C_n^{n - 2}.2.1$
Thay $x = 1$ ta có điều phải chứng minh.

Bài 7:
Tính $A = C_{12}^1 + 2C_{12}^2 + 3C_{12}^3 + ... + 12C_{12}^{12}$.
Phân tích: trong tổng có tổ hợp của 12, mất $C_{12}^0$ và tổng không đan dấu nên ta sử dụng ${\left( {1 + x} \right)^{12}}$.
Giải:
 ${\left( {1 + x} \right)^{12}} = C_{12}^0 + C_{12}^1x + C_{12}^2{x^2} + ... + C_{12}^{12}{x^{12}}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 + x} \right)}^{12}}} \right]^\prime } = {\left[ {C_{12}^0 + C_{12}^1x + C_{12}^2{x^2} + C_{12}^3{x^3} + ... + C_{12}^{12}{x^{12}}} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow 12{\left( {1 + x} \right)^{11}} = C_{12}^1 + 2C_{12}^2x + 3C_{12}^3{x^2}... + 12C_{12}^{12}{x^{11}}  \\
\end{array} $
Thay $x = 1$ ta được $A = {12.2^{11}}$.

Bài 8:
Chứng minh:
${( - 1)^{n - 1}}C_n^1 + {( - 1)^{n - 2}}.2.2C_n^2 + ... + {( - 1)^{n - k}}.k{.2^{k - 1}}C_n^k + ... + n{.2^{n - 1}}C_n^n = n$
Phân tích: do $ - 1$ đi kèm với lũy thừa, giữa các số hạng là dấu $+$ nên ta xem như tổng không đan dấu, chứa tổ hợp của $n$, mất $C_n^0$. Ta sử dụng ${\left( { - 1 + x} \right)^n}$, đạo hàm cấp 1.
Giải:
${\left( { - 1 + x} \right)^n} = {( - 1)^n}C_n^0 + {( - 1)^{n - 1}}C_n^1x + {( - 1)^{n - 2}}C_n^2{x^2} + ... + {( - 1)^{n - k}}C_n^k{x^k} + ... + C_n^n{x^n}$
$ \Rightarrow {\left[ {{{\left( { - 1 + x} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {{{( - 1)}^n}C_n^0 + {{( - 1)}^{n - 1}}C_n^1x + {{( - 1)}^{n - 2}}C_n^2{x^2} + ... + {{( - 1)}^{n - k}}C_n^k{x^k} + ... + C_n^n{x^n}} \right]^\prime }$
$ \Rightarrow n{( - 1 + x)^{n - 1}} = {( - 1)^{n - 1}}C_n^1 + {( - 1)^{n - 2}}2C_n^2x + ... + {( - 1)^{n - k}}kC_n^k{x^{k - 1}} + ... + nC_n^n{x^{n - 1}}$
Thay $x = 2$ ta có điều phải chứng minh.

Bài 9:
Chứng minh
$n{4^{n - 1}}C_n^0 - (n - 1){4^{n - 2}}C_n^1 + (n - 2){4^{n - 3}}C_n^2 - ... + {( - 1)^{n - 1}}C_n^{n - 1} = C_n^1 + 2.2C_n^2 + ...n{.2^{n - 1}}C_n^n$
Phân tích: vế trái chứa tổ hợp của $n$, đan dấu, mất $C_n^n$ nên ta sử dụng ${\left( {x - 1} \right)^n}$, đạo hàm cấp 1. Vế phải cũng chứa tổ hợp của $n$ nhưng không đan dấu, mất $C_n^0$ nên ta sử dụng ${\left( {1 + x} \right)^n}$, đạo hàm cấp 1.
Giải:
${\left( {x - 1} \right)^n} = C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}C_n^{n - 1}x + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {x - 1} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} - ... + {{\left( { - 1} \right)}^{n - 1}}C_n^{n - 1}x + {{\left( { - 1} \right)}^n}C_n^n} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {x - 1} \right)^{n - 1}} = C_n^0n{x^{n - 1}} - C_n^1(n - 1){x^{n - 2}} + C_n^2\left( {n - 2} \right){x^{n - 3}} - ... + {\left( { - 1} \right)^{n - 1}}C_n^{n - 1}  \\
\end{array} $
Thay $x = 4$ ta được
$n{3^{n - 1}} = n{4^{n - 1}}C_n^0 - (n - 1){4^{n - 2}}C_n^1 + (n - 2){4^{n - 3}}C_n^2 - ... + {( - 1)^{n - 1}}C_n^{n - 1}$           (1)
${\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}$
$\begin{array}
   \Rightarrow {\left[ {{{\left( {1 + x} \right)}^n}} \right]^\prime } = {\left[ {C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}} \right]^\prime }  \\
   \Rightarrow n{\left( {1 + x} \right)^{n - 1}} = C_n^1 + C_n^2.2x + ... + C_n^n.n{x^{n - 1}}  \\
\end{array} $
Thay $x = 2$ ta được $n{3^{n - 1}} = C_n^1 + 2.2C_n^2 + ...n{.2^{n - 1}}C_n^n$        (2)
Từ (1) và (2) ta có điều phải chứng minh.

Bài 10:
Chứng minh $C_n^0 + 2C_n^1 + 3C_n^2 + ... + (n + 1)C_n^n = (n + 2){2^{n - 1}}$
Phân tích: tổng chứa tổ hợp của $n$, không đan dấu, hệ số gắn với $C_n^n$ lớn nhất nên ta sử dụng ${(1 + x)^n}$.
Thông thường là $kC_n^k$ song ở đây lại là $(k + 1)C_n^k$, hệ số đầu chênh lệch hơn 1 đơn vị nên ta nhân thêm 2 vế với $x$.
Giải:
$x{\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0x + C_n^1{x^2} + C_n^2{x^3} + ... + C_n^n{x^{n + 1}}$
Đạo hàm 2 vế ta được
$(nx + x + 1){(1 + x)^{n - 1}} = C_n^0 + 2C_n^1x + 3C_n^2{x^2} + ... + (n + 1)C_n^n{x^n}$
Thế $x = 1$ ta có điều phải chứng minh.

Bài 11:
Chứng minh $(n + 4){2^{n - 1}} = 2C_n^0 + 3C_n^1 + 4C_n^2 + ... + (n + 2)C_n^n$
Phân tích: tương tự như bài trên nhưng độ chênh lệch ở đây là 2 nên ta nhân thêm ${x^2}$ trước khi đạo hàm.
Giải:
${x^2}{(1 + x)^n} = C_n^0{x^2} + C_n^1{x^3} + C_n^2{x^4} + ... + C_n^n{x^{n + 2}}$
Đạo hàm 2 vế ta được
$2x{(1 + x)^n} + n{x^2}{(1 + x)^{n - 1}} = 2C_n^0x + 3C_n^1{x^2} + 4C_n^2{x^3} + ... + (n + 2)C_n^n{x^{n + 1}}$
Thay $x = 1$ ta được
      ${2^{n + 1}} + n{.2^{n - 1}} = 2C_n^0 + 3C_n^1 + 4C_n^2 + ... + (n + 2)C_n^n$
$ \Leftrightarrow (n + 4){2^{n - 1}} = 2C_n^0 + 3C_n^1 + 4C_n^2 + ... + (n + 2)C_n^n$

Bài 12:
Với $n \in {\mathbb{Z}^ + }$, $n > 2$, chứng minh
$C_n^0 - 2C_n^1 + 3C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}(n + 1)C_n^n = 0$
Giải:
$x{\left( {1 - x} \right)^n} = C_n^0x - C_n^1{x^2} + C_n^2{x^3} - ...{( - 1)^n}C_n^n{x^{n + 1}}$
Đạo hàm 2 vế ta được
${(1 - x)^n} - nx{(1 - x)^{n - 1}} = C_n^0 - 2C_n^1x + 3C_n^2{x^2} - ... + {( - 1)^n}(n + 1)C_n^n{x^n}$
Thay $x = 1$ ta có điều phải chứng minh.

Bài 13:
Với $n \in {\mathbb{Z}^ + }$, $n > 2$, chứng minh
$(n + 2)C_n^0 - (n + 1)C_n^1 + nC_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}2C_n^n = 0$
Giải:
${x^2}{(x - 1)^n} = C_n^0{x^{n + 2}} - C_n^1{x^{n + 1}} + C_n^2{x^n} - ... + {( - 1)^n}C_n^n{x^2}$
Đạo hàm 2 vế ta được
$2x{\left( {x - 1} \right)^n} + n{x^2}{\left( {x - 1} \right)^{n - 1}} = (n + 2)C_n^0{x^{n + 1}} - (n + 1)C_n^1{x^n} + nC_n^2{x^{n - 1}} - ... + {( - 1)^n}.2C_n^nx$
Thế $x = 1$ ta có điều phải chứng minh.

Bài 14:
Tính $S = {1^2}C_n^1 + {2^2}C_n^2 + {3^2}C_n^3 + ... + {n^2}C_n^n$.
Phân tích: tổng mất $C_n^0$, không đan đấu, $n$ gắn với $C_n^n$ nên ta sẽ sử dụng ${\left( {1 + x} \right)^n}$ đạo hàm. Sau đạo hàm các hệ số là $kC_n^k$, nhưng hệ số đề ra lại là ${k^2}C_n^k$, ta phải đạo hàm lần nữa nhưng lại không được mất $C_n^1$ nên ta nhân thêm 2 vế với $x$ trước khi đạo hàm.
Giải:
${\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2{x^2} + ... + C_n^n{x^n}$
Đạo hàm 2 vế ta được
$n{\left( {1 + x} \right)^{n - 1}} = C_n^1 + C_n^2.2x + ... + C_n^n.n{x^{n - 1}}$
Nhân 2 vế với $x$
$nx{\left( {1 + x} \right)^{n - 1}} = C_n^1x + C_n^2.2{x^2} + ... + C_n^n.n{x^n}$
Đạo hàm 2 vế lần nữa ta được
$n{(1 + x)^{n - 1}} + n(n - 1)x{(1 + x)^{n - 2}} = C_n^1 + C_n^2{2^2}x + ... + C_n^n{n^2}{x^{n - 1}}$
Thế $x = 1$ ta được
$n{.2^{n - 1}} + n(n - 1){2^{n - 2}} = S$
Hay $S = n(n + 1){2^{n - 2}}$

Bài tập tự giải:
Bài 1:

Tính tổng $S = C_{2012}^0 + 2C_{2012}^1 + 3C_{2012}^2 + ... + 2013C_{2012}^{2012}$
Bài 2:
Tính $S = 2012.2011C_{2012}^0 - 2011.2010C_{2012}^1 + 2010.2009C_{2012}^2 - ... + 2.1C_{2012}^{2010}$
Bài 3:
Tính
$S = {2012.3^{2011}}C_{2012}^0 - {2011.3^{2010}}C_{2012}^1 + {2010.3^{2009}}C_{2012}^2 - ... + 2.3C_{2012}^{2010} - C_{2012}^{2011}$
Bài 4:
Tính $S = {1^2}C_{2012}^1 + {2^2}C_{2012}^2 + ... + {2012^2}C_{2012}^{2012}$

Thẻ

× 156
× 156
× 20

Lượt xem

9551
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜDämonღ: phong cách bụi bặm 5/26/2017 9:30:17 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: kèm theo là cái balo to sụ đằng sau rolling_on_the_floor 5/26/2017 9:30:30 AM
 • Nguyễn Nhung: laughing t luwoif đeo lém 5/26/2017 9:30:38 AM
 • Nguyễn Nhung: tinh đi ng k thuj laughing 5/26/2017 9:30:43 AM
 • Nguyễn Nhung: mag j đút nhờ con bạn rolling_on_the_floor 5/26/2017 9:30:54 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: rolling_on_the_floor thế giống ăn xin r m 5/26/2017 9:30:59 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: laughing 5/26/2017 9:31:02 AM
 • Nguyễn Nhung:laughing t có mag đi mừu 5/26/2017 9:31:20 AM
 • Nguyễn Nhung: có p of nó đau laughing 5/26/2017 9:31:25 AM
 • Nguyễn Nhung: ms cả có mõi lần thuj 5/26/2017 9:31:36 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: AEON Long Biên :v 5/26/2017 9:31:39 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: đã méo có tiền đòi đi vào đấy ._. 5/26/2017 9:31:50 AM
 • Nguyễn Nhung: hồi đó lp t cnugx mua nhiu ăn k hết về chia nhau ms sợ laughing 5/26/2017 9:31:56 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: bn tiền 1 vé? -.- 5/26/2017 9:32:02 AM
 • Nguyễn Nhung: thế là t cugx chảng mất tiền 5/26/2017 9:32:09 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: hình như k mất ;v 5/26/2017 9:32:22 AM
 • Nguyễn Nhung: rẻ k để t rủ banjt đi laughing 5/26/2017 9:32:22 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: vào công viên nước ms mất 5/26/2017 9:32:28 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: đi đúng đợt sinh nhật :v 5/26/2017 9:32:39 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: đm rolling_on_the_floor 5/26/2017 9:32:46 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: lớp t đi Đảo Ngọc Xanh 5/26/2017 9:32:56 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: lớp t bao trọn cmn cả khu rolling_on_the_floor 5/26/2017 9:33:07 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: à lp t cx định đi :3 5/26/2017 9:33:29 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: mà thấy bảo k có gì hay ._. 5/26/2017 9:33:35 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: tji nó chọn 5/26/2017 9:33:56 AM
 • Nguyễn Nhung: lp t định đi 5/26/2017 9:33:59 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: tụi nó chọn 5/26/2017 9:34:00 AM
 • Nguyễn Nhung: mà cô méo cho 5/26/2017 9:34:03 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: vắng mà 5/26/2017 9:34:08 AM
 • Nguyễn Nhung: thế là p ở nhà 5/26/2017 9:34:09 AM
 • Nguyễn Nhung: ăn lh straight_face 5/26/2017 9:34:15 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: laughing năm nay đi phụ thôi 5/26/2017 9:34:31 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: năm sau bảo đi biển 5/26/2017 9:34:38 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: t chưa đi AEON bh 5/26/2017 9:34:44 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: có gì không? 5/26/2017 9:34:47 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: đéo biết ._. tại t ở nhà mà 5/26/2017 9:35:09 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18699815_1909166392705479_2235874335649523130_n.jpg?oh=db2c9b335af924161348a476d11be1fe&oe=59AB4D03 5/26/2017 9:35:12 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: đứa này xinh k ._. 5/26/2017 9:35:18 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18664426_1034157796721727_1930290373955851188_n.jpg?oh=512d52394a8978dc51e7b2af627aa1ff&oe=59E7E3EA 5/26/2017 9:35:19 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: m ạ 5/26/2017 9:35:38 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: t éo thích gái happy 5/26/2017 9:35:44 AM
 • viên đá nhỏ: big_grin 5/26/2017 9:37:28 AM
 • Nguyễn Nhung: laughing 5/26/2017 9:37:30 AM
 • Nguyễn Nhung: đứa nào alij ra quán hk thế kia 5/26/2017 9:38:25 AM
 • Nguyễn Nhung: chăm thế 5/26/2017 9:38:27 AM
 • viên đá nhỏ: laughing 5/26/2017 9:43:22 AM
 • 123456789: wave 5/26/2017 9:45:19 AM
 • Ryo: wave 5/26/2017 9:47:35 AM
 • Nguyễn Nhung: cn ai k? 5/26/2017 10:16:30 AM
 • Ryo: ko 5/26/2017 10:16:43 AM
 • Nguyễn Nhung: cn mk a hả 5/26/2017 10:20:18 AM
 • Nguyễn Nhung: chán nhể 5/26/2017 10:20:19 AM
 • Ryo: happy 5/26/2017 10:20:58 AM
 • Ryo: dg chs game mà 5/26/2017 10:21:03 AM
 • Nguyễn Nhung: a vui nhể 5/26/2017 10:23:27 AM
 • Nguyễn Nhung: dám k đi hk 5/26/2017 10:23:30 AM
 • Ryo: thì sao 5/26/2017 10:24:30 AM
 • Ryo: a nghỉ học rùi sợ j đâu 5/26/2017 10:24:36 AM
 • Ryo: big_grin 5/26/2017 10:24:38 AM
 • Nguyễn Nhung: a sg nhể 5/26/2017 10:27:18 AM
 • Nguyễn Nhung: bm a k bảo j á 5/26/2017 10:27:24 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: :3 5/26/2017 10:46:57 AM
 • Nguyễn Nhung: Y chóa lm j đóa big_grin 5/26/2017 10:49:12 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: hehe oánh game :3 5/26/2017 10:51:07 AM
 • Nguyễn Nhung: game á 5/26/2017 10:54:37 AM
 • Nguyễn Nhung: hay k ? big_grin 5/26/2017 10:54:46 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: hayy <3 5/26/2017 10:57:36 AM
 • Nguyễn Nhung: laughing 5/26/2017 10:59:02 AM
 • Nguyễn Nhung: vui z big_grin 5/26/2017 10:59:08 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: đang cố vui đây ;v 5/26/2017 11:00:24 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: bà học Toán 12 r nhỉ 5/26/2017 11:00:29 AM
 • Nguyễn Nhung: uk big_grin 5/26/2017 11:03:11 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: xong hết CT r ? 5/26/2017 11:13:11 AM
 • Nguyễn Nhung: cn cái chg 2 of hình ý big_grin 5/26/2017 11:16:12 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: best =) 5/26/2017 11:18:30 AM
 • Nguyễn Nhung: tế bà hk chưa 5/26/2017 11:20:37 AM
 • Nguyễn Nhung: thế 5/26/2017 11:20:40 AM
 • Ông chủ của cô chủ: ,laughing 5/26/2017 11:40:32 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: chưa big_grin 5/26/2017 11:42:29 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: ngủ đi :3 5/26/2017 11:42:36 AM
 • tran85295: ờ ngủ đi :v 5/26/2017 11:45:18 AM
 • Nguyễn Nhung: laughing 5/26/2017 11:46:05 AM
 • Nguyễn Nhung: bt thày dậy thuj k t cũng chả hk big_grin 5/26/2017 11:46:16 AM
 • Nguyễn Nhung: ế bà ngủ chưa 5/26/2017 11:52:14 AM
 • Bae Yi Jeong Ah: big_grin cn ai ko z 5/26/2017 12:46:04 PM
 • Bae Yi Jeong Ah: chào buổi sáng mn big_grin 5/26/2017 1:08:39 PM
 • Bae Yi Jeong Ah: rolling_on_the_floor 5/26/2017 1:08:43 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/26/2017 4:46:18 PM
 • Ông chủ của cô chủ: laughing 5/26/2017 7:57:46 PM
 • meomeocutduoi: laughing 5/26/2017 9:02:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/26/2017 9:15:40 PM
 • Ông chủ của cô chủ: laughing 5/26/2017 9:56:59 PM
 • Mây: wave 5/26/2017 11:49:48 PM
 • Ông chủ của cô chủ: ^^ 5/27/2017 12:56:58 AM
 • Ông chủ của cô chủ: big_grin 5/27/2017 12:57:13 AM
 • Bướq Bỉnh: . 5/27/2017 1:58:22 AM
 • Ông chủ của cô chủ: big_grin 5/27/2017 2:10:12 AM
 • Nguyễn Nhung: big_grin 5/27/2017 2:58:23 AM
 • amy: peace_sign 5/27/2017 4:10:33 AM
 • meomeocutduoi: laughing 5/27/2017 4:25:24 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜSầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang.ch2609
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • -๖ۣۜGiả๖ۣۜTạo๖ۣۜ
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Tôi Tên "NHÁI"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • ๖ۣۜQueenღ
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ๖ۣۜ⊰Speed⊱๖ۣۜ
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • †✬ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟση✬ †
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • ProGK
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • ๖ۣۜSadღ
 • phng_pepsi
 • Young Wild and Free
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • johnnn509
 • -
 • Nhok Sam
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • TMLLL
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • Trangg'sss Kiềuu'sss
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • LLNTFTU
 • NiuNiu
 • Bae Yi Jeong Ah
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Út Nguyệt
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • phanngocngoc12345
 • Snowflakes
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • math
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • tran85295
 • Bae Yi Jeong Ah
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Ông chủ của cô chủ
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69