Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRÊN TẬP SỐ PHỨC

I.    LÝ THUYẾT
Tóm tắt lý thuyết:
Cho $2$ số phức $z=a+bi$ và $z’=a’+b’i$ thì:
$z+z’=(a+a’) + (b+b’)i$ và $z-z’=(a-a’) + (b-b’)i$
$z.z’=(aa’-bb’)+ (ab’+a’b)i$
Số phức $\overline z $$=a-bi$ được gọi là số phức liên hợp của số phức $z$
$\left| z \right|$ là mô đun của số phức $z$ đó là số thực không âm được xác định như sau :
•    Nếu $M(a;b)$ biểu diễn số phức $z =a+bi$ thì $\left| z \right| = \left| {\overrightarrow {OM} } \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $
•    Nếu $z=a+bi$ thì $\left| z \right| = \sqrt {z.\overline z }  = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $
Số phức nghịch đảo của số phức $z$ là ${z^{ - 1}}$được xác định như sau
                       ${z^{ - 1}} = \frac{1}{z} = \frac{1}{{a + bi}} = \frac{{a - bi}}{{{a^2} + {b^2}}}$
Lý thuyết đầy đủ về số phức được viết trong bài: "Số phức - một sô dạng bài tập căn bản"

II. BÀI TẬP
Phương Pháp :

Phương trình bậc hai, dù là hệ số thực hay hệ số phức ta đều phải tính biệt thức $\Delta=b^2-4ac$ rồi tính căn bậc hai của $\Delta$ là $\delta$ rồi áp dụng công thức tính nghiệm.
Việc giải phương trình, hệ phương trình tương tự như thực hiện trên tập số thực, nhưng cần chú ý đến việc tìm căn bậc hai của số âm hoặc căn bậc hai của số phức.

Căn bậc hai của số phức:
Gọi $w = x + yi$ với $x,y$$ \in R$ là một căn bậc hai của số phức $z$
Ta có  ${{\text{w}}^{\text{2}}} = a + bi$ $ \Leftrightarrow {\left( {x + yi} \right)^2} = a + bi$ $ \Leftrightarrow $$\left\{ \begin{array}
  {x^2} - {y^2} = a  \\
  2xy = b  \\
\end{array}  \right.$
Giải hệ phương trình trên tìm được các căn bậc hai của số phức $z$

Bài 1:
Gọi $z_1$ và $z_2$ là hai nghiệm phức của phương trình: ${z^2} + 2z + 10 = 0$.
Tính giá trị của biểu thức A = ${\left| {{z_1}} \right|^2} + {\left| {{z_2}} \right|^2}$
Lời giải:
Ta có: $\Delta $$= 1^2 - 10 = -9 = 9i^2$
Phương trình có các nghiệm: $z1 = - 1 - 3i; z2 = - 1 + 3i$
Ta có: ${\left| {{z_1}} \right|^2} + {\left| {{z_2}} \right|^2} = {\left( { - 1} \right)^2} + {\left( { - 3} \right)^2} + {\left( { - 1} \right)^2} + {3^2} = 20$

Bài 2:
Tìm số phức $z$ thỏa mãn: $\left| {z - \left( {2 + i} \right)} \right| = \sqrt {10} $ và $z.\overline z  = 25$
Lời giải:
Đặt $z = a + bi$ với $a, b$ $ \in $ $\mathbb{R}$, ta có:
$\left\{ \begin{array}
  z.\overline z  = 25  \\
  \left| {z - \left( {2 + i} \right)} \right| = \sqrt {10}   \\
\end{array}  \right.$ $ \Leftrightarrow $ $\left\{ \begin{array}
  {a^2} + {b^2} = 25  \\
  \left| {\left( {a - 2} \right) + \left( {b - 1} \right)i} \right| = \sqrt {10}   \\
\end{array}  \right.$ $ \Leftrightarrow $ $\left\{ \begin{array}
  {a^2} + {b^2} = 25  \\
  {\left( {a - 2} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} = 10  \\
\end{array}  \right.$
$ \Leftrightarrow $$\left\{ \begin{array}
  {a^2} + {b^2} = 25  \\
  2a + b = 10  \\
\end{array}  \right.$ $ \Leftrightarrow $ $\left[ \begin{array}
  \left\{ \begin{array}
  a = 3  \\
  b = 4  \\
\end{array}  \right.  \\
  \left\{ \begin{array}
  a = 5  \\
  b = 0  \\
\end{array}  \right.  \\
\end{array}  \right.$
Vậy có hai số phức cần tìm : $z = 3 + 4i  , z = 5 + 0i$

Bài 3:
Giải phương trình sau (ẩn $z$): $z + 2\bar z = {\left( {1 + 5i} \right)^2}$
Lời giải:
Giả sử $z = a + bi$; $z + 2\bar z = {\left( {1 + 5i} \right)^2}$
$ \Rightarrow (*) \Leftrightarrow a + bi + 2\left( {a - bi} \right) = 1 + 10i + 25{i^2}$
$ \Leftrightarrow 3a - bi =  - 24 + 10i \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  3a =  - 24  \\
   - b = 10  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  a =  - 8  \\
  b =  - 10  \\
\end{array}  \right.\\ \Rightarrow z =  - 8 - 10i$

Bài 4:
Tìm căn bậc hai của số phức sau: $z =  - \frac{{3\sqrt 2 }}{2} + i\frac{{3\sqrt 3 }}{2}$
Lời giải:
Ta có: $z =  - \frac{{3\sqrt 2 }}{2} + i\frac{{3\sqrt 3 }}{2} = 3\left( {\frac{{ - \sqrt 2 }}{2} + i\frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right) = 3\left( {c{\text{os}}\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{4}}} + {\text{isin}}\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{4}}}} \right)$
Suy ra z có hai căn bậc hai là:
 w = $\sqrt 3 \left[ {c{\text{os}}\left( {\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{8}}} + \frac{{k2\pi }}{2}} \right) + {\text{isin}}\left( {\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{8}}} + \frac{{k2\pi }}{2}} \right)} \right]$ $\left( {k = 0;1} \right)$
+ Khi $k = 0 \Rightarrow $w = $\sqrt 3 \left( {c{\text{os}}\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{8}}} + {\text{isin}}\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{8}}}} \right)$
+ khi $k = 1 \Rightarrow $ w = $\sqrt 3 \left[ {c{\text{os}}\left( {\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{8}}} + \pi } \right) + {\text{isin}}\left( {\frac{{{\text{3}}\pi }}{{\text{8}}} + \pi } \right)} \right]$
                           = $\sqrt 3 \left( {c{\text{os}}\frac{{{\text{11}}\pi }}{{\text{8}}} + {\text{isin}}\frac{{{\text{11}}\pi }}{{\text{8}}}} \right)$

Bài 5:
Giải phương trình sau trên $\mathbb{C}$ (ẩn z): ${z^4} + 2{z^3} - {z^2} + 2z + 1 = 0$
Lời giải:
${z^4} + 2{z^3} - {z^2} + 2z + 1 = 0 \Leftrightarrow {z^2} + \frac{1}{{{z^2}}} + 2\left( {z + \frac{1}{z}} \right) - 1 = 0$ (do z $ \ne $0)
Đặt w = ${\text{z + }}\frac{{\text{1}}}{{\text{z}}} \Rightarrow {z^2} + \frac{1}{{{z^2}}} = {{\text{w}}^{\text{2}}} - 2$, ta được:
${{\text{w}}^{\text{2}}} - 2 + 2w - 1 = 0 \Leftrightarrow {{\text{w}}^{\text{2}}} + 2w - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}
  {\text{w = 1}}  \\
  {\text{w =  - 3}}  \\
\end{array}  \right.$
Do đó: $z + \frac{1}{z} = 1$ $(1)$ hay $z + \frac{1}{z} =  - 3$ $(2)$
+ Giải $(1)$ $ \Leftrightarrow {z^2} - z + 1 = 0$
Ta có: $\Delta  = 1 - 4 =  - 3 = {\left( {\sqrt 3 i} \right)^2}$
Vậy phương trình $(1)$ có hai nghiệm phân biệt: ${z_1} = \frac{{1 + \sqrt 3 i}}{2};{z_2} = \frac{{1 - \sqrt 3 i}}{2}$
+ Giải $(2)$ $ \Leftrightarrow {z^2} + 3z + 1 = 0$. Ta có: $\Delta  = 9 - 4 = 5$
Vậy phương trình $(2)$ có hai nghiệm phân biệt:
${z_3} = \frac{{ - 3 + \sqrt 5 }}{2};{z_4} = \frac{{ - 3 - \sqrt 5 }}{2}$
Tóm lại phương trình đã cho có bốn nghiệm:
${z_1} = \frac{{1 + \sqrt 3 i}}{2};{z_2} = \frac{{1 - \sqrt 3 i}}{2}$;${z_3} = \frac{{ - 3 + \sqrt 5 }}{2};{z_4} = \frac{{ - 3 - \sqrt 5 }}{2}$

Bài 6:
Giải phương trình sau trên $\mathbb{C}$ (ẩn $z$): $2{z^4} - 2{z^3} + {z^2} + 2z + 2 = 0$
Lời giải:
$2{z^4} - 2{z^3} + {z^2} + 2z + 2 = 0 \Leftrightarrow 2\left( {{z^2} + \frac{1}{{{z^2}}}} \right) - 2\left( {z - \frac{1}{z}} \right) + 1 = 0$
Đặt w = $z - \frac{1}{z} \Rightarrow {z^2} + \frac{1}{{{z^2}}} = {{\text{w}}^{\text{2}}} + 2$, ta được:
$2\left( {{{\text{w}}^{\text{2}}} + 2} \right) - 2w + 1 = 0 \Leftrightarrow 2{w^2} - 2w + 5 = 0$
+  Giải: $2{w^2} - 2w + 5 = 0$$(*)$
Ta có: ${\Delta ^'} = 1 - 10 =  - 9 = {\left( {3i} \right)^2}$
Vậy phương trình $(*)$ có hai nghiệm phân biệt: ${{\text{w}}_{\text{1}}} = \frac{{1 + 3i}}{2};{{\text{w}}_{\text{2}}} = \frac{{1 - 3i}}{2}$
Do đó: $z - \frac{1}{z} = \frac{{1 + 3i}}{2}$   $(1)$ hay $z - \frac{1}{z} = \frac{{1 - 3i}}{2}$   $(2)$
+ Giải (1) $ \Leftrightarrow {z^2} - \left( {\frac{{1 + 3i}}{2}} \right)z - 1 = 0 \Leftrightarrow 2{z^2} - \left( {1 + 3i} \right)z - 2 = 0$
Ta có: $\Delta  = {\left( {1 + 3i} \right)^2} + 16 = 8 + 6i$
Số phức $z = x + yi$ $(x,y \in \mathbb{R})$là căn bậc hai của $\Delta  = 8 + 6i$ khi và chỉ khi
${z^2} = 8 + 6i \Leftrightarrow {\left( {x + yi} \right)^2} = 8 + 6i \Leftrightarrow {x^2} - {y^2} + 2xyi = 8 + 6i \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} - {y^2} = 8  \\
  2xy = 6  \\
\end{array}  \right.$  $(**)$
Giải $(**)$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} - \frac{9}{{{x^2}}} = 8  \\
  y = \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^4} - 8{x^2} - 9 = 0  \\
  y = \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} = 9  \\
  y = \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right.$
                $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  x =  \pm 3  \\
  y = \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  x = 3  \\
  y = 1  \\
\end{array}  \right.hay\left\{ \begin{array}
  x =  - 3  \\
  y =  - 1  \\
\end{array}  \right.$
Suy ra có hai căn bậc hai của $\Delta $ là $3 + i$ và $3 - i$
Vậy phương trình $(1)$ có hai nghiệm:
${z_1} = \frac{{1 + 3i + 3 + i}}{4} = 1 + i;{z_2} = \frac{{1 + 3i - 3 - i}}{4} =  - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$
+ Giải $(2)$ $ \Leftrightarrow {z^2} - \left( {\frac{{1 - 3i}}{2}} \right)z - 1 = 0 \Leftrightarrow 2{z^2} - \left( {1 - 3i} \right)z - 2 = 0$
Ta có: $\Delta  = {\left( {1 - 3i} \right)^2} + 16 = 8 - 6i$
Số phức $z = x + yi$ $\left( {x,y \in \mathbb{R}} \right)$là căn bậc hai của $\Delta  = 8 - 6i$ khi và chỉ khi
${z^2} = 8 - 6i \Leftrightarrow {\left( {x + yi} \right)^2} = 8 - 6i \\\Leftrightarrow {x^2} - {y^2} + 2xyi = 8 - 6i \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} - {y^2} = 8  \\
  2xy =  - 6  \\
\end{array}  \right.$$(***)$
Giải $(***)$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} - \frac{9}{{{x^2}}} = 8  \\
  y =  - \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^4} - 8{x^2} - 9 = 0  \\
  y =  - \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right.$
                  $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} = 9  \\
  y =  - \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  x =  \pm 3  \\
  y =  - \frac{3}{x}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}
  \left\{ \begin{array}
  x = 3  \\
  y =  - 1  \\
\end{array}  \right.  \\
  \left\{ \begin{array}
  x =  - 3  \\
  y = 1  \\
\end{array}  \right.  \\
\end{array}  \right.$
Suy ra có hai căn bậc hai của $\Delta $ là $ - 3 + i$ và $3 - i$
Vậy phương trình (2) có hai nghiệm: ${z_3} = \frac{{1 - 3i + 3 - i}}{4} = 1 - i;{z_4} = \frac{{1 - 3i - 3 + i}}{4} =  - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$
Tóm lại phương trình đã cho có bốn nghiệm:
${z_1} = 1 + i;{z_2} =  - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$;${z_3} = 1 - i;{z_4} =  - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

Bài 7:
Giải hệ phương trình sau trên tập số phức: $\left\{ \begin{array}
  {Z_1} + {Z_2} = 2 + 3i  \\
  Z_1^2 + Z_2^2 = 5 - 4i  \\
\end{array}  \right.$
Lời giải:
HPT $ \Leftrightarrow $ $\left\{ \begin{array}
  {Z_1} + {Z_2} = 2 + 3i  \\
  {Z_1}.{Z_2} =  - 5 + 8i  \\
\end{array}  \right.$
$Z_1$ và $Z_2$ là $2$ nghiệm phương trình: $Z^2 - (2 + 3i)Z - 5 + 8i = 0$
Ta có $\Delta $ = $15 - 20i = {\left[ {\sqrt 5 \left( {2 - i} \right)} \right]^2}$
Nên $\left[ \begin{array}
  {Z_1} = \left( {1 + \sqrt 5 } \right) + \frac{{3 - \sqrt 5 }}{2}i  \\
  {Z_2} = \left( {1 - \sqrt 5 } \right) + \frac{{3 + \sqrt 5 }}{2}i  \\
\end{array}  \right.$

Bài tập tự giải:
Bài 1:  
Giải phương trình:
$a.\quad \left| z \right| - z = 1 + 2i$.              $b.\quad \left| z \right| + z = 2 + i$.
Bài 2:  
Giải phương trình: ${z^6} - 7{z^3} - 8 = 0$.
Bài 3:
Giải các phương trình sau (với ẩn là z) trên tập số phức:
a) $\left( {4 - 5i} \right)z = 2 + i$                        b) ${\left( {3 - 2i} \right)^2}\left( {z + i} \right) = 3i$
c) ${\left( {z + i} \right)^2} = 1$                                d) $\left( {z + 1} \right)\left( {z - 1} \right) = 2 + 4i$
e) ${\left( {z + 2i} \right)^2} + 2\left( {z + 2i} \right) - 3 = 0$           f) ${\left( {\frac{{4z + i}}{{z - i}}} \right)^2} - 5\frac{{4x + i}}{{z - i}} + 6 = 0$
Bài 4:
Tìm các căn bậc hai của số phức :
a) $-5 + 12i$               b) $ - 17 - 20\sqrt 2 i$
Bài 5:
Cho phương trình $\left( {z + i} \right)\left( {{z^2} - 2mz + {m^2} - 2m} \right) = 0$. Hãy xác định điều kiện của tham số m sao cho phương trình:
a) Chỉ có đúng 1 nghiệm phức.
b) Chỉ có đúng 1 nghiệm thực.   
c) Có ba nghiệm phức.
Bài 6:
Tìm tham số $m$ để mỗi phương trình sau đây có hai nghiệm ${z_1}$, ${z_2}$ thỏa mãn điều kiện đã chỉ ra:
a) ${z^2} - mz + m + 1 = 0$, điều kiện ${z_1}^2 + {z_2}^2 = {z_1}.{z_2} + 1$.
b) ${z^2} - 3mz + 5i = 0$, điều kiện ${z_1}^3 + {z_2}^3 = 18$.
Bài 7:Tìm số phức $a$ để pt bậc hai $z^2 + az + 3i = 0$ có tổng bình phương hai nghiệm bằng $8$.

Thẻ

Lượt xem

53336
Chat chit và chém gió
 • Mommy_xinh_gái: màu xanh chuối 3/18/2020 9:06:01 PM
 • Mommy_xinh_gái: nổi vch 3/18/2020 9:06:07 PM
 • Con yêu: màu như mk =) đẹp 3/18/2020 9:06:38 PM
 • Mommy_xinh_gái: hồng giả dối + xanh nõn chuối 3/18/2020 9:07:26 PM
 • Mommy_xinh_gái: combo đẹp độc lạ 3/18/2020 9:07:36 PM
 • Lê Lê Vy: laughing 3/18/2020 9:07:52 PM
 • Lê Lê Vy: cos ai k? 3/18/2020 9:09:17 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): happy 3/19/2020 9:10:17 AM
 • LongPUBG: sale 3/19/2020 8:40:16 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): wave 3/21/2020 8:04:10 PM
 • ๖ۣۜBossღ: if the wolrd was ending 3/22/2020 9:12:17 PM
 • ๖ۣۜBossღ: might make you cry 3/22/2020 9:12:24 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 3/22/2020 9:12:33 PM
 • HauDueMatTroi : wave 3/27/2020 3:13:58 PM
 • Lê Lê Vy: happy 3/27/2020 9:20:31 PM
 • Lê Lê Vy: có ai không? 3/27/2020 9:20:53 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): hi happy 3/31/2020 8:05:50 PM
 • Hoàng Yến: Vc vẫn còn lưu mật khẩu nè :3 4/1/2020 2:47:27 AM
 • Hoàng Yến: Giờ chắc k còn ai biết mình nữa r broken_heart 4/1/2020 2:47:43 AM
 • ๖ۣۜDevilღ: anh biết nè em ơi 4/1/2020 5:20:39 PM
 • ๖ۣۜDevilღ: Yến có nhớ anh không big_grin 4/1/2020 5:20:49 PM
 • ๖ۣۜDevilღ: ây da, Boss là đứa nào ấy nhỉ 4/1/2020 5:48:09 PM
 • ๖ۣۜDevilღ: hi anh em, anh em muốn có trò gì vui vui ở HTN không 4/1/2020 5:49:53 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): happy 4/1/2020 9:01:32 PM
 • Vũ Như Quỳnh: big_grin 4/1/2020 9:09:43 PM
 • Phoenix: Quỳnh bánh bao 4/1/2020 9:17:35 PM
 • domanhdung01102004: Chàowave 4/1/2020 9:26:57 PM
 • domanhdung01102004: Không có ai ở đây à 4/1/2020 9:28:00 PM
 • domanhdung01102004: Haizzz 4/1/2020 9:28:07 PM
 • Lê Lê Vy: hello happy 4/2/2020 7:52:44 PM
 • domanhdung01102004: Có ai ở đây k 4/3/2020 8:28:48 PM
 • domanhdung01102004: Trả lời tui đi 4/3/2020 8:31:27 PM
 • domanhdung01102004: Mọi người onl ít thế 4/3/2020 8:32:29 PM
 • try: coffee 4/4/2020 3:50:00 PM
 • domanhdung01102004: wavewavewave 4/6/2020 9:40:06 AM
 • daichaucune: wavewavewave 4/7/2020 10:02:21 AM
 • try: coffee 4/7/2020 3:59:11 PM
 • ThDat: em chào các anh chị ạ 4/7/2020 10:14:10 PM
 • ThDat: năm nay em lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6 4/7/2020 10:14:35 PM
 • ThDat: cho em hỏi lên lớp 6 thì học sách nào ạ 4/7/2020 10:14:49 PM
 • BOX TEAM : Clan Box team tuyển thành viên PUBG 4/19/2020 3:24:28 PM
 • BOX TEAM : Tiêu chí : Tham gia online thường xuyên 4/19/2020 3:24:58 PM
 • BOX TEAM : Rank : > Platium 1 4/19/2020 3:25:21 PM
 • BOX TEAM : Biết xài sniper là một lợi thế 4/19/2020 3:26:13 PM
 • BOX TEAM : Chi tiết liên hệ fb : boxteamgaminghouse 4/19/2020 3:26:51 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 4/20/2020 9:31:14 AM
 • ๖ۣۜBossღ: https://www.youtube.com/watch?v=ISBTzKLKI2M&list=RDISBTzKLKI2M&start_radio=1 4/20/2020 9:32:35 AM
 • maithinhdx: lll 4/20/2020 9:57:20 PM
 • luuthihang112: Mình cần kiếm điểm danh vong 4/24/2020 5:05:08 PM
 • luuthihang112: ai giúp mình đc ko 4/24/2020 5:05:19 PM
 • luuthihang112: mình mất nick chính rồi 4/24/2020 5:05:33 PM
 • luuthihang112: nick phụ còn lại của mình là luuthihng1777 và nick này 4/24/2020 5:06:18 PM
 • luuthihang112: các bạn vote câu hỏi giùm mình đc ko 4/24/2020 5:06:41 PM
 • luuthihang112: ai giúp mình trả 30,000 vỏ sò 4/24/2020 5:07:01 PM
 • KhaBanh: Chỉ có làm mới có ăn 4/25/2020 8:44:31 PM
 • KhaBanh: Chứ cái loại ko làm mà đòi có ăn chỉ có ăn vỏ sò thôi 4/25/2020 8:45:03 PM
 • KhaBanh: Đấy là anh Huấn sẽ bảo thế 4/25/2020 8:45:27 PM
 • KhaBanh: Chứ bảnh sẽ giúp bạn hết mình 4/25/2020 8:45:41 PM
 • Vutrangdreemurr2304: xin chào mn smug 4/26/2020 1:25:48 PM
 • Linh Lê Thùy: ... 5/2/2020 9:17:44 PM
 • ~Kezo~: hello 5/3/2020 8:51:50 PM
 • nguyenhuuduy1912: d 5/4/2020 8:54:54 PM
 • nguyenhuuduy1912: fh 5/4/2020 8:54:58 PM
 • nguyenhuuduy1912: j/v 5/4/2020 8:54:59 PM
 • nguyenhuuduy1912: fh, 5/4/2020 8:55:01 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:01 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:04 PM
 • nguyenhuuduy1912: ,, 5/4/2020 8:55:04 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:04 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:04 PM
 • try: happy 5/4/2020 8:57:46 PM
 • XG - LBN : Team XG tuyển thành viên cho Clan 5/5/2020 9:46:39 PM
 • XG - LBN : Thank for watching 5/5/2020 9:47:01 PM
 • hangnhim888: hi 5/5/2020 10:06:10 PM
 • try: ib lại 5/8/2020 9:18:37 PM
 • Quocmanh:5/9/2020 8:23:28 PM
 • Manh1: Ê 5/9/2020 8:31:40 PM
 • try: happy 5/9/2020 8:34:22 PM
 • Manht01: Ê 5/10/2020 8:03:42 AM
 • Quocmanh: Ê 5/10/2020 8:13:27 PM
 • Saygaming: SayGaming tuyển thành viên vào ngôi nhà chung SayyaSGaming House 5/10/2020 8:17:19 PM
 • Saygaming: Rất mong các bạn ủng hộ 5/10/2020 8:17:36 PM
 • Quocmanh:5/10/2020 8:21:59 PM
 • Quocmanh: Ê 5/10/2020 8:26:17 PM
 • Quocmanhngu: Ê 5/11/2020 9:50:12 PM
 • Nhutrancmg15: Đăng kí môn học ở đâu v ạ 5/21/2020 10:14:07 AM
 • thuyanhthuyanh567: mọi người ơi cho mình hỏi bài với 5/22/2020 10:25:19 PM
 • thanhqtqptb2006: Hello các anh em 5/24/2020 8:45:37 PM
 • thanhqtqptb2006: Hỏi gì 5/24/2020 8:46:22 PM
 • Yến Nhiii: smug 5/27/2020 8:07:04 PM
 • Yến Nhiii: : > 5/27/2020 8:07:08 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • .
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • B҉ãO҉-t҉ố҉
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • ☆☆Lãnh Hoàng Băng Ngọc ☆☆
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜNắng(M)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • Tu hoc
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively
 • btquyen11a2
 • giangbap0388
 • trung3152003
 • ntgu
 • ★F.29★
 • nguyenyen10082008
 • luongthimay21051981
 • nguyenngocminhtri.1233
 • 8a1day
 • thaithuhanglhp77
 • cuahanganhduc
 • ngolam230103
 • Uchiha Obito
 • thongoc1174
 • daihuenhatanh
 • phammaianh0210
 • thaonguyen.ht2404