SỐ PHỨC - MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CĂN BẢN


I.    LÝ THUYẾT

1.Khái niệm:
Số phức là một biểu thức có dạng $a + bi$ với $a,b \in \mathbb{R},\;{i^2} = - 1$
Kí hiệu : $z = a + bi$ với $a$ là phần thực, $b$ là phần ảo, $i$ là đơn vị ảo.
Tập hợp các số phức được kí hiệu : $\mathbb{C}$
Lưu ý :
Mỗi số thực $a$ đều được xem là $1$ số phức với phần ảo $b=0$
Số phức có phần thực $a=0$ được gọi là số thuần ảo .
Số $0$ vừa là số thực vừa là số ảo.
2. Hai số phức bằng nhau :
Cho $z=a+bi$ và $z’=a’+b’i$ thì       $z = z' \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}
  a = a' \\
  b = b' \\
\end{gathered}  \right.$
3.Biểu diễn hình học của số phức :
Mỗi số phức được biểu diễn bởi một điểm $M(a;b)$ trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$.
4. Phép cộng và phép trừ các số phức :
Cho $2$ số phức $z=a+bi$ và $z’=a’+b’i$ thì
$z+z’=(a+a’) + (b+b’)i$ và $z-z’=(a-a’) + (b-b’)i$
5.Phép nhân số phức :
Cho $2$ số phức $z=a+bi$ và $z’=a’+b’i$ thì
 $z.z’=(aa’-bb’)+ (ab’+a’b)i$
6.Số phức liên hợp :
Cho số phức $z=a+bi.$ Số phức $\overline z $$=a-bi$ được gọi là số phức liên hợp của số phức $z$
7. Mô đun của số phức :
Cho $z=a+bi$ thì $\left| z \right|$ là mô đun của số phức $z$ đó là số thực không âm được xác định như sau :
•    Nếu $M(a;b)$ biểu diễn số phức $z =a+bi$ thì $\left| z \right| = \left| {\overrightarrow {OM} } \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $
•    Nếu $z=a+bi$ thì $\left| z \right| = \sqrt {z.\overline z }  = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $
8.Phép chia số phức khác 0:
Cho số phức $z=a+bi$ thì số phức nghịch đảo của số phức $z$ là ${z^{ - 1}}$được xác định như sau
${z^{ - 1}} = \frac{1}{z} = \frac{1}{{a + bi}} = \frac{{a - bi}}{{{a^2} + {b^2}}}$

Chú ý : Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức cũng có đầy đủ các tính chất giao hoán, phân phối , kết hợp như các phép cộng, trừ, nhân, chia số thực thông thường.

Các dạng bài tập căn bản:
•    Tính phần thực, phần ảo của biểu thức phức
•    Tính modun, liên hợp của số phức
•    Tính toán trên các biểu thức phức
Lưu ý : Ta tính toán trong số phức như tính trong tập số thực.
Khi gặp $i^2$ thì ta thay bởi $-1$, và khi thực hiện phép chia thì ta nhân tử và mẫu cho số phức liên hợp của mẫu.

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức :
Phương pháp :
Biến đổi số phức về dạng $z= a+ bi$ từ đó xác định được phần thực $a$, phần ảo $b$.

Bài 1:
Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z = \frac{{(3 + 2i)(\overline {2 + 5i)} }}{{{{(4 + 3i)}^2}}} - {(3 + i)^3}$
Hướng dẫn:
Tính liên hợp của $2+5i$ là $2-5i$ rồi nhân với $3+2i$, ta được $16-11i$
Khai triển bình phương của $4+3i$, được $7+24i$
Nhân tử và mẫu với $7-24i$, được $\frac{-152-461i}{25}$
Khai triển $(3+i)^3$, được $18+26i$
Thực hiện phép trừ, kết quả cuối cùng là :
$Re(z) = \frac{-602}{25} , Im(z) = \frac{-696}{25}$

Bài 2:
Tìm phần thực và phần ảo của các số phức z biết :
a. $z = {\left( { - i} \right)^{2009}}$
b. $\overline z  = {\left( {\sqrt 2  + i} \right)^2}{\left( {1 - \sqrt 2 i} \right)^2}$
c.$z$ thỏa mãn điều kiện : $\left( {2 - 3i} \right)z + \left( {4 + i} \right)\overline z  =  - {\left( {1 + 3i} \right)^2}$
d. $z$ thỏa mãn điều kiện : ${\left( {1 + i} \right)^2}\left( {2 - i} \right)z = 8 + i + \left( {1 + 2i} \right)z$
Hướng dẫn:
a. $z = {\left( {1 - i} \right)^{2009}} = {\left( {1 - i} \right)^{2008}}\left( {1 - i} \right) = {\left[ {{{\left( {1 - i} \right)}^2}} \right]^{1004}}\left( {1 - i} \right) = {2^{1004}} - {2^{1004}}i \\\Rightarrow a = {2^{1004}};\;b =  - {2^{1004}}$
b. $\overline z  = 5 + \sqrt 2 \,i \Rightarrow z = 5 - \sqrt 2 \;i$
c. Gọi z = a + bi $\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right) \Rightarrow \overline z  = a - bi$
Thay vào đẳng thức đã cho tìm được  $a = -2 , b = 5 $
d. $z = \frac{{8 + i}}{{2i + 1}} = 2 - 3i \Rightarrow a = 2;\;b =  - 3$

Bài 3:
Cho số phức $z = a + bi$$\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)$. Hỏi các số sau đây là số thực hay số ảo:
a) ${z^2} - {\left( {\bar z} \right)^2}$                                                  b) $\frac{{{z^2} + {{\left( {\bar z} \right)}^2}}}{{1 + z\bar z}}$
Hướng dẫn:
a) ${z^2} - {\left( {\bar z} \right)^2} = {\left( {a + bi} \right)^2} - {\left( {a - bi} \right)^2} = 4abi$ là số ảo
b) $\frac{{{z^2} + {{\left( {\bar z} \right)}^2}}}{{1 + z\bar z}} = \frac{{{{\left( {a + bi} \right)}^2} + {{\left( {a - bi} \right)}^2}}}{{1 + \left( {a + bi} \right)\left( {a - bi} \right)}} = \frac{{2\left( {{a^2} + {b^2}} \right)}}{{1 + {a^2} + {b^2}}}$ là số thực

Bài 4:
Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z = {\left( {1 + i} \right)^n}$, biết $n \in \mathbb{N}$và thỏa mãn phương trình ${\log _4}\left( {n - 3} \right) + {\log _4}\left( {n + 9} \right) = 3$
Hướng dẫn:
Điều kiện : $3 < n \in \mathbb{N}$
Giải phương trình ${\log _4}\left( {n - 3} \right) + {\log _4}\left( {n + 9} \right) = 3$ được $n = 7$
Tìm được $z = {\left( {1 + i} \right)^7} = {\left( {1 + i} \right)^6}\left( {1 + i} \right) = {\left[ {{{\left( {1 + i} \right)}^2}} \right]^3}\left( {1 + i} \right) = 8 - 8i$

Bài tập tự giải:
Bài 1:
Tìm phần ảo của số phức $z$, biết: $\bar z = {(\sqrt 2  + i)^2}(1 - \sqrt 2 i)$.
Bài 2:
Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau :
a)  $(4 – i) + (2 + 3i) – (5 + i)$      
b)  $\frac{{\sqrt 3  - i}}{{1 + i}} - \frac{{\sqrt 2  + i}}{i}$

Loại 2 : Tính môđun, liên hợp của số phức :
Phương pháp :
Biến đổi số phức $z = a + bi \Rightarrow \overline z  = a - bi$
Biến đổi số phức về dạng $z = a + bi \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $

Bài 1:
Tìm môđun của số phức $z = 1 + 4i + {\left( {1 - i} \right)^3}$
Hướng dẫn:
Vì ${\left( {1 - i} \right)^3} = {1^3} - 3i + 3{i^2} - {i^3} = 1 - 3i - 3 + i =  - 2 - 2i$
Suy ra: $z =  - 1 + 2i \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{{\left( { - 1} \right)}^2} + {2^2}}  = \sqrt 5 $

Bài 2:
a.Tìm $\left| z \right|$ biết $z = 1 + 4i + {\left( {1 - i} \right)^3}$
b.Tìm $\left| {\overline z  + iz} \right|$ biết $\overline z  = \frac{{{{\left( {1 - \sqrt 3 i} \right)}^3}}}{{1 - i}}$
Hướng dẫn:
a. $z =  - 1 + 2i \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt 5 $
b.
$\begin{gathered}
  \overline z  = \frac{{ - 8}}{{1 - i}} =  - 4 - 4i \\
   \Rightarrow \overline z  + iz =  - 8 - 8i \\
   \Rightarrow \left| {\overline z  + iz} \right| = 8\sqrt 2 \\
\end{gathered} $

Bài 3:
Tìm $\overline z $ biết $z = \left( {1 + i} \right)\left( {3 - 2i} \right) + \frac{1}{{3 + 2i}}$
Hướng dẫn:
$z = \frac{{68}}{{13}} - \frac{{11}}{{13}}i \Rightarrow \overline z  = \frac{{68}}{{13}} + \frac{{11}}{{13}}i$

Bài tập tự giải:
Bài 1:
Trong các số phức thỏa mãn điều kiện $\left| {z - 2 - 4i} \right|\, = \,\sqrt 5 $. Tìm số phức $z$ có modun lớn nhất
Bài 2:
Tính $\left| z \right|$, biết rằng:                       
a) $z = {\left( {1 + i\sqrt 3 } \right)^3}$                             b)  $z = \frac{1}{{1 + i}} + \frac{1}{{1 - i}}$
c)  ${\left( {\sqrt 3  + i} \right)^3} - {\left( {\sqrt 3  - i} \right)^3}$            d)  $\frac{{{{\left( {\sqrt 3  + i} \right)}^2}}}{{{{\left( {\sqrt 3  - i} \right)}^2}}}$
Bài 3 :
Tìm liên hợp của các số phức
a. $z = \frac{{{{\left( {1 + i} \right)}^2}\left( {\sqrt 2  - i} \right)}}{{\left( {\sqrt 2  + i} \right){{\left( {1 - i} \right)}^2}}}$                 b. $z = \frac{1}{{2i}} + \frac{3}{i} + \frac{6}{{5i}}$
c. $z = \left( {2 - 1} \right)\left( {1 + 2i} \right)\left( {3 - 4i} \right)$            d. $z = \frac{{\left( {2 - i} \right)\left( {1 + 2i} \right)\left( {2 - 4i} \right)}}{{2 + 3i}}$

Dạng 3. Tính toán trên các biểu thức phức
Phương pháp :
Sử dụng các công thức cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa số phức

Bài 1:
Cho số phức $z = \frac{{\sqrt 3 }}{2} - \frac{1}{2}i$. Tính các số phức:
a.${\left( {\overline z } \right)^3}$
b.$1 + z + {z^2}$
Hướng dẫn:
a.${\left( {\overline z } \right)^3} = {\left( {\overline z } \right)^2}.\overline z  = \left( {\frac{1}{2} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}i} \right)\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2} + \frac{1}{2}i} \right)$
b.$1 + z + {z^2} = \frac{{3 + \sqrt 3 }}{2} - \frac{{1 + \sqrt 3 }}{2}i$

Bài 2:
Tính tổng $1 + i + {i^2} + {i^3} + ...... + {i^{2009}}$
Hướng dẫn:
Ta có $1 - {i^{2010}} = \left( {1 - i} \right)\left( {1 + i + {i^2} + {i^3} + .... + {i^{2009}}} \right)$
Mà $1 - {i^{2010}} = 1 - {\left( {{i^2}} \right)^{1005}} = 1 - {\left( { - 1} \right)^{1005}} = 1 + 1 = 2$
$ \Rightarrow 1 + i + {i^2} + {i^3} + {i^4} + ..... + {i^{2009}} = \frac{2}{{1 - i}}$
Vậy $1 + i + {i^2} + {i^3} + .... + {i^{2009}} = \frac{2}{{1 - i}} = 1 + i$

Bài 3:
Cho $z = \frac{{1 - i}}{{1 + i}}$ . Hãy tính ${z^{2010}}$
Hướng dẫn:
$z = \frac{{1 - i}}{{1 + i}} = \frac{{{{\left( {1 - i} \right)}^2}}}{{1 - {i^2}}} =  - i \Rightarrow {z^{2010}} = {\left( { - i} \right)^{2010}} = {\left[ {{{\left( { - i} \right)}^2}} \right]^{1005}} =  - 1$

Bài 4:
Tính số phức :
a.$z = {\left( {\frac{{1 + i}}{{1 - i}}} \right)^{16}} + {\left( {\frac{{1 - i}}{{1 + i}}} \right)^8}$
b. $z = {\left( {1 + i} \right)^{15}}$
Hướng dẫn:
a. $\frac{{1 + i}}{{1 - i}} = \frac{{{{\left( {1 + i} \right)}^2}}}{{1 - {i^2}}} = i \Rightarrow \frac{{1 - i}}{{1 + i}} =  - i$
$ \Rightarrow z = {i^{16}} + {\left( { - i} \right)^8} = {\left( {{i^2}} \right)^8} - {\left[ {{{\left( { - i} \right)}^2}} \right]^4} = 2$
b.
$\begin{gathered}
  {\left( {1 + i} \right)^2} = 2i \Rightarrow {\left( {1 + i} \right)^{14}} = {\left( {2i} \right)^{14}} = {\left[ {{{\left( {2i} \right)}^2}} \right]^7} =  - 128 \\
   \Rightarrow z = {\left( {1 + i} \right)^{15}} = {\left( {1 + i} \right)^{14}}\left( {1 + i} \right) =  - 128 - 128i \\
\end{gathered} $

Bài tập tự giải:
Bài 1 :
Thực hiện các phép tính :
$a.\frac{{4 - 3i}}{{1 + i}} + \frac{{1 + i}}{{4 - 3i}}$                                   b.$\frac{{\overline {7 - 2i} }}{{8 - 6i}}$
c. $\frac{{\left( {3 - 2i} \right)\left[ {\left( {4 + 3i} \right) - \left( {1 + 2i} \right)} \right]}}{{5 - 4i}}$           d. $2 - 5i + \frac{{1 + \sqrt 2 i}}{{2 + \sqrt 3 i}}$
Bài 2:
Rút gọn biểu thức sau:     
$a.\quad {(1 + i)^{25}}       b.\quad {\left( {\frac{{1 + \sqrt 3 i}}{{1 - i}}} \right)^{20}}     c.\quad {\left( {1 - \frac{{\sqrt 3  - i}}{2}} \right)^{24}}.$
Bài 3:
Rút gọn biểu thức sau:     
a) ${\left( {\frac{{1 + 2\sqrt 3 }}{{1 - i}}} \right)^{20}}$           b) $\frac{{{{\left( { - 1 + i\sqrt 3 } \right)}^{15}}}}{{{{\left( {1 - i} \right)}^{^{20}}}}}$+ $\frac{{{{\left( { - 1 - i\sqrt 3 } \right)}^{15}}}}{{{{\left( {1 + i} \right)}^{20}}}}$

Thẻ

Lượt xem

45658
Chat chit và chém gió
 • N: kẹo t cũng đc -_- 10/20/2017 8:05:10 AM
 • N: t tặng con bạn thân 10/20/2017 8:05:15 AM
 • N: 1 tập đề dày 10/20/2017 8:05:19 AM
 • N: rolling_on_the_floor)) 10/20/2017 8:05:21 AM
 • N: Toán 10/20/2017 8:05:24 AM
 • N: :v 10/20/2017 8:05:25 AM
 • ๖ۣۜSadღ: laughing) 10/20/2017 8:05:26 AM
 • linhlun: hi mn 10/20/2017 8:05:29 AM
 • ๖ۣۜSadღ: tốt z vn j laughing 10/20/2017 8:05:34 AM
 • N: :v 10/20/2017 8:06:40 AM
 • N:10/20/2017 8:06:41 AM
 • N: t ngủ đây 10/20/2017 8:06:44 AM
 • N: hôm nay mệt vl 10/20/2017 8:06:49 AM
 • N: bye bye :v 10/20/2017 8:06:53 AM
 • ๖ۣۜSadღ: sm thế 10/20/2017 8:06:54 AM
 • ๖ۣۜSadღ: k p hk ak 10/20/2017 8:06:56 AM
 • Gem: https://www.facebook.com/binhgiangconfession/posts/398056043943297 10/20/2017 8:07:01 AM
 • Gem: lớp hàng xóm happy 10/20/2017 8:07:06 AM
 • N: có chứ 10/20/2017 8:07:22 AM
 • N: mai dậy sơm 10/20/2017 8:07:30 AM
 • N: sơm 10/20/2017 8:07:32 AM
 • N: sớm 10/20/2017 8:07:35 AM
 • N: đm 10/20/2017 8:07:35 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ùi happy 10/20/2017 8:07:54 AM
 • ๖ۣۜSadღ: 2h hử happy 10/20/2017 8:07:56 AM
 • ๖ۣۜSadღ: z ngủ đi laughing 10/20/2017 8:07:59 AM
 • Ghost Rider: Nay bọn lớp có tặng hoa k Nhung 10/20/2017 8:07:59 AM
 • Ghost Rider: laughing 10/20/2017 8:08:01 AM
 • ๖ۣۜSadღ:laughing 10/20/2017 8:08:08 AM
 • Ghost Rider: đấy kêu gì nữa 10/20/2017 8:08:18 AM
 • ๖ۣۜSadღ: hoa đấy lm j laughing 10/20/2017 8:08:26 AM
 • Kenvil Trần: uây ma tốc độ 10/20/2017 8:08:29 AM
 • ๖ۣۜSadღ: t cho lun rồi laughing 10/20/2017 8:08:30 AM
 • N: à 10/20/2017 8:08:44 AM
 • N: rảnh thì xem 10/20/2017 8:08:47 AM
 • N: Black (2017) ;v 10/20/2017 8:08:55 AM
 • Ghost Rider: chiều nay bọn t dẫn bọn con gái ra quán ăn hết 1tr4 @@ 10/20/2017 8:09:07 AM
 • Ghost Rider: ăn kinh dữ 10/20/2017 8:09:13 AM
 • ๖ۣۜSadღ: hử 10/20/2017 8:09:17 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ăn j"ít: z rolling_on_the_floor 10/20/2017 8:09:23 AM
 • ๖ۣۜSadღ: cơ mà happy chú là ai thế happy 10/20/2017 8:09:32 AM
 • Ghost Rider: nhưng thầy giáo trả laughing 10/20/2017 8:09:49 AM
 • Gem: Chô 10/20/2017 8:09:56 AM
 • Gem: đm thầy m tâm lý vch 10/20/2017 8:10:07 AM
 • ๖ۣۜSadღ: uk 10/20/2017 8:10:30 AM
 • ๖ۣۜSadღ: lp cnahj lp t happy thầ cho 2 trc để tổ chức cơ 10/20/2017 8:10:47 AM
 • ๖ۣۜSadღ: 2 tr 10/20/2017 8:10:52 AM
 • Gem: -_- 10/20/2017 8:11:29 AM
 • Ghost Rider: thế thì còn gì nữa 10/20/2017 8:11:37 AM
 • Ghost Rider: mà cứ kêu zai đểu @@ 10/20/2017 8:11:43 AM
 • Ghost Rider: v à đc r 10/20/2017 8:11:51 AM
 • ๖ۣۜSadღ: điên ak 10/20/2017 8:12:03 AM
 • ๖ۣۜSadღ: lp bên cạnh laughing 10/20/2017 8:12:08 AM
 • Ghost Rider: thầy chưa vợ ms ra trg 10/20/2017 8:12:24 AM
 • ๖ۣۜSadღ: lp t á thày cho tiết SN tổ chức chúng nó tặng mỗi đứa 1 bông hoa xog té laughing 10/20/2017 8:12:31 AM
 • Kenvil Trần: straight_face 10/20/2017 8:12:32 AM
 • Ghost Rider: đi chơi là quất hết mk 10/20/2017 8:12:40 AM
 • ๖ۣۜSadღ: chưa đến 5ph laughing 10/20/2017 8:12:41 AM
 • Ghost Rider: nhạt nhỉ 10/20/2017 8:12:49 AM
 • Ghost Rider: @@ 10/20/2017 8:12:51 AM
 • ๖ۣۜSadღ: đấy 10/20/2017 8:13:07 AM
 • ๖ۣۜSadღ: lp t lũ ctraid dểu z mà 10/20/2017 8:13:15 AM
 • Ghost Rider: thế biết t là ai chưa 10/20/2017 8:14:22 AM
 • Kenvil Trần: straight_face 10/20/2017 8:14:39 AM
 • ๖ۣۜSadღ: chưa rolling_on_the_floor) 10/20/2017 8:14:48 AM
 • Gem: Chô mà -_- 10/20/2017 8:15:06 AM
 • Ghost Rider: ahihi chưa thì thôi 10/20/2017 8:15:06 AM
 • ๖ۣۜSadღ: thinking Chô là ai K chóa? 10/20/2017 8:15:17 AM
 • ๖ۣۜSadღ: hay S chóa thinking 10/20/2017 8:15:27 AM
 • Ghost Rider: à dm thôi t off 10/20/2017 8:15:36 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ê ê 10/20/2017 8:15:41 AM
 • ๖ۣۜSadღ: đứa nào z 10/20/2017 8:15:44 AM
 • Ghost Rider: từ K là thấy ngứa mắt r 10/20/2017 8:16:07 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ô k p ak 10/20/2017 8:16:25 AM
 • ๖ۣۜSadღ: z S chóa? 10/20/2017 8:16:29 AM
 • Vịt Cao Kều: puppy_dog_eyes 10/20/2017 8:18:18 AM
 • Kenvil Trần: còn ai ko 10/20/2017 8:29:32 AM
 • ngoccute: e 10/20/2017 8:32:33 AM
 • ngoccute: chào a đạt 10/20/2017 8:33:32 AM
 • Kenvil Trần: chào ngọc 10/20/2017 8:37:55 AM
 • Kenvil Trần: wave 10/20/2017 8:37:59 AM
 • Kenvil Trần: e onl muộn thế 10/20/2017 8:38:13 AM
 • ๖ۣۜSadღ: hello 10/20/2017 8:42:28 AM
 • ๖ۣۜSadღ: ai rảnh k 10/20/2017 8:42:30 AM
 • ๖ۣۜSadღ: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/139645/hello-giai-pt 10/20/2017 8:42:42 AM
 • ๖ۣۜSadღ: giúp vs happy 10/20/2017 8:42:52 AM
 • Kenvil Trần: chào sad hok khuya thế 10/20/2017 8:45:09 AM
 • ๖ۣۜSadღ: chưa hkd dc tí j tối h 10/20/2017 8:47:10 AM
 • ๖ۣۜSadღ: muộn cái j happy 10/20/2017 8:47:15 AM
 • ๖ۣۜSadღ: happy 10/20/2017 8:47:17 AM
 • Kenvil Trần: laughing 10/20/2017 8:47:29 AM
 • Kenvil Trần: ai bảo ko hok h phải thức khuya 10/20/2017 8:47:42 AM
 • ๖ۣۜSadღ: mun lém cơ mà k đc laughing 10/20/2017 8:48:04 AM
 • Kenvil Trần: laughing 10/20/2017 8:49:02 AM
 • Kenvil Trần: thôi chụy lm bài đi e ko lm phiền nữa 10/20/2017 8:49:24 AM
 • Kenvil Trần: smug 10/20/2017 8:49:29 AM
 • ๖ۣۜSadღ: c đag k bit lm laughing 10/20/2017 8:52:55 AM
 • 1234567conan: chào 10/20/2017 8:58:17 AM
 • minhhoang821: hello mn 10/20/2017 9:03:30 AM
 • minhhoang821: big_grin 10/20/2017 9:05:09 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Lỗi
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Thìn
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • †VPB†
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Trình Lộ Phong
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Kiều Thị Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Thanh yêu T
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • White
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • Gem
 • phucanhthien
 • ►►Đắng◄◄
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • sin^2 (B)
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Tuyết Linh
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Kenvil Trần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • trinh2005
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Cửu Thiên Vũ
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • cos^2(T)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • Natsu
 • Băng
 • Gin
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • ...Tìnhyêunhcáilồng ...
 • benganxd2509
 • nhathan61
 • ❦ Mưa ❦
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • namikaze
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • Love and hatred
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • N
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • caccontoi