Có những Bất đẳng thức đơn giản với 1 lời giải thật ngắn gọn nhưng hiệu quả của nó sẽ không dừng lại ở đó nếu ta biết vận dụng nó để sáng tạo và tìm lời giải cho các bài toán mới. Chuyên đề này đề cập đến một bất đẳng thức quen thuộc, đơn giản và một số bài toán áp dụng bất đẳng thức này.

Bài toán: Với hai số dương x và y ta có:

                                                            $\frac{1}{{x + y}} \le \frac{1}{4}(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})$              (1)

 Đẳng thức xảy ra khi $x =y$.

Bất đẳng thức (1) có nhiều cách chứng minh ở đây đưa ra hai cách chứng minh phổ biến nhất.

Cách 1. Với hai số dương x và y ta có:
$(x+y)^2\geq0\Rightarrow (x+y)^2\geq4xy \Rightarrow \frac{1}{{x + y}} \le \frac{1}{4}(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})$ 
Rõ ràng, đẳng thức xảy ra khi x = y.
Cách 2. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có :
$x + y \ge 2\sqrt {xy} $
$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \ge 2\sqrt {\frac{1}{x}.\frac{1}{y}}  = \frac{2}{{\sqrt {xy} }}$ 
Từ đó: 
 $(x + y)$$(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) \ge 4 \Rightarrow \frac{1}{x + y} \le \frac{1}{4}(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})$

Và đẳng thức xảy ra khi x =y.
Cho các số dương a, b, c, áp dụng bất đẳng thức (1) ta có
$\frac{1}{{a + b}} \le \frac{1}{4}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b});\frac{1}{{b + c}} \le \frac{1}{4}(\frac{1}{b} + \frac{1}{c});\frac{1}{{c + a}} \le \frac{1}{4}(\frac{1}{c} + \frac{1}{a})$ 

Cộng vế với vế các bất đẳng thức trên, ta được:
 
Bài toán 1. Cho ba số dương a, b, c, ta có:
$\frac{1}{{a + b}} + \frac{1}{{b + c}} + \frac{1}{{c + a}} \le \frac{1}{2}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})$      (2)
Đẳng thức xảy ra khi a = b = c.
* Áp dụng (2) cho 3 số a+b, b+c, c+a ta được:
$\frac{1}{{a + 2b + c}} + \frac{1}{{b + 2c + a}} + \frac{1}{{c + 2a + b}} \le \frac{1}{2}(\frac{1}{{a + b}} + \frac{1}{{b + c}} + \frac{1}{{c + a}})$     (3)

* Kết hợp (2) và (3) ta có
 
 Bài toán 2. Với a, b, c là các số dương:
$\frac{1}{{a + 2b + c}} + \frac{1}{{b + 2c + a}} + \frac{1}{{c + 2a + b}} \le \frac{1}{4}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})$      (4)
Đẳng thức xảy ra khi a = b = c
  

Chú ý: Nếu thêm giả thiết  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 4$ thì bài toán 2 là nội dung câu V, Đề thi Đại học và Cao đẳng khối A, năm 2005.
Bài toán 3. Chứng minh rằng với a, b, c dương:
$\frac{1}{{a + 2b + c}} + \frac{1}{{b + 2c + a}} + \frac{1}{{c + 2a + b}} \le \frac{1}{{a + 3b}} + \frac{1}{{b + 3c}} + \frac{1}{{c + 3a}}$       (5)
Giải: Vận dụng bất đẳng thức (1) ta có:

$\frac{1}{{a + 3b}} + \frac{1}{{b + 2c + a}} \ge \frac{4}{{(a + 3b) + (b + 2c + a)}} = \frac{2}{{a + 2b + c}}$

 $ \frac{1}{{b + 3c}} + \frac{1}{{c + 2a + b}} \ge \frac{4}{{(b + 3c) + (c + 2a + b)}} = \frac{2}{{b + 2c + a}} $ 

 $ \frac{1}{{c + 3a}} + \frac{1}{{a + 2b + c}} \ge \frac{4}{{(c + 3a) + (a + 2b + c)}} = \frac{2}{{c + 2a + b}} $ 
Cộng vế với vế các bất đẳng thức trên và rút gọn ta co bất đẳng thức (5)
Đẳng thức xảy ra khi:
$\left\{ \begin{array}{l}

a + 3b = b + 2c + a\\

b + 3c = c + 2a + b\\

c + 3a = a + 2b + c

\end{array} \right. \Leftrightarrow a = b = c$
Bài toán 4
. Hãy xác định dạng của tam giác ABC nếu các góc của nó luôn thỏa mãn đẳng thức sau:

$ \frac{{\tan\frac{A}{2}}}{{1 + \tan\frac{B}{2}.\tan\frac{C}{2}}} + \frac{{\tan\frac{B}{2}}}{{1 + \tan\frac{C}{2}.\tan\frac{A}{2}}} + \frac{{\tan\frac{C}{2}}}{{1 + \tan\frac{A}{2}.\tan\frac{B}{2}}} = \frac{1}{{4.\tan\frac{A}{2}.\tan\frac{B}{2}.\tan\frac{C}{2}}} $ 
 
Giải: Đặt $x = \tan$ $ \frac{A}{2},y = \tan\frac{B}{2},z = \tan\frac{C}{2} $ thế thì  x, y, z dương và xy + yz + zx=1
Hệ thức trở thành:
$ \frac{x}{{1 + yz}} + \frac{y}{{1 + zx}} + \frac{z}{{1 + xy}} = \frac{1}{{4xyz}} $ 
Ta có:

  $ \begin{array}{l}
\frac{x}{{1 + yz}} + \frac{y}{{1 + zx}} + \frac{z}{{1 + xy}} = \frac{x}{{(xy + yz) + (zx + yz)}} + \frac{y}{{(xy + zx) + (yz + zx)}} + \frac{z}{{(xy + yz) + (zx + xy)}}\\
 \le \frac{1}{4}\left( {\frac{x}{{xy + yz}} + \frac{x}{{zx + yz}}} \right) + \frac{1}{4}\left( {\frac{y}{{xy + zx}} + \frac{y}{{yz + zx}}} \right) + \frac{1}{4}\left( {\frac{z}{{xy + yz}} + \frac{z}{{zx + xy}}} \right) = \\
 = \frac{1}{4}\left( {\frac{{x + z}}{{xy + yz}} + \frac{{x + y}}{{zx + yz}} + \frac{{y + z}}{{xy + zx}}} \right) = \frac{1}{4}\left( {\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \right) = \frac{{xy + yz + zx}}{{4xyz}} = \frac{1}{{4xyz}}
\end{array} $
Trên đây là một số bài toán áp dụng bất đẳng thức (1) sau đây là một số bài tập tương tự:

Bài 1. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh các bất đẳng thức:
$ \begin{array}{l}
1/\frac{1}{{2a + 3(b + c)}} + \frac{1}{{2b + 3(c + a)}} + \frac{1}{{2c + 3(a + b)}} \le \left( {\frac{1}{{a + b}} + \frac{1}{{b + c}} + \frac{1}{{c + a}}} \right).\frac{1}{4}\\
2/\frac{1}{{a + 2b + 3c}} + \frac{1}{{b + 2c + 3a}} + \frac{1}{{c + 2a + 3b}} \le \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{a + 2c}} + \frac{1}{{b + 2a}} + \frac{1}{{c + 2b}}} \right)
\end{array} $ 
Bài 2. Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện abc = ab + bc + ca thì:
$ \frac{1}{{a + 2b + 3c}} + \frac{1}{{b + 2c + 3a}} + \frac{1}{{c + 2a + 3b}} < \frac{{17}}{{96}} $

Bài 3.
Cho tam giác ABC có chu vi  a + b + c = k (không đổi), BC = a, CA = b, AB = c. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

  $ T = \frac{{ab}}{{a + b + 2c}} + \frac{{bc}}{{b + c + 2a}} + \frac{{ca}}{{c + a + 2b}} $    

Thẻ

Lượt xem

2410
Chat chit và chém gió
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No no no 3/20/2018 9:43:53 PM
 • Jea...student: nãy h chưa hình dung ra ai 3/20/2018 9:44:00 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: K à nghen 3/20/2018 9:44:03 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Nãy giờ bé k chào cj hóa ra là z à V.A 3/20/2018 9:44:19 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: TQ ib bảo này 3/20/2018 9:44:36 PM
 • obest: laughing bttn chứ k phải nga đâu jea 3/20/2018 9:44:38 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:44:42 PM
 • Thanh Nga: laughing 3/20/2018 9:44:46 PM
 • Jea...student: bùi thi thanh nga hả 3/20/2018 9:45:03 PM
 • Jea...student: laughing 3/20/2018 9:45:04 PM
 • Jea...student: thôi bà ấy ko add tui 3/20/2018 9:45:15 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No no 3/20/2018 9:45:17 PM
 • obest: bạn dịch chuẩn thế 3/20/2018 9:45:18 PM
 • Jea...student: tui chẳng nch với bà ấy nữa 3/20/2018 9:45:21 PM
 • Thanh Nga: laughing 3/20/2018 9:45:23 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: T bên là: nguyễn t. Nn 3/20/2018 9:45:32 PM
 • obest: laughing chảnh quá mà 3/20/2018 9:45:34 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: happy 3/20/2018 9:45:34 PM
 • Jea...student: ko muốn bị giỡn mặt 3/20/2018 9:45:38 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: NTNN 3/20/2018 9:45:39 PM
 • Jea...student: happy 3/20/2018 9:45:42 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:45:43 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ủa coa sao 3/20/2018 9:45:54 PM
 • Jea...student: mệt 3/20/2018 9:46:34 PM
 • Jea...student: ! 3/20/2018 9:46:38 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta ăn hk nhá k ns giỡn nghen 3/20/2018 9:46:48 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Mệt z bé đi nghỉ sớm đi 3/20/2018 9:46:58 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: happy 3/20/2018 9:47:00 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Tuấn 3/20/2018 9:47:09 PM
 • obest: bồ bà chị ạklaughing 3/20/2018 9:47:12 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Đag tính nch bthg mà ns câu đó 3/20/2018 9:47:27 PM
 • obest: đúng là lẩm cẩm mà e tên quang 3/20/2018 9:47:28 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: K gọi z 3/20/2018 9:47:36 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Nhầm 3/20/2018 9:47:40 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Lắm ng quang quá 3/20/2018 9:47:48 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:47:50 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta chào T.Q cn j 3/20/2018 9:48:06 PM
 • obest: đồng tên vs hậu duệ mặt đất ck cũ bà chị đấy 3/20/2018 9:48:11 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:48:16 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ukm 3/20/2018 9:48:18 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Z nên thag phản bội noa bơ cj rùi cho nó ở chùa lun 3/20/2018 9:48:41 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:48:55 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Hay bé mún là ng thay thếlaughing) 3/20/2018 9:48:56 PM
 • obest: 2 tk nữa đâu 3/20/2018 9:49:01 PM
 • obest: thôi ạ e muốn lấy vk tỉnh khác 3/20/2018 9:49:12 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:49:16 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing)) 3/20/2018 9:49:19 PM
 • Thanh Nga: laughing 3/20/2018 9:49:20 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ns z ý j 3/20/2018 9:49:24 PM
 • obest: ở hp 17 năm chán r 3/20/2018 9:49:30 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:49:34 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta hiền lành nghen 3/20/2018 9:49:39 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing)) 3/20/2018 9:49:43 PM
 • obest: laughing thật bất ngờ đấy 3/20/2018 9:49:55 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: E là cô gái nông thôn 3/20/2018 9:49:58 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: blushing 3/20/2018 9:50:05 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No như gái tp dữ lém happy 3/20/2018 9:50:22 PM
 • obest: v ch bệnh k thuốc chữa r chị ơi 3/20/2018 9:50:37 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:50:40 PM
 • obest: chị mà hiền k ai dám nhận dữ quá 3/20/2018 9:51:13 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: straight_face đứa nào ns cj dữ bảo nó hôm nào gặp riêng cj nghen 3/20/2018 9:52:23 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: happy 3/20/2018 9:52:26 PM
 • obest: laughing thế e gặp chị nhé 3/20/2018 9:52:57 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Dám ns cj dữ chắc nó ăn gan cóc tía hay sai ruid 3/20/2018 9:53:09 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Cj đặt cách e 3/20/2018 9:53:17 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:53:40 PM
 • obest: ok mốt về hp đặt lịch nha 3/20/2018 9:53:53 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:53:57 PM
 • Nguyen Le Na: Dữ thì nói dữ 3/20/2018 9:54:31 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: NA 3/20/2018 9:54:40 PM
 • Nguyen Le Na: Chẳng lẽ hiền hả trời hahaaa 3/20/2018 9:54:42 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Cj k ngờ e ns cj nz 3/20/2018 9:54:49 PM
 • Nguyen Le Na: HAhaaa em cũng k biết dữ hay như àno 3/20/2018 9:54:57 PM
 • Nguyen Le Na: Cứ gắt lên laughing bth thuii 3/20/2018 9:55:03 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta hiền có giáo dục nghen 3/20/2018 9:55:07 PM
 • Nguyen Le Na: Ai mà chẳng dữ 3/20/2018 9:55:09 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: J dữ chút nào hết 3/20/2018 9:55:20 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:55:32 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: K bt sao cj nhận cj k dữ nà 3/20/2018 9:55:38 PM
 • obest: chuẩn bị bộc phát r 3/20/2018 9:55:40 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:55:43 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No 3/20/2018 9:55:44 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:55:46 PM
 • obest: hiền thế đấy 3/20/2018 9:55:51 PM
 • Nguyen Le Na: Xàm xí haha 3/20/2018 9:55:53 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:56:01 PM
 • obest: thôi bà chị ở lại vv e đi đây 3/20/2018 9:58:00 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:58:05 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ukm pp bé. 3/20/2018 9:58:12 PM
 • obest: not be nhá 3/20/2018 9:58:42 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:58:47 PM
 • haquang: happy 3/20/2018 9:58:59 PM
 • Kiệt2003: hú hú 3/20/2018 10:04:53 PM
 • haquang: Hú a K 3/20/2018 10:05:31 PM
 • Kiệt2003: hi e 3/20/2018 10:05:45 PM
 • haquang: happy 3/20/2018 10:05:57 PM
 • Kiệt2003: hnay chẳng thấy ai cả e nhỉ 3/20/2018 10:06:39 PM
 • Kiệt2003: mà bn e có lên k thế 3/20/2018 10:07:09 PM
 • Kiệt2003: haquang;đâu r 3/20/2018 10:08:18 PM
 • Kiệt2003: thôi a ngủ đây 3/20/2018 10:10:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • KĐT
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ⊰๖ۣۜBoy๖ۣۜ ⊱
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜAlone(๖ۣۜTS)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • Natsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Chị ơi !!!
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • ❦ Mưa ❦
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh2k4
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • miumiu
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜWaiting...
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684