A.    TÓM TẮT LÝ THUYẾT
$1$.  Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c),$ bán kính $R$:
$S(I; R) :(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2             (1) $
 Trong không gian Oxyz phương trình $x^2+y^2+z^2+2Ax+2By+2Cz+D=0$ là phương trình mặt cầu khi: $A^2+B^2+C^2-D>0$ . Khi đó mặt cầu có:
Tâm $I(-A;-B;-C) $.
Bán kính $R=\sqrt{A^2+B^2+C^2-D}$ .
$2.$ Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
Cho mặt cầu $(S): (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ và mặt phẳng $(P): Ax+By+Cz+D=0$ .
Tính khoảng cách từ tâm $I$ đến mặt phẳng $(P)$
d=d$(I;(P))=\frac{\left| {Aa+Bb+Cc+D} \right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ . Khi đó, nếu:
•  $d>R$   : mặt cầu $(S)$ và mặt phẳng $(P)$  không có điểm chung.
•  $d=R$   : mặt phẳng $(P)$  tiếp xúc mặt cầu $(S)$ tại $H.$
-    Điểm $H$ được gọi là tiếp điểm.
-    Mặt phẳng $(P)$  được gọi là tiếp diện.
•  $d<R$   : mặt phẳng $(P)$  cắt mặt cầu $(S)$ theo giao tuyến là đường tròn.

B.  CÁC DẠNG TOÁN
Dạng $1$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định tâm và bán kính
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $I(1;-2;3)$ . Viết phương trình mặt cầu tâm $I$ và tiếp xúc với trục Oy.
Lời giải :
Gọi $M$ là hình chiếu của $I(1;-2;3)$ lên Oy, ta có: $M(0;-2;0) $.
$\overrightarrow{IM} = (-1;0;-3)\Rightarrow R = IM = \sqrt {10} $ là bán kính mặt cầu cần tìm.
Kết luận: PT mặt cầu cần tìm là $(x -1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 10$.
Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
$d : \frac{x+5}{2}=\frac{y-7}{-1}=\frac{z}{1} $ và điểm $M(4;1;6)$ . Đường thẳng $d$ cắt mặt cầu $(S)$, có tâm $M$, tại hai điểm $A, B$ sao cho $AB = 6$ .
Viết phương trình của mặt cầu $(S)$.
Lời giải :
$d$ đi qua $N(-5;7;0)$ và có VTCP $\overrightarrow{u} = (2;-1;1) ; \overrightarrow{MN} = (-9;6;-6)$
Gọi $H$ là chân đường vuông góc vẽ từ $M$đến đường thẳng $d \Rightarrow MH = $d$(M,d) =\frac{\left| {[\overrightarrow{MN},\overrightarrow{u}]} \right|}{|\overrightarrow{u}|}= \sqrt 3$.
Bán kính mặt cầu $(S):$
$R^2 =MH^2+ \left ( \frac{AB}{2} \right )^2=12$
$\Rightarrow $ PT mặt cầu $(S): (x - 4)^2 + (y -1)^2 + (z - 6)^2 = 12.$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{1} $ và mặt phẳng $(P): 2x + y –2z + 2 = 0$ . Lập phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm nằm trên $d$, tiếp xúc với mặt phẳng $(P)$ và đi qua điểm $A(2; –1; 0).$
Hướng dẫn :
Gọi $I$ là tâm của $(S) \Rightarrow I(1+ t;t –2;t)$. Ta có d$(I, (P)) = AI \Leftrightarrow t=1; t=\frac{7}{13}$.
Vậy: $(S) : (x –2)^2 + (y +1)^2 + (z –1)^2 = 1$

Dạng $2$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định các hệ số của phương trình.
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $3$ điểm $A(3;1;1), B(0;1;4), C(–1;–3;1)$. Lập phương trình của mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B, C$ và có tâm nằm trên mặt phẳng $(P): x + y – 2z +4 = 0.$
Lời giải :
PT mặt cầu $(S)$ có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0$
$(S)$ qua $A: 6a + 2b + 2c – d – 11 = 0$
$(S)$ qua $B: 2b + 8c – d – 17 = 0$
$(S)$ qua $C: 2a + 6b – 2c + d + 11 = 0$
Tâm $I \in (P): a + b – 2c + 4 = 0$
Giải ra ta được: $a = 1, b = –1, c = 2, d = –3$.
Vậy $(S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 2y – 4z – 3 = 0$
 Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng $ABC.A’B’C’ $ có tam giác $ABC$ vuông tại $A,$ đỉnh $A$ trùng với gốc tọa độ $O, B(1; 2; 0)$ và tam giác $ABC$ có diện tích bằng $5.$ Gọi $M$ là trung điểm của $CC’$. Biết rằng điểm $A'(0; 0; 2)$ và điểm $C$ có tung độ dương. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $AB'C'M.$
Lời giải :
Ta có: $AB = \sqrt 5$ và $S_{ABC}= 5$ nên $AC = 2 \sqrt 5 .$
Vì $AA' \perp (ABC)$ và $A, B \in (Oxy)$ nên $C \in (Oxy).$
Gọi $C(x; y;0) . \overrightarrow{AB} = (1;2;0), \overrightarrow{AC} = (x; y;0)$
Ta có:
 $\begin{cases} AB \perp AC \\ AC = 2 \sqrt 5 \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x+2y=0 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}\Leftrightarrow \left[ \begin{matrix} \begin{cases}x=-4 \\ y=2 \end{cases}\\ \begin{cases}x=4 \\ y=-2 \end{cases}  \end{matrix}\right.$. Vì $y_C > 0$ nên $C(–4; 2; 0)$
Do $\overrightarrow{CC'}= \overrightarrow{AA'}
\Rightarrow C'=(–4; 2; 2), \overrightarrow{BB'}= \overrightarrow{AA'}\Rightarrow B'=(1; 2; 2)$ và $M$ là trung điểm $CC'$ nên $M(–4; 2; 1).$
PT mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B’, C’$ và $M$ có dạng: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$
$\begin{cases}A(0;0;0) \in (S) \\B'(1;2;2) \in (S) \\C'(-4;2;2) \in (S) \\M(-4;2;1) \in (S) \end{cases}\Leftrightarrow a=\frac{3}{2};b=-\frac{3}{2};c=-\frac{3}{2};d=0$
(thoả mãn $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ )
Vậy phương trình mặt cầu $(S)$ là: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 3y - 3z = 0 .$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện $ABCD$ với $A(2; 1; 0), B(1; 1; 3),
C(2;–1; 3), D(1;–1; 0)$. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD.$
Hướng dẫn :
Ta tính được $AB = CD = \sqrt{10}, AC = BD = \sqrt{13}, AD = BC = \sqrt{5} $. Vậy tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối đôi một bằng nhau. Từ đó $ABCD$ là một tứ diện gần đều. Do đó tâm của mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện là trọng tâm $G$ của tứ diện này.
Vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có tâm là $G\left (\frac{3}{2};0;\frac{3}{2} \right ) $, bán kính là $R =GA =\frac{\sqrt{14}}{2}$
Cách khác: Ta có thể xác định toạ độ tâm $I$ của mặt cầu thoả điều kiện: $IA = IB = IC = ID$

Thẻ

Lượt xem

36547
Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: để tìm cách xem 1/29/2015 12:58:33 AM
 • ღKhờღ: nhưng nguy cơ k down đc là rất lớn 1/29/2015 12:58:44 AM
 • quydu19: sad làm sao để có n dưới dạng word giờ? 1/29/2015 12:58:45 AM
 • quydu19: worried 1/29/2015 12:59:04 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: có 1 cách 1/29/2015 12:59:08 AM
 • ღKhờღ: làm chắc mình làm đc 1/29/2015 12:59:13 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy 1/29/2015 12:59:14 AM
 • ღKhờღ: nhưng mà để mai 1/29/2015 12:59:16 AM
 • ღKhờღ: mất tg lắm bạn 1/29/2015 12:59:19 AM
 • quydu19: t không ngồi type lại đâu 1/29/2015 12:59:22 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy thử đi 1/29/2015 12:59:30 AM
 • quydu19: t copy r 1/29/2015 12:59:36 AM
 • quydu19: :3 1/29/2015 12:59:37 AM
 • quydu19: không ổn 1/29/2015 12:59:40 AM
 • quydu19: sad 1/29/2015 12:59:42 AM
 • quydu19: >.<'' 1/29/2015 12:59:46 AM
 • ღKhờღ: k copy ddc đâu 1/29/2015 12:59:50 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/29/2015 12:59:52 AM
 • ღKhờღ: cái này là latex mà 1/29/2015 12:59:53 AM
 • quydu19: ôi trời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 1/29/2015 1:00:03 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thì chỉnh bảng 1/29/2015 1:00:07 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thôi chắc a ngủ đây 1/29/2015 1:00:11 AM
 • quydu19: t không biết 1/29/2015 1:00:13 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: 1h cmnr 1/29/2015 1:00:13 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/29/2015 1:00:14 AM
 • quydu19: sad 1/29/2015 1:00:14 AM
 • quydu19: t biết mà 1/29/2015 1:00:20 AM
 • quydu19: t mới ngồi có 3 tiếng thôi 1/29/2015 1:00:27 AM
 • quydu19: sad 1/29/2015 1:00:28 AM
 • ღKhờღ: chúc anh ngủ ngon ạ 1/29/2015 1:00:30 AM
 • ღKhờღ: bạn ưi 1/29/2015 1:00:31 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ừ 1/29/2015 1:00:32 AM
 • ღKhờღ: có cần lắm k 1/29/2015 1:00:34 AM
 • quydu19:1/29/2015 1:00:37 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Trung ráng chỉ bạn 1/29/2015 1:00:38 AM
 • quydu19: sad chiều mai mình thuyết trình r sad 1/29/2015 1:00:46 AM
 • ღKhờღ: ok anh 1/29/2015 1:01:27 AM
 • ღKhờღ: chờ mình tý đc k 1/29/2015 1:01:31 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: g9 all <3 1/29/2015 1:01:34 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: thanks bạn! bạn ngủ ngon! 1/29/2015 1:02:50 AM
 • ღKhờღ: chúc a ngủ ngon 1/29/2015 1:03:03 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: okie bạn! 1/29/2015 1:03:07 AM
 • ღKhờღ: bạn gì ơi 1/29/2015 1:04:06 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: mình tên Hà 1/29/2015 1:05:26 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: bạn nói đi happy 1/29/2015 1:07:03 AM
 • ღKhờღ: lag quá 1/29/2015 1:10:53 AM
 • ღKhờღ: h mới vào lại đc 1/29/2015 1:10:56 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: ukm 1/29/2015 1:10:57 AM
 • ღKhờღ: straight_face 1/29/2015 1:10:59 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: không sao 1/29/2015 1:11:06 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: mình vẫn đợi mà 1/29/2015 1:11:10 AM
 • ღKhờღ: quydu19 1/29/2015 1:11:18 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: là mình 1/29/2015 1:11:23 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: :3 1/29/2015 1:11:24 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: 2 gmail 1/29/2015 1:11:31 AM
 • ღKhờღ: à 1/29/2015 1:11:45 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: à! uh^_^ 1/29/2015 1:12:04 AM
 • ღKhờღ: chưa ngủ thì đợi xí xem sao nhá 1/29/2015 1:12:42 AM
 • ღKhờღ: lag quá 1/29/2015 1:12:45 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: bạn cứ xem đi 1/29/2015 1:12:54 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: t đợi đc mà 1/29/2015 1:12:59 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: ^_^ tệ nhất là t ngủ quên thôi :3 1/29/2015 1:13:25 AM
 • ღKhờღ: chắc bạn ngủ đi 1/29/2015 1:14:34 AM
 • ღKhờღ: nếu đc thì trưa mai lên lấy 1/29/2015 1:14:41 AM
 • ღKhờღ: k đc thì .... 1/29/2015 1:14:48 AM
 • ღKhờღ: cái này khó 1/29/2015 1:14:50 AM
 • ღKhờღ: bạn để mail lại đó 1/29/2015 1:14:54 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: không 1/29/2015 1:15:31 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: big_grin 1/29/2015 1:15:35 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: mail t, nguyenha.k50hh.vcu@gmail.com 1/29/2015 1:15:56 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: t chờ đc mà 1/29/2015 1:16:13 AM
 • ღKhờღ: thôi bạn ngủ 1/29/2015 1:16:24 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: pha ly nước uống là okie ! 1/29/2015 1:16:25 AM
 • ღKhờღ: đi 1/29/2015 1:16:26 AM
 • ღKhờღ: lỡ k đc 1/29/2015 1:16:28 AM
 • ღKhờღ: lại mất công 1/29/2015 1:16:31 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: thì t tìm tiếp 1/29/2015 1:16:34 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: ^_^ 1/29/2015 1:16:42 AM
 • ღKhờღ: haizzz 1/29/2015 1:21:14 AM
 • ღKhờღ: sr bạn 1/29/2015 1:21:18 AM
 • ღKhờღ: mình k làm đc rồi 1/29/2015 1:21:34 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: không sao 1/29/2015 1:21:37 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: mình đang ngồi chuyển file pdf sang word 1/29/2015 1:21:47 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: sad 1/29/2015 1:21:49 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: thích cái tìa liệu kia nhưng k lấy đc xuống nên thôi v 1/29/2015 1:22:07 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: mình đang chuyển file pdf hic 1/29/2015 1:22:20 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: khó 1/29/2015 1:22:22 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: sad 1/29/2015 1:22:23 AM
 • ღKhờღ: uhm 1/29/2015 1:23:37 AM
 • ღKhờღ: chúc bạn thành cồn 1/29/2015 1:23:41 AM
 • ღKhờღ: good luck 1/29/2015 1:23:44 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: ^^ 1/29/2015 1:24:50 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: hy vọng v 1/29/2015 1:24:54 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: ^^ 1/29/2015 1:24:56 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: tks b nhiều nha 1/29/2015 1:25:02 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: bạn ngủ đi. khuya r 1/29/2015 1:25:13 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: happy 1/29/2015 1:25:14 AM
 • ღKhờღ: happy 1/29/2015 1:34:19 AM
 • ღKhờღ: chúc bạn ngủ ngon 1/29/2015 1:34:22 AM
 • ღKhờღ: sr mình k để ý tin nhắn 1/29/2015 1:34:29 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318