A.    TÓM TẮT LÝ THUYẾT
$1$.  Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c),$ bán kính $R$:
$S(I; R) :(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2             (1) $
 Trong không gian Oxyz phương trình $x^2+y^2+z^2+2Ax+2By+2Cz+D=0$ là phương trình mặt cầu khi: $A^2+B^2+C^2-D>0$ . Khi đó mặt cầu có:
Tâm $I(-A;-B;-C) $.
Bán kính $R=\sqrt{A^2+B^2+C^2-D}$ .
$2.$ Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
Cho mặt cầu $(S): (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ và mặt phẳng $(P): Ax+By+Cz+D=0$ .
Tính khoảng cách từ tâm $I$ đến mặt phẳng $(P)$
d=d$(I;(P))=\frac{\left| {Aa+Bb+Cc+D} \right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ . Khi đó, nếu:
•  $d>R$   : mặt cầu $(S)$ và mặt phẳng $(P)$  không có điểm chung.
•  $d=R$   : mặt phẳng $(P)$  tiếp xúc mặt cầu $(S)$ tại $H.$
-    Điểm $H$ được gọi là tiếp điểm.
-    Mặt phẳng $(P)$  được gọi là tiếp diện.
•  $d<R$   : mặt phẳng $(P)$  cắt mặt cầu $(S)$ theo giao tuyến là đường tròn.

B.  CÁC DẠNG TOÁN
Dạng $1$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định tâm và bán kính
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $I(1;-2;3)$ . Viết phương trình mặt cầu tâm $I$ và tiếp xúc với trục Oy.
Lời giải :
Gọi $M$ là hình chiếu của $I(1;-2;3)$ lên Oy, ta có: $M(0;-2;0) $.
$\overrightarrow{IM} = (-1;0;-3)\Rightarrow R = IM = \sqrt {10} $ là bán kính mặt cầu cần tìm.
Kết luận: PT mặt cầu cần tìm là $(x -1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 10$.
Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
$d : \frac{x+5}{2}=\frac{y-7}{-1}=\frac{z}{1} $ và điểm $M(4;1;6)$ . Đường thẳng $d$ cắt mặt cầu $(S)$, có tâm $M$, tại hai điểm $A, B$ sao cho $AB = 6$ .
Viết phương trình của mặt cầu $(S)$.
Lời giải :
$d$ đi qua $N(-5;7;0)$ và có VTCP $\overrightarrow{u} = (2;-1;1) ; \overrightarrow{MN} = (-9;6;-6)$
Gọi $H$ là chân đường vuông góc vẽ từ $M$đến đường thẳng $d \Rightarrow MH = $d$(M,d) =\frac{\left| {[\overrightarrow{MN},\overrightarrow{u}]} \right|}{|\overrightarrow{u}|}= \sqrt 3$.
Bán kính mặt cầu $(S):$
$R^2 =MH^2+ \left ( \frac{AB}{2} \right )^2=12$
$\Rightarrow $ PT mặt cầu $(S): (x - 4)^2 + (y -1)^2 + (z - 6)^2 = 12.$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{1} $ và mặt phẳng $(P): 2x + y –2z + 2 = 0$ . Lập phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm nằm trên $d$, tiếp xúc với mặt phẳng $(P)$ và đi qua điểm $A(2; –1; 0).$
Hướng dẫn :
Gọi $I$ là tâm của $(S) \Rightarrow I(1+ t;t –2;t)$. Ta có d$(I, (P)) = AI \Leftrightarrow t=1; t=\frac{7}{13}$.
Vậy: $(S) : (x –2)^2 + (y +1)^2 + (z –1)^2 = 1$

Dạng $2$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định các hệ số của phương trình.
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $3$ điểm $A(3;1;1), B(0;1;4), C(–1;–3;1)$. Lập phương trình của mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B, C$ và có tâm nằm trên mặt phẳng $(P): x + y – 2z +4 = 0.$
Lời giải :
PT mặt cầu $(S)$ có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0$
$(S)$ qua $A: 6a + 2b + 2c – d – 11 = 0$
$(S)$ qua $B: 2b + 8c – d – 17 = 0$
$(S)$ qua $C: 2a + 6b – 2c + d + 11 = 0$
Tâm $I \in (P): a + b – 2c + 4 = 0$
Giải ra ta được: $a = 1, b = –1, c = 2, d = –3$.
Vậy $(S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 2y – 4z – 3 = 0$
 Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng $ABC.A’B’C’ $ có tam giác $ABC$ vuông tại $A,$ đỉnh $A$ trùng với gốc tọa độ $O, B(1; 2; 0)$ và tam giác $ABC$ có diện tích bằng $5.$ Gọi $M$ là trung điểm của $CC’$. Biết rằng điểm $A'(0; 0; 2)$ và điểm $C$ có tung độ dương. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $AB'C'M.$
Lời giải :
Ta có: $AB = \sqrt 5$ và $S_{ABC}= 5$ nên $AC = 2 \sqrt 5 .$
Vì $AA' \perp (ABC)$ và $A, B \in (Oxy)$ nên $C \in (Oxy).$
Gọi $C(x; y;0) . \overrightarrow{AB} = (1;2;0), \overrightarrow{AC} = (x; y;0)$
Ta có:
 $\begin{cases} AB \perp AC \\ AC = 2 \sqrt 5 \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x+2y=0 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}\Leftrightarrow \left[ \begin{matrix} \begin{cases}x=-4 \\ y=2 \end{cases}\\ \begin{cases}x=4 \\ y=-2 \end{cases}  \end{matrix}\right.$. Vì $y_C > 0$ nên $C(–4; 2; 0)$
Do $\overrightarrow{CC'}= \overrightarrow{AA'}
\Rightarrow C'=(–4; 2; 2), \overrightarrow{BB'}= \overrightarrow{AA'}\Rightarrow B'=(1; 2; 2)$ và $M$ là trung điểm $CC'$ nên $M(–4; 2; 1).$
PT mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B’, C’$ và $M$ có dạng: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$
$\begin{cases}A(0;0;0) \in (S) \\B'(1;2;2) \in (S) \\C'(-4;2;2) \in (S) \\M(-4;2;1) \in (S) \end{cases}\Leftrightarrow a=\frac{3}{2};b=-\frac{3}{2};c=-\frac{3}{2};d=0$
(thoả mãn $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ )
Vậy phương trình mặt cầu $(S)$ là: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 3y - 3z = 0 .$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện $ABCD$ với $A(2; 1; 0), B(1; 1; 3),
C(2;–1; 3), D(1;–1; 0)$. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD.$
Hướng dẫn :
Ta tính được $AB = CD = \sqrt{10}, AC = BD = \sqrt{13}, AD = BC = \sqrt{5} $. Vậy tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối đôi một bằng nhau. Từ đó $ABCD$ là một tứ diện gần đều. Do đó tâm của mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện là trọng tâm $G$ của tứ diện này.
Vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có tâm là $G\left (\frac{3}{2};0;\frac{3}{2} \right ) $, bán kính là $R =GA =\frac{\sqrt{14}}{2}$
Cách khác: Ta có thể xác định toạ độ tâm $I$ của mặt cầu thoả điều kiện: $IA = IB = IC = ID$

Thẻ

Lượt xem

33250
Chat chit và chém gió
 • Wind: khoan 12/22/2014 9:25:30 PM
 • Minn: cần câu 1 cơ 12/22/2014 9:25:33 PM
 • Wind: a Tờ 12/22/2014 9:25:33 PM
 • Wind: giúp e câu này đi 12/22/2014 9:25:40 PM
 • Wind: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128783/tim-gtnn-a 12/22/2014 9:26:02 PM
 • Mưa Đêm: m.n ngủ ngon 12/22/2014 9:50:41 PM
 • Minn: em 12/22/2014 9:50:47 PM
 • Minn: ngủ ngon hé big_grin 12/22/2014 9:50:53 PM
 • Mưa Đêm: nhanh v chị @@ 12/22/2014 9:50:54 PM
 • Minn: c mới nhìn xuống thấy e 12/22/2014 9:51:07 PM
 • Mưa Đêm: yeah, chị cũng thế winking 12/22/2014 9:51:07 PM
 • Minn: nhanh bt mà 12/22/2014 9:51:10 PM
 • Mưa Đêm: e ngủ nha, winking 12/22/2014 9:51:34 PM
 • Minn: ừm e 12/22/2014 9:52:19 PM
 • Minn: ngủ ngon nha ^^ 12/22/2014 9:52:23 PM
 • Minn: có ẻm bị load trang 12/22/2014 10:04:35 PM
 • Wind: *gật gật* sad 12/22/2014 10:04:47 PM
 • Minn: có ng đang giúp r nhá 12/22/2014 10:07:18 PM
 • Wind: ủa ai v ạ? big_grin 12/22/2014 10:07:39 PM
 • Minn: tên Tèo á e 12/22/2014 10:09:15 PM
 • Wind: í hí hí ^.^ 12/22/2014 10:09:54 PM
 • huecao27: (^-^) 12/22/2014 10:10:00 PM
 • Minn: ^^ 12/22/2014 10:10:15 PM
 • Minn: ê Tèo ơi 12/22/2014 10:10:45 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: thôi em xin khíu 12/22/2014 10:13:45 PM
 • Minn: làm hộ em nó đi 12/22/2014 10:18:07 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: không biết 12/22/2014 10:18:13 PM
 • Minn: -_- 12/22/2014 10:18:26 PM
 • Minn: thui ae ở lại 12/22/2014 10:18:29 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: hình như không áp dụng bdt co si được đâu 12/22/2014 10:18:32 PM
 • Minn: t ra ngoài xíu 12/22/2014 10:18:36 PM
 • Wind: a Tèo, vậy Bunhiacopxki đc k ạ? 12/22/2014 10:19:32 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂:12/22/2014 10:19:40 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: hình như là 12/22/2014 10:19:46 PM
 • Wind: e ms học Cosi vs Bunhia thôi 12/22/2014 10:20:05 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: ak theo cói được đó em ak 12/22/2014 10:21:33 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: min là bằng 3 12/22/2014 10:21:39 PM
 • Chân dài lên thành phố: cái địt mẹ 12/22/2014 10:21:59 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: địt mẹ cái chi 12/22/2014 10:22:11 PM
 • Wind: vậy a chỉ e cách làm hoặc giải chi tiết cho e đc k ạ? 12/22/2014 10:22:15 PM
 • Wind: big_grin 12/22/2014 10:22:18 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: nhân cái x^2+y^2+z^2 với từng biểu thức nhỏ bên kia 12/22/2014 10:22:55 PM
 • Chân dài lên thành phố: cái tên nào đã ko biết làm con vào viết lung tung la t mất 5k 12/22/2014 10:22:55 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: hshs 12/22/2014 10:23:05 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: phân tích ra ta có mổi bt thành 1+ (z^2-2xy)/(x-y)^2 12/22/2014 10:24:10 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: mấy cái sau củng tương tự nha 12/22/2014 10:24:23 PM
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂: ối nhầm cmnr 12/22/2014 10:27:41 PM
 • Chân dài lên thành phố: off hết hả 12/22/2014 10:43:00 PM
 • Minn: ê 12/22/2014 10:46:44 PM
 • Chân dài lên thành phố: hả?? 12/22/2014 10:47:35 PM
 • Minn: xem TP chưa 12/22/2014 10:47:47 PM
 • Chân dài lên thành phố: rồi 12/22/2014 10:48:35 PM
 • Chân dài lên thành phố: đúng rồi đó 12/22/2014 10:48:40 PM
 • Minn: thấy thế nào 12/22/2014 10:48:42 PM
 • Chân dài lên thành phố: mà đặt làm gì 12/22/2014 10:48:45 PM
 • Minn: :3 12/22/2014 10:48:46 PM
 • Chân dài lên thành phố: viêt như t có phải nhanh hơn k?? 12/22/2014 10:48:56 PM
 • Minn: t cứ thích đấy 12/22/2014 10:49:00 PM
 • Chân dài lên thành phố: rolling_on_the_floor 12/22/2014 10:49:04 PM
 • Minn: straight_face 12/22/2014 10:49:08 PM
 • Minn: buồn cười thế à 12/22/2014 10:49:12 PM
 • Chân dài lên thành phố: t nghĩ xe^x+e^X đao hàm làm gì đk xe^x nhỉ 12/22/2014 10:49:49 PM
 • Minn: cái đó đạo hàm hồi nào 12/22/2014 10:50:16 PM
 • Chân dài lên thành phố: để t nghĩ đã 12/22/2014 10:50:35 PM
 • Minn: :3 12/22/2014 10:50:48 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: tử = đạo hàm mẫu ku 12/22/2014 10:50:53 PM
 • Minn: t cũng ra như Chuyên cơ đó 12/22/2014 10:50:56 PM
 • Chân dài lên thành phố: à đúng minh ngu 12/22/2014 10:51:22 PM
 • Chân dài lên thành phố: đây là vi phân éo phải đạo hàm 12/22/2014 10:51:33 PM
 • Minn: laughing còn cười 12/22/2014 10:51:36 PM
 • SNHC: violympic lớp 8 nó hỏi là cho xy-4y-5x+20=0 Tính x+y , e bó chân 12/22/2014 10:51:41 PM
 • SNHC: sad 12/22/2014 10:52:00 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: =9 12/22/2014 10:52:24 PM
 • Chân dài lên thành phố: happy 12/22/2014 10:52:36 PM
 • SNHC: e ngu hay đề sai z 12/22/2014 10:52:37 PM
 • Chân dài lên thành phố: sao e?? 12/22/2014 10:53:12 PM
 • SNHC: violympic lớp 8 nó hỏi là cho xy-4y-5x+20=0 Tính x+y , e bó chân 12/22/2014 10:53:19 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: từ giả thiết => (x-4)(y-5) = 0 => x=4 or y = 5. nếu thế x+y có cả tỉ đáp án 12/22/2014 10:53:29 PM
 • SNHC: đó 12/22/2014 10:53:36 PM
 • Minn: mà thành 12/22/2014 10:53:46 PM
 • SNHC: éo hiểu thế nào 12/22/2014 10:54:10 PM
 • Minn: mn ngủ ngon big_grin 12/22/2014 10:55:56 PM
 • Minn: cảm ơn a Chuyên cơ vì bài TP 12/22/2014 10:56:14 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: happy k có j 12/22/2014 10:56:58 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: có 1 đứa hỏi tp sao k chém đi 12/22/2014 10:57:17 PM
 • Minn: e sắp out r a big_grin 12/22/2014 10:57:45 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: 3 fut nua k ai chém ta làm 12/22/2014 10:57:56 PM
 • Minn: thế thôi a làm đi ạ...riêng khoản gõ phím e đã rùa r laughing 12/22/2014 10:58:19 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: surprise 12/22/2014 10:58:29 PM
 • Chân dài lên thành phố: đanng kiêm cái dày đi vào mua ddooong cho ấm áp mà đắt quá hix 12/22/2014 10:59:02 PM
 • Minn: chân đất đi m 12/22/2014 10:59:58 PM
 • Chân dài lên thành phố: hixx 12/22/2014 11:01:00 PM
 • Chân dài lên thành phố: éo 12/22/2014 11:01:02 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: mag như cứt 12/22/2014 11:01:18 PM
 • Minn: :3 12/22/2014 11:01:24 PM
 • Minn: Thành: kệ m,thôi t ngủ 12/22/2014 11:01:30 PM
 • Minn: mn ngủ ngon ạ 12/22/2014 11:01:37 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: rớt mạng sr nhóc 12/22/2014 11:02:02 PM
 • Chân dài lên thành phố: mang nhà e cũng thế 12/22/2014 11:02:06 PM
 • Dép Lê Con Nhà Quê: ku quê đâu 12/22/2014 11:02:18 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • okaraki
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • hungreocmg
 • bichlieukt89