A.    TÓM TẮT LÝ THUYẾT
$1$.  Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c),$ bán kính $R$:
$S(I; R) :(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2             (1) $
 Trong không gian Oxyz phương trình $x^2+y^2+z^2+2Ax+2By+2Cz+D=0$ là phương trình mặt cầu khi: $A^2+B^2+C^2-D>0$ . Khi đó mặt cầu có:
Tâm $I(-A;-B;-C) $.
Bán kính $R=\sqrt{A^2+B^2+C^2-D}$ .
$2.$ Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
Cho mặt cầu $(S): (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ và mặt phẳng $(P): Ax+By+Cz+D=0$ .
Tính khoảng cách từ tâm $I$ đến mặt phẳng $(P)$
d=d$(I;(P))=\frac{\left| {Aa+Bb+Cc+D} \right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ . Khi đó, nếu:
•  $d>R$   : mặt cầu $(S)$ và mặt phẳng $(P)$  không có điểm chung.
•  $d=R$   : mặt phẳng $(P)$  tiếp xúc mặt cầu $(S)$ tại $H.$
-    Điểm $H$ được gọi là tiếp điểm.
-    Mặt phẳng $(P)$  được gọi là tiếp diện.
•  $d<R$   : mặt phẳng $(P)$  cắt mặt cầu $(S)$ theo giao tuyến là đường tròn.

B.  CÁC DẠNG TOÁN
Dạng $1$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định tâm và bán kính
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $I(1;-2;3)$ . Viết phương trình mặt cầu tâm $I$ và tiếp xúc với trục Oy.
Lời giải :
Gọi $M$ là hình chiếu của $I(1;-2;3)$ lên Oy, ta có: $M(0;-2;0) $.
$\overrightarrow{IM} = (-1;0;-3)\Rightarrow R = IM = \sqrt {10} $ là bán kính mặt cầu cần tìm.
Kết luận: PT mặt cầu cần tìm là $(x -1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 10$.
Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
$d : \frac{x+5}{2}=\frac{y-7}{-1}=\frac{z}{1} $ và điểm $M(4;1;6)$ . Đường thẳng $d$ cắt mặt cầu $(S)$, có tâm $M$, tại hai điểm $A, B$ sao cho $AB = 6$ .
Viết phương trình của mặt cầu $(S)$.
Lời giải :
$d$ đi qua $N(-5;7;0)$ và có VTCP $\overrightarrow{u} = (2;-1;1) ; \overrightarrow{MN} = (-9;6;-6)$
Gọi $H$ là chân đường vuông góc vẽ từ $M$đến đường thẳng $d \Rightarrow MH = $d$(M,d) =\frac{\left| {[\overrightarrow{MN},\overrightarrow{u}]} \right|}{|\overrightarrow{u}|}= \sqrt 3$.
Bán kính mặt cầu $(S):$
$R^2 =MH^2+ \left ( \frac{AB}{2} \right )^2=12$
$\Rightarrow $ PT mặt cầu $(S): (x - 4)^2 + (y -1)^2 + (z - 6)^2 = 12.$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{1} $ và mặt phẳng $(P): 2x + y –2z + 2 = 0$ . Lập phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm nằm trên $d$, tiếp xúc với mặt phẳng $(P)$ và đi qua điểm $A(2; –1; 0).$
Hướng dẫn :
Gọi $I$ là tâm của $(S) \Rightarrow I(1+ t;t –2;t)$. Ta có d$(I, (P)) = AI \Leftrightarrow t=1; t=\frac{7}{13}$.
Vậy: $(S) : (x –2)^2 + (y +1)^2 + (z –1)^2 = 1$

Dạng $2$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định các hệ số của phương trình.
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $3$ điểm $A(3;1;1), B(0;1;4), C(–1;–3;1)$. Lập phương trình của mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B, C$ và có tâm nằm trên mặt phẳng $(P): x + y – 2z +4 = 0.$
Lời giải :
PT mặt cầu $(S)$ có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0$
$(S)$ qua $A: 6a + 2b + 2c – d – 11 = 0$
$(S)$ qua $B: 2b + 8c – d – 17 = 0$
$(S)$ qua $C: 2a + 6b – 2c + d + 11 = 0$
Tâm $I \in (P): a + b – 2c + 4 = 0$
Giải ra ta được: $a = 1, b = –1, c = 2, d = –3$.
Vậy $(S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 2y – 4z – 3 = 0$
 Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng $ABC.A’B’C’ $ có tam giác $ABC$ vuông tại $A,$ đỉnh $A$ trùng với gốc tọa độ $O, B(1; 2; 0)$ và tam giác $ABC$ có diện tích bằng $5.$ Gọi $M$ là trung điểm của $CC’$. Biết rằng điểm $A'(0; 0; 2)$ và điểm $C$ có tung độ dương. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $AB'C'M.$
Lời giải :
Ta có: $AB = \sqrt 5$ và $S_{ABC}= 5$ nên $AC = 2 \sqrt 5 .$
Vì $AA' \perp (ABC)$ và $A, B \in (Oxy)$ nên $C \in (Oxy).$
Gọi $C(x; y;0) . \overrightarrow{AB} = (1;2;0), \overrightarrow{AC} = (x; y;0)$
Ta có:
 $\begin{cases} AB \perp AC \\ AC = 2 \sqrt 5 \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x+2y=0 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}\Leftrightarrow \left[ \begin{matrix} \begin{cases}x=-4 \\ y=2 \end{cases}\\ \begin{cases}x=4 \\ y=-2 \end{cases}  \end{matrix}\right.$. Vì $y_C > 0$ nên $C(–4; 2; 0)$
Do $\overrightarrow{CC'}= \overrightarrow{AA'}
\Rightarrow C'=(–4; 2; 2), \overrightarrow{BB'}= \overrightarrow{AA'}\Rightarrow B'=(1; 2; 2)$ và $M$ là trung điểm $CC'$ nên $M(–4; 2; 1).$
PT mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B’, C’$ và $M$ có dạng: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$
$\begin{cases}A(0;0;0) \in (S) \\B'(1;2;2) \in (S) \\C'(-4;2;2) \in (S) \\M(-4;2;1) \in (S) \end{cases}\Leftrightarrow a=\frac{3}{2};b=-\frac{3}{2};c=-\frac{3}{2};d=0$
(thoả mãn $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ )
Vậy phương trình mặt cầu $(S)$ là: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 3y - 3z = 0 .$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện $ABCD$ với $A(2; 1; 0), B(1; 1; 3),
C(2;–1; 3), D(1;–1; 0)$. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD.$
Hướng dẫn :
Ta tính được $AB = CD = \sqrt{10}, AC = BD = \sqrt{13}, AD = BC = \sqrt{5} $. Vậy tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối đôi một bằng nhau. Từ đó $ABCD$ là một tứ diện gần đều. Do đó tâm của mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện là trọng tâm $G$ của tứ diện này.
Vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có tâm là $G\left (\frac{3}{2};0;\frac{3}{2} \right ) $, bán kính là $R =GA =\frac{\sqrt{14}}{2}$
Cách khác: Ta có thể xác định toạ độ tâm $I$ của mặt cầu thoả điều kiện: $IA = IB = IC = ID$

Thẻ

Lượt xem

29506
Chat chit và chém gió
 • Tiểu sa nhi: chẳng hiểu sao nữa 9/17/2014 9:52:39 PM
 • Tiểu sa nhi: m chẳng bh đi gây sự 9/17/2014 9:52:50 PM
 • Tiểu sa nhi: toàn bọn nó trêu mình trước 9/17/2014 9:53:05 PM
 • Tiểu sa nhi: crying 9/17/2014 9:53:14 PM
 • Tiểu sa nhi: cát cũng bé nhất lớp mờ 9/17/2014 9:53:31 PM
 • Tiểu sa nhi: lùn nhất luôn 9/17/2014 9:53:39 PM
 • Bão Táp: tui thì khác 9/17/2014 9:54:16 PM
 • Bão Táp: nhẹ cân nhất thui 9/17/2014 9:54:23 PM
 • Bão Táp: xinh thì hơi nhất 9/17/2014 9:54:34 PM
 • Bão Táp: đặc biệt VIP nhất lun 9/17/2014 9:54:45 PM
 • Bão Táp: big_grin 9/17/2014 9:54:51 PM
 • Bão Táp: nên bn quý nhất ak 9/17/2014 9:55:00 PM
 • Tiểu sa nhi: nha 9/17/2014 9:55:03 PM
 • Tiểu sa nhi: à 9/17/2014 9:55:23 PM
 • Tiểu sa nhi: fia có mẫu giấy mời tham dự đại hội chi đoàn ko 9/17/2014 9:55:47 PM
 • Bão Táp: big_grin 9/17/2014 9:55:55 PM
 • Bão Táp: tui k lm bí thư 9/17/2014 9:56:12 PM
 • Tiểu sa nhi: cát cũng ko làm mờ 9/17/2014 9:56:31 PM
 • Bão Táp: tế thì cần gì 9/17/2014 9:56:41 PM
 • Tiểu sa nhi: nhưng việc cứ dồn đến tay thui 9/17/2014 9:56:43 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 9/17/2014 9:56:46 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: đi đâu ùi 9/17/2014 9:56:49 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: sad 9/17/2014 9:56:50 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: vk gọi k nghe sad 9/17/2014 9:56:54 PM
 • Bão Táp: tui đổ hết cho tk lớp trg 9/17/2014 9:57:00 PM
 • Tiểu sa nhi: cô giáo nói thế này nè 9/17/2014 9:57:45 PM
 • Bão Táp: tại tk lớp trg nó sợ mấy đứa bạn fia 9/17/2014 9:57:49 PM
 • Bão Táp: thầy giáo quý fia nhất 9/17/2014 9:57:59 PM
 • Tiểu sa nhi: mỗi thành viên phải có trách nhiệm cống hiến cho lớp 9/17/2014 9:58:12 PM
 • Tiểu sa nhi: ko thể đổ dồn cho các bạn cán bộ lớp đc 9/17/2014 9:58:36 PM
 • Tiểu sa nhi: thế chứ 9/17/2014 9:58:45 PM
 • Tiểu sa nhi: em cũng là tổ trưởng 9/17/2014 9:58:57 PM
 • Bão Táp: devil 9/17/2014 9:59:22 PM
 • Tiểu sa nhi: làm sổ tổ đã ngập đầu rồi 9/17/2014 9:59:23 PM
 • Tiểu sa nhi: tại sao việc vẫn cứ đến tay 9/17/2014 9:59:35 PM
 • Bão Táp:9/17/2014 9:59:41 PM
 • Tiểu sa nhi: crying 9/17/2014 9:59:42 PM
 • Bão Táp: fia mà k lm đố ai bắt đk 9/17/2014 9:59:55 PM
 • Tiểu sa nhi: tui hiền nhất lớp 9/17/2014 10:00:21 PM
 • Tiểu sa nhi: bé nhất lớp 9/17/2014 10:00:27 PM
 • Bão Táp: devil 9/17/2014 10:00:48 PM
 • Tiểu sa nhi: tại sao lại bị hình dung thành hồ li nghìn năm nhỉ 9/17/2014 10:00:48 PM
 • Tiểu sa nhi: lại còn bị gọi thành bà bà nữa chứ 9/17/2014 10:01:03 PM
 • Tiểu sa nhi: gọi bà mà ko chịu xưng cháu 9/17/2014 10:01:20 PM
 • Tiểu sa nhi: đủ ủy khuất 9/17/2014 10:01:46 PM
 • Bão Táp:9/17/2014 10:02:14 PM
 • Bão Táp: tui ddk cái duyệt vooh àng hot girl của lớp nên cx k bị băt snatj 9/17/2014 10:02:39 PM
 • Tiểu sa nhi: cười chi 9/17/2014 10:02:39 PM
 • Bão Táp: tui luk nòa cx tốt vs mn nên k lo bị bắt nạt 9/17/2014 10:02:52 PM
 • Bão Táp: big_grinblushing 9/17/2014 10:03:01 PM
 • Tiểu sa nhi: cát chẳng bao giờ đối xử ko tốt với ai cả 9/17/2014 10:03:29 PM
 • Tiểu sa nhi: sống rất có lương tâm mà 9/17/2014 10:03:47 PM
 • Bão Táp: broken_heart 9/17/2014 10:04:08 PM
 • Tiểu sa nhi: cát chỉ có nguyên tắc là 9/17/2014 10:04:53 PM
 • Tiểu sa nhi: đối xử tốt với mn 9/17/2014 10:05:13 PM
 • Tiểu sa nhi: nhưng ko được phản bội thôi 9/17/2014 10:05:28 PM
 • Tiểu sa nhi: cát ghét nhất bị phản bội 9/17/2014 10:05:40 PM
 • Tiểu sa nhi: hơn nữa 9/17/2014 10:05:44 PM
 • Tiểu sa nhi: cát ko chủ động trêu trọc ai 9/17/2014 10:05:58 PM
 • Tiểu sa nhi: nhưng ko có nghĩa là sẽ để yên cho ngta trêu trọc 9/17/2014 10:06:17 PM
 • Mưa Đêm: chao2 m.n ngu3 ngonn nha big_grin 9/17/2014 10:06:30 PM
 • Bão Táp: thumbs_up 9/17/2014 10:06:41 PM
 • Tiểu sa nhi: a mưa 9/17/2014 10:06:45 PM
 • Tiểu sa nhi: sao vừa chào đe 9/17/2014 10:06:56 PM
 • Tiểu sa nhi: đã ngủ rùi 9/17/2014 10:07:04 PM
 • Mưa Đêm: big_grin 9/17/2014 10:07:14 PM
 • Tiểu sa nhi: winking 9/17/2014 10:07:23 PM
 • Mưa Đêm: tai5 a ban65 choi7 rui2 happy 9/17/2014 10:07:23 PM
 • Tiểu sa nhi: hứ 9/17/2014 10:07:38 PM
 • Tiểu sa nhi: anh đổi cái avat à 9/17/2014 10:08:21 PM
 • Tiểu sa nhi: em thấy cái cũ đẹp hơn 9/17/2014 10:08:35 PM
 • Tiểu sa nhi: trông rất tự nhiên 9/17/2014 10:08:43 PM
 • Tiểu sa nhi: oài 9/17/2014 10:10:47 PM
 • Tiểu sa nhi: lại đi chơi rồi à 9/17/2014 10:10:54 PM
 • Tiểu sa nhi: fia nè 9/17/2014 10:11:12 PM
 • Bão Táp: hử 9/17/2014 10:11:26 PM
 • Tiểu sa nhi: có bh cảm thấy xung quanh ko có ai hiểu mình ko 9/17/2014 10:12:04 PM
 • Bão Táp: k 9/17/2014 10:12:10 PM
 • Tiểu sa nhi: nhiều khi cát cảm thấy rất bất lực 9/17/2014 10:13:02 PM
 • luumanh8991: hi.my name is minh.rat zui khi dk lm wuen vs mn 9/17/2014 10:13:02 PM
 • Tiểu sa nhi: ko làm cho ai hiểu mình được 9/17/2014 10:13:14 PM
 • Tiểu sa nhi: bạn minh nè 9/17/2014 10:13:27 PM
 • Tiểu sa nhi: chúng ta là người vn 9/17/2014 10:13:36 PM
 • Tiểu sa nhi: nên giữ sự trong sáng của tiếng việt nha 9/17/2014 10:13:55 PM
 • Tiểu sa nhi: tiếng việt chuẩn đi 9/17/2014 10:14:08 PM
 • Bão Táp: big_grin cta thông cảm cho họ 9/17/2014 10:14:10 PM
 • Tiểu sa nhi: cát già rùi 9/17/2014 10:14:27 PM
 • Tiểu sa nhi: ko hiểu ngôn ngữ teen đâu 9/17/2014 10:14:46 PM
 • Tiểu sa nhi: fia 9/17/2014 10:15:34 PM
 • Tiểu sa nhi: thông cảm gì cơ 9/17/2014 10:15:44 PM
 • Tiểu sa nhi: minh nè, bạn học lớp mấy rùi 9/17/2014 10:16:38 PM
 • Tiểu sa nhi: thôi 9/17/2014 10:17:22 PM
 • Tiểu sa nhi: cát bị ghét rồi hay sao ấy 9/17/2014 10:17:36 PM
 • Tiểu sa nhi: sigh 9/17/2014 10:20:40 PM
 • Tiểu sa nhi: thui, nếu cát nói nặng lời quá thì xl nhé 9/17/2014 10:21:13 PM
 • Tiểu sa nhi: cát out đây 9/17/2014 10:21:34 PM
 • Tiểu sa nhi: bye fia nhé 9/17/2014 10:21:47 PM
 • Tiểu sa nhi: bye mn 9/17/2014 10:22:28 PM
 • Tiểu sa nhi: ngủ ngon nha 9/17/2014 10:22:32 PM
 • luumanh8991: minh vua moi gia nhap xin mn chieu co nhe.hihistar 9/17/2014 10:23:14 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • :
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • ndanh9999999