A.    TÓM TẮT LÝ THUYẾT
$1$.  Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c),$ bán kính $R$:
$S(I; R) :(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2             (1) $
 Trong không gian Oxyz phương trình $x^2+y^2+z^2+2Ax+2By+2Cz+D=0$ là phương trình mặt cầu khi: $A^2+B^2+C^2-D>0$ . Khi đó mặt cầu có:
Tâm $I(-A;-B;-C) $.
Bán kính $R=\sqrt{A^2+B^2+C^2-D}$ .
$2.$ Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
Cho mặt cầu $(S): (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ và mặt phẳng $(P): Ax+By+Cz+D=0$ .
Tính khoảng cách từ tâm $I$ đến mặt phẳng $(P)$
d=d$(I;(P))=\frac{\left| {Aa+Bb+Cc+D} \right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ . Khi đó, nếu:
•  $d>R$   : mặt cầu $(S)$ và mặt phẳng $(P)$  không có điểm chung.
•  $d=R$   : mặt phẳng $(P)$  tiếp xúc mặt cầu $(S)$ tại $H.$
-    Điểm $H$ được gọi là tiếp điểm.
-    Mặt phẳng $(P)$  được gọi là tiếp diện.
•  $d<R$   : mặt phẳng $(P)$  cắt mặt cầu $(S)$ theo giao tuyến là đường tròn.

B.  CÁC DẠNG TOÁN
Dạng $1$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định tâm và bán kính
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $I(1;-2;3)$ . Viết phương trình mặt cầu tâm $I$ và tiếp xúc với trục Oy.
Lời giải :
Gọi $M$ là hình chiếu của $I(1;-2;3)$ lên Oy, ta có: $M(0;-2;0) $.
$\overrightarrow{IM} = (-1;0;-3)\Rightarrow R = IM = \sqrt {10} $ là bán kính mặt cầu cần tìm.
Kết luận: PT mặt cầu cần tìm là $(x -1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 10$.
Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
$d : \frac{x+5}{2}=\frac{y-7}{-1}=\frac{z}{1} $ và điểm $M(4;1;6)$ . Đường thẳng $d$ cắt mặt cầu $(S)$, có tâm $M$, tại hai điểm $A, B$ sao cho $AB = 6$ .
Viết phương trình của mặt cầu $(S)$.
Lời giải :
$d$ đi qua $N(-5;7;0)$ và có VTCP $\overrightarrow{u} = (2;-1;1) ; \overrightarrow{MN} = (-9;6;-6)$
Gọi $H$ là chân đường vuông góc vẽ từ $M$đến đường thẳng $d \Rightarrow MH = $d$(M,d) =\frac{\left| {[\overrightarrow{MN},\overrightarrow{u}]} \right|}{|\overrightarrow{u}|}= \sqrt 3$.
Bán kính mặt cầu $(S):$
$R^2 =MH^2+ \left ( \frac{AB}{2} \right )^2=12$
$\Rightarrow $ PT mặt cầu $(S): (x - 4)^2 + (y -1)^2 + (z - 6)^2 = 12.$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{1} $ và mặt phẳng $(P): 2x + y –2z + 2 = 0$ . Lập phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm nằm trên $d$, tiếp xúc với mặt phẳng $(P)$ và đi qua điểm $A(2; –1; 0).$
Hướng dẫn :
Gọi $I$ là tâm của $(S) \Rightarrow I(1+ t;t –2;t)$. Ta có d$(I, (P)) = AI \Leftrightarrow t=1; t=\frac{7}{13}$.
Vậy: $(S) : (x –2)^2 + (y +1)^2 + (z –1)^2 = 1$

Dạng $2$: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định các hệ số của phương trình.
Ví dụ $1.$
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $3$ điểm $A(3;1;1), B(0;1;4), C(–1;–3;1)$. Lập phương trình của mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B, C$ và có tâm nằm trên mặt phẳng $(P): x + y – 2z +4 = 0.$
Lời giải :
PT mặt cầu $(S)$ có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0$
$(S)$ qua $A: 6a + 2b + 2c – d – 11 = 0$
$(S)$ qua $B: 2b + 8c – d – 17 = 0$
$(S)$ qua $C: 2a + 6b – 2c + d + 11 = 0$
Tâm $I \in (P): a + b – 2c + 4 = 0$
Giải ra ta được: $a = 1, b = –1, c = 2, d = –3$.
Vậy $(S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 2y – 4z – 3 = 0$
 Ví dụ $2.$ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng $ABC.A’B’C’ $ có tam giác $ABC$ vuông tại $A,$ đỉnh $A$ trùng với gốc tọa độ $O, B(1; 2; 0)$ và tam giác $ABC$ có diện tích bằng $5.$ Gọi $M$ là trung điểm của $CC’$. Biết rằng điểm $A'(0; 0; 2)$ và điểm $C$ có tung độ dương. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $AB'C'M.$
Lời giải :
Ta có: $AB = \sqrt 5$ và $S_{ABC}= 5$ nên $AC = 2 \sqrt 5 .$
Vì $AA' \perp (ABC)$ và $A, B \in (Oxy)$ nên $C \in (Oxy).$
Gọi $C(x; y;0) . \overrightarrow{AB} = (1;2;0), \overrightarrow{AC} = (x; y;0)$
Ta có:
 $\begin{cases} AB \perp AC \\ AC = 2 \sqrt 5 \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x+2y=0 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}\Leftrightarrow \left[ \begin{matrix} \begin{cases}x=-4 \\ y=2 \end{cases}\\ \begin{cases}x=4 \\ y=-2 \end{cases}  \end{matrix}\right.$. Vì $y_C > 0$ nên $C(–4; 2; 0)$
Do $\overrightarrow{CC'}= \overrightarrow{AA'}
\Rightarrow C'=(–4; 2; 2), \overrightarrow{BB'}= \overrightarrow{AA'}\Rightarrow B'=(1; 2; 2)$ và $M$ là trung điểm $CC'$ nên $M(–4; 2; 1).$
PT mặt cầu $(S)$ đi qua $A, B’, C’$ và $M$ có dạng: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$
$\begin{cases}A(0;0;0) \in (S) \\B'(1;2;2) \in (S) \\C'(-4;2;2) \in (S) \\M(-4;2;1) \in (S) \end{cases}\Leftrightarrow a=\frac{3}{2};b=-\frac{3}{2};c=-\frac{3}{2};d=0$
(thoả mãn $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ )
Vậy phương trình mặt cầu $(S)$ là: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 3y - 3z = 0 .$
 Bài tập áp dụng
 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện $ABCD$ với $A(2; 1; 0), B(1; 1; 3),
C(2;–1; 3), D(1;–1; 0)$. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD.$
Hướng dẫn :
Ta tính được $AB = CD = \sqrt{10}, AC = BD = \sqrt{13}, AD = BC = \sqrt{5} $. Vậy tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối đôi một bằng nhau. Từ đó $ABCD$ là một tứ diện gần đều. Do đó tâm của mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện là trọng tâm $G$ của tứ diện này.
Vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có tâm là $G\left (\frac{3}{2};0;\frac{3}{2} \right ) $, bán kính là $R =GA =\frac{\sqrt{14}}{2}$
Cách khác: Ta có thể xác định toạ độ tâm $I$ của mặt cầu thoả điều kiện: $IA = IB = IC = ID$

Thẻ

Lượt xem

18189
Chat chit và chém gió
 • jea¤¤student: ớn ghê 4/16/2014 10:34:10 PM
 • Tonny_Mon_97: cái nào chả dk 4/16/2014 10:34:14 PM
 • Minn Còii: jea ơi chat riêng đc ko 4/16/2014 10:34:17 PM
 • doibuontenh16: phân tích ngược 4/16/2014 10:34:21 PM
 • jea¤¤student: ok 4/16/2014 10:34:21 PM
 • Minn Còii: chờ xíu nha jea 4/16/2014 10:34:39 PM
 • bọt biển: yawn 4/16/2014 10:41:50 PM
 • doibuontenh16: sigh 4/16/2014 10:42:44 PM
 • ttra2004: yawn. ngu thôi! 4/16/2014 11:06:25 PM
 • ttra2004: ngủ 4/16/2014 11:06:42 PM
 • doibuontenh16: cool 4/16/2014 11:15:09 PM
 • doibuontenh16: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124444/giai-chi-tiet-xiu 4/16/2014 11:18:41 PM
 • doibuontenh16: ai khi nào đọc dk thì vao giúp vs ạ 4/16/2014 11:18:51 PM
 • minhanh.thc: đi ngủ 4/16/2014 11:19:35 PM
 • minhanh.thc: gút nai 4/16/2014 11:19:42 PM
 • minhanh.thc:4/16/2014 11:19:47 PM
 • doibuontenh16:4/16/2014 11:19:52 PM
 • bọt biển: whew đã xong 4/16/2014 11:23:20 PM
 • haico6262: silly 4/16/2014 11:25:52 PM
 • pucminh269: alo co ai kn 4/16/2014 11:30:01 PM
 • doibuontenh16: có nì 4/16/2014 11:30:38 PM
 • pucminh269: p hoc lop bao nhieu the 4/16/2014 11:30:54 PM
 • doibuontenh16: 9 thôi ạ 4/16/2014 11:30:59 PM
 • pucminh269: o lop 9 mak thuc khuya du 4/16/2014 11:31:17 PM
 • doibuontenh16: ôn thì mà 4/16/2014 11:31:24 PM
 • pucminh269: hihi co ai hoc lop 10 ,11,12 len tieng đe 4/16/2014 11:32:00 PM
 • haico6262: 12 đây 4/16/2014 11:32:27 PM
 • ttra2004: tớ 11 4/16/2014 11:32:31 PM
 • pucminh269: gioi toan kn hoi bai phat 4/16/2014 11:32:48 PM
 • pucminh269: giai he phuong trinh (x-y)/(1-xy) = (1-3x)/(3-x) va (x+y)/(1+xy)=(1-2y)/(2y) 4/16/2014 11:33:29 PM
 • pucminh269: alo dau het roi 4/16/2014 11:33:38 PM
 • pucminh269: haico ttra dau het roi 4/16/2014 11:34:11 PM
 • ttra2004: ờ hơ. t ko có giải đc đâu 4/16/2014 11:34:23 PM
 • pucminh269: sao the 4/16/2014 11:35:17 PM
 • ttra2004: post lên cho mn giải ý bạn à. 4/16/2014 11:35:19 PM
 • haico6262: clown m chém hok nổi! 4/16/2014 11:36:04 PM
 • pucminh269: kn chem the nuot no di 4/16/2014 11:36:37 PM
 • haico6262: cấm troll nha pucminh 4/16/2014 11:37:32 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: bọt ơi 4/16/2014 11:37:53 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: bọt ới 4/16/2014 11:37:59 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: T_T 4/16/2014 11:38:03 PM
 • pucminh269: chang hieu 4/16/2014 11:38:09 PM
 • pucminh269: ai co long tot giai cau he ay dum di 4/16/2014 11:38:27 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: đọc đề thu coi 4/16/2014 11:38:36 PM
 • pucminh269: giai he phuong trinh (x-y)/(1-xy) = (1-3x)/(3-x) va (x+y)/(1+xy)=(1-2y)/(2y) 4/16/2014 11:38:50 PM
 • haico6262: ong pucminh học 12 hẻn 4/16/2014 11:39:41 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: chịu k lm dc luôn 4/16/2014 11:39:56 PM
 • pucminh269: chinh xac 4/16/2014 11:40:06 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: quá kho với mình 4/16/2014 11:40:09 PM
 • pucminh269: lop nhieu roi cuoi cung 4/16/2014 11:40:25 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: 10 4/16/2014 11:40:31 PM
 • pucminh269: thu đat di cuoi cung 4/16/2014 11:40:56 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: k 4/16/2014 11:41:04 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: b thich di ma lm 4/16/2014 11:41:08 PM
 • pucminh269: sao kn 4/16/2014 11:41:10 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: da bao no qua khó voi mih 4/16/2014 11:41:25 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: bao giò thầy giáo bạn chua 4/16/2014 11:41:32 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: chep lên mih xem voi nha 4/16/2014 11:41:36 PM
 • haico6262: khó đó 4/16/2014 11:41:56 PM
 • ttra2004: đúng r 4/16/2014 11:42:05 PM
 • pucminh269: no no no 4/16/2014 11:42:08 PM
 • haico6262: thâu chịu phân tích mệt wai 4/16/2014 11:42:29 PM
 • pucminh269: may thim chua nghi da phan kho nhu thanh the 4/16/2014 11:43:05 PM
 • haico6262: chứng tỏ ông đang troll tịu tao 4/16/2014 11:43:52 PM
 • pucminh269: haico thi truong gi 4/16/2014 11:43:57 PM
 • haico6262: ANND 4/16/2014 11:44:09 PM
 • haico6262: oog 4/16/2014 11:44:19 PM
 • pucminh269: nam ngoai nhieu diem 4/16/2014 11:44:19 PM
 • haico6262: 22.5 4/16/2014 11:44:29 PM
 • haico6262: ông thi j 4/16/2014 11:44:48 PM
 • pucminh269: vay mak he kia kn lam duoc hoi ki nha 4/16/2014 11:44:56 PM
 • pucminh269: y 4/16/2014 11:45:03 PM
 • haico6262: lam dc hay hok k phải nói ra là biết 4/16/2014 11:45:52 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: cso đáp án đọc đê 4/16/2014 11:46:37 PM
 • pucminh269: thi sao 4/16/2014 11:46:37 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: chu tôi k lmaf 4/16/2014 11:46:48 PM
 • pucminh269: co dap an dau 4/16/2014 11:47:07 PM
 • haico6262: k thik các kiểu troll!quan trọng là ai thi đậu ùi nói nhá!biến cho rầu ! 4/16/2014 11:48:19 PM
 • pucminh269: o day kn co thim nao thi hmu ak 4/16/2014 11:48:25 PM
 • pucminh269: o sao lai noi vay nhi 4/16/2014 11:48:59 PM
 • ttra2004: to pao r. ban post len mn giai cho 4/16/2014 11:49:56 PM
 • haico6262: tao cũng thi Răng ham mạt- tao nghĩ m zs tao cũng phải chiến đó 4/16/2014 11:50:33 PM
 • pucminh269: hmu mak 4/16/2014 11:50:57 PM
 • pucminh269: to thi da khoa 4/16/2014 11:51:16 PM
 • pucminh269: hmu la y ha noi do p nghi sao dich ra rang ham mat the 4/16/2014 11:51:52 PM
 • haico6262: còn k.A ông thi j 4/16/2014 11:52:08 PM
 • pucminh269: cong nghe thong tin 4/16/2014 11:52:20 PM
 • pucminh269: lam tich phan kn bai nay to lam chua ra 4/16/2014 11:53:43 PM
 • haico6262: thâu tui học 4/16/2014 11:53:46 PM
 • pucminh269: chang hieu 4/16/2014 11:54:12 PM
 • ttra2004: thôi, ngủ đi mn. muộn r.whew 4/16/2014 11:55:12 PM
 • pucminh269: thumbs_down 4/16/2014 11:56:01 PM
 • ttra2004: guut nai 4/16/2014 11:58:48 PM
 • pucminh269: out het roi ak buon the 4/16/2014 11:58:53 PM
 • pucminh269: uk thig9 4/16/2014 11:59:08 PM
 • Trang Ckít: hú hu 4/17/2014 7:59:40 AM
 • Trang Ckít: có ai hong 4/17/2014 8:01:22 AM
 • Trang Ckít: coa ma nào còn on k 4/17/2014 8:07:16 AM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: k 4/17/2014 8:08:49 AM
 • Trang Ckít: out 4/17/2014 8:10:58 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • cuonsachnho1
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Trang Ckít
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999