TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ CÓ MẪU LÀ ĐA THỨC BẬC CAO


Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu các cách tính tích phân  $\int\limits_\alpha ^\beta  {\frac{{R\left( x \right)}}{{Q(x)}}dx} $ với Q(x) có bậc cao hơn 3.

Lưu ý: Đối với hàm phân thức hữu tỷ có bậc tử thấp hơn bậc mẫu tới hai bậc hoặc tinh ý nhận ra tính chất đặc biệt của hàm số dưới dấu tích phân thì ta có cách giải ngắn gọn hơn.

Ví dụ 1.
Tính các tích phân sau .
a. $\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{x\left( {{x^4} + 1} \right)}}} $                b. $\int\limits_0^{\frac{1}{2}} {\frac{{{x^2} + 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}\left( {x + 3} \right)}}dx\quad } $
Giải
a. $\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{x\left( {{x^4} + 1} \right)}}} $ . Nếu theo cách phân tích bằng đồng nhất hệ số hai tử số thì ta có :
$f(x) = \frac{1}{{x\left( {{x^4} + 1} \right)}} = \frac{A}{x} + \frac{{B{x^3} + C{x^2} + Dx + E}}{{{x^4} + 1}} \\= \frac{{A\left( {{x^4} + 1} \right) + x\left( {B{x^3} + C{x^2} + Dx + E} \right)}}{{x\left( {{x^4} + 1} \right)}} $
$ \Leftrightarrow f(x) = \frac{{\left( {A + B} \right){x^4} + C{x^3} + D{x^2} + {\text{Ex + A}}}}{{x\left( {{x^4} + 1} \right)}}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  A + B = 0  \\
  C = 0,D = 0  \\
  E = 0  \\
  A = 1  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  A = 1  \\
  B =  - 1  \\
  C = 0,D = 0,  \\
  E = 0  \\
\end{array}  \right. \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} - \frac{{{x^3}}}{{{x^4} + 1}}$
Nhưng nếu ta tinh ý thì cách làm sau sẽ hay hơn .
Vì x và ${x^3}$ cách nhau 3 bậc , mặt khác $x \in \left[ {1;2} \right] \Rightarrow x \ne 0$. Cho nên ta nhân tử và mẫu với ${x^3} \ne 0$. Khi đó $f(x) = \frac{{{x^3}}}{{{x^4}\left( {{x^4} + 1} \right)}}$. Mặt khác $d\left( {{x^4}} \right) = 4{x^3}dx \Leftrightarrow dt = 4{x^3}dx\quad \left( {t = {x^4}} \right)$, cho nên :
$f(x)dx = \frac{1}{3}\frac{{3{x^3}dx}}{{{x^4}\left( {{x^4} + 1} \right)}} = \frac{1}{3}\frac{{dt}}{{t\left( {t + 1} \right)}} = \frac{1}{3}\left( {\frac{1}{t} - \frac{1}{{t + 1}}} \right) = f(t)$. Bài toán trở nên đơn giản hơn rất nhiều .
b. $\int\limits_0^{\frac{1}{2}} {\frac{{{x^2} + 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}\left( {x + 3} \right)}}dx\quad } $
Nhận xét :
* Nếu theo phương pháp chung thì ta làm như sau :
- $f(x) = \frac{{{x^2} + 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}\left( {x + 3} \right)}} = \frac{A}{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}}} + \frac{B}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} + \frac{C}{{x - 1}} + \frac{D}{{x + 3}}$
- Sau đó quy đồng mẫu số , đồng nhất hệ số hai tử số , ta có : $A = \frac{1}{2},B = \frac{3}{8},C =  - D = \frac{5}{{32}}$
Do vậy : $I = \int\limits_0^{\frac{1}{2}} {\left( {\frac{1}{{2{{\left( {x - 1} \right)}^3}}} + \frac{3}{{8{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} + \frac{5}{{32\left( {x - 1} \right)}} - \frac{5}{{32\left( {x + 3} \right)}}} \right)dx} $
$ = \left[ { - \frac{1}{{8{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} - \frac{3}{{8\left( {x - 1} \right)}} + \frac{5}{{32}}\ln \left| {x - 1} \right| - \frac{5}{{32}}\ln \left| {x + 3} \right|} \right]\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{1}{2}} \\
  0
\end{array} = } \right.\frac{5}{{32}}\ln \frac{1}{{28}}$

Ví dụ 2.
Tính các tích phân sau :
a. $\int\limits_2^3 {\frac{{{x^4} - 1}}{{{x^6} - 1}}dx} $            b. $\int\limits_1^2 {\frac{{{x^2} + 1}}{{{x^6} + 1}}dx} $            c. $\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{x\left( {1 + {x^4}} \right)}}} $
 d. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^3}}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}dx} $        e. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^4} + 3{x^2} + 1}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}dx} $        f. $\int\limits_{\frac{1}{3}}^1 {\frac{{{{\left( {x - {x^3}} \right)}^{\frac{1}{3}}}}}{{{x^4}}}dx} $
Giải
a. $\int\limits_1^2 {\frac{{{x^4} - 1}}{{{x^6} - 1}}dx}  = \int\limits_1^2 {\left( {\frac{{{x^4} + {x^2} + 1}}{{\left( {{x^2} - 1} \right)\left( {{x^4} + {x^2} + 1} \right)}} - \frac{{{x^2} + 2}}{{\left[ {{{\left( {{x^3}} \right)}^2} - 1} \right]}}} \right)dx}  = \int\limits_2^3 {\frac{1}{{{x^2} - 1}}dx + \int\limits_2^3 {\left( {\frac{{{x^2}}}{{\left[ {{{\left( {{x^3}} \right)}^2} - 1} \right]}} + \frac{1}{{{x^3} - 1}} - \frac{1}{{{x^3} + 1}}} \right)} } dx$
Tính J : J= artanx$\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3 \\
  2
\end{array}} \right. = {\text{artan3 - artan2}}$.
Tính K . Đặt $t = {x^3} \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  dt = 3{x^2}dx,x = 2 \to t = 8;x = 3 \to t = 27  \\
  g(x)dx = \frac{{{x^2}}}{{{x^3} - 1}}dx = \frac{1}{3}\frac{{dt}}{{\left( {{t^2} - 1} \right)}} = \frac{1}{3}\frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{t - 1}} - \frac{1}{{t + 1}}} \right)dt  \\
\end{array}  \right.$
Do đó : K=$\int\limits_2^3 {g(x)dx}  = \frac{1}{6}\int\limits_8^{27} {\left( {\frac{1}{{t - 1}} - \frac{1}{{t + 1}}} \right)dt}  = \frac{1}{6}\left( {\ln \left| {t - 1} \right| - \ln \left| {t + 1} \right|} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {27} \\
  8
\end{array} = \frac{1}{6}\ln \left| {\frac{{t - 1}}{{t + 1}}} \right|\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {27} \\
  8
\end{array} = } \right.} \right.\frac{1}{6}\ln \frac{{117}}{{98}}$
Tính E=$\int\limits_2^3 {\frac{1}{{{x^3} - 1}}dx}  = \int\limits_2^3 {\frac{1}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}dx} $
Ta có : $h(x) = \frac{1}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = \frac{{{x^2} - \left( {{x^2} - 1} \right)}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = \frac{{{x^2}}}{{{x^3} - 1}} - \frac{{{x^2} - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}$
$ = \frac{{{x^2}}}{{{x^3} - 1}} - \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = \frac{{{x^2}}}{{{x^3} - 1}} - \frac{{x + 1}}{{{x^2} + x + 1}} = \frac{{{x^2}}}{{{x^3} - 1}} - \frac{1}{2}\left( {\frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}} + \frac{1}{{{x^2} + x + 1}}} \right)$
Vậy : $I = \frac{1}{3}\int\limits_2^3 {\frac{{3{x^2}}}{{{x^3} - 1}}dx}  - \frac{1}{2}\int\limits_2^3 {\frac{{\left( {2x + 1} \right)}}{{{x^2} + x + 1}}dx - \int\limits_2^3 {\frac{1}{{{{\left( {x + \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}dx} } $
$ = \frac{1}{3}\ln \left( {{x^3} - 1} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3 \\
  2
\end{array} - \frac{1}{2}\ln \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3 \\
  2
\end{array} - F = \frac{1}{3}\ln \frac{{28}}{9} - \frac{1}{2}\ln \frac{{13}}{6} - F} \right.} \right.\quad \left( 2 \right)$
Tính F: Đặt : $x + \frac{1}{2} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\tan t \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  dx = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt  \\
  x = 2 \to \tan t = \frac{5}{{\sqrt 3 }} \to t = a;x = 3 \to \tan t = \frac{{10}}{{\sqrt 3 }} \to t = b  \\
\end{array}  \right.$
Do đó F=$\int\limits_a^b {\frac{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}\left( {1 + {{\tan }^2}t} \right)}} = \int\limits_a^b {dt}  = t\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  b \\
  a
\end{array} = b - a\quad \left( {\operatorname{t} {\text{ant = }}\frac{{\text{5}}}{{\sqrt {\text{3}} }} \to t = a = {\text{artan}}\frac{{\text{5}}}{{\sqrt {\text{3}} }};b = {\text{artan}}\frac{{{\text{10}}}}{{\sqrt {\text{3}} }}} \right)} \right.} $
Thay vào (2) ta có kết quả .
b. $\int\limits_1^2 {\frac{{{x^2} + 1}}{{{x^6} + 1}}dx}  = \int\limits_0^1 {\frac{{{x^2} + 1}}{{\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {{x^4} - {x^2} + 1} \right)}}dx = \int\limits_1^2 {\frac{1}{{{{\left( {{x^2} - 1} \right)}^2} - {x^2}}}dx} }  = \int\limits_1^2 {\frac{1}{{\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1} \right)}}dx} $
Ta có : $\frac{1}{{\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1} \right)}} = \frac{{{\text{Ax + B}}}}{{{x^2} + x + 1}} + \frac{{Cx + D}}{{{x^2} - x + 1}}$
$ = \frac{{\left( {A + C} \right){x^3} + \left( {B - A + C + D} \right){x^2} + \left( {A - B + C + D} \right)x + \left( {B + D} \right)}}{{{x^4} - {x^2} + 1}}$
Đồng nhất hệ số hai tử số ta có hệ : $\left\{ \begin{array}
  A + C = 0  \\
  B - A + C + D = 0  \\
  A - B + C + D = 0  \\
  B + D = 1  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  A =  - C  \\
  1 - 2C = 0  \\
   - B + D = 0  \\
  B + D = 1  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  A =  - \frac{1}{2}  \\
  C = \frac{1}{2}  \\
  D = \frac{1}{2}  \\
  B = \frac{1}{2}  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = \frac{1}{2}\left( {\int\limits_1^2 {\frac{{1 - x}}{{{x^2} + x + 1}}dx + \int\limits_1^2 {\frac{{x + 1}}{{{x^2} - x + 1}}dx} } } \right) = \frac{1}{2}\left( {J + K} \right)\left( 1 \right)$
Tính J=$\int\limits_1^2 {\frac{{ - x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}dx}  =  - \frac{1}{2}\int\limits_1^2 {\frac{{2x + 1 - 3}}{{{x^2} + x + 1}}dx} $
$ =  - \frac{1}{2}\int\limits_1^2 {\frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}dx}  + \frac{3}{2}\int\limits_1^2 {\frac{1}{{{{\left( {x + \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}dx}  =  - \frac{1}{2}\ln \left| {{x^2} + x + 1} \right|\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} + E\quad \left( 2 \right)} \right.$
Tính E =$\frac{3}{2}\int\limits_1^2 {\frac{1}{{{{\left( {x + \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}dx} $, (đặt : $x + \frac{1}{2} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\tan t$)
Tính K
$K = \int\limits_1^2 {\frac{{x + 1}}{{{x^2} - x + 1}}dx}  = \frac{1}{2}\int\limits_1^2 {\frac{{2x - 1 + 3}}{{{x^2} - x + 1}}dx} \\ = \frac{1}{2}\int\limits_1^2 {\frac{{2x - 1}}{{{x^2} - x + 1}}dx}  + \frac{3}{2}\int\limits_0^1 {\frac{1}{{{{\left( {x - \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}dx = \frac{1}{2}\ln \left| {{x^2} - x + 1} \right|\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} + F\quad \left( 2 \right)} \right.} $
Tính F=$\frac{3}{2}\int\limits_1^2 {\frac{1}{{{{\left( {x - \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}dx} $, (đặt $x - \frac{1}{2} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\tan t$)
c. $\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{x\left( {1 + {x^4}} \right)}}}  = \frac{1}{3}\int\limits_1^2 {\frac{{3{x^3}}}{{{x^4}\left( {1 + {x^4}} \right)}}dx}  = \frac{1}{3}\int\limits_1^2 {\left( {\frac{{d\left( {{x^4}} \right)}}{{{x^4}}} - \frac{{d\left( {{x^4}} \right)}}{{1 + {x^4}}}} \right) = \frac{1}{3}\ln \left( {\frac{{{x^4}}}{{1 + {x^4}}}} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} = \frac{1}{3}\ln \frac{{32}}{{17}}} \right.} $
d. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^3}}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}dx}  = \frac{1}{2}\int\limits_0^1 {\frac{{{x^2}}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}2xdx} \quad \left( 1 \right)$. Đặt : $t = 1 + {x^2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} = t - 1;dt = 2xdx  \\
  x = 0 \to t = 1,x = 1 \to t = 2  \\
\end{array}  \right.$
Do đó $I = \int\limits_1^2 {\frac{{t - 1}}{{{t^3}}}dt}  = \int\limits_1^2 {\left( {\frac{1}{{{t^2}}} - \frac{1}{{{t^3}}}} \right)dt}  = \left( { - \frac{1}{t} + \frac{1}{{4{t^2}}}} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} = \frac{{13}}{{16}}} \right.$
e. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^4} + 3{x^2} + 1}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}dx}  = \int\limits_0^1 {\left( {\frac{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^2}}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}} + \frac{{{x^2}}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}} \right)dx}  = \int\limits_0^1 {\frac{1}{{1 + {x^2}}}dx}  + \int\limits_0^1 {\frac{{{x^2}}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}dx}  = J + K\left( 1 \right)$
Tính J : Bằng cách đặt $x = \tan t \Rightarrow J = \frac{\pi }{4}$
Tính K=$\int\limits_0^1 {\left( {\frac{1}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^2}}} - \frac{1}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}}}} \right)dx}  = E + F\left( 2 \right)$
Tính E : Bằng cách đặt $\begin{array}
  x = \tan t \leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  dx = \frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt  \\
  x = 0 \to t = 0;x = 1 \to t = \frac{\pi }{4}  \\
\end{array}  \right.  \\
    \\
\end{array} $
Vậy : $E = \frac{1}{2}\int\limits_0^1 {{{\left( {\frac{1}{{1 + {x^2}}}} \right)}^2}dx = \frac{1}{2}} \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {{{\left( {\frac{1}{{1 + {{\tan }^2}t}}} \right)}^2}\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt = } \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\frac{1}{{\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{4}}}t}}}}\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt}  = \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}tdt} $
$ = \frac{1}{4}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\left( {1 + c{\text{os2t}}} \right)dt}  = \frac{1}{4}\left( {t + \frac{1}{2}\sin 2t} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{\pi }{4}} \\
  0
\end{array} = \frac{1}{4}\left( {\frac{\pi }{4} + \frac{1}{2}} \right) = \frac{{\pi  + 2}}{{16}}} \right.$
Tính F. Tương tự như tính E ;
Bằng cách đặt $\begin{array}
  x = \tan t \leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  dx = \frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt  \\
  x = 0 \to t = 0;x = 1 \to t = \frac{\pi }{4}  \\
\end{array}  \right.  \\
    \\
\end{array} $
Vậy : $F = \frac{1}{2}\int\limits_0^1 {{{\left( {\frac{1}{{1 + {x^2}}}} \right)}^3}dx = \frac{1}{2}} \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {{{\left( {\frac{1}{{1 + {{\tan }^2}t}}} \right)}^3}\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt = } \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\frac{1}{{\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{6}}}t}}}}\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt}  = \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{4}}}tdt} $
$ = \frac{1}{8}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {{{\left( {1 + c{\text{os2t}}} \right)}^2}dt}  = \frac{1}{8}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\left( {1 + 2c{\text{os}}2t + \frac{{1 + c{\text{os4t}}}}{2}} \right)} dt\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{\pi }{4}} \\
  0
\end{array} = } \right.$
$\frac{1}{{16}}\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\left( {3 + 4\cos 2t + c{\text{os4t}}} \right)dt = } \frac{1}{{16}}\left( {3t + 2\sin 2t + \frac{1}{4}\sin 4t} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{\pi }{4}} \\
  0
\end{array} = \frac{1}{{16}}\left( {3\frac{\pi }{4} + 2} \right) = \frac{{3\pi  + 8}}{{64}}} \right.$
f. $\int\limits_{\frac{1}{3}}^1 {\frac{{{{\left( {x - {x^3}} \right)}^{\frac{1}{3}}}}}{{{x^4}}}dx}  = \int\limits_{\frac{1}{3}}^1 {{{\left( {\frac{{x - {x^3}}}{{{x^3}}}} \right)}^{\frac{1}{3}}}\frac{1}{{{x^3}}}dx}  = \int\limits_{\frac{1}{3}}^1 {{{\left( {\frac{1}{{{x^2}}} - 1} \right)}^{\frac{1}{3}}}\frac{1}{{{x^2}}}.\frac{{dx}}{x}} $
Đặt : $t = \left( {\frac{1}{{{x^2}}} - 1} \right) \Rightarrow t + 1 = \frac{1}{{{x^2}}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  dt =  - \frac{{dx}}{x}  \\
  x = \frac{1}{3} \to t = 8;x = 1 \to t = 0  \\
\end{array}  \right.$
Khi đó $I =  - \int\limits_8^0 {{t^{\frac{1}{3}}}\left( {t + 1} \right)dt}  = \int\limits_0^8 {\left( {{t^{\frac{4}{3}}} + {t^{\frac{1}{3}}}} \right)dt}  = \left( {\frac{3}{7}{t^{\frac{7}{3}}} + \frac{3}{4}{t^{\frac{4}{3}}}} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  8 \\
  0
\end{array} = \frac{3}{7}{{.2}^7} + \frac{3}{4}{{.2}^4} = 16\left( {\frac{{24}}{7} + \frac{3}{4}} \right) = \frac{{468}}{7}} \right.$

Ví dụ 3.
Tính các tích phân sau
a.$\int\limits_1^{{e^{\frac{1}{{p + 2}}}}} {\frac{{{x^{\frac{p}{2}}}}}{{{x^{p + 2}} + 1}}dx} $                b. $\int\limits_0^a {\frac{{{x^3}dx}}{{{{\left( {{x^2} + {a^2}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}}} $
   c. $\int\limits_0^1 {{e^{x + {e^x}}}dx} $                    d. $\int\limits_0^{2a} {x\sqrt {2ax - {x^2}} dx} $
Giải
a. $\int\limits_1^{{e^{\frac{1}{{p + 2}}}}} {\frac{{{x^{\frac{p}{2}}}}}{{{x^{p + 2}} + 1}}dx} $ :  Ta có : $f(x)dx = \frac{{{x^{\frac{p}{2}}}dx}}{{{{\left( {{x^{\frac{{p + 2}}{2}}}} \right)}^2} + 1}}$.
- Đặt : $t = {x^{\frac{{p + 2}}{2}}} = {x^{\frac{p}{2} + 1}} \Rightarrow \left[ \begin{array}
  dt = {x^{\frac{p}{2}}}dx  \\
  x = 1 \to t = 1;x = {e^{\frac{1}{{p + 2}}}} \to t = \sqrt e   \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow I = \int\limits_1^{\sqrt e } {\frac{{dt}}{{{t^2} + 1}}} $   
- Đặt : $t = \tan u \Rightarrow \left[ \begin{array}
  dt = \frac{{du}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}u}}  \\
  t = 1 \to u = \frac{\pi }{4},t = {e^{\frac{1}{2}}} \to u = {u_1}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow I = \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{{u_1}} {\frac{{du}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}u\left( {1 + {{\tan }^2}u} \right)}} = \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{{u_1}} {du = \frac{\pi }{4} - {u_1}} } $
- Từ : $\tan u = \sqrt e  \Rightarrow u = {u_1} = {\text{artan}}\sqrt {\text{e}}  \Leftrightarrow I = \frac{\pi }{4} - {\text{artan}}\sqrt {\text{e}} $
b. $\int\limits_0^a {\frac{{{x^3}dx}}{{{{\left( {{x^2} + {a^2}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}}} $.
Đặt : $x = {\text{atant}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  {\text{dx = a}}\frac{{{\text{dt}}}}{{{\text{co}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}};x = 0 \to t = 0,x = a \to t = \frac{\pi }{4}  \\
  f(x) = \frac{{{x^3}dx}}{{{{\left( {{x^2} + {a^2}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}} = \frac{{{a^3}{{\tan }^3}t}}{{{a^3}{{\left( {\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}}a\frac{{{\text{dt}}}}{{{\text{co}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}} = a\cos t.{\tan ^3}tdt  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = \int\limits_0^a {f(x)dx}  = \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {a\cos t.{{\tan }^3}tdt}  = \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {a\cos t.\frac{{{{\sin }^3}t}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{3}}}t}}dt}  = \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {a.\frac{{{{\sin }^3}t}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt = } a\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\frac{{\left( {1 - c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t} \right)\sin t}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t}}dt} $
- Đặt : $c{\text{ost = u}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  du =  - \operatorname{s} {\text{intdt;t = }}\frac{\pi }{4} \to u = \frac{1}{{\sqrt 2 }};t = 0 \to u = 1  \\
  f(t)dt = \frac{{\left( {1 - {u^2}} \right)}}{{{u^2}}}\left( { - du} \right) = \left( {1 - \frac{1}{{{u^2}}}} \right)du  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = \int\limits_1^{\frac{{\sqrt 2 }}{2}} {\left( {1 - \frac{1}{{{u^2}}}} \right)du = \left( {u + \frac{1}{u}} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{{\sqrt 2 }}{2}} \\
  1
\end{array} = \frac{{\sqrt 2 }}{2} + \frac{2}{{\sqrt 2 }} - 2 = \frac{3}{{\sqrt 2 }} - 2 = \frac{{3\sqrt 2 }}{2} - 2 = \frac{{3\sqrt 2  - 4}}{2}} \right.} $
c. $\int\limits_0^1 {{e^{x + {e^x}}}dx}  = \int\limits_0^1 {{e^x}{e^{{e^x}}}dx} $. Đặt : $t = {e^x} \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  dt = {e^x}dx;x = 0 \to t = 1;x = 1 \to t = e  \\
  f(x)dx = {e^x}{e^{{e^x}}}dx = {e^t}dt  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = \int\limits_0^1 {f(x)dx}  = \int\limits_1^e {{e^t}dt}  = {e^t}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  e \\
  1
\end{array} = {e^e} - e} \right.$
d. $\int\limits_0^{2a} {x\sqrt {2ax - {x^2}} dx}  = \int\limits_0^{2a} {x\sqrt {{a^2} - {{\left( {x - a} \right)}^2}} dx} $
Đặt : $x - a = a.\sin t \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  dx = a.c{\text{ostdt,x = 0}} \to {\text{t =  - }}\frac{\pi }{2}{\text{;x = 2a}} \to {\text{t = }}\frac{\pi }{2}  \\
  f(x)dx = \left( {a + a.\sin t} \right)\sqrt {{a^2}c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t} .a.c{\text{ostdt}}  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = {a^3}\int\limits_{ - \frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}} {\left( {1 + \sin t} \right)c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}tdt}  = {a^3}\left[ {\int\limits_{ - \frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}} {c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}tdt + \int\limits_{ - \frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}} {c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}t\sin tdt} } } \right] = {a^3}\left[ {\int\limits_{ - \frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{1 + c{\text{os2}}t}}{2}dt - \int\limits_{ - \frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}} {c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{2}}}td\left( {c{\text{os}}t} \right)} } } \right]$
$ = {a^3}\left[ {\frac{1}{2}\left( {t + \frac{1}{2}\sin 2t} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{\pi }{2}} \\
  { - \frac{\pi }{2}}
\end{array} - \frac{1}{3}{\text{co}}{{\text{s}}^{\text{3}}}t\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{\pi }{2}} \\
  { - \frac{\pi }{2}}
\end{array}} \right.} \right.} \right] = {a^3}\left[ {\frac{1}{2}\left( {\frac{\pi }{2} + \frac{\pi }{2}} \right)} \right] = {a^3}\frac{\pi }{2}$

Ví dụ 4.

Tính các tích phân sau
a. $\int\limits_2^3 {\frac{{dx}}{{{x^5} - {x^2}}}} $                    b. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^7}dx}}{{{{\left( {1 + {x^4}} \right)}^2}}}} $
 c. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^3} - 2x}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}dx} $                d. $\int\limits_1^2 {\frac{{\sqrt {1 + {x^3}} }}{{{x^4}}}dx} $
Giải
a. $\int\limits_2^3 {\frac{{dx}}{{{x^5} - {x^2}}}}  = \int\limits_2^3 {\frac{1}{{{x^2}\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}dx\quad \left( 1 \right)} $
Xét : $f(x) = \frac{1}{{{x^2}\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = \frac{A}{{{x^2}}} + \frac{B}{x} + \frac{{Cx + D}}{{{x^2} + x + 1}} + \frac{E}{{x - 1}}$
$ = \frac{{A\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {x - 1} \right) + Bx\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right) + \left( {Cx + D} \right){x^2}\left( {x - 1} \right) + E({x^2} + x + 1){x^2}}}{{{x^2}\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}$
$ = \frac{{\left( {B + C + E} \right){x^4} + \left( {A + D - C + E} \right){x^3} + \left( {E - D} \right){x^2} - Bx - A}}{{{x^2}\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}$.
Đồng nhất hệ số hai tử số ta có hệ :
$\left\{ \begin{array}
  B + C + E = 0  \\
  A + D - C + E = 0  \\
  E - D = 0  \\
  B = 0  \\
  A =  - 1  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  C =  - E  \\
  E + E + E = 1  \\
  B = 0  \\
  E = D  \\
  A =  - 1  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  D = \frac{1}{3}  \\
  C =  - \frac{1}{3}  \\
  B = 0  \\
  E = \frac{1}{3}  \\
  A =  - 1  \\
\end{array}  \right. \Rightarrow f(x) =  - \frac{1}{{{x^2}}} + \frac{{ - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}}}{{{x^2} + x + 1}} + \frac{{\frac{1}{3}}}{{x - 1}}$
Vậy : $I = \int\limits_2^3 {\left( { - \frac{1}{{{x^2}}} + \frac{{ - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}}}{{{x^2} + x + 1}} + \frac{{\frac{1}{3}}}{{x - 1}}} \right)dx}  = \int\limits_2^3 {\left( { - \frac{1}{{{x^2}}} - \frac{1}{3}\left( {\frac{{x - 1}}{{{x^2} + x + 1}}} \right) + \frac{1}{3}\frac{1}{{\left( {x - 1} \right)}}} \right)dx} $
$ = \left( {\frac{1}{x} - \frac{1}{6}\ln \left| {{x^2} + x + 1} \right| + \frac{1}{3}\ln \left| {x - 1} \right|} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3 \\
  2
\end{array} - \int\limits_2^3 {\frac{{dx}}{{{{\left( {x + \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}} } \right.\\ = \left( {\frac{1}{x} + \frac{1}{6}\ln \frac{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}{{{x^2} + x + 1}} + \frac{1}{{\sqrt 3 }}{\text{arctan}}\frac{{{\text{2x + 1}}}}{{\sqrt 3 }}} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3 \\
  2
\end{array}} \right.$$ = \frac{1}{6} + \frac{1}{{\sqrt 3 }}\left( {{\text{arctan}}\frac{{\text{7}}}{{\sqrt {\text{3}} }} - {\text{arctan}}\frac{{\text{5}}}{{\sqrt {\text{3}} }}} \right)$
b. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^7}dx}}{{{{\left( {1 + {x^4}} \right)}^2}}}}  = \frac{1}{3}\int\limits_0^1 {\frac{{{x^4}}}{{{{\left( {1 + {x^4}} \right)}^2}}}3{x^3}dx\quad \left( 1 \right)} $.
Đặt : $t = 1 + {x^4} \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  dt = 3{x^3}dx,x = 0 \to t = 1;x = 1 \to t = 2  \\
  f(x)dx = \frac{1}{3}\left( {\frac{{t - 1}}{{{t^2}}}} \right)dt = \frac{1}{3}\left( {\frac{1}{t} - \frac{1}{{{t^2}}}} \right)dt  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = \int\limits_0^2 {\frac{1}{3}\left( {\frac{1}{t} - \frac{1}{{{t^2}}}} \right)dt = \frac{1}{3}\left( {\ln \left| t \right| + \frac{1}{t}} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} = \frac{1}{3}\left( {\ln 2 - \frac{1}{2}} \right)} \right.} $
c. $\int\limits_0^1 {\frac{{{x^3} - 2x}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}dx}  = \frac{1}{2}\int\limits_0^1 {\frac{{\left( {{x^2} - 2} \right)}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}2xdx} \quad \left( 1 \right)$
Đặt : $t = 1 + {x^2} \Leftrightarrow {x^2} - 2 = t - 3 \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  dt = 2xdx;x = 0 \to t = 1;x = 1 \to t = 2  \\
  f(x)dx = \frac{1}{2}\left( {\frac{{t - 3}}{{{t^2}}}} \right)dt = \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{t} - \frac{3}{{{t^2}}}} \right)dt  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = \int\limits_1^2 {\frac{1}{2}\left( {\frac{1}{t} - \frac{3}{{{t^2}}}} \right)dt = \frac{1}{2}\left( {\ln \left| t \right| + \frac{3}{t}} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} = \frac{1}{2}\left( {\ln 2 - \frac{3}{2}} \right)} \right.} $
d. $\int\limits_1^2 {\frac{{\sqrt {1 + {x^3}} }}{{{x^4}}}dx}  = \int\limits_1^2 {\frac{{\sqrt {1 + {x^3}} }}{{{x^6}}}{x^2}dx} \quad \left( 1 \right)$.
Đặt : $t = \sqrt {1 + {x^3}}  \leftrightarrow {t^2} = 1 + {x^3} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  2tdt = 3{x^2}dx;x = 1 \to t = \sqrt 2 ,x = 2 \to t = 3  \\
  f(x)dx = \frac{1}{3}\frac{{\sqrt {1 + {x^3}} }}{{{x^6}}}3{x^2}dx = \frac{1}{3}\frac{t}{{{{\left( {{t^2} - 1} \right)}^2}}}2tdt = \frac{2}{3}\frac{{{t^2}}}{{{{\left( {{t^2} - 1} \right)}^2}}}dt  \\
\end{array}  \right.$
Vậy : $I = \frac{2}{3}\int\limits_{\sqrt 2 }^3 {{{\left( {\frac{1}{{t + 1}} + \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{t - 1}} - \frac{1}{{t + 1}}} \right)} \right)}^2}dt = \frac{2}{3}\left[ {\int\limits_{\sqrt 2 }^3 {\frac{1}{4}{{\left( {\frac{1}{{t + 1}} - \frac{1}{{t - 1}}} \right)}^2}} } \right]} $
$ = \frac{1}{6}\int\limits_{\sqrt 2 }^3 {\left( {\frac{1}{{{{\left( {t + 1} \right)}^2}}} + \frac{1}{{{{\left( {t - 1} \right)}^2}}} - \left( {\frac{1}{{t - 1}} - \frac{1}{{t + 1}}} \right)} \right)dt} $
$ = \frac{1}{6}\left[ { - \frac{1}{{t + 1}} - \frac{1}{{t - 1}} - \ln \left| {\frac{{t - 1}}{{t + 1}}} \right|} \right]\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3 \\
  {\sqrt 2 }
\end{array} = \frac{1}{6}\left( {\frac{{ - 2t}}{{\left( {{t^2} - 1} \right)}} - \ln \left| {\frac{{t - 1}}{{t + 1}}} \right|} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3 \\
  {\sqrt 2 }
\end{array}} \right.} \right. = \frac{{8\sqrt 2  - 3}}{{24}} + \frac{1}{3}\ln \left( {2\sqrt 2  - 2} \right)$

Ví dụ 5.

Tính các tích phân sau :
a. $\int\limits_{\sqrt 7 }^4 {\frac{{dx}}{{x\sqrt {{x^2} + 9} }}} $                    b. $\int\limits_0^1 {\frac{{\left( {{x^2} - x} \right)dx}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}} $
 c. $\int\limits_0^{\sqrt 3 } {\frac{{{x^5} - 2{x^3}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx} $                    d. $\int\limits_0^1 {\sqrt {{{\left( {1 - {x^2}} \right)}^3}} dx} $
Giải
a. $\int\limits_{\sqrt 7 }^4 {\frac{{dx}}{{x\sqrt {{x^2} + 9} }}}  = \int\limits_{\sqrt 7 }^4 {\frac{{xdx}}{{{x^2}\sqrt {{x^2} + 9} }}} \quad \left( 1 \right)$.
Đặt : $t = \sqrt {{x^2} + 9}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  {t^2} = {x^2} + 9 \leftrightarrow tdt = xdx,{x^2} = {t^2} - 9  \\
  x = \sqrt 7  \to t = 4,x = 4 \to t = 5  \\
\end{array}  \right.$. Do đó : $I = \int\limits_4^5 {\frac{{dt}}{{t\left( {{t^2} - 9} \right)}} = } \int\limits_4^5 {\frac{{dt}}{{t\left( {t - 3} \right)\left( {t + 3} \right)}}} $
Ta có : $f(t) = \frac{1}{{t\left( {t - 3} \right)\left( {t + 3} \right)}} = \frac{A}{t} + \frac{B}{{t - 3}} + \frac{C}{{t + 3}} = \frac{{A\left( {{t^2} - 9} \right) + Bt\left( {t + 3} \right) + C\left( {t - 3} \right)t}}{{t\left( {{t^2} - 9} \right)}}$
Đồng nhất hệ số hai tử số bằng cách thay lần lượt các nghiệm vào hai tử số ta có :
- Với x=0 : -9A=1 $ \to A =  - \frac{1}{9}$
- Với x=-3 : 9C=1 $ \to C = \frac{1}{9}$
- Với x=3 : 9B=1 $ \to B = \frac{1}{9}$
Vậy : $I = \frac{1}{9}\left[ {\int\limits_4^5 {\left( { - \frac{1}{t} + \frac{1}{{t - 3}} + \frac{1}{{t + 3}}} \right)dt} } \right] = \frac{1}{9}\left[ {\ln \left( {{t^2} - 9} \right) - \ln t} \right]\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  5 \\
  4
\end{array} = \frac{1}{9}\ln \frac{{{t^2} - 9}}{t}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  5 \\
  4
\end{array} = \frac{1}{9}\ln \frac{{144}}{{35}}} \right.} \right.$
Chú ý : Nếu theo phương pháp chung thì đặt : $x = 3\sin t \to dx = 3\cos tdt$.
Khi : $\left\{ \begin{array}
  x = \sqrt 7  \to \sqrt 7  = 3\sin t \leftrightarrow \sin t = \frac{{\sqrt 7 }}{3}  \\
  x = 4 \to 4 = 3\sin t \leftrightarrow \sin t = \frac{4}{3} > 1  \\
\end{array}  \right.$. Như vậy ta không sử dụng được phương pháp này được .
b. $\int\limits_0^1 {\frac{{\left( {{x^2} - x} \right)dx}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}}  = \int\limits_0^1 {\frac{{{x^2}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx - \int\limits_0^1 {\frac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx}  = J - K\quad \left( 1 \right)} $
* Để tính J :
Đặt : $x = \tan t \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  dx = \frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}t}}dt,x = 0 \to t = 0;x = 1 \to t = \frac{\pi }{4}  \\
  f(x)dx = \frac{{{{\tan }^2}t.\frac{1}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}t}}dt}}{{\sqrt {1 + {{\tan }^2}t} }} = \frac{{{{\tan }^2}t}}{{c{\text{ost}}}}dt  \\
\end{array}  \right.$. Tính tích phân này không đơn giản , vì vậy ta phải có cách khác .
- Từ : $g(x) = \frac{{{x^2}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }} = \frac{{{x^2} + 1 - 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }} = \sqrt {{x^2} + 1}  - \frac{1}{{\sqrt {{x^2} + 1} }} \Rightarrow \int\limits_0^1 {g(x)dx = \int\limits_0^1 {\sqrt {{x^2} + 1} dx - \int\limits_0^1 {\frac{1}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx} } } $
- Hai tích phân này đều tính được .
+/ Tính : $E = \int\limits_0^1 {\sqrt {{x^2} + 1} dx = } x\sqrt {{x^2} + 1} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  1 \\
  0
\end{array} - \int\limits_0^1 {\frac{{{x^2}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx = } } \right.\sqrt 2  - \left( {\int\limits_0^1 {\sqrt {{x^2} + 1} } dx - \int\limits_0^1 {\frac{1}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx} } \right)$
$ = \sqrt 2  - E + \ln \left| {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right|\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  1 \\
  0
\end{array}} \right. \Rightarrow 2E = \sqrt 2  + \ln \left( {1 + \sqrt 2 } \right) \Leftrightarrow E = \frac{{\sqrt 2 }}{2} + \frac{1}{2}\ln \left( {1 + \sqrt 2 } \right)$
* Tính K=$\int\limits_0^1 {\frac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx = \sqrt {{x^2} + 1} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  1 \\
  0
\end{array} = \sqrt 2  - 1} \right.} $; $\int\limits_0^1 {\frac{1}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx = \ln \left| {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right|\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  1 \\
  0
\end{array} = \ln \left( {1 + \sqrt 2 } \right)} \right.} $
Do vậy : I=$\frac{{\sqrt 2 }}{2} + \frac{1}{2}\ln \left( {1 + \sqrt 2 } \right) + \ln \left( {1 + \sqrt 2 } \right) = \frac{{\sqrt 2 }}{2} + \frac{3}{2}\ln \left( {1 + \sqrt 2 } \right)$
c. $\int\limits_0^{\sqrt 3 } {\frac{{{x^5} - 2{x^3}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx}  = \int\limits_0^{\sqrt 3 } {\frac{{{x^5}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx - 2\int\limits_0^{\sqrt 3 } {\frac{{{x^3}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx = J - K\left( 1 \right)} } $
- Tính J: Đặt $t = \sqrt {{x^2} + 1}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} = {t^2} - 1;xdx = tdt;x = 0 \to t = 1,x = \sqrt 3  \to t = 2  \\
  f(x)dx = \frac{{{x^4}xdx}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }} = \frac{{{{\left( {{t^2} - 1} \right)}^2}tdt}}{t} = \left( {{t^4} - 2{t^2} + 1} \right)dt  \\
\end{array}  \right.$
Suy ra : J=$\int\limits_1^2 {\left( {{t^4} - 2{t^2} + 1} \right)dt = \left( {\frac{1}{5}{t^5} - \frac{2}{3}{t^3} + t} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} = \frac{{38}}{{15}}} \right.} $
- Tính K: Đặt $t = \sqrt {{x^2} + 1}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  {x^2} = {t^2} - 1;xdx = tdt;x = 0 \to t = 1,x = \sqrt 3  \to t = 2  \\
  f(x)dx = \frac{{{x^2}xdx}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }} = \frac{{\left( {{t^2} - 1} \right)tdt}}{t} = \left( {{t^2} - 1} \right)dt  \\
\end{array}  \right.$
Suy ra : K= $\int\limits_1^2 {\left( {{t^2} - 1} \right)dt = \left( {\frac{1}{3}{t^3} - t} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2 \\
  1
\end{array} = \frac{4}{3}} \right.} $
Vậy : I=$\frac{{28}}{{15}} + \frac{4}{3} = \frac{{48}}{{15}} = \frac{{16}}{5}$
d. $\int\limits_0^1 {\sqrt {{{\left( {1 - {x^2}} \right)}^3}} dx} $. Đặt : $x = \sin t \to \left\{ \begin{array}
  dx = c{\text{ostdt}}{\text{. x = 0}} \to {\text{t = 0;x = 1}} \to {\text{t = }}\frac{\pi }{2}  \\
  f(x)dx = \sqrt {{{\left( {1 - {x^2}} \right)}^3}} dx = \sqrt {c{\text{o}}{{\text{s}}^{\text{6}}}t} c{\text{ostdt = co}}{{\text{s}}^{\text{4}}}tdt  \\
\end{array}  \right.$
Do đó I=$\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\left( {\frac{{1 - c{\text{os2t}}}}{2}} \right)}^2}dt = \frac{1}{4}\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\left( {1 - 2\cos 2t + \frac{{1 + c{\text{os4t}}}}{2}} \right)dt = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\left( {\frac{3}{4} - \frac{1}{2}c{\text{os2t + }}\frac{1}{{\text{8}}}c{\text{os4t}}} \right)dt} } } $
            $ = \left( {\frac{3}{4}t - \frac{1}{4}\sin 2t + \frac{1}{{32}}\sin 4t} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{\pi }{2}} \\
  0
\end{array} = \frac{{3\pi }}{8}} \right.$

Thẻ

Lượt xem

58699
Chat chit và chém gió
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:58:41 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:58:42 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:58:43 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:58:44 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:58:46 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:58:47 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:58:48 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:58:49 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:58:51 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:58:52 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:58:53 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:58:54 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:58:56 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:58:57 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:58:58 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:58:59 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:01 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:02 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:03 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:04 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:06 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:07 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:08 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:09 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:10 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:12 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:13 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:14 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:16 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:17 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:18 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:19 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:21 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:22 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:23 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:24 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:25 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:27 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:28 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:29 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:30 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:32 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:33 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:34 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:35 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:37 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:38 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:39 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:40 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:42 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:43 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:44 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:45 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:47 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:48 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:49 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:50 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:52 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:53 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:54 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:55 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:57 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:58 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:59 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 12:00:00 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 9/1/2020 9:52:28 PM
 • khanhtranpkntva: . lô 9/4/2020 9:52:44 AM
 • habang0104: nail_biting 9/15/2020 9:20:23 PM
 • kienbtvl123: alo alo 9/21/2020 9:56:28 PM
 • khanhtranpkntva: looo 9/21/2020 10:48:01 PM
 • dothehung29102k5: cần tìm người để chém 10/20/2020 6:08:34 AM
 • thuyphuongbui1901: alo 10/23/2020 8:37:16 PM
 • HauDueMatTroi123: happy 10/27/2020 11:25:58 AM
 • phamdat0987315539hn:11/9/2020 9:27:33 PM
 • Mưa Đêm: Chao xìn! 11/11/2020 5:35:54 AM
 • Mưa Đêm: Lâu quá rồi mọi người nhỉ sad 11/11/2020 5:36:08 AM
 • Mưa Đêm: Bao năm rồi mới vô lại đây sad chẳng còn ai cả 11/11/2020 5:37:23 AM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: laughing 11/13/2020 6:13:38 PM
 • haidang712205: peace_sign 11/17/2020 8:53:11 PM
 • univernoblehc: heloooowave 11/18/2020 10:06:37 PM
 • bachbeo123: hallo 11/22/2020 8:15:50 PM
 • bachbeo123: các bạn đang làm gì vậy 11/22/2020 8:16:15 PM
 • concutonho12: buồn quá à 11/22/2020 8:19:02 PM
 • ongtojavinjapan: hello 11/23/2020 9:17:13 PM
 • ongtojavinjapan: đmbig_hug 11/23/2020 9:17:30 PM
 • HauDueMatTroivn: T đi cái là nhóm chat buồn hẳn 😅 11/24/2020 8:31:56 PM
 • HauDueMatTroivn: Chóa Nhung chóa Nga chóa Thanh đâu vào tâm sự đê )))) 11/24/2020 8:32:27 PM
 • HauDueMatTroivn: Hơn 3 năm ròy ))) 11/24/2020 8:32:49 PM
 • meomeocutduoi: rolling_on_the_floor) 11/25/2020 4:21:48 AM
 • meomeocutduoi: rolling_on_the_floor 11/25/2020 4:21:52 AM
 • meomeocutduoi: 4 năm rồi ôi những kỉ niệm 11/25/2020 4:22:34 AM
 • meomeocutduoi: Cái cảm xúc đang làm con tim tôi đập thêm đôi nhịp 11/25/2020 4:22:59 AM
 • meomeocutduoi: Đúng thật 11/25/2020 4:23:18 AM
 • meomeocutduoi: Kỉ niệm là thứ gì đó khiến ta thật hoài niệm ^^ 11/25/2020 4:23:28 AM
 • yokoarmybts: Cho 25 số tự nhiên có 4 chữ số đc lập từ 1, 2, 3 và 4, CMR tồn taih ít nhất 2 số bằng nhau trong 25 số đó. Giải hộ pleaseee ;333 11/26/2020 12:45:11 PM
 • yokoarmybts: sad 11/26/2020 12:45:26 PM
 • yokoarmybts: có ai chs mini world khum zạ ;-; 11/26/2020 12:46:32 PM
 • yokoarmybts: ID mk là 39096611 ủng hộ mk nha ^^ 11/26/2020 12:46:45 PM
 • khongbietnhunggi: alo alo 11/28/2020 9:54:24 AM
 • ๖ۣۜBossღ: rolling_on_the_floor icon bất diệt 11/29/2020 10:50:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • .
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • B҉ãO҉-t҉ố҉
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • ☆☆Lãnh Hoàng Băng Ngọc ☆☆
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜNắng(M)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • Tu hoc
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively
 • btquyen11a2
 • giangbap0388
 • trung3152003
 • ntgu
 • ★F.29★
 • nguyenyen10082008
 • luongthimay21051981
 • nguyenngocminhtri.1233
 • 8a1day
 • thaithuhanglhp77
 • cuahanganhduc
 • ngolam230103
 • Uchiha Obito
 • thongoc1174
 • daihuenhatanh
 • phammaianh0210
 • thaonguyen.ht2404
 • thuythuypham1504