PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH


Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp giải phương trình vô tỉ bằng cách chuyển về hệ phương trình và giải quyết bài toán trên các hệ phương trình này. Các phương pháp bao gồm:
1. Đặt ẩn phụ đưa về hệ thông thường
2.  Xây dựng phương trình vô tỉ từ hệ đối xứng loại II
3. Dạng hệ gần đối xứng

1. Đặt ẩn phụ đưa về hệ thông thường
Phương pháp:

Đặt $u = \alpha \left( x \right),v = \beta \left( x \right)$  và tìm mối quan hệ giữa $\alpha \left( x \right)$ và $\beta \left( x \right)$ từ đó tìm được hệ theo u,v

Bài 1:
Giải phương trình: $x\sqrt[3]{{35 - {x^3}}}\left( {x + \sqrt[3]{{35 - {x^3}}}} \right) = 30$
Giải:
Đặt $y = \sqrt[3]{{35 - {x^3}}} \Rightarrow {x^3} + {y^3} = 35$
Khi đó phương trình chuyển về hệ phương trình sau: $\left\{ \begin{array}
  xy(x + y) = 30  \\
  {x^3} + {y^3} = 35  \\
\end{array}  \right.$, giải hệ này ta tìm được $(x;y) = (2;3) \vee (x;y) = (3;2)$.
Tức là nghiệm của phương trình là $x \in \{ 2;3\} $

Bài 2:
Giải phương trình: $\sqrt {\sqrt 2  - 1 - x}  + \sqrt[4]{x} = \frac{1}{{\sqrt[4]{2}}}$
Giải:
Điều kiện: $0 \leqslant x \leqslant \sqrt 2  - 1$
Đặt  $\left\{ \begin{array}
  \sqrt {\sqrt 2  - 1 - x}  = u  \\
  \sqrt[4]{x} = v  \\
\end{array}  \right. \Rightarrow 0 \leqslant u \leqslant \sqrt {\sqrt 2  - 1} ,0 \leqslant v \leqslant \sqrt[4]{{\sqrt 2  - 1}}$
Ta đưa về hệ phương trình sau:
$\left\{ \begin{array}
  u + v = \frac{1}{{\sqrt[4]{2}}}  \\
  {u^2} + {v^4} = \sqrt 2  - 1  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  u = \frac{1}{{\sqrt[4]{2}}} - v  \\
  {\left( {\frac{1}{{\sqrt[4]{2}}} - v} \right)^2} + {v^4} = \sqrt 2  - 1  \\
\end{array}  \right.$
Giải phương trình thứ  2: ${({v^2} + 1)^2} - {\left( {v + \frac{1}{{\sqrt[4]{2}}}} \right)^2} = 0$, từ đó tìm ra $v$ rồi thay vào tìm nghiệm của phương trình.

Bài 3:
Giải phương trình sau: $x + \sqrt {5 + \sqrt {x - 1} }  = 6$
Giải:
Điều kiện: $x \geqslant 1$
Đặt $a = \sqrt {x - 1} ,\,\,b = \sqrt {5 + \sqrt {x - 1} } (a \geqslant 0,b \geqslant 0)$ thì ta đưa về hệ phương trình sau:
$\left\{ \begin{array}
  {a^2} + b = 5  \\
  {b^2} - a = 5  \\
\end{array}  \right. \to (a + b)(a - b + 1) = 0 \Rightarrow a - b + 1 = 0 \Rightarrow a = b - 1$
Vậy $\sqrt {x - 1}  + 1 = \sqrt {5 + \sqrt {x - 1} }  \Leftrightarrow \sqrt {x - 1}  = 5 - x \Rightarrow x = \frac{{11 - \sqrt {17} }}{2}$

Bài 4.
Giải phương trình: $\frac{{6 - 2x}}{{\sqrt {5 - x} }} + \frac{{6 + 2x}}{{\sqrt {5 + x} }} = \frac{8}{3}$
Giải:
Điều kiện: $ - 5 < x < 5$
Đặt $u = \sqrt {5 - x} ,v = \sqrt {5 - y} \,\,\left( {0 < u,v < \sqrt {10} } \right)$.
Khi đó ta được hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}
  {u^2} + {v^2} = 10  \\
   - \frac{4}{u} - \frac{4}{v} + 2(u + z) = \frac{8}{3}  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {(u + v)^2} = 10 + 2uv  \\
  (u + v)\left( {1 - \frac{2}{{uv}}} \right) = \frac{4}{3}  \\
\end{array}  \right.$

2.  Xây dựng phương trình vô tỉ từ hệ đối xứng loại II
Phương pháp:

Ta hãy đi tìm nguồn gốc của những bài toán giải phương trình bằng cách đưa về hệ đối xứng loại II
Ta  xét một hệ phương trình đối xứng loại II sau : $\left\{ \begin{array}
  {\left( {x + 1} \right)^2} = y + 2{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (1)  \\
  {\left( {y + 1} \right)^2} = x + 2{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (2)  \\
\end{array}  \right.$ việc giải hệ này thì  đơn giản
Bây giờ ta sẽ biến hệ thành phương trình bằng cách đặt $y = f\left( x \right)$sao cho (2)  luôn đúng , $y = \sqrt {x + 2}  - 1$, khi đó ta có phương trình : ${\left( {x + 1} \right)^2} = (\sqrt {x + 2}  - 1) + 1 \Leftrightarrow {x^2} + 2x = \sqrt {x + 2} $
Vậy để giải phương trình : ${x^2} + 2x = \sqrt {x + 2} $   ta đặt lại như trên và đưa về hệ
Bằng cách tương tự  xét hệ tổng quát dạng bậc 2 : $\left\{ \begin{array}
  {\left( {\alpha x + \beta } \right)^2} = ay + b  \\
  {\left( {\alpha y + \beta } \right)^2} = ax + b  \\
\end{array}  \right.$, ta sẽ xây dựng được phương trình  dạng sau : đặt $\alpha y + \beta  = \sqrt {ax + b} $, khi đó ta có phương trình : ${\left( {\alpha x + \beta } \right)^2} = \frac{a}{\alpha }\sqrt {ax + b}  + b - \frac{\beta }{\alpha }$
Tương tự cho bậc cao hơn : ${\left( {\alpha x + \beta } \right)^n} = \frac{a}{\alpha }\sqrt[n]{{ax + b}} + b - \frac{\beta }{\alpha }$
Tóm lại phương trình thường cho dưới dạng khai triển ta phải viết về dạng: ${\left( {\alpha x + \beta } \right)^n} = p\sqrt[n]{{a'x + b'}} + \gamma $  và đặt $\alpha y + \beta  = \sqrt[n]{{ax + b}}$ để đưa về hệ , chú ý về dấu của $\alpha $
Việc chọn $\alpha ;\beta $  thông thường chúng ta chỉ cần viết dưới dạng ${\left( {\alpha x + \beta } \right)^n} = p\sqrt[n]{{a'x + b'}} + \gamma $ là chọn được.

Bài 1:
Giải phương trình: ${x^2} - 2x = 2\sqrt {2x - 1} $
Giải:
Điều kiện: $x \geqslant \frac{1}{2}$
Ta có phương trình được viết lại là: ${(x - 1)^2} - 1 = 2\sqrt {2x - 1} $
Đặt $y - 1 = \sqrt {2x - 1} $ thì ta đưa về hệ sau: $\left\{ \begin{array}
  {x^2} - 2x = 2(y - 1)  \\
  {y^2} - 2y = 2(x - 1)  \\
\end{array}  \right.$
Trừ  hai vế của phương trình ta được $(x - y)(x + y) = 0$
Giải ra ta tìm được nghiệm của phương trình là: $x = 2 + \sqrt 2 $

Bài 2:
Giải phương trình: $2{x^2} - 6x - 1 = \sqrt {4x + 5} $
Giải:
Điều kiện $x \geqslant  - \frac{5}{4}$
Ta biến đổi phương trình như sau: $4{x^2} - 12x - 2 = 2\sqrt {4x + 5}  \Leftrightarrow {(2x - 3)^2} = 2\sqrt {4x + 5}  + 11$
Đặt $2y - 3 = \sqrt {4x + 5} $ ta được hệ phương trình sau:$\left\{ \begin{array}
  {(2x - 3)^2} = 4y + 5  \\
  {(2y - 3)^2} = 4x + 5  \\
\end{array}  \right. \Rightarrow (x - y)(x + y - 1) = 0$
Với $x = y \Rightarrow 2x - 3 = \sqrt {4x + 5}  \Rightarrow x = 2 + \sqrt 3 $
Với $x + y - 1 = 0 \Rightarrow y = 1 - x \to x = 1 - \sqrt 2 $
Kết luận: Nghiệm của phương trình là $\{ 1 - \sqrt 2 ;\,\,1 + \sqrt 3 \} $

3. Dạng hệ gần đối xứng
Phương pháp:

Ta xt hệ sau : $\left\{ \begin{array}
  {(2x - 3)^2} = 2y + x + 1  \\
  {(2y - 3)^2} = 3x + 1  \\
\end{array}  \right.{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (1)$  đây không phải là hệ đối xứng loại 2  nhưng  chúng ta vẫn giải hệ được , và từ hệ này chúng ta xây dưng được bài toán phương trình sau :

Bài 1:
Giải phương trình: $4{x^2} + 5 - 13x + \sqrt {3x + 1}  = 0$
Nhận xét :
Nếu chúng  ta nhóm như những phương trình trước :${\left( {2x - \frac{{13}}{4}} \right)^2} = \sqrt {3x + 1}  - \frac{{33}}{4}$
Đặt $2y - \frac{{13}}{4} = \sqrt {3x + 1} $   thì chúng ta không thu được hệ  phương trình mà chúng ta có thể giải được.
Để thu được hệ (1)  ta đặt : $\alpha y + \beta  = \sqrt {3x + 1} $  , chọn $\alpha ,\beta $  sao cho hệ chúng ta có thể giải được , (đối xứng hoặc gần đối xứng )
 Ta có hệ : $\left\{ \begin{array}
  {\left( {\alpha y + \beta } \right)^2} = 3x + 1  \\
  4{x^2} - 13x + 5 =  - \alpha y - \beta   \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  {\alpha ^2}{y^2} + 2\alpha \beta y - 3x + {\beta ^2} - 1 = 0{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (1)  \\
  4{x^2} - 13x + \alpha y + 5 + \beta  = 0{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (2)  \\
\end{array}  \right.{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (*)$
Để giải hệ trên thì   ta lấy (1) nhân với k cộng với (2) và mong muốn của chúng ta
là có nghiệm $x = y$
Nên ta phải có : $\frac{{{\alpha ^2}}}{4} = \frac{{2\alpha \beta  - 3}}{{\alpha  - 13}} = \frac{{{\beta ^2} - 1}}{{5 + \beta }}$, ta chọn được ngay $\alpha  =  - 2;{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} \beta  = 3$
Ta có lời giải như sau :
Giải:
Điều kiện: $x \geqslant  - \frac{1}{3}$,
Đặt $\sqrt {3x + 1}  =  - (2y - 3),{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (y \leqslant \frac{3}{2})$
Ta có hệ phương trình sau: $\left\{ \begin{array}
  {(2x - 3)^2} = 2y + x + 1  \\
  {(2y - 3)^2} = 3x + 1  \\
\end{array}  \right. \Rightarrow (x - y)(2x + 2y - 5) = 0$
Với $x = y \Rightarrow x = \frac{{15 - \sqrt {97} }}{8}$
Với $2x + 2y - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{{11 + \sqrt {73} }}{8}$
Kết luận: tập nghiệm của phương trình là: $\left\{ {\frac{{15 - \sqrt {97} }}{8};\frac{{11 + \sqrt {73} }}{8}} \right\}$
Chú ý:  khi đã làm quen, chúng ta có thể tìm ngay $\alpha ;\beta $ bằng  cách viết lại phương trình
ta viết lại phương trình như sau: ${(2x - 3)^2} =  - \sqrt {3x + 1}  + x + 4$
khi đó đặt $\sqrt {3x + 1}  =  - 2y + 3$  , nếu đặt $2y - 3 = \sqrt {3x + 1} $  thì chúng ta không thu được hệ như mong muốn , ta thấy dấu của $\alpha $  cùng dấu với dấu trước căn.
  
Một cách tổng quát:
Xét hệ: $\left\{ \begin{array}
  f(x) = A.x + B.y + m{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (1)  \\
  f(y) = A'.x + m'{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (2)  \\
\end{array}  \right.{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} $  để hệ có nghiệm x = y thì : A-A’=B và  m=m’, 
Nếu từ (2) tìm được hàm ngược $y = g\left( x \right)$ thay vào (1)  ta được phương trình
Như vậy để xây dựng pt theo lối này ta cần xem xét để có hàm ngược và tìm được và hơn nữa hệ phải giải được.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN:
Bài 1:
Giải phương trình sau:      $\sqrt {{x^3} - {x^2} - 1}  + \sqrt {{x^3} - {x^2} + 2}  = 3$        (1)
Giải:
Với điều kiện:
${x^3} - {x^2} - 1 \geqslant 0 \Rightarrow {x^3} - {x^2} + 2 > 0$
Đặt $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = \sqrt {{x^3} - {x^2} - 1} } \\
  {v = \sqrt {{x^3} - {x^2} + 2} }
\end{array}} \right.$ Với v > u ≥ 0
Phương trình (1) trở thành u + v = 0
Ta có hệ phương trình
$\begin{array}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u + v = 3} \\
  {{v^2} - {u^2} = 3}
\end{array}} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u + v = 3} \\
  {(v + u)(v - u) = 3}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u + v = 3} \\
  {v - u = 1}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = 1} \\
  {v = 2}
\end{array}} \right.} \right.} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\sqrt {{x^3} + {x^2} - 1}  = 1} \\
  {\sqrt {{x^3} + {x^2} + 2}  = 2}
\end{array}} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{x^3} + {x^2} - 1 = 1} \\
  {{x^3} + {x^2} + 2 = 4}
\end{array}} \right.  \\
\end{array} $
$\begin{array}
   \Leftrightarrow {x^3} + {x^2} - 2 = 0  \\
   \Leftrightarrow (x - 1)({x^2} + 2x + 2) = 0  \\
   \Leftrightarrow x = 1(do{x^2} + 2x + 2 > 0)  \\
\end{array} $
Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S = {1}

Bài 2:
Giải phương trình sau:      $\sqrt[4]{{18 + 5x}} + \sqrt[4]{{64 - 5x}} = 4$
Giải:
Với điều kiện
$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {18 + 5x \geqslant 0} \\
  {64 - 5x \geqslant 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x \geqslant  - \frac{{18}}{5}} \\
  {x \leqslant \frac{{64}}{5}}
\end{array} \Leftrightarrow  - \frac{{18}}{5} \leqslant x \leqslant \frac{{64}}{5}} \right.} \right.$            (*)
Đặt $u = \sqrt[4]{{18 + 5x}},v = \sqrt[4]{{64 - 5x}}$, với u ≥ 0, v  ≥ 0
Suy ra $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{u^4} = 18 + 5x} \\
  {{v^4} = 64 - 5x}
\end{array}} \right.$
Phương trình đã cho tương đương với hệ:
$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u + v = 4} \\
  {{u^4} + {v^4} = 82} \\
  {v \geqslant 0,v \geqslant 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u + v = 4} \\
  {{{\left( {{u^2} + {v^2}} \right)}^2} - 2{{(uv)}^2} = 82} \\
  {v \geqslant 0,v \geqslant 0}
\end{array}} \right.} \right.$
Đặt A = u + v và P = u.v, ta có:
$\begin{array}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {S = 4} \\
  {{{\left( {{S^2} - 2P} \right)}^2} - 2{P^2} = 82} \\
  {P \geqslant 0,S \geqslant 0}
\end{array}} \right.  \\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {S = 4} \\
  {{p^2} - 32P + 87 = 0} \\
  {P \geqslant 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {S = 4} \\
  {P = 3 \vee P = 29} \\
  {P \geqslant 0}
\end{array}} \right.} \right.  \\
\end{array} $
(1)    Với S = 4, P = 3
u và v là nghiệm của phương trình:
${y^2} - 4y + 3 = 0 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {y = 1} \\
  {y = 3}
\end{array}} \right.$
Do đó ta có: $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = 1} \\
  {v = 3}
\end{array} \vee \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = 3} \\
  {v = 1}
\end{array}} \right.} \right.$
Suy ra$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\sqrt[4]{{18 + 5x}} = 1} \\
  {\sqrt[4]{{64 - 5x}} = 3}
\end{array} \vee } \right.\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\sqrt[4]{{18 + 5x}} = 3} \\
  {\sqrt[4]{{64 - 5x}} = 1}
\end{array}} \right.$
$ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {18 + 5x = 1} \\
  {64 - 5x = 81}
\end{array} \vee } \right.\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {18 + 5x = 81} \\
  {64 - 5x = 1}
\end{array}} \right.$
$ \Leftrightarrow x =  - \frac{{17}}{5} \vee x = \frac{{63}}{5}$ thoả (*)
(2)    Với S = 4, P = 29 $ \Rightarrow $ không tồn tại u và v
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là
$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{x_1} =  - \frac{{17}}{5}} \\
  {{x_2} = \frac{{63}}{5}}
\end{array}} \right.$

Bài 3:
Giải phương trình sau:      $\sqrt[5]{{a + x}} + \sqrt[5]{{a - x}} = \sqrt[5]{{2a}}$
Giải:
Đặt $u = \sqrt[5]{{a + x}}$ và $v = \sqrt[5]{{a - x}}$, phương trình đã cho tương đương với hệ
$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u + v = \sqrt[5]{{2a}}} \\
  {{u^5} + {v^5} = 2a}
\end{array}} \right.$            (*)
Ta có: ${u^5} + {v^5} = (u + v)({u^4} - {u^3}.v + {u^2}.{v^2} - u.{v^3} + {v^4}$
$\begin{array}
   = (u + v)\left( {{u^4} + {v^4} - u.v({u^2} + {v^2}) + {u^2}.{v^2}} \right)  \\
   = (u + v)\left\{ {{{\left[ {({u^2} + {v^2}) - 2u.v} \right]}^2} - 2{u^2}.{v^2} - u.v({u^2} + {v^2}) + 2{u^2}.{v^2} + {u^2}.{v^2}} \right\}  \\
\end{array} $
Đặt     S = u + v
P = u.v
Ta có: ${u^5} + {v^5} = S\left[ {{{\left( {{S^2} - 2P} \right)}^2} - P{S^2} + {P^2}} \right]$
Do đó ta có: (*)
$\begin{array}
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {S = \sqrt[5]{{2a}}} \\
  {S({S^4} - 5P{S^2} + 5{P^2}) = 2a}
\end{array}} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {S = \sqrt[5]{{2a}}} \\
  {{S^5} - 5P{S^3} + 5P{S^3} = 2a}
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {S = \sqrt[5]{{2a}}} \\
  {5{P^2}S - 5P{S^3} = 0}
\end{array}} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {S = \sqrt[5]{{2a}}} \\
  {P = 0 \vee P = {S^2}}
\end{array}} \right.  \\
\end{array} $
(1)    Với $S = \sqrt[5]{{2a}},P = 0$
Ta có $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u + v = \sqrt[5]{{2a}}} \\
  {u.v = 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = 0} \\
  {v = \sqrt[5]{{2a}}}
\end{array}} \right.} \right. \vee \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {v = 0} \\
  {u = \sqrt[5]{{2a}}}
\end{array}} \right.$
Do dó ta có: $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\sqrt[5]{{a + x}} = 0} \\
  {\sqrt[5]{{a - x}} = \sqrt[5]{{2a}}}
\end{array} \vee } \right.\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\sqrt[5]{{a + x}} = 0} \\
  {\sqrt[5]{{a + x}} = \sqrt[5]{{2a}}}
\end{array} \Leftrightarrow x =  - a \vee x = a} \right.$
(2)    Với $S = \sqrt[5]{{2a}},P = {S^2}$
Ta có ${S^2} - 4P = {S^2} - 4{S^2}$< 0. vô nghiệm
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là
$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{x_1} =  - a} \\
  {{x_2} = a}
\end{array}} \right.$

Bài 4:
Giải phương trình sau:      $\sqrt[4]{{x + 8}} - \sqrt[4]{{x - 8}} = 2$
Giải:
Đặt $u = \sqrt[4]{{x + 8}},v = \sqrt[4]{{x - 8}}$ với u > v ≥ 0
Với điều kiện
$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x + 8 \geqslant 0} \\
  {x - 8 \geqslant 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x \geqslant  - 8} \\
  {x \geqslant 8}
\end{array} \Leftrightarrow x \geqslant 8} \right.} \right.$        (*)
$ \Rightarrow {u^4} = x + 8,{v^4} = x - 8$
Phương trình đã cho $\sqrt[4]{{x + 8}} - \sqrt[4]{{x - 8}} = 2$    (1)
Tương đương với hệ
$\begin{array}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u - v = 2} \\
  {{u^4} + {v^4} = 16} \\
  {u > v \geqslant 0}
\end{array}} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = v + 2} \\
  {(u - v)(u + v)({u^2} + {v^2}) = 16} \\
  {u > v \geqslant 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = v + 2} \\
  {2(2v + 2)(2{v^2} + 4v + 4) = 0} \\
  {u > v \geqslant 0}
\end{array}} \right.} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = v + 2} \\
  {{u^3} + 3{v^2} + 4v + 2 = 2} \\
  {u > v \geqslant 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = v + 2} \\
  {v({v^2} + 3v + 4) = 0} \\
  {u > v \geqslant 0}
\end{array}} \right.} \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = v + 2} \\
  {v = 0} \\
  {u > v \geqslant 0}
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {u = 2} \\
  {v = 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\sqrt[4]{{x + 8}} = 2} \\
  {\sqrt[4]{{x - 8}} = 0}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x + 8 = 16} \\
  {x - 8 = 0}
\end{array} \Leftrightarrow x = 8} \right.} \right.} \right.  \\
\end{array} $

Bài 5:
$\frac{1}{2} + \frac{1}{{\sqrt {2 - {x^2}} }} = 2$
Giải:
Điều kiện $2 - {x^2} > 0,x \ne 0 \Leftrightarrow 5\sqrt 2  < x < \sqrt 2 ,x \ne 0$
Đặt $y = \sqrt {2 - {x^2}} ,y > 0$. Ta có:
$(1) \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2(2)} \\
  {{x^2} + {y^2} = 2(3)} \\
  {y > 0}
\end{array}} \right.$        (*)
Từ (*)$ \Rightarrow 2{x^2}{y^2} - xy - 1 = 0$
$ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {xy = 1} \\
  {xy =  - \frac{1}{2}}
\end{array}} \right.$
a.    Xét xy = 1 so y > 0 nên x > 0
Ta có: $(2) \Rightarrow x + y = 2$
Ta có xy = 1 và x + y = 2 nên x, y là nghiệm của phương trình x2 – 2x + 1 = 0 $ \Rightarrow x = 1$
b.    Xét xy = - $\frac{1}{2}$. Tương tự ta được x = $ - \frac{{\sqrt 3  + 1}}{2}$
Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \left\{ {1; - \frac{{\sqrt 3  + 1}}{2}} \right\}$

Thẻ

Lượt xem

9439
Chat chit và chém gió
 • Kiệt2003: Tuần sau nữa ạ 1/19/2019 10:16:18 PM
 • Thanh Nga: Nghỉ muộn nhỉlaughing cố lên mấy năm nữa là đc nghỉ sớm 1/19/2019 10:32:17 PM
 • Kiệt2003: Há vâng ạ 1/19/2019 10:34:41 PM
 • lucia: hi 1/20/2019 7:28:58 AM
 • lucia: dũng ơi thấy thì oline nhé 1/20/2019 7:29:17 AM
 • laitridung2004: có ai biết bổ đề hay tiên đề nào về số nghiệm của đa thức không, chỉ mình với 1/20/2019 7:36:30 AM
 • lucia: hi 1/20/2019 8:31:07 AM
 • lucia: dũng ơi 1/20/2019 8:31:26 AM
 • laitridung2004: hú? 1/20/2019 1:30:07 PM
 • laitridung2004: có ai xem Vn á không ^_^ 1/20/2019 8:29:59 PM
 • Kiệt2003: Hú mn 1/20/2019 8:55:20 PM
 • laitridung2004: hi :v 1/20/2019 8:55:48 PM
 • laitridung2004: ông có xem VN đá không :v 1/20/2019 8:55:57 PM
 • Kiệt2003: Có à 1/20/2019 8:57:39 PM
 • laitridung2004: hay nhỉ? 1/20/2019 8:57:59 PM
 • Kiệt2003: Hay phết đó 1/20/2019 8:59:51 PM
 • laitridung2004: thấy Minh Vương sút là tui biết không có kq rồi :v 1/20/2019 9:00:48 PM
 • Kiệt2003: Hí mặt bơ phờ quá 1/20/2019 9:01:09 PM
 • Kiệt2003: Bị thủ môn đoán hướng bóng rồi 1/20/2019 9:01:30 PM
 • laitridung2004: cơ mà đơn giản quá 1/20/2019 9:01:38 PM
 • laitridung2004: mà quả Lâm đẩy đẹp thật 1/20/2019 9:01:48 PM
 • Kiệt2003: Công nhận 1/20/2019 9:02:05 PM
 • laitridung2004: tui thấy người có công lớn nhất là Phượng với Hoàng 1/20/2019 9:02:38 PM
 • laitridung2004: Phượng ở hàng công thì mình đá mạnh, ép sân nó 1/20/2019 9:02:53 PM
 • Kiệt2003: Um 1/20/2019 9:03:08 PM
 • laitridung2004: Mà Hoàng thủ chắc mà tgia tấn công cx hay 1/20/2019 9:03:11 PM
 • Kiệt2003: Hí ai cũng có công mà 1/20/2019 9:03:43 PM
 • laitridung2004: chuẩn :v 1/20/2019 9:03:57 PM
 • laitridung2004: ông đoán trận Thái Lan như nào? 1/20/2019 9:04:12 PM
 • Kiệt2003: Hnay vn đá hay mà 1/20/2019 9:04:19 PM
 • Kiệt2003: Thái thì có thể đó 1/20/2019 9:05:00 PM
 • laitridung2004: tui thấy Trung Quốc đá hay hơn 1/20/2019 9:05:09 PM
 • laitridung2004: hơi lo cho đại diện còn lại của ĐNA 1/20/2019 9:05:20 PM
 • Kiệt2003: Ừm bị đi gần hết rùi 1/20/2019 9:06:13 PM
 • laitridung2004: có 3 người thôi mà :v 1/20/2019 9:06:37 PM
 • laitridung2004: 1 thằng đi từ vòng đầu rồi :v 1/20/2019 9:06:58 PM
 • laitridung2004: Thái Lan mà thắng thì hay quá 1/20/2019 9:08:01 PM
 • Kiệt2003: Um 1/20/2019 9:08:39 PM
 • laitridung2004: mà ông học chuyên gì thế? 1/20/2019 9:09:19 PM
 • Kiệt2003: Toán ,lý ,anh 1/20/2019 9:10:02 PM
 • Kiệt2003: Hoá nữa 1/20/2019 9:10:07 PM
 • laitridung2004: chuyên tận 4 môn á :v 1/20/2019 9:10:53 PM
 • Kiệt2003: Um 1/20/2019 9:11:03 PM
 • Kiệt2003: Đg phải học hết 1/20/2019 9:11:11 PM
 • laitridung2004: thế ông môn nào giỏi nhất 1/20/2019 9:11:28 PM
 • Kiệt2003: Chắc là toán à 1/20/2019 9:11:45 PM
 • laitridung2004: giống tui :v 1/20/2019 9:11:56 PM
 • laitridung2004: mà ông thấy Sinh như nào? 1/20/2019 9:12:05 PM
 • laitridung2004: tui thấy nó giống Toán sao ấy 1/20/2019 9:12:18 PM
 • Kiệt2003: Haiz tui học kém sinh lắm 1/20/2019 9:13:35 PM
 • Linh Lê Thùy: ... 1/20/2019 9:13:56 PM
 • laitridung2004: từ năm lớp 9 hả? 1/20/2019 9:13:57 PM
 • Kiệt2003: Um 1/20/2019 9:15:44 PM
 • Kiệt2003: Hi linh nhá 1/20/2019 9:15:49 PM
 • Linh Lê Thùy: hình như ở đây ko có ng e cần gặp thì p ==' 1/20/2019 9:16:18 PM
 • laitridung2004: mình nhờ tí bạn ơi :v 1/20/2019 9:16:28 PM
 • Kiệt2003: Hí linh ơi 1/20/2019 9:16:42 PM
 • Linh Lê Thùy: nhờ j v bạn :v 1/20/2019 9:16:47 PM
 • laitridung2004: bạn quên chưa cho mình biết về bổ đề số nghiệm của phương trình á :v 1/20/2019 9:16:50 PM
 • Linh Lê Thùy: mk ngại gửi lém :v 1/20/2019 9:17:09 PM
 • Kiệt2003:1/20/2019 9:17:16 PM
 • laitridung2004: hì :v 1/20/2019 9:17:21 PM
 • laitridung2004: cơ mà tên là gì để mình tìm :v 1/20/2019 9:17:41 PM
 • Linh Lê Thùy: tìm j bạn :v 1/20/2019 9:17:55 PM
 • laitridung2004: tìm bổ đề đấy á :v 1/20/2019 9:18:03 PM
 • Linh Lê Thùy: bổ đề ấy bạn ko tìm đc đâu :v 1/20/2019 9:18:28 PM
 • laitridung2004: tự sáng chế à :v 1/20/2019 9:18:36 PM
 • Linh Lê Thùy: thầy mk ko lấy trên mạng :v 1/20/2019 9:18:41 PM
 • laitridung2004: ... 1/20/2019 9:18:53 PM
 • laitridung2004: không biết nói sao luôn @@ 1/20/2019 9:19:05 PM
 • laitridung2004: mà bạn ghi cho mình công thức chính thôi cũng được 1/20/2019 9:19:21 PM
 • Linh Lê Thùy: hok chuyên toán thì chủ yếu mk học hình nh hơn đại nên bổ đề rất ít :v 1/20/2019 9:19:48 PM
 • laitridung2004: mình dốt đặc hình nên chỉ chăm học số thôi à :v 1/20/2019 9:20:25 PM
 • ๖ۣۜAlone: straight_face 1/20/2019 9:20:37 PM
 • Linh Lê Thùy: học hình dễ hơn bn ơi 1/20/2019 9:20:41 PM
 • laitridung2004: mình thấy hình nó cứ khó như nào ấy 1/20/2019 9:21:01 PM
 • laitridung2004: mình nhìn cái hình xong chẳng biết làm như nào @@ 1/20/2019 9:21:10 PM
 • Linh Lê Thùy: đại khó hơn mà 1/20/2019 9:21:14 PM
 • laitridung2004: mình thấy đại dễ hơn mà :v 1/20/2019 9:22:12 PM
 • laitridung2004: chắc do hồi lớp 8 thấy giỏi hình nên lơ là xong năm nay nát :v 1/20/2019 9:22:28 PM
 • Linh Lê Thùy: đại nh công thức nhớ ko nổi :v 1/20/2019 9:22:39 PM
 • laitridung2004: có mỗi bđt là phải nhớ nhiều thôi mà ^_^ 1/20/2019 9:23:26 PM
 • Linh Lê Thùy: nhưng hok ko vào 1/20/2019 9:23:36 PM
 • laitridung2004: mình học hình cũng thế @@ 1/20/2019 9:23:45 PM
 • Linh Lê Thùy: vs lại thi hình điểm cao mà 1/20/2019 9:23:50 PM
 • laitridung2004: tâm 4- 8 điểm thì phải 1/20/2019 9:24:00 PM
 • Linh Lê Thùy: uk cao vậy hok hình lấy đc điểm nh hơn 1/20/2019 9:24:20 PM
 • laitridung2004: mà học chắc đại được tận 12 điểm mà :v 1/20/2019 9:24:34 PM
 • laitridung2004: Mong đề thi vào 10 năm nay hình dễ để mình thoát nạn 1/20/2019 9:25:01 PM
 • Linh Lê Thùy: 12 điểm có lấy chọn vẹn đc ko? 1/20/2019 9:25:17 PM
 • laitridung2004:1/20/2019 9:25:36 PM
 • laitridung2004: có lần đi thi mình được tận 14 điểm đại á 1/20/2019 9:25:46 PM
 • laitridung2004: mà chẳng được điểm hình nào -_- 1/20/2019 9:25:52 PM
 • Linh Lê Thùy: lần khác ns chx nhé off ây 1/20/2019 9:26:27 PM
 • laitridung2004:1/20/2019 9:26:33 PM
 • laitridung2004: chào :v 1/20/2019 9:26:35 PM
 • laitridung2004:1/21/2019 12:09:05 PM
 • lucia: hi 1/21/2019 8:26:12 PM
 • lucia: dũng ơi 1/21/2019 8:26:39 PM
 • laitridung2004: hú hú 1/21/2019 9:35:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Rushia
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜAlone
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp