BIỆN LUẬN THAM SỐ ĐỂ HÀM PHÂN THỨC ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên D
* Hàm số đồng biến trên $(a,b) \subset D\,\,\,khi\,\,\,f'(x) \geqslant 0,\forall x \in (a,b)$
* Hàm số nghịch biến trên $(a,b) \subset D\,\,\,khi\,\,\,f'(x) \leqslant 0,\forall x \in (a,b)$

2. Xét tam thức bậc hai $f(x) = {\text{a}}{{\text{x}}^{\text{2}}} + bx + c$, $a \ne 0$
* ${\text{a}}{{\text{x}}^2} + bx + c \geqslant 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
   aa> 0  \\
  \Delta  \leqslant 0  \\
\end{array}  \right.$
* ${\text{a}}{{\text{x}}^2} + bx + c \leqslant 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  aa< 0  \\
  \Delta  \leqslant 0  \\
\end{array}  \right.$

3. Giả sử tồn tại $\mathop {m{\text{ax}}}\limits_{x \in K} f(x)$
$\begin{array}
  f(x) < g(m),\forall x \in K \Leftrightarrow \mathop {m{\text{ax}}}\limits_{x \in K} f(x) < g(m)  \\
  f(x) \leqslant g(m),\forall x \in K \Leftrightarrow \mathop {m{\text{ax}}}\limits_{x \in K} f(x) \leqslant g(m)  \\
\end{array} $
Giả sử tồn tại $\mathop {\min }\limits_{x \in K} f(x)$
$\begin{array}
  f(x) > g(m),\forall x \in K \Leftrightarrow \mathop {\min }\limits_{x \in K} f(x) > g(m)  \\
  f(x) \geqslant g(m),\forall x \in K \Leftrightarrow \mathop {\min }\limits_{x \in K} f(x) \geqslant g(m)  \\
\end{array} $

BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1.

Tìm m  để hàm số $y = \frac{{mx - 2}}{{x + m - 3}}$ luôn đồng biến
Lời giải:
TXĐ: $D = R\backslash \left\{ {3 - m} \right\}$
$y' = \frac{{{m^2} - 3m + 2}}{{{{(x + m - 3)}^2}}}$
Hàm số luôn đồng biến khi $y' \geqslant 0,\forall x \ne 3 - m$
$\begin{array}
   \Leftrightarrow {m^2} - 3m + 2 \geqslant 0  \\
   \Leftrightarrow m \leqslant 1 \vee m \geqslant 2  \\
\end{array} $

Bài 2.
Cho hàm số $y = \frac{{{x^2} + {m^2}x + m - 2}}{{x + 1}}$. Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó
Lời giải:
TXĐ: $D = R\backslash \left\{ { - 1} \right\}$
$y' = \frac{{{x^2} + 2x + {m^2} - m + 2}}{{{{(x + 1)}^2}}}$
Hàm số đồng biến trên tập xác định khi $y' \geqslant 0,\forall x \ne  - 1$
$\begin{array}
   \Leftrightarrow {x^2} + 2x + {m^2} + m - 2 \geqslant 0,\forall x \ne  - 1  \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  a = 1 > 0  \\
  \Delta  =  - {m^2} - m + 3 \leqslant 0  \\
  {( - 1)^2} + 2( - 1) + {m^2} + m - 2 \ne 0  \\
\end{array}  \right.  \\
   \Leftrightarrow m < \frac{{1 + \sqrt {13} }}{{ - 2}} \vee m > \frac{{1 - \sqrt {13} }}{{ - 2}}  \\
\end{array} $

Bài 3.
Cho hàm số $y = \frac{x}{{x - m}}$. Xác định m để hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định
Lời giải:
TXĐ: $D = R\backslash \left\{ m \right\}$
$y' = \frac{{ - m}}{{{{(x - m)}^2}}}$
Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định khi $y' \geqslant 0,\forall x \ne m$
$\begin{array}
   \Leftrightarrow  - m \geqslant 0  \\
   \Leftrightarrow m \leqslant 0  \\
\end{array} $

Bài 4.
Cho hàm số $y = \frac{{m{x^2} - (m + 2)x + {m^2} - 2m + 2}}{{x - 1}}$. Xác định m để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó
Lời giải:
TXĐ: $D = R\backslash \left\{ 1 \right\}$
$y' = \frac{{m{x^2} + 2mx - {m^2} + 3m}}{{{{(x - 1)}^2}}}$
Trường hợp 1: $m = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow $ chưa xác định được tính đơn điệu của hàm số nên m=0 không thỏa yêu cầu bài toán
Trường hợp 2: $m \ne 0$
Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi $y' \leqslant 0,\forall x \ne 1$
$\begin{array}
   \Leftrightarrow m{x^2} + 2mx - {m^2} + 3m \leqslant 0,\forall x \ne 1  \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  a = m < 0  \\
  \Delta ' = {m^3} - 2{m^2} \leqslant 0  \\
  m{1^2} + 2m.1 - {m^2} + 3m \ne 0  \\
\end{array}  \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  m < 0  \\
  m - 2 \leqslant 0  \\
  m \ne 0,m \ne 6  \\
\end{array}  \right.  \\
   \Leftrightarrow m < 0  \\
\end{array} $

Bài 5.
Cho hàm số $y = \frac{{(m + 1){x^2} - 2mx - ({m^3} - {m^2} + 2)}}{{x - m}}$. Tìm m để hàm số đồng biến trên R
Lời giải:
TXĐ: $D = R\backslash \left\{ m \right\}$
$y' = \frac{{(m + 1){x^2} - 2({m^2} + m)x + {m^3} + {m^2} + 2}}{{{{(x - m)}^2}}}$
Trường hợp 1: $m =  - 1 \Rightarrow y' = \frac{2}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0,\forall x \ne  - 1 \Rightarrow $ m = - 1 thỏa yêu cầu bài toán
Trường hợp 2: $m \ne  - 1$
Hàm số đồng biến trên R khi $y' \geqslant 0,\forall x \ne m$
$\begin{array}
   \Leftrightarrow (m + 1){x^2} - 2({m^2} + m)x + {m^3} + {m^2} + 2 \geqslant 0,\forall x \ne m  \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  a = m + 1 > 0  \\
  \Delta  =  - 2m - 2 \leqslant 0  \\
  (m + 1){m^2} - 2({m^2} + m).m + {m^3} + {m^2} + 2 \ne 0  \\
\end{array}  \right.  \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  m >  - 1  \\
  m \geqslant  - 1  \\
  2 \ne 0  \\
\end{array}  \right.  \\
   \Leftrightarrow m >  - 1  \\
\end{array} $

Bài 6.
Tìm m để hàm số $y = \frac{{m{x^2} + (1 - m)x + 2m}}{{2x - 3}}$ đồng biến trên $\left[ {4; + \infty } \right)$
Lời giải:
$y' = \frac{{2m{x^2} - 6mx - 3 - m}}{{{{(2x - 3)}^2}}}$
Hàm số đồng biến trên $\left[ {4; + \infty } \right)$khi $y' = \frac{{2m{x^2} - 6mx - 3 - m}}{{{{(2x - 3)}^2}}} \geqslant 0,\forall x \in \left[ {4; + \infty } \right)$
$\begin{array}
   \Leftrightarrow 2m{x^2} - 6mx - 3 - m \geqslant 0,\forall x \in \left[ {4; + \infty } \right)  \\
   \Leftrightarrow m \geqslant \frac{3}{{2{x^2} - 6x - 1}} = g(x),\forall x \in \left[ {4; + \infty } \right)  \\
   \Leftrightarrow m \geqslant \mathop {m{\text{ax}}}\limits_{x \in \left[ {4; + \infty } \right)} g(x)  \\
\end{array} $
Ta có: $g'(x) = \frac{{ - 6(2x - 3)}}{{{{(2{x^2} - 6x - 1)}^2}}} < 0,\forall x \in \left[ {4; + \infty } \right) \Rightarrow $ g(x) là hàm số nghịch biến trên $\left[ {4; + \infty } \right)$ nên $m \geqslant \mathop {m{\text{ax}}}\limits_{x \in \left[ {4; + \infty } \right)} g(x) = f(4) = \frac{3}{7}$

Bài 7.
Định m để hàm số $y = \frac{{ - 2{x^2} - 3x + m}}{{2x + 1}}$ nghịch biến trong khoảng $\left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)$
Lời giải:
TXĐ: $D = R\backslash \left\{ { - \frac{1}{2}} \right\}$
$y' = \frac{{ - 4{x^2} - 4x - 3 - 2m}}{{{{(2x + 1)}^2}}}$
Hàm số nghịch biến trên $\left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)$ khi $y' = \frac{{ - 4{x^2} - 4x - 3 - 2m}}{{{{(2x + 1)}^2}}} \leqslant 0,\forall x \in \left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)$
$\begin{array}
   \Leftrightarrow m \geqslant  - 2{x^2} - 2x - \frac{3}{2} = g(x),\forall x \in \left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)  \\
   \Leftrightarrow m \geqslant \mathop {\max }\limits_{\left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)} g(x)  \\
\end{array} $
Ta có: $g'(x) =  - 4x - 2 < 0,\forall x \in \left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)$
Vậy: $m \geqslant \mathop {\max }\limits_{\left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)} g(x) = g\left( { - \frac{1}{2}} \right) =  - 1$

Bài 8.
Cho hàm số $y = \frac{{2{x^2} + mx + 2 - m}}{{x + m - 1}}$ (Cm). Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng $(0; + \infty )$
Lời giải:
TXĐ: $D = R\backslash \left\{ {1 - m} \right\}$
$y' = \frac{{2{x^2} + 4(m - 1)x + {m^2} - 2}}{{{{(x + m - 1)}^2}}}$
Hàm số đồng biến trên $(0; + \infty )$ khi $y' = \frac{{2{x^2} + 4(m - 1)x + {m^2} - 2}}{{{{(x + m - 1)}^2}}} \geqslant 0,\forall x \in (0; + \infty )$
$ \Leftrightarrow g(x) = 2{x^2} + 4(m - 1)x + {m^2} - 2 \geqslant 0,\forall x \in (0; + \infty )$
Tam thức g(x) có biệt thức $\Delta ' = 2{(m - 2)^2}$. Ta xét các trường hợp:
+ Trường hợp 1: $\Delta  = 0 \Leftrightarrow m = 2 \Rightarrow y' \geqslant 0,\forall x \ne  - 1 \Rightarrow $ hàm số đồng biến trên $(0; + \infty )$
Nên m = 2 thỏa yêu cầu bài toán
+ Trường hợp 2: $\Delta  > 0 \Leftrightarrow m \ne 2$
Với điều kiện trên thì điều kiện bài toán được thỏa khi phương trình g(x) = 0 có 2 nghiệm x1, x2 thỏa ${x_1} < {x_2} < 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  \Delta  > 0  \\
  S = {x_1} + {x_2} > 0  \\
  P = {x_1}{x_2} > 0  \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  m \ne 0  \\
  2(1 - m) > 0  \\
  \frac{{{m^2} - 2}}{2} > 0  \\
\end{array}  \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}
  m \ne 0  \\
  m < 1  \\
  m <  - \sqrt 2  \vee m > \sqrt 2   \\
\end{array}  \right. \Leftrightarrow m <  - \sqrt 2 $
Kết luận: với $m <  - \sqrt 2  \vee m = 2$ thì yêu cầu bài toán được thỏa

Bài 9.

Giải bất phương trình $3\sqrt {3 - 2x}  + \frac{5}{{\sqrt {2x - 1} }} - 2x \leqslant 6$             (1)
Lời giải
Điều kiện của bất phương trình là $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3}{2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(*)$
Xét $g(x) = 3\sqrt {3 - 2x}  + \frac{5}{{\sqrt {2x - 1} }} - 2x \Rightarrow g'(x) = \frac{{ - 3}}{{\sqrt {3 - 2x} }} - \frac{{10}}{{2x - 1}} - 2 < 0,\forall x \in (*)$
$ \Rightarrow $ g(x) là hàm số nghịch biến trên $\left( {\frac{1}{2};\frac{3}{2}} \right)$
Mặt khác: g(1) = 6
Khi đó: $(1) \Leftrightarrow g(x) \leqslant 6 \Leftrightarrow g(x) \leqslant g(1) \Leftrightarrow x \geqslant 1$
Kết luận: $x \geqslant 1$ là nghiệm của bất phương trình
Giải bất phương trình $\sqrt {{x^2} - 2x + 3}  - \sqrt {{x^2} - 6x + 11}  > \sqrt {3 - x}  - \sqrt {x - 1} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$
Điều kiện của bất phương trình: $1 \leqslant x \leqslant 3$
$(1) \Leftrightarrow \sqrt {{{(x - 1)}^2} + 2}  + \sqrt {x - 1}  > \sqrt {{{(x - 3)}^2} + 2}  + \sqrt {3 - x} $
Xét $f(t) = \sqrt {{t^2} + 2}  + \sqrt t ,\,t \geqslant 0 \Rightarrow f'(t) = \frac{t}{{\sqrt {{t^2} + 2} }} + \frac{1}{{2\sqrt t }} > 0$
$ \Rightarrow $ f(t) đồng biến trên $(0; + \infty )$
Mặt khác: $(1) \Leftrightarrow f(x - 1) > f(3 - x) \Rightarrow x - 1 > 3 - x \Leftrightarrow x > 2$
So với điều kiện ta có nghiệm của bất phương trình là $2 < x \leqslant 3$

Bài 10.
Giải phương trình ${\log _3}\left( {\frac{{{x^2} + x + 3}}{{2{x^2} + 4x + 5}}} \right) = {x^2} + 3x + 2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$
Lời giải
Điều kiện $\left\{ \begin{array}
  {x^2} + x + 3 > 0  \\
  2{x^2} + 4x + 5 > 0  \\
\end{array}  \right.\,\,\,\,\,\,\,\,\,$(đúng $\forall x$)
$\begin{array}
  (1) \Leftrightarrow {\log _3}({x^2} + x + 3) - {\log _3}(2{x^2} + 4x + 5) = (2{x^2} + 4x + 5) - ({x^2} + x + 3)  \\
  \,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow {\log _3}({x^2} + x + 3) + ({x^2} + x + 3) = {\log _3}(2{x^2} + 4x + 5) + (2{x^2} + 4x + 5)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)  \\
\end{array} $
Xét $f(t) = {\log _3}t + t \Rightarrow f'(t) = \frac{1}{{t.\ln 3}} > 0,\forall t > 0$
Mặt khác: $(2) \Leftrightarrow f({x^2} + x + 3) = f(2{x^2} + 4x + 5) \Leftrightarrow {x^2} + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}
  x =  - 1  \\
  x =  - 2  \\
\end{array}  \right.$
Vậy: $S = \left\{ { - 1; - 2} \right\}$

Thẻ

Lượt xem

56834
Chat chit và chém gió
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: ko biết thảo bảo giờ ko vô đc 3/14/2019 10:16:33 PM
 • Kiệt2003: vg ạ 3/14/2019 10:18:16 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: thế mai onl đc ko? 3/14/2019 10:20:02 PM
 • Kiệt2003: dạ chắc đc ạ 3/14/2019 10:20:58 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: ukm! chắc nay thảo onl fb bằng đt nên ko vô đây đc 3/14/2019 10:22:16 PM
 • Kiệt2003: vg ạ e bít rồi ạ 3/14/2019 10:22:33 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: mà sao ko onl đc fb thế? 3/14/2019 10:25:39 PM
 • Kiệt2003: dạ tại má e k cho e on fb ạ 3/14/2019 10:26:02 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: e dùng mt onl cái này à? 3/14/2019 10:26:40 PM
 • laitridung2004: chào 2 anh ^_^ cho em góp vui với @@ 3/14/2019 10:26:45 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: chào đồng chí 3/14/2019 10:27:31 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: lâu ko gặp 3/14/2019 10:27:36 PM
 • laitridung2004: tại dạo này học nhiều quá @@ 3/14/2019 10:28:27 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: ukm! 3/14/2019 10:28:56 PM
 • laitridung2004: thôi em đi ngủ đây, 2 anh nói chuyện tiếp đi @@ 3/14/2019 10:29:02 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: đi đi 3/14/2019 10:29:14 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: htn có gì vui big_grin 3/14/2019 10:29:24 PM
 • laitridung2004: mọi người ngủ ngon @@ 3/14/2019 10:29:32 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: chúc bé 2k4 ngủ ngon 3/14/2019 10:30:41 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: nay htn ko có j vui @meo nà 3/14/2019 10:33:42 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: htn giờ đâu còn vui như xưa happy 3/14/2019 10:34:20 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: thời thế, thế thời happy 3/14/2019 10:34:43 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: ukm! 3/14/2019 10:34:59 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: mèo quen quá 3/14/2019 10:35:05 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: nhưng quên mất rồi 3/14/2019 10:35:10 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: có vẻ chả còn ai quen Mèo ở đây nữa 3/14/2019 10:35:20 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: quỳnh? 3/14/2019 10:35:47 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: nope 3/14/2019 10:36:51 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: ai nhỉ? 3/14/2019 10:36:56 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: ns tên là t nhớ là ai! 3/14/2019 10:37:15 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: chắc chứ? 3/14/2019 10:37:34 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: Mèo nhớ từ lâu giờ Mèo ko đổi tên 3/14/2019 10:37:50 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: ukm! 3/14/2019 10:39:26 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: t nhớ là đã biết mèo rồi 3/14/2019 10:39:51 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: hình như mèo sn 99 hay 2k 3/14/2019 10:40:11 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: thấy tham gia cũng laai phết nhờ rolling_on_the_floor) 3/14/2019 10:40:20 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: *lâu 3/14/2019 10:40:26 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: ừa, Mèo 99 3/14/2019 10:40:42 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: biết mà 3/14/2019 10:41:00 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: là nữ phải ko? 3/14/2019 10:41:05 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: đúng rồi 3/14/2019 10:42:15 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: :/ 3/14/2019 10:42:17 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: confused 3/14/2019 10:42:50 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: big_grin 3/14/2019 10:43:39 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: à à 3/14/2019 10:44:09 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: e biết chị mèo 3/14/2019 10:44:11 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: tự dưng nhớ ra 3/14/2019 10:44:19 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: nhưng chị chắc cx quên e rồi 3/14/2019 10:44:20 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: nguyễn quốc bảo hay gì nhỉ 3/14/2019 10:44:27 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: mạnh 3/14/2019 10:44:32 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: bảo nào ở đây 3/14/2019 10:44:38 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: mạnh hả 3/14/2019 10:44:45 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: chắc lúc đó lừa tên bảo 3/14/2019 10:44:51 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: laughing 3/14/2019 10:44:54 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: năm ngoái có 1 nhóm chat, có nói chuyện mà sau quên mất 3/14/2019 10:45:09 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: lâu rồi cx chả nhớ 3/14/2019 10:45:14 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: sau thì nhóm chat cũng lạc đâu rồi 3/14/2019 10:45:20 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: ừ, vậy thì biết đó big_grin 3/14/2019 10:45:36 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: nhóm ấy e tắt thông báo 3/14/2019 10:46:07 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: giờ lạc lối rồi 3/14/2019 10:46:15 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: nguyễn quốc mạnh 3/14/2019 10:46:32 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: lộn vs tên bạn -.- 3/14/2019 10:46:43 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: tại thấy chữ bảo chình ình kia 3/14/2019 10:46:52 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: bão 3/14/2019 10:47:15 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: bảo đâu mà bảo 3/14/2019 10:47:21 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: aiza 3/14/2019 10:47:27 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: mắt mũi kém quá rồi 3/14/2019 10:47:34 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: mà e quên tên cj òi 3/14/2019 10:47:40 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: chị Mèo đc rồi winking 3/14/2019 10:48:52 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: cj tên mao à? 3/14/2019 10:52:18 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: not_worthy 3/14/2019 10:55:15 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: hay là miêu! 3/14/2019 10:55:58 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: mạo! 3/14/2019 10:56:00 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: à chị tên lý phải ko? 3/14/2019 10:57:02 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: nhớ là thế! 3/14/2019 10:57:11 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: *vỗ tay* 3/14/2019 10:58:26 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: laughing đúng rồi à 3/14/2019 10:59:42 PM
 • .....: wave 3/14/2019 11:05:41 PM
 • @_@ *Mèo9119* @_@: đúng rồi em :3 3/14/2019 11:08:13 PM
 • Kiệt2003: hú hú hú mn 3/16/2019 9:43:12 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: straight_face 3/17/2019 9:56:38 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: có ai ko! 3/17/2019 9:58:32 PM
 • B҉ãO҉-t҉ố҉: buồn chán đời quá 3/17/2019 9:58:40 PM
 • hoangtuxuthanh04: địt mẹ bọn lồn 3/17/2019 10:04:47 PM
 • hoangtuxuthanh04: bú cặc tao cái nè 3/17/2019 10:05:55 PM
 • hoangtuxuthanh04: laughing 3/17/2019 10:06:02 PM
 • hoangtuxuthanh04: địt địt địt 3/17/2019 10:08:10 PM
 • hoangtuxuthanh04: lồn 3/17/2019 10:08:12 PM
 • hoangtuxuthanh04: cặc cho 3/17/2019 10:08:15 PM
 • hoangtuxuthanh04: trâu bú cặc 3/17/2019 10:08:21 PM
 • hoangtuxuthanh04: địt lồn mẹ admin 3/17/2019 10:08:29 PM
 • hoangtuxuthanh04: địt nát lồn lũ chúng mày 3/17/2019 10:08:41 PM
 • hoangtuxuthanh04: chim tao bự lắm 3/17/2019 10:08:46 PM
 • hoangtuxuthanh04: cặc cặc cặc 3/17/2019 10:08:53 PM
 • Mưa Đêm: nói chuyện là biết giáo dục không tốt rồi laughing) 3/19/2019 9:43:33 AM
 • Mưa Đêm: chắc bố mẹ cũng tục tĩu ghê lắm thế này nhỉ happy 3/19/2019 9:44:02 AM
 • Thanh Nga: ^^ lâu lâu vô thấy thanh niên ngáo cần chưa tỉnh 3/19/2019 10:21:48 PM
 • Thanh Nga: Hại não ghê 3/19/2019 10:22:29 PM
 • lehoang10a2: chào mn 3/19/2019 11:08:02 PM
 • lehoang10a2: not_worthy 3/19/2019 11:08:58 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Rushia
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜThảo
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively
 • btquyen11a2