CÁC ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC


Đây là các đẳng thức và bất đẳng thức quen thuộc rất cần thiết cho việc chứng minh các bất đẳng thức lượng giác trong tam giác cũng như trong các ứng dụng của chúng. Ta cũng có thể xem đây như là một phần  kiến thức cơ sở cần cho quá trình học toán của chúng ta.

I. CÁC ĐẲNG THỨC CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC
•      $\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = 2R$
•     ${a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A$
       $\begin{array}
  {b^2} = {c^2} + {a^2} - 2ca\cos B  \\
  {c^2} = {a^2} + {b^2} - 2ab\cos C  \\
\end{array} $
•     $a = b\cos C + c\cos B$
       $\begin{array}
  b = c\cos A + a\cos C  \\
  c = a\cos B + b\cos A  \\
\end{array} $
•     $S = \frac{1}{2}a{h_a} = \frac{1}{2}b{h_b} = \frac{1}{2}c{h_c}$
 $\begin{array}
   = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C  \\
   = \frac{{abc}}{{4R}} = 2{R^2}\sin A\sin B\sin C = pr  \\
   = \left( {p - a} \right){r_a} = \left( {p - b} \right){r_b} = \left( {p - c} \right){r_c}  \\
   = \sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)}   \\
\end{array} $
•     ${m_a}^2 = \frac{{2{b^2} + 2{c^2} - {a^2}}}{4}$           
 $\begin{array}
  {m_b}^2 = \frac{{2{c^2} + 2{a^2} - {b^2}}}{4}  \\
  {m_c}^2 = \frac{{2{a^2} + 2{b^2} - {c^2}}}{4}  \\
\end{array} $
•    ${l_a}^2 = \frac{{2bc\cos \frac{A}{2}}}{{b + c}}$
  $\begin{array}
  {l_b}^2 = \frac{{2ca\cos \frac{B}{2}}}{{c + a}}  \\
  {l_c}^2 = \frac{{2ab\cos \frac{C}{2}}}{{a + b}}  \\
\end{array} $
•    $r = \left( {p - a} \right)\tan \frac{A}{2} = \left( {p - b} \right)\tan \frac{B}{2} = \left( {p - c} \right)\tan \frac{C}{2} = 4R\sin \frac{A}{2}\sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2}$
•    $\frac{{a - b}}{{a + b}} = \frac{{\tan \left( {\frac{{A - B}}{2}} \right)}}{{\tan \left( {\frac{{A + B}}{2}} \right)}}$
$\frac{{b - c}}{{b + c}} = \frac{{\tan \left( {\frac{{B - C}}{2}} \right)}}{{\tan \left( {\frac{{B + C}}{2}} \right)}}$
$\frac{{c - a}}{{c + a}} = \frac{{\tan \left( {\frac{{C - A}}{2}} \right)}}{{\tan \left( {\frac{{C + A}}{2}} \right)}}$
•    $\cot A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{4S}}$
  $\begin{array}
  \cot B = \frac{{{c^2} + {a^2} - {b^2}}}{{4S}}  \\
  \cot C = \frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{4S}}  \\
\end{array} $
$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}{{4S}}$
•    $\sin \frac{A}{2} = \sqrt {\frac{{\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)}}{{bc}}} $
$\begin{array}
  \sin \frac{B}{2} = \sqrt {\frac{{\left( {p - c} \right)\left( {p - a} \right)}}{{ca}}}   \\
  \sin \frac{C}{2} = \sqrt {\frac{{\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)}}{{ab}}}   \\
\end{array} $
•    $\cos \frac{A}{2} = \sqrt {\frac{{p\left( {p - a} \right)}}{{bc}}} $
$\begin{array}
  \cos \frac{B}{2} = \sqrt {\frac{{p\left( {p - b} \right)}}{{ca}}}   \\
  \cos \frac{C}{2} = \sqrt {\frac{{p\left( {p - c} \right)}}{{ab}}}   \\
\end{array} $
•    $\tan \frac{A}{2} = \sqrt {\frac{{\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)}}{{p\left( {p - a} \right)}}} $
  $\begin{array}
  \tan \frac{B}{2} = \sqrt {\frac{{\left( {p - c} \right)\left( {p - a} \right)}}{{p\left( {p - b} \right)}}}   \\
  \tan \frac{C}{2} = \sqrt {\frac{{\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)}}{{p\left( {p - c} \right)}}}   \\
\end{array} $
•    $\sin A + \sin B + \sin C = 4\cos \frac{A}{2}\cos \frac{B}{2}\cos \frac{C}{2} = \frac{p}{R}$
  $\begin{array}
  \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4\sin A\sin B\sin C  \\
  {\sin ^2}A + {\sin ^2}B + {\sin ^2}C = 2\left( {1 + \cos A\cos B\cos C} \right)  \\
  \cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4\sin \frac{A}{2}\sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2} = 1 + \frac{r}{R}  \\
  {\cos ^2}A + {\cos ^2}B + {\cos ^2}C = 1 - 2\cos A\cos B\cos C  \\
  \tan A + \tan B + \tan C = \tan A\tan B\tan C  \\
  \cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2}\cot \frac{B}{2}\cot \frac{C}{2}  \\
  \tan \frac{A}{2}\tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2}\tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2}\tan \frac{A}{2} = 1  \\
  \cot A\cot B + \cot B\cot C + \cot C\cot A = 1  \\
\end{array} $

II. CÁC BĐT CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC
•   
 $\begin{array} \left| {a - b} \right| < c < a + b\\

  
  \left| {b - c} \right| < a < b + c  \\
  \left| {c - a} \right| < b < c + a  \\
\end{array} $
•    $a \leqslant b \Leftrightarrow A \leqslant B$
  $\begin{array}
  b \leqslant c \Leftrightarrow B \leqslant C  \\
  c \leqslant a \Leftrightarrow C \leqslant A  \\
\end{array} $
•    $\cos A + \cos B + \cos C \leqslant \frac{3}{2}$
  $\begin{array}
  \sin A + \sin B + \sin C \leqslant \frac{{3\sqrt 3 }}{2}  \\
  \tan A + \tan B + \tan C \geqslant 3\sqrt 3   \\
  \cot A + \cot B + \cot C \geqslant \sqrt 3   \\
\end{array} $
•    $\cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{C}{2} \leqslant \frac{{3\sqrt 3 }}{2}$
  $\begin{array}
  \sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} \leqslant \frac{3}{2}  \\
  \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \geqslant \sqrt 3   \\
  \cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \geqslant 3\sqrt 3   \\
\end{array} $
•    ${\cos ^2}A + {\cos ^2}B + {\cos ^2}C \geqslant \frac{3}{4}$
   ${\sin ^2}A + {\sin ^2}B + {\sin ^2}C \leqslant \frac{9}{4}$
        ${\tan ^2}A + {\tan ^2}B + {\tan ^2}C \geqslant 9$
${\cot ^2}A + {\cot ^2}B + {\cot ^2}C \geqslant 1$
•    ${\cos ^2}\frac{A}{2} + {\cos ^2}\frac{B}{2} + {\cos ^2}\frac{C}{2} \leqslant \frac{9}{4}$
   $\begin{array}
  {\sin ^2}\frac{A}{2} + {\sin ^2}\frac{B}{2} + {\sin ^2}\frac{C}{2} \geqslant \frac{3}{4}  \\
  {\tan ^2}\frac{A}{2} + {\tan ^2}\frac{B}{2} + {\tan ^2}\frac{C}{2} \geqslant 1  \\
  {\cot ^2}\frac{A}{2} + {\cot ^2}\frac{B}{2} + {\cot ^2}\frac{C}{2} \geqslant 9  \\
\end{array} $
•    $\cos A\cos B\cos C \leqslant \frac{1}{8}$
   $\begin{array}
  \sin A\sin B\sin C \leqslant \frac{{3\sqrt 3 }}{8}  \\
  \tan A\tan B\tan C \geqslant 3\sqrt 3   \\
  \cot A\cot B\cot C \leqslant \frac{1}{{3\sqrt 3 }}  \\
\end{array} $
•    $\cos \frac{A}{2}\cos \frac{B}{2}\cos \frac{C}{2} \leqslant \frac{{3\sqrt 3 }}{8}$
  $\begin{array}
  \sin \frac{A}{2}\sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2} \leqslant \frac{1}{8}  \\
  \tan \frac{A}{2}\tan \frac{B}{2}\tan \frac{C}{2} \leqslant \frac{1}{{3\sqrt 3 }}  \\
  \cot \frac{A}{2}\cot \frac{B}{2}\cot \frac{C}{2} \geqslant 3\sqrt 3   \\
\end{array} $
•    $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C \geqslant  - \frac{3}{2}$
   $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C \leqslant \frac{{3\sqrt 3 }}{2}$
•    $\frac{1}{{\cos \frac{A}{2}}} + \frac{1}{{\cos \frac{B}{2}}} + \frac{1}{{\cos \frac{C}{2}}} \geqslant 2\sqrt 3 $
$\frac{1}{{\sin \frac{A}{2}}} + \frac{1}{{\sin \frac{B}{2}}} + \frac{1}{{\sin \frac{C}{2}}} \geqslant 2\sqrt 3 $

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 1.
Cho $\Delta ABC.$ Đường phân giác của các góc A,B,C cắt đường tròn ngoại tiếp lần lượt tại ${A_1},{B_1},{C_1}$. CMR:  ${S_{ABC}} \leqslant {S_{{A_1}{B_1}{C_1}}}$
Lời giải:
Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp thì nó cũng là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\Delta {A_1}{B_1}{C_1}$.
Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với:
   $2{R^2}\sin A\sin B\sin C \leqslant 2{R^2}\sin {A_1}\sin {B_1}\sin {C_1}$         (1)
Do   ${A_1} = \frac{{B + C}}{2},{B_2} = \frac{{C + A}}{2},{C_1} = \frac{{A + B}}{2}$  nên:
$\begin{array}
  (1) \Leftrightarrow \sin A\sin B\sin C \leqslant \sin \frac{{B + C}}{2}\sin \frac{{C + A}}{2}\sin \frac{{A + B}}{2}  \\
   \Leftrightarrow 8\sin \frac{A}{2}\sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2}c{\text{os}}\frac{A}{2}c{\text{os}}\frac{B}{2}c{\text{os}}\frac{C}{2} \leqslant c{\text{os}}\frac{A}{2}c{\text{os}}\frac{B}{2}c{\text{os}}\frac{C}{2}(2)  \\
\end{array} $
Vì $c{\text{os}}\frac{A}{2}c{\text{os}}\frac{B}{2}c{\text{os}}\frac{C}{2} > 0$ nên  
(2)  $ \Leftrightarrow \sin \frac{A}{2}\sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2} \leqslant \frac{1}{8} \Rightarrow $đpcm.                                                  
Đẳng thức xảy ra $ \Leftrightarrow \Delta ABC$  đều.

Bài 2.
CMR trong mọi tam giác ta đều có:
$\sin {\text{A}}\sin B + \sin B\sin C + \sin C\sin A \leqslant \frac{7}{4} + 4\sin \frac{A}{2}\sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2}$
Lời giải:
Ta có :
$\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4\sin \frac{A}{2}\sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2}$
Bất đẳng thức đã cho tương đương với:
$\sin A\sin B + \sin B\sin C + \sin C\sin A \leqslant \frac{3}{4} + \cos A + c{\text{os}}B + \cos C(1)$
Mà:
$\begin{array}
  \cos A = \sin B\sin C - \cos B\cos C  \\
  \cos B = \sin C\sin A - \cos C\cos A  \\
  \cos C = \sin B\sin A - \cos A\cos B  \\
\end{array} $
Nên   (1) $ \Leftrightarrow \cos A\cos B + \cos B\cos C + \cos C\cos A \leqslant \frac{3}{4}$  (2)
Thật vậy hiển nhiên ta có:
$\cos A\cos b + \cos B\cos C + \cos C\cos A \leqslant \frac{1}{3}{(\cos A + \cos B + \cos C)^2}$   (3)
Mặt khác ta có:   $\cos A + \cos B + \cos C \leqslant \frac{3}{2}$
$ \Rightarrow (3)$ đúng $ \Rightarrow (2)$$ \Rightarrow $ đpcm.
Đẳng thức xảy ra $ \Leftrightarrow \Delta ABC$ đều.

Bài 3.
CMR với mọi $\Delta ABC$ bất kì ta có:
         ${a^2} + {b^2} + {c^2} \geqslant 4\sqrt 3 S + {(a - b)^2} + {(b - c)^2} + {(c - a)^2}$
Lời giải:
Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với:
$2(ab + bc + ac) \geqslant 4\sqrt 3 S + {a^2} + {b^2} + {c^2}$   (1)
Ta có:
$\begin{array}
  \cot A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{4S}}  \\
  \cot B = \frac{{{c^2} + {a^2} - {b^2}}}{{4S}}  \\
  \cot C = \frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{4S}}  \\
\end{array} $
Khi đó:   
$\begin{array}
  (1) \Leftrightarrow 4S\left( {\frac{1}{{\sin A}} + \frac{1}{{\sin B}} + \frac{1}{{\sin C}}} \right) \geqslant 4\sqrt 3 S + 4S(\cot A + \cot B + \cot C)  \\
   \Leftrightarrow \left( {\frac{1}{{\sin A}} - \cot A} \right) + \left( {\frac{1}{{\sin B}} - \cot B} \right) + \left( {\frac{1}{{\sin C}} - \cot C} \right) \geqslant \sqrt 3   \\
   \Leftrightarrow \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \geqslant \sqrt 3   \\
\end{array} $
$ \Rightarrow $ đpcm.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

Bài 4.
Cho $\Delta ABC$ bất kì. CMR: $R + r \geqslant \sqrt[4]{3}\sqrt S $
Lời giải:
Ta có:
$\begin{array}
  R = \frac{{abc}}{{4S}} = \frac{{2{R^3}\sin A\sin B\sin C}}{8} = \sqrt {\frac{S}{{2\sin A\sin B\sin C}}}   \\
  r = \frac{S}{p} = \frac{S}{{R(\sin A + \sin B + \sin C)}} = \frac{{\sqrt 8 \sqrt {2\sin A\sin B\sin C} }}{{\sin A + \sin B + \sin C}}  \\
\end{array} $
Vậy:
 $R + r = \frac{1}{2}\sqrt {\frac{S}{{2\sin AsinB\sin C}}}  + \frac{1}{2}\sqrt {\frac{S}{{2\sin A\sin B\sin C}}}  + \frac{{\sqrt 8 \sqrt {2\sin A\sin B\sin C} }}{{\sin A + \sin B + \sin C}}$
Theo BĐT Cô-si ta có:
$\frac{{R + r}}{3} \geqslant \sqrt[3]{{\frac{{S\sqrt S \sqrt {\sin A\sin B\sin C} }}{{8\sin A\sin B\sin C(\sin A + \sin B + \sin C)}}}}$
Mà:
$\begin{array}
  \sin A + \sin B + \sin C \leqslant \frac{{3\sqrt 3 }}{2}  \\
  \sin A\sin B\sin C \leqslant \frac{{3\sqrt 3 }}{8}  \\
   \Rightarrow R + r \geqslant \sqrt[3]{{\frac{{4S\sqrt S }}{{4\sqrt[4]{{27}}.3\sqrt 3 }}}} = \sqrt[4]{3}\sqrt S   \\
\end{array} $
$ \Rightarrow $ đpcm.

Bài 5.
Cho $ \Rightarrow $ bất kì. CMR:
$\frac{{{a^8}}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{A}{2}}} + \frac{{{b^8}}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{B}{2}}} + \frac{{{c^8}}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{C}{2}}} \geqslant {\left( {\frac{{abc\sqrt 6 }}{{3R}}} \right)^4}$
Lời giải:
Áp dụng BCS ta có:
$\frac{{{a^8}}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{A}{2}}} + \frac{{{b^8}}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{B}{2}}} + \frac{{{c^8}}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{C}{2}}} \geqslant \frac{{{{({a^4} + {b^4} + {c^4})}^2}}}{{c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{A}{2} + c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{B}{2} + c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{C}{2}}}$
Mà:
$\begin{array}
  c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{A}{2} + c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{B}{2} + c{\text{o}}{{\text{s}}^2}\frac{C}{2} \leqslant \frac{9}{4}  \\
  {\left( {\frac{{abc}}{4}} \right)^4} = {(16{S^2})^2}  \\
\end{array} $
Vì thế ta chỉ cần chứng minh:  ${a^4} + {b^4} + {c^4} \geqslant 16{S^2}$
Trước hết ta có: ${a^4} + {b^4} + {c^4} \geqslant abc(a + b + c)(1)$
Thật vậy:
$\begin{array}
  (1) \Leftrightarrow {a^2}({a^2} - bc) + {b^2}({b^2} - ca) + {c^2}({c^2} - ab) \geqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \left[ {{a^2} + {{(b + c)}^2}} \right]{(b - c)^2} + \left[ {{b^2} + {{(c + a)}^2}} \right]{(c - a)^2} + \left[ {{c^2} + {{(a + b)}^2}} \right]{(a - b)^2} \geqslant 0  \\
\end{array} $
(đúng)
Mặt khác ta cũng có:
$16{S^2} = 16p(p - a)(p - b)(p - c) = (a + b + c)(a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)(2)$
Từ (1),(2) thì suy ra ta phải chứng minh:
$abc \geqslant (a + b - c)(b + c - a)(a + c - b)(3)$
Đặt :
$\begin{array}
  x = a + b - c  \\
  y = b + c - a  \\
  z = c + a - b  \\
\end{array} $
Vì a,b,c là ba cạnh của một tam giác nên x , y , z > 0
Khi đó theo BĐT Cô-si thì:
$abc = \frac{{(x + y)(y + z)(z + x)}}{8} \geqslant \frac{{(2\sqrt {xy} )(2\sqrt {yz} )(2\sqrt {xz} )}}{8} \\
            = xyz = (a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)$
$ \Rightarrow $ (3) đúng   (đpcm)

Chat chit và chém gió
 • cos^2(T): cj ơi 9/20/2017 8:04:58 AM
 • Lê Lê Vy: ơi 9/20/2017 8:05:05 AM
 • cos^2(T): e buồn ngủ qé @@ 9/20/2017 8:05:09 AM
 • Lê Lê Vy: ừm 9/20/2017 8:05:13 AM
 • Lê Lê Vy: ngủ đi 9/20/2017 8:05:16 AM
 • cos^2(T): wave ok gút bai cj 9/20/2017 8:05:27 AM
 • Kenvil Trần: ngủ sớm đi 9/20/2017 8:05:29 AM
 • Kenvil Trần: wave 9/20/2017 8:05:34 AM
 • Lê Lê Vy: wave 9/20/2017 8:05:34 AM
 • cos^2(T): đề đó ! 9/20/2017 8:05:41 AM
 • cos^2(T): cj nhờ ng` nào giỏi ý cj ạ 9/20/2017 8:05:47 AM
 • cos^2(T): ac nnmđ 9/20/2017 8:05:57 AM
 • Kirito: ê thèn Khiêm KC 9/20/2017 8:05:58 AM
 • Kirito: ê thèn l 9/20/2017 8:06:17 AM
 • Roshia: Kirito bit khiêm ag 9/20/2017 8:06:30 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:06:32 AM
 • cos^2(T): aT , bộ a ghét atr e lắm hả mà gặp nhau như chó vs mèo 9/20/2017 8:06:43 AM
 • Kenvil Trần: chào to 9/20/2017 8:06:59 AM
 • Kirito: Khiêm ml đâu 9/20/2017 8:07:10 AM
 • Kirito: lên tiếng đê 9/20/2017 8:07:17 AM
 • cos^2(T): atr of rồi 9/20/2017 8:07:29 AM
 • cos^2(T): lên tiếng bằng niềm tin 9/20/2017 8:07:34 AM
 • Kenvil Trần: laughing 9/20/2017 8:07:59 AM
 • Kirito: thằng *** bảo solo cơ mà 9/20/2017 8:08:22 AM
 • Kirito: đâu rồi 9/20/2017 8:08:31 AM
 • Roshia: E gái aT là thag nào 9/20/2017 8:08:38 AM
 • Tuấn Quang: hú ô 9/20/2017 8:08:45 AM
 • Kirito: hey ông 9/20/2017 8:09:00 AM
 • cos^2(T): aT á hả 2 9/20/2017 8:09:03 AM
 • cos^2(T): là a tuấn ! 9/20/2017 8:09:07 AM
 • Roshia: @@ tình cảm đi xuống broken_heart 9/20/2017 8:09:20 AM
 • Kirito: Tuấn Quang 9/20/2017 8:09:28 AM
 • Kirito: đưa acc garena m đây 9/20/2017 8:09:35 AM
 • Roshia: A2 e là ak 9/20/2017 8:09:37 AM
 • Tuấn Quang: ok 9/20/2017 8:09:41 AM
 • Tuấn Quang: đợi t chút 9/20/2017 8:09:45 AM
 • cos^2(T): a2 e là a bắc 9/20/2017 8:09:46 AM
 • Roshia: @@ 9/20/2017 8:09:50 AM
 • cos^2(T): laughing sao 2 , có vấn đề hở laughing 9/20/2017 8:10:01 AM
 • Roshia: Quên 9/20/2017 8:10:08 AM
 • Roshia: laughing 9/20/2017 8:10:10 AM
 • Kirito: thằng kc đâu rồi 9/20/2017 8:10:12 AM
 • cos^2(T): a3 e là a việt anh 9/20/2017 8:10:13 AM
 • Kirito: ra solo coi 9/20/2017 8:10:18 AM
 • Roshia: Ukm 9/20/2017 8:10:19 AM
 • cos^2(T): atr e là a khiêm laughing 9/20/2017 8:10:26 AM
 • cos^2(T): atr nx của e là a Long or Phi 9/20/2017 8:10:40 AM
 • Roshia: Ủa z 2 lớn nhất à 9/20/2017 8:10:42 AM
 • Roshia: @@ 9/20/2017 8:10:45 AM
 • cos^2(T): a2 nx của e là 1 ảnh ở nơi khác 9/20/2017 8:10:53 AM
 • Roshia: Long là anh của phi 9/20/2017 8:11:03 AM
 • cos^2(T): ko , trai vs 2 như nhau cả 9/20/2017 8:11:04 AM
 • cos^2(T): gọi khác từ chút th 9/20/2017 8:11:12 AM
 • cos^2(T): vâng e bk 9/20/2017 8:11:16 AM
 • Kenvil Trần: e có bao nhiêu a trai vậy cos 9/20/2017 8:11:25 AM
 • Roshia: Z e or 2 ng là âo 9/20/2017 8:11:29 AM
 • cos^2(T): còn nói đến cj của e thì ... 9/20/2017 8:11:30 AM
 • Roshia: @ 9/20/2017 8:11:30 AM
 • cos^2(T): e ko nhớ hết 9/20/2017 8:11:33 AM
 • Roshia: @@ 9/20/2017 8:11:37 AM
 • Kenvil Trần: doh 9/20/2017 8:11:39 AM
 • cos^2(T): e hả có 6 a thôi I_dont_know 9/20/2017 8:11:54 AM
 • Kenvil Trần: hẳn là có 6 9/20/2017 8:12:05 AM
 • Roshia: Sao cj liệt kê ra lém z 9/20/2017 8:12:09 AM
 • Roshia: @@ 9/20/2017 8:12:11 AM
 • cos^2(T): ờ hởm 9/20/2017 8:12:11 AM
 • cos^2(T): cj liệt kê nx ai mà lém 9/20/2017 8:12:19 AM
 • Kenvil Trần: vi diệu ghê 9/20/2017 8:12:20 AM
 • Roshia: Z nhìu hơn cj cn j 9/20/2017 8:12:21 AM
 • Roshia: @@ 9/20/2017 8:12:23 AM
 • cos^2(T): e toàn ac chứ eg có đúng 2 đứa @@ 9/20/2017 8:12:35 AM
 • Kirito: Tuấn Quang lâu thế 9/20/2017 8:12:45 AM
 • Lê Lê Vy: laughing 9/20/2017 8:12:57 AM
 • cos^2(T): bé gió và bé ...Nga 9/20/2017 8:12:57 AM
 • Lê Lê Vy: cj có đống eg 9/20/2017 8:13:08 AM
 • cos^2(T): :v hờ 9/20/2017 8:13:17 AM
 • Lê Lê Vy: mà cj gái thì có 1 ng 9/20/2017 8:13:19 AM
 • Roshia: 1 ca 3vk 6ck 4ny 1 tiểu tổ tông 1 cháu đức tôn 2 e trai và nhìu e gái 9/20/2017 8:13:32 AM
 • cos^2(T): uề ôi 6ck 9/20/2017 8:13:42 AM
 • Roshia: Tính ra it hơn e 9/20/2017 8:13:43 AM
 • Roshia: À nhầm 9/20/2017 8:13:52 AM
 • cos^2(T): ít qá cơ 9/20/2017 8:13:54 AM
 • Kenvil Trần: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:14:08 AM
 • Roshia: À k nhầm 9/20/2017 8:14:10 AM
 • cos^2(T): ny e ko có , ck e ko có laughing 9/20/2017 8:14:10 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:14:14 AM
 • cos^2(T): e thua cj rồi chứ hơn cj nỗi j 9/20/2017 8:14:16 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:14:21 AM
 • Kenvil Trần: laughing 9/20/2017 8:14:24 AM
 • Roshia: E lém anh 9/20/2017 8:14:25 AM
 • Roshia: Cj có 1 9/20/2017 8:14:29 AM
 • Roshia: Mà k có cjsad 9/20/2017 8:14:36 AM
 • cos^2(T): công zô tất cả coi cj nhìu hay e nhìu 9/20/2017 8:14:44 AM
 • Roshia: K ai hợp lm cj của cj 9/20/2017 8:14:49 AM
 • Lê Lê Vy: để e 9/20/2017 8:15:22 AM
 • Roshia: 6ck là tính cả ck cũ vs đính ước 9/20/2017 8:15:26 AM
 • cos^2(T): sặc.... 9/20/2017 8:15:37 AM
 • Kenvil Trần: not_worthy 9/20/2017 8:15:41 AM
 • Roshia: big_grin 9/20/2017 8:15:49 AM
 • cos^2(T): 2 9/20/2017 8:15:51 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Lỗi
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Thìn
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • †VPB†
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Lục Diệp Tử
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Boy Kiềuu"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • Hoàng Yến
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • White
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • -
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • sin^2 (B)
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Tuyết Linh
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Kenvil Trần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • trinh2005
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Cửu Thiên Vũ
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • cos^2(T)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • Kirito
 • Băng
 • Gin
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • ♫ ♥ ♫
 • Roshia
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • ❦ Mưa ❦
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • sakuramiyukikawaii2006
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • namikaze
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam