A. BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Ví dụ $1.$ Chứng minh rằng với mọi $\alpha$, ta luôn có bất đẳng thức :
$4\sin 3\alpha+5 \ge 4\cos 2\alpha+5 \sin \alpha$

Lời giải:
Bất đẳng thức (BĐT) đã cho tương đương với BĐT sau :
       $4\left ( 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha \right )+5 \ge 4\left (1 -2\sin^2 \alpha \right )+5\sin \alpha$ 
$\Leftrightarrow 16\sin^3 \alpha - 8\sin^2 \alpha - 7\sin \alpha -1 \le 0$ 
$\Leftrightarrow \left (\sin \alpha -1 \right )\left ( 4\sin \alpha + 1 \right )^2 \le 0               (1)$  
Do  $\sin \alpha \le 1      \forall \alpha    \Rightarrow (1)$  đúng. Từ đây ta có ĐPCM.
Dấu bằng xảy ra  $\Leftrightarrow \left[ {\begin{matrix}  \sin \alpha =1 \\  \sin \alpha =-\frac{1}{4}  \end{matrix}} \right. \Leftrightarrow \left[ {\begin{matrix}  \alpha =\frac{\pi}{2}+2k\pi \\  \alpha =-\arcsin\frac{1}{4} +2k\pi \\ \alpha =\pi+\arcsin\frac{1}{4} +2k\pi \end{matrix}} \right.          (k \in \mathbb{Z}).$ 

Ví dụ $2$. Không dùng bảng tính hay máy tính cá nhân. Chứng minh rằng :
$\tan 34^\circ >  \displaystyle \frac{2}{3}$

Lời giải :
Ta có :
$\tan  34^\circ =\tan (45^\circ -11^\circ )=  \displaystyle \frac{1-\tan 11^\circ}{1+\tan 11^\circ}               (1)$ 
Từ $(1)$ suy ra :  
$ \tan 34^\circ >  \displaystyle \frac{2}{3} \Leftrightarrow  \displaystyle \frac{1-\tan 11^\circ}{1+\tan 11^\circ}  >  \displaystyle \frac{2}{3} \Leftrightarrow 3\left ( 1-\tan 11^\circ \right )>2\left ( 1+\tan 11^\circ  \right )\Leftrightarrow  \tan 11^\circ <  \displaystyle \frac{1}{5}            (2)$
Chú ý rằng : $\tan 11^\circ > \tan 0^\circ =0 \Rightarrow 1+\tan 11^\circ>0.$ 
Đặt $\tan \alpha = \frac{1}{5}$ với $0^\circ < \alpha< 90^\circ.$  Ta có :
$\tan 2\alpha = \displaystyle \frac{2\tan \alpha}{1- \tan^2 \alpha}=\frac{\displaystyle \frac{2}{5}}{ \displaystyle 1-\frac{1}{25} }= \displaystyle \frac{5}{12}\Rightarrow  \tan 4\alpha = \displaystyle \frac{2\tan 2\alpha}{1- \tan^2 2\alpha}=\frac{\displaystyle \frac{5}{6}}{ \displaystyle 1-\frac{25}{144} }= \displaystyle \frac{120}{119}>1  $ 
$\Rightarrow 4\alpha > 45^\circ\Rightarrow \alpha > 11^\circ,$  vậy $(2)$ đúng.
Ta có ĐPCM. 

Ví dụ $3$. Chứng minh rằng :
$\frac{\displaystyle 1- \sin \frac{\pi}{14}}{ \displaystyle 2 \sin \frac{\pi}{14} }> \sqrt{\displaystyle 3\cos \frac{\pi}{7} }$

Lời giải:
Ta có :
$ \displaystyle 1-\sin \frac{\pi}{14} =\sin \frac{3\pi}{14} - \sin \frac{\pi}{14}+\sin \frac{5\pi}{14}-\sin \frac{3\pi}{14}+\sin \frac{7\pi}{14}-\sin \frac{5\pi}{14} $ 
                      $=2 \sin \frac{\pi}{14}\left (\cos \frac{\pi}{7}+ \cos \frac{2\pi}{7}+\cos \frac{3\pi}{7} \right )              (1)$
Từ $(1)$ suy ra :
$ \frac{\displaystyle 1- \sin \frac{\pi}{14}}{ \displaystyle 2 \sin \frac{\pi}{14} } = \cos \frac{\pi}{7}+ \cos \frac{2\pi}{7}+\cos \frac{3\pi}{7}                       (2)$ 
Mặt khác ta có :
 $ \cos \frac{\pi}{7} =\frac{1}{2} \left (\cos \frac{\pi}{7}+ \cos \frac{3\pi}{7}+\cos \frac{5\pi}{7}+ \cos \frac{\pi}{7}- \cos \frac{3\pi}{7}-\cos \frac{5\pi}{7}  \right )  $ 
              $=\frac{1}{2} \left (\cos \frac{\pi}{7}+ \cos \frac{3\pi}{7}+\cos \frac{5\pi}{7}+ \cos \frac{\pi}{7}+ \cos \frac{4\pi}{7}+\cos \frac{2\pi}{7}  \right )  $ 
              $= \cos \frac{\pi}{7}\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7}\cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7}\cos \frac{\pi}{7}                    (3)$ 
Đặt     $x= \cos \frac{\pi}{7} ,  y= \cos \frac{2\pi}{7} ,  z= \cos \frac{3\pi}{7} $ 
Khi đó từ $(2)$ và $(3)$ suy ra BĐT cần chứng minh có dạng sau:
                $x+y+z > \sqrt{3\left (xy+yz+zx \right )}                        (4)$ 
Do  $x, y, z >0$ nên  $(4)\Leftrightarrow (x+y+z)^2> 3\left (xy+yz+zx \right )  $
                                            $\Leftrightarrow (x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2 > 0                 (5)$ 
Do $x, y, z$  đôi một khác nhau, nên $(5)$ đúng và đó chính là ĐPCM.


B. BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN

Ví dụ $4$.
Cho  $\begin{cases}\sin^2 a+ \sin^2 b + \sin^2 c =1 \\ a, b, c \ne \frac{\pi}{2}+k\pi   (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$
Chứng minh BĐT :
$\frac{\left (\tan a \tan b+\tan b \tan c+ \tan c \tan a \right )^2}{3} +2\left (\tan a \tan b \tan c \right )^2  \le 1$

Lời giải :
Vì  $ \sin^2 a+ \sin^2 b + \sin^2 c =1 \Rightarrow  \cos^2 a+ \cos^2 b + \cos^2 c =2 $
$\Rightarrow \frac{1}{1+\tan^2 a}+ \frac{1}{1+\tan^2 b}+  \frac{1}{1+\tan^2 c}=2$
Thực hiện quy đồng và rút gọn ta được
$\Rightarrow \tan^2a \tan^2b+ \tan^2b \tan^2c+ \tan^2c \tan^2a +2 \tan^2a  \tan^2b \tan^2c =1                       (1)$
Đặt  $x= \tan a\tan b,  y= \tan b\tan c ,  x= \tan c\tan a  $ thì từ $(1)$ ta có :
  $x^2+y^2+z^2+2xyz=1$ hay $2xyz=1-\left ( x^2+y^2+z^2\right )       $
Suy ra  $ 2\left (\tan a \tan b \tan c \right )^2 =2xyz =1-\left ( x^2+y^2+z^2\right )  $
Như vậy BĐT cần chứng minh tương đương với BĐT
                             $\frac{(x+y+z)^2}{3}+ 1-\left ( x^2+y^2+z^2\right )  \le 1$
                     $\Leftrightarrow ( x+y+z )^2 \le 3(x^2+y^2+z^2)$
                     $\Leftrightarrow (x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2 \ge 0                          (3)$
Vì $(3)$ đúng nên ta có ĐPCM.

Ví dụ $5$.
Cho $\alpha, \beta \in \left (0, \frac{\pi}{2} \right )$ và $\tan \beta = 3\tan \alpha.$
Chứng minh rằng :  
$\beta \le \alpha + \displaystyle \frac{\pi}{6}$

Lời giải :
Do  $\alpha, \beta \in \left (0, \frac{\pi}{2} \right )$ và $\tan \beta = 3\tan \alpha\Rightarrow \tan \beta > \tan \alpha \Rightarrow  \beta > \alpha \Rightarrow 0< \beta - \alpha < \displaystyle \frac{\pi}{2} $ .
Ta có  $\tan \left ( \beta - \alpha \right )=\frac{ \tan \beta -\tan \alpha }{1+ \tan \beta\tan \alpha }=\frac{2\tan \alpha}{1+3\tan^2 \alpha}                             (1)$
Theo BĐT Cô-si, ta có :
$1+ 3\tan^2 \alpha  \ge 2\sqrt{ 3\tan^2 \alpha }=2\sqrt{3}\tan \alpha $   ( do  $\alpha \in \left (0, \frac{\pi}{2} \right ) $ nên $\tan \alpha >0$ )                   $(2)$
 Thay $(2)$ vào $(1)$ ta có : $\tan \left ( \beta - \alpha \right ) \le \frac{2\tan \alpha}{2\sqrt{3}\tan \alpha} =\frac{1}{\sqrt{3}}=\tan \frac{\pi}{6}$
Do $ 0< \beta - \alpha < \displaystyle \frac{\pi}{2} $ nên từ
$\tan \left ( \beta - \alpha \right ) \le\tan \frac{\pi}{6} \Rightarrow \beta - \alpha \le \frac{\pi}{6}\Rightarrow \beta \le \alpha + \frac{\pi}{6}$. Đây là ĐPCM.
Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow 3\tan^2 \alpha =1 \Leftrightarrow \tan \alpha= \frac{1}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha=\frac{\pi}{6} \\ \beta= \frac{\pi}{3}\end{cases}$

Ví dụ $6.$ Cho $x, y, z >0$ và $x+y+z \le \pi$. Chứng minh rằng
$\sin x + \sin y + \sin z + \sin (x+y+z) \le \sin (x+y) + \sin (y+z) + \sin (z+x)$

Lời giải :
Xét hiệu :
$S=\sin (x+y) + \sin (y+z) + \sin (z+x)-\left (\sin x + \sin y + \sin z + \sin (x+y+z) \right )$
    $=\left[ {\sin (x+y)- \sin (x+y+z)} \right]+\left[ {\sin (y+z)-\sin y} \right]+\left[ { \sin (z+x)-\sin x} \right]-\sin z$
    $=-2\cos\left ( x+y+\frac{z}{2} \right )\sin \frac{z}{2}+2\cos\left (y+\frac{z}{2} \right )\sin \frac{z}{2}+2\cos\left (x+\frac{z}{2} \right )\sin \frac{z}{2}-2\sin \frac{z}{2}\cos \frac{z}{2}$
    $=2\sin \frac{z}{2}\left[ {\cos\left (y+\frac{z}{2} \right )+\cos\left (x+\frac{z}{2} \right )-\cos\left (x+y+\frac{z}{2} \right )-\cos \frac{z}{2}} \right]$
    $=2\sin \frac{z}{2}\left[ {2\cos\frac{x+y+z}{2}\cos \frac{x-y}{2}-2\cos\frac{x+y+z}{2}\cos \frac{x+y}{2}} \right]$
    $=4\sin \frac{z}{2}\cos\frac{x+y+z}{2}\left ( \cos \frac{x-y}{2}-\cos \frac{x+y}{2} \right )$
    $=8\sin \frac{x}{2}\sin \frac{y}{2}\sin \frac{z}{2}\cos\frac{x+y+z}{2}                  (1)$
Do $x, y, z >0$ và $x+y+z \le \pi \Rightarrow x, y, z \in (0, \pi)$
 $\Rightarrow \sin \frac{x}{2}>0, \sin \frac{y}{2}>0, \sin \frac{z}{2}>0$.
 Ngoài ra  $\cos\frac{x+y+z}{2}  \ge 0$.
 Vậy từ $(1)$ suy ra $S \ge 0$. Đây là ĐPCM.
Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow \cos\frac{x+y+z}{2}=0\Leftrightarrow \begin{cases}x+y+z=\pi \\ x, y, z >0 \end{cases}$


C. TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Ví dụ $7.$ Tìm giá trị lớn nhất của hàm số :
                 $f(x, y, z)=\sqrt{1+\tan x \tan y}+\sqrt{1+\tan y \tan z}+\sqrt{1+\tan z \tan x}$
Xét trên miền : $\mathbb{D}=\left\{ {(x, y, z): x, y, z \ge 0    \text{và}   x+y+z=\frac{\pi}{2}} \right\}$

Lời giải :
Áp dụng BĐT Bunhiacopski dạng
            $\left (a_1^2+b_1^2+c_1^2 \right )\left (a_2^2+b_2^2+c_2^2 \right ) \ge \left (a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2 \right )^2$
Với
        $a_1=\sqrt{1+\tan x \tan y}          b_1=\sqrt{1+\tan y \tan z}         c_1=\sqrt{1+\tan z \tan x}$
        $a_2=1                                                                 b_2=1                                                              c_2=1$
Ta có :
$\left (3+\tan x \tan y+\tan y \tan z+\tan z \tan x \right ).3 \ge \left (\sqrt{1+\tan x \tan y}+\sqrt{1+\tan y \tan z}+\sqrt{1+\tan z \tan x}  \right )^2        (1)$
Chú ý rằng với $(x, y, z) \in \mathbb{D}$ ta có ngay : $\tan x \tan y+\tan y \tan z+\tan z \tan x=1$
Khi đó BĐT $(1)$ trở thành :
                             $f(x, y, z) \le 2 \sqrt{3}$
Lại có : $\left (\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right ) \in \mathbb{D}$ và $f\left (\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right )=2 \sqrt{3}$
Vậy ta có :  $\max_{\mathbb{D}} f(x, y, z)=2 \sqrt{3}$

Ví dụ $8.$ Cho $a, b, c, d >0$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số :
                          $f(x, y)=\displaystyle \frac{a\sin^4x+b\cos^4y}{c\sin^2x+d\cos^2y}+ \frac{a\cos^4x+b\sin^4y}{c\cos^2x+d\sin^2y}$
Xét trên miền $\mathbb{D}=\left\{ {(x, y) : f(x,y) \text{ có nghĩa }} \right\}$.

Lời giải :
Đặt
$f_1(x, y)=\displaystyle \frac{\sin^4x}{c\sin^2x+d\cos^2y}+ \frac{\cos^4x}{c\cos^2x+d\sin^2y}$
$f_2(x, y)=\displaystyle \frac{\cos^4y}{c\sin^2x+d\cos^2y}+ \frac{\sin^4x}{c\cos^2x+d\sin^2y}$
Khi đó ta có :  $f(x, y)=af_1(x, y)+bf_2(x, y)$
Tìm giá trị lớn nhất
Ta thấy,
                          $ f_1(x,y)\le \displaystyle \frac{\sin^4x}{c\sin^2x}+ \frac{\cos^4x}{c\cos^2x}=\frac{1}{c}\left ( \sin^2x+\cos^2x \right )=\frac{1}{c}$
Tương tự có  $f_2(x,y) \le \frac{1}{d}$.
do $a>0, b>0\Rightarrow f(x,y) \le \frac{a}{c}+\frac{b}{d}                (1)$
Mặt khác   $f\left ( \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}  \right )= \frac{a}{c}+\frac{b}{d}                 (2)$
Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra   $\max_{\mathbb{D}}f(x,y)= \frac{a}{c}+\frac{b}{d}   $.
Tìm giá trị nhỏ nhất
  Để ý rằng  $c+d=c\left ( \sin^2x+\cos^2x \right )+d\left ( \sin^2y+\cos^2y \right )$, vì thế áp dụng BĐT Bunhiacopski, ta có:
$(c+d)f_1(x,y)=\left[ {\left ( c\sin^2x+d\cos^2y \right )+\left (c\cos^2x+ d\sin^2y \right )} \right]\left (\displaystyle \frac{\sin^4x}{c\sin^2x+d\cos^2y}+ \frac{\cos^4x}{c\cos^2x+d\sin^2y}\right ) \ge \left ( \sin^2x+\cos^2x \right )^2=1$
$\Rightarrow f_1(x, y) \ge \frac{1}{c+d}               (3)$
Dấu bằng trong $(3)$ xảy ra :
$\Leftrightarrow \displaystyle \frac{\sin^2x}{c\sin^2x+d\cos^2y}= \frac{\cos^2x}{c\cos^2x+d\sin^2y}= \frac{1}{c+d} $
$\Leftrightarrow \sin^2x=\cos^2x$
Tương tự ta cũng có :   $f_2(x, y) \ge \frac{1}{c+d}               (4)$
Và dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow \sin^2x=\cos^2x$.
 Từ $(3)$ và $(4)$ có : $f(x,y)=af_1(x, y)+bf_2(x, y) \ge \frac{a+b}{c+d}$
Mặt khác thấy rằng $f\left ( \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}  \right )= \frac{a+b}{c+d}$.
Vậy  $\min_{\mathbb{D}}f(x,y)= \frac{a+b}{c+d}  $.

Ví dụ $9.$
Cho $f(x)=\cos 2x + a\cos (x+\phi), $ với $a, \phi$ là số cố định cho trước.
Chứng minh rằng :
   $\left (\min_{x \in \mathbb{R}}f(x) \right )^2+\left (\max_{x \in \mathbb{R}}f(x) \right )^2 \ge 2$

Lời giải :
Ta có :  $\begin{cases}f(0)=1+a\cos \phi \\ f(\pi)=1+a\cos(\pi+\phi)=1-a\cos \phi \end{cases}$
$\Rightarrow  f(0) + f(\pi)=2\Rightarrow \max\left\{ {f(0), f(\pi)} \right\} \ge 1$.
$\Rightarrow \max_{x \in \mathbb{R}}f(x) \ge \max\left\{ {f(0), f(\pi)} \right\} \ge 1\Rightarrow \left (\max_{x \in \mathbb{R}}f(x) \right )^2 \ge 1            (1)$
Ta lại có : $\begin{cases}f\left (\frac{\pi}{2} \right )=-1+a\cos\left (\frac{\pi}{2} +\phi \right )=-1-a\sin \phi  \\ f\left (-\frac{\pi}{2} \right )=-1+a\cos\left (-\frac{\pi}{2} +\phi \right )=-1+a\sin \phi  \end{cases}$
$\Rightarrow  f\left (\frac{\pi}{2} \right ) + f\left (-\frac{\pi}{2} \right )=-2\Rightarrow \min\left\{ {f\left (\frac{\pi}{2} \right ),f\left (-\frac{\pi}{2} \right )} \right\} \le -1$.
$\Rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}}f(x) \le \min\left\{ {f\left (\frac{\pi}{2} \right ),f\left (-\frac{\pi}{2} \right )} \right\} \le -1\Rightarrow \left (\min_{x \in \mathbb{R}}f(x) \right )^2 \ge 1            (1)$
Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra :
                 $\left (\min_{x \in \mathbb{R}}f(x) \right )^2+\left (\max_{x \in \mathbb{R}}f(x) \right )^2 \ge 2$
Đây là ĐPCM.


D. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài $1.$ Chứng minh rằng với mọi $a, b, \psi$ ta có :
         $\left (\sin \psi+a\cos \psi\right )\left (\sin \psi+b\cos\psi \right ) \le \displaystyle 1+ \left (\frac{a+b}{2} \right )^2$

Bài $2.$ Chứng minh rằng :
         $\displaystyle \frac{1}{1+\cos 2\alpha}+ \frac{1}{1+\cos 4\alpha}+ \frac{1}{1-\cos 6\alpha}>2$
 với mọi $\alpha$ làm cho về trái có nghĩa.

 Bài $3.$
 Cho $\displaystyle \frac{\pi}{3} \le \alpha \le \frac{\pi}{2},  \frac{\pi}{3} \le \beta\le \frac{\pi}{2}$. Chứng minh BĐT :
  $\displaystyle  \frac{2}{\cos \alpha \cos \beta}-1 \le \sqrt{\left (\frac{1}{\cos \alpha}-1 \right )\left (\frac{1}{\cos \beta}-1 \right )}$

 Bài $4.$
 Cho $a, b, c, d \in \left[ {-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}} \right]$ và thỏa mãn hệ điều kiện :
    $\begin{cases}\sin a + \sin b + \sin c+ \sin d= 1\\ \cos 2a+ \cos2b +\cos 2c +\cos 2d \ge \frac{10}{3}
\end{cases}$
 Chứng minh rằng $a, b, c, d \in \left[ {0, \frac{\pi}{6}} \right]$

 Bài $5.$
Cho $a, b, c >0$. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số :
           $f(x, y) = \displaystyle \frac{\cos^2 x}{a}+\frac{\sin^2y}{b}$
Xét trên miền $\mathbb{D}=\left\{ {(x,y): a\sin x + b\cos y=c} \right\}$ với giả thiết $c \le \min\left\{ {\displaystyle \frac{a^3+b^3}{a^2} , \frac{a^3+b^3}{b^2}} \right\} $

Bài $6.$ Cho $p, q \ge 1$ là các số tự nhiên. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
           $f(x)=\sin^px. \cos^q x$          khi          $0 \le x \le \frac{\pi}{2}.$


Chat chit và chém gió
 • Mommy_xinh_gái: bảo sao nãy nhìn khung chat, thấy tên Con yêu, nghi nghi rồi 3/18/2020 9:04:46 PM
 • Con yêu: tên rõ hay 3/18/2020 9:05:38 PM
 • Mommy_xinh_gái: màu xanh chuối 3/18/2020 9:06:01 PM
 • Mommy_xinh_gái: nổi vch 3/18/2020 9:06:07 PM
 • Con yêu: màu như mk =) đẹp 3/18/2020 9:06:38 PM
 • Mommy_xinh_gái: hồng giả dối + xanh nõn chuối 3/18/2020 9:07:26 PM
 • Mommy_xinh_gái: combo đẹp độc lạ 3/18/2020 9:07:36 PM
 • Lê Lê Vy: laughing 3/18/2020 9:07:52 PM
 • Lê Lê Vy: cos ai k? 3/18/2020 9:09:17 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): happy 3/19/2020 9:10:17 AM
 • LongPUBG: sale 3/19/2020 8:40:16 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): wave 3/21/2020 8:04:10 PM
 • ๖ۣۜBossღ: if the wolrd was ending 3/22/2020 9:12:17 PM
 • ๖ۣۜBossღ: might make you cry 3/22/2020 9:12:24 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 3/22/2020 9:12:33 PM
 • HauDueMatTroi : wave 3/27/2020 3:13:58 PM
 • Lê Lê Vy: happy 3/27/2020 9:20:31 PM
 • Lê Lê Vy: có ai không? 3/27/2020 9:20:53 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): hi happy 3/31/2020 8:05:50 PM
 • Hoàng Yến: Vc vẫn còn lưu mật khẩu nè :3 4/1/2020 2:47:27 AM
 • Hoàng Yến: Giờ chắc k còn ai biết mình nữa r broken_heart 4/1/2020 2:47:43 AM
 • ๖ۣۜDevilღ: anh biết nè em ơi 4/1/2020 5:20:39 PM
 • ๖ۣۜDevilღ: Yến có nhớ anh không big_grin 4/1/2020 5:20:49 PM
 • ๖ۣۜDevilღ: ây da, Boss là đứa nào ấy nhỉ 4/1/2020 5:48:09 PM
 • ๖ۣۜDevilღ: hi anh em, anh em muốn có trò gì vui vui ở HTN không 4/1/2020 5:49:53 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): happy 4/1/2020 9:01:32 PM
 • Vũ Như Quỳnh: big_grin 4/1/2020 9:09:43 PM
 • Phoenix: Quỳnh bánh bao 4/1/2020 9:17:35 PM
 • domanhdung01102004: Chàowave 4/1/2020 9:26:57 PM
 • domanhdung01102004: Không có ai ở đây à 4/1/2020 9:28:00 PM
 • domanhdung01102004: Haizzz 4/1/2020 9:28:07 PM
 • Lê Lê Vy: hello happy 4/2/2020 7:52:44 PM
 • domanhdung01102004: Có ai ở đây k 4/3/2020 8:28:48 PM
 • domanhdung01102004: Trả lời tui đi 4/3/2020 8:31:27 PM
 • domanhdung01102004: Mọi người onl ít thế 4/3/2020 8:32:29 PM
 • try: coffee 4/4/2020 3:50:00 PM
 • domanhdung01102004: wavewavewave 4/6/2020 9:40:06 AM
 • daichaucune: wavewavewave 4/7/2020 10:02:21 AM
 • try: coffee 4/7/2020 3:59:11 PM
 • ThDat: em chào các anh chị ạ 4/7/2020 10:14:10 PM
 • ThDat: năm nay em lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6 4/7/2020 10:14:35 PM
 • ThDat: cho em hỏi lên lớp 6 thì học sách nào ạ 4/7/2020 10:14:49 PM
 • BOX TEAM : Clan Box team tuyển thành viên PUBG 4/19/2020 3:24:28 PM
 • BOX TEAM : Tiêu chí : Tham gia online thường xuyên 4/19/2020 3:24:58 PM
 • BOX TEAM : Rank : > Platium 1 4/19/2020 3:25:21 PM
 • BOX TEAM : Biết xài sniper là một lợi thế 4/19/2020 3:26:13 PM
 • BOX TEAM : Chi tiết liên hệ fb : boxteamgaminghouse 4/19/2020 3:26:51 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 4/20/2020 9:31:14 AM
 • ๖ۣۜBossღ: https://www.youtube.com/watch?v=ISBTzKLKI2M&list=RDISBTzKLKI2M&start_radio=1 4/20/2020 9:32:35 AM
 • maithinhdx: lll 4/20/2020 9:57:20 PM
 • luuthihang112: Mình cần kiếm điểm danh vong 4/24/2020 5:05:08 PM
 • luuthihang112: ai giúp mình đc ko 4/24/2020 5:05:19 PM
 • luuthihang112: mình mất nick chính rồi 4/24/2020 5:05:33 PM
 • luuthihang112: nick phụ còn lại của mình là luuthihng1777 và nick này 4/24/2020 5:06:18 PM
 • luuthihang112: các bạn vote câu hỏi giùm mình đc ko 4/24/2020 5:06:41 PM
 • luuthihang112: ai giúp mình trả 30,000 vỏ sò 4/24/2020 5:07:01 PM
 • KhaBanh: Chỉ có làm mới có ăn 4/25/2020 8:44:31 PM
 • KhaBanh: Chứ cái loại ko làm mà đòi có ăn chỉ có ăn vỏ sò thôi 4/25/2020 8:45:03 PM
 • KhaBanh: Đấy là anh Huấn sẽ bảo thế 4/25/2020 8:45:27 PM
 • KhaBanh: Chứ bảnh sẽ giúp bạn hết mình 4/25/2020 8:45:41 PM
 • Vutrangdreemurr2304: xin chào mn smug 4/26/2020 1:25:48 PM
 • Linh Lê Thùy: ... 5/2/2020 9:17:44 PM
 • ~Kezo~: hello 5/3/2020 8:51:50 PM
 • nguyenhuuduy1912: d 5/4/2020 8:54:54 PM
 • nguyenhuuduy1912: fh 5/4/2020 8:54:58 PM
 • nguyenhuuduy1912: j/v 5/4/2020 8:54:59 PM
 • nguyenhuuduy1912: fh, 5/4/2020 8:55:01 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:01 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:02 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:03 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:04 PM
 • nguyenhuuduy1912: ,, 5/4/2020 8:55:04 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:04 PM
 • nguyenhuuduy1912: , 5/4/2020 8:55:04 PM
 • try: happy 5/4/2020 8:57:46 PM
 • XG - LBN : Team XG tuyển thành viên cho Clan 5/5/2020 9:46:39 PM
 • XG - LBN : Thank for watching 5/5/2020 9:47:01 PM
 • hangnhim888: hi 5/5/2020 10:06:10 PM
 • try: ib lại 5/8/2020 9:18:37 PM
 • Quocmanh:5/9/2020 8:23:28 PM
 • Manh1: Ê 5/9/2020 8:31:40 PM
 • try: happy 5/9/2020 8:34:22 PM
 • Manht01: Ê 5/10/2020 8:03:42 AM
 • Quocmanh: Ê 5/10/2020 8:13:27 PM
 • Saygaming: SayGaming tuyển thành viên vào ngôi nhà chung SayyaSGaming House 5/10/2020 8:17:19 PM
 • Saygaming: Rất mong các bạn ủng hộ 5/10/2020 8:17:36 PM
 • Quocmanh:5/10/2020 8:21:59 PM
 • Quocmanh: Ê 5/10/2020 8:26:17 PM
 • Quocmanhngu: Ê 5/11/2020 9:50:12 PM
 • Nhutrancmg15: Đăng kí môn học ở đâu v ạ 5/21/2020 10:14:07 AM
 • thuyanhthuyanh567: mọi người ơi cho mình hỏi bài với 5/22/2020 10:25:19 PM
 • thanhqtqptb2006: Hello các anh em 5/24/2020 8:45:37 PM
 • thanhqtqptb2006: Hỏi gì 5/24/2020 8:46:22 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • .
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • B҉ãO҉-t҉ố҉
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • ☆☆Lãnh Hoàng Băng Ngọc ☆☆
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜNắng(M)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • Tu hoc
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively
 • btquyen11a2
 • giangbap0388
 • trung3152003
 • ntgu
 • ★F.29★
 • nguyenyen10082008
 • luongthimay21051981
 • nguyenngocminhtri.1233
 • 8a1day
 • thaithuhanglhp77
 • cuahanganhduc
 • ngolam230103
 • Uchiha Obito
 • thongoc1174
 • daihuenhatanh
 • phammaianh0210
 • thaonguyen.ht2404