BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN


Bài viết này tập hợp các bài tập để các bạn rèn luyện sau khi đã đọc xong các chuyên đề phương trình nghiệm nguyên:
-  Các phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên, phần 1-3
-  Phương trình nghiệm nguyên dạng đa thức
-  Các dạng phương trình nghiệm nguyên khác

BÀI TẬP
Bài 1:

Tìm các số nguyên tố $x, y, z$ thỏa mãn :
               $x^y + 1 = z$
Hướng dẫn:
Vì $x, y$ nguyên tố nên $x, y \ge 2$.
Từ phương trình đã cho ta suy ra $z \ge 5$ và $ z$ lẻ (do $z$ nguyên tố). Vì $z$ lẻ nên $x$ chẵn hay $x = 2$. Khi đó, $z = 1 + 2^y.$
Nếu $y$ lẻ thì $z$ chia hết cho 3 (loại). Vậy $y = 2.$
Đáp số : $x = y = 2  và  z = 5.$

Bài 2:
Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(n, z)$ thỏa mãn phương trình :
                  $2^n + 12^2 = z^2 – 3^2$
Hướng dẫn:
Nếu $n$ lẻ thì $2^n ≡ -1$ (mod 3).
Từ phương trình đã cho ta suy ra $z^2 ≡ -1$ (mod 3), loại.
Nếu $n$ chẵn thì $n = 2m (m \in N)$ và phương trình đã cho trở thành:
       $z^2 – 2^{2m} =153$ hay $(z – 2^m)(z + 2^m) = 153.$
Cho $z + 2^m$  và $z – 2^m$  là các ước của 153 ta tìm được $m = 2, z = 13.$
Đáp số : $n = 4, z = 13.$

Bài 3:   
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình :
                 $\sqrt {x + 2\sqrt 3 }  = \sqrt y  + \sqrt z $
Hướng dẫn:
Vì vai trò của $x, y, z$ như nhau nên có thể giả sử $y \geqslant z.$
Từ phương trình đã cho ta suy ra $x + 2\sqrt 3  = y + z + 2\sqrt {yz} .$ Suy ra:
        ${(x - y - z)^2} + 4\sqrt 3 (x - y - z) = 4yz - 12.$           (1)
Vì $\sqrt 3 $ là số vô tỉ nên từ (1) ta suy ra :
$x – y – z = 4yz – 12 = 0\Rightarrow yz = 3  \Rightarrow y = 3, z = 1$ và  $x = y + z =4$
Đáp số : phương trình có 2 nghiệm là (4; 3; 1) và (4; 1; 3)

Bài 4:   
Tìm tất cả các số nguyên dương $a, b, c$ đôi một khác nhau sao cho biểu thức :
                 A = $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{{ab}} + \frac{1}{{bc}} + \frac{1}{{ca}}$    nhận giá trị nguyên dương.
Hướng dẫn:
Ta có:   $A.abc = ab + bc + ca + a + b + c$                 (1)
Từ (1) ta CM được $a, b, c$ cùng tính chẵn lẻ. Vì vau trò của $a, b, c$ như nhau và $a, b, c$ đôi một khác nhau nên có thể giả thiết $a < b < c$.
Nếu $a \geqslant 3$thì $b \geqslant 5,c \geqslant 7$ và $A < 1$, loại. Suy ra $a = 1$ hoặc $a = 2$
Nếu $a = 1$ thì $b \geqslant 3,c \geqslant 5$ do đó $1 < A < 3$ suy ra $A = 2$. Thay $a = 1, A = 2$ ta được:
$2(b + c) + 1 = bc$ hay  $(b – 2)(c – 2) =5$. Từ đó ta được $b = 3, c = 7$. Trường hợp $a = 2$ xét tương tự.
Đáp số : (2; 4; 14), (1; 3; 7) và các hoán vị của 2 bộ số này

Bài 5:   
Tìm tất cả các bộ ba số tự nhiên không nhỏ hơn 1 sao cho tích của hai số bất kì cộng với 1 chia hết cho số còn lại
Hướng dẫn:
Giả sử ba số đã cho là $a \geqslant b \geqslant c \geqslant 1.$ Ta có
    $\frac{c}{{ab + 1}},\frac{a}{{bc + 1}},\frac{b}{{ac + 1}}$
Suy ra
   $\frac{{abc}}{{(ab + 1)(ac + 1)(bc + 1)}}$
$ \Rightarrow ab + bc + ca + 1$$ \vdots $ $abc$
$ \Rightarrow ab + bc + ca + 1 = k.abc,        k \in {\mathbb{Z}^ + }.$             (1)
Vì $ab + bc + ca + 1 \leqslant 4abc$ nên $k \leqslant 4 $
Nếu $k = 4$ thì $a = b = c = 1$ (thỏa mãn)
Nếu $k = 3$ thì từ (1) ta suy ra $3abc \leqslant 4ab$ suy ra $c \leqslant $1
Do đó $c = 1 \Rightarrow  a = 2, b = 1 $
Trường hợp $k = 2, k = 1$ được xét tương tự như trường hợp $k = 3$
Đáp số : $(1; 1; 1) , (2; 1; 1) , (3; 2; 1) , (7; 3; 2) $

Bài 6:   
Tìm ba số nguyên dương đôi một khác nhau $x, y, z$ thỏa mãn :
                 ${x^3} + {y^3} + {z^3} = {(x + y + z)^2}$
Hướng dẫn:
Vì vai trò của $x, y, z$ như nhau nên có thể giả sử $x < y < z$
Áp dụng bất đẳng thức
            $\frac{{{x^3} + {y^3} + {z^3}}}{3} \geqslant {\left( {\frac{{x + y + z}}{3}} \right)^3}$
$\forall x,y,z \geqslant 0$ ta suy ra $ x + y + z$ $ \leqslant $ 9
Dấu bằng không xảy ra vì $x, y, z$ đôi một khác nhau
Vậy $x + y + z$ $ \leqslant $ 8                                    (1)
Mặt khác$ x + y + z$ $ \geqslant $ 1 + 2 + 3 =6          (2)
Từ (1), (2) ta suy ra $x$ $ \in \left\{ {6,7,8} \right\}$
Từ đây kết hợp với phương trình ban đầu ta tìm được $x, y, z $
Đáp số : (1, 2, 3) và các hoán vị của bộ ba số này  

Bài 7:   
Tìm các số nguyên không âm $x, y$ sao cho :
                 ${x^2} = {y^2} + \sqrt {y + 1} $
Hướng dẫn:
Nếu $y = 0$ thì $x = 1$
Nếu $y$ $ \geqslant $ 1 thì từ phương trình đã cho ta suy ra $y < x < y + 1$, vô lí

Bài 8:   
Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x, y)$ thỏa mãn
                 $12x^2 + 6xy + 3y^2 = 28(x + y)$
Hướng dẫn:
Đáp số $(x, y) = (0, 0) ; (1, 8) ; (-1, 10)$
Phương trình : $12x^2 + 6xy + 3y^2 = 28(x + y)     (*)$
Ta sẽ đánh giá miền giá trị của `x`:
Từ (*) suy ra:
$\begin{array}
  9{x^2} =  - 3{(x + y)^2} + 28(x + y) = \frac{{{{14}^2}}}{3} - 3{\left[ {(x + y) - \frac{{14}}{3}} \right]^2} \leqslant \frac{{196}}{3}  \\
\Rightarrow {x^2} \leqslant 7 \Rightarrow {x^2} \in \{ 0,1,4\}   \\
\end{array} $

Bài 9:   
Tìm $x,y,z \in \mathbb{Z}:$
               $2{x^3} - 7{x^2} + 8x - 2 = y$
               $2{y^3} - 7{y^2} + 8y - 2 = z$
               $2{z^3} - 7{z^2} + 8z - 2 = x$
Hướng dẫn:
Đáp số : $x = y = z =1$ hoặc $x= y = z = 2$
Đặt $ƒ(t) = 2{t^3} - 7{t^2} + 8t - 2$ và sử dụng tính chất $ƒ(a) – ƒ(b)  \vdots (a - b)\forall a \ne b$

Bài 10:   
Tìm $x, y$ $ \in \mathbb{Z}$:$\sqrt x  + \sqrt y  = \sqrt {2001} $           (*)
Hướng dẫn:
Điều kiện $x,y \geqslant 0$
Từ (*) suy ra $\sqrt y  = \sqrt {2001}  - \sqrt x $. Bình phương hai vế ta được
        $y = 2001 + x - 2\sqrt {2001.x}  \Rightarrow \sqrt {2001.x}  \in \mathbb{N}$
Vì 2001 = 3 × 667, ta lại có 3 và 667 là các số nguyên tố nên
             $x = 3 × 667 × a^2 = 2001.a^2 $ (trong đó $a \in \mathbb{N})$
Lập luận tương tự ta có ^y =^ $2001.{b^2}(b \in \mathbb{N})$
Thay $x = 2001{a^2},y = 2001{b^2}$ vào (*) và rút gọn ta suy ra : $a + b =1$
Từ đó có hai nghiệm : $(x; y) =(2001; 0)$ hoặc $(0; 2001)$

Bài 11:   
Tìm $n$ nguyên dương sao cho phương trình $x^3 + y^3 + z^3 = nx^2y^2z^2$ có nghiệm nguyên dương. Với các giá trị vừa tìm được của $n$, hãy giải phương trình trên.
Hướng dẫn:
Đáp số: $n = 1$ hoặc $n = 3$

Bài 12:   
Chứng minh rằng phương trình $x^2 + y^5 = z^3$ có vô số nghiệm nguyên $(x, y, z)$ thỏa mãn $xyz \ne 0$
Hướng dẫn:
Dễ thấy bộ các bộ ba sau là nghiệm của phương trình đã cho:  (3; -1; 2) và (10; 3; 7)
Ta thấy nếu $(x; y; z)$ là nghiệm của phương trình đã cho thì $({k^{15}}x,{k^6}y,{k^{10}}z)$ cũng là nghiệm của phương trình đã cho.
Từ đó có điều phải chứng minh

Bài 13:   
Chứng minh các phương trình sau không có nghiệm nguyên:
       $\begin{array}
  a)3{x^2} - 4{y^2} = 13  \\
 b)19{x^2} + 28{y^2} = 2001  \\
 c){x^2} = 2{y^2} - 8y + 3  \\
 d){x^5} - 5{x^3} + 4x = 24(5y + 1)  \\
 e)3{x^5} - {x^3} + 6{x^2} - 18x = 2001  \\
\end{array} $
Hướng dẫn:
Dùng phương pháp xét số dư của từng vế. Từ đó ta thấy số dư của hai vế phương trình sẽ không bằng nhau. Điều đó dẫn tới các phương trình vô nghiệm.

Bài 14:   
Tìm ba số nguyên dương sao cho tích của chúng gấp đôi tổng của chúng.
Hướng dẫn:
$xyz = 2(x + y + z)$
Giải sử $x \leqslant y \leqslant z$. Ta có $xyz = 2(x + y + z) \leqslant 2.3z = 6z$
Suy ra $xy \leqslant 6$, thử chọn lần lượt $xy = 1; 2; 3; 4; 5; 6.$
Đáp số: $(1 ; 3 ; 8), (1 ; 4 ; 5), (2 ; 2 ; 4)$ và các hoán vị.

Bài 15:   
Tìm bốn số nguyên dương sao cho tổng của chúng bằng tích của chúng.
Hướng dẫn:
$x + y + z + t = xyzt$
Giả sử $z \geqslant t \geqslant z \geqslant y \geqslant x$.
Ta có $xyzt = x + y + z + t \leqslant 4t$ nên $xyz \leqslant 4$.
Thử chọn lần lượt $xy = 1; 2; 3; 4.$
Đáp số: 1 ; 1 ; 2 ; 4.

Bài 16:  
 Tìm các nghiệm nguyên dương của các phương trình:
       $\begin{array}
  a){x^2} + xy + {y^2} = 2x + y  \\
 b){x^2} + xy + {y^2} = x + y  \\
 c){x^2} - 3xy + 3{y^2} = 3y  \\
 d){x^2} - 2xy + 5{y^2} = y + 1  \\
\end{array} $
Hướng dẫn:
đưa các phương trình vể dạng phương trình bậc hai theo ẩn x, tìm điều kiện của $\Delta$ để phương trình có nghiệm nguyên.
Đáp số:
 a)  $(1 ; -1), (2 ; -1), (0 ; 0), (2 ; 0), (0 ; 1), (1 ; 1)$
 b)  $(0 ; 0), (1 ; 0), (0 ; 1)$
 c)  $(0 ; 0), (0 ; 1), (3 ; 1), (3 ; 3), (6 ; 3), (6 ; 4)$
 d)  $(1 ; 0), (-1 ; 0)  $

Bài 17:   
Tìm các số nguyên x và y sao cho:
                     ${x^3} + {x^2} + x + 1 = {y^3}$
Hướng dẫn:

Chứng minh $y > x$ rồi xét hai trường hợp:
        $y = x + 1$  và $y > x + 1$

Bài 18:  
Tìm các nghiệm nguyên dương của phương trình:
                         $x! + y! = (x + y)!$
Hướng dẫn:
Giả sử $x \geqslant y$ thì $x! \geqslant y!$. Do đó
 $\begin{array}
  (x + y)! = x! + y! \leqslant 2x!  \\
\Leftrightarrow 2 \geqslant (x + 1)(x + 2)...(x + y)  \\
\end{array} $
Chỉ có $x = 1, y = 1$ thỏa mãn.
Đáp số  $(1 ; 1)$

Bài 19:    
Có tồn tại hay không hai số nguyên dương $x$ và  $y$ sao cho ${x^2} + y$ và ${y^2} + x$ đều là số chính phương?
Hướng dẫn:
Giả sử $y \leqslant x$. Ta có:
                   ${x^2} < {x^2} + y \leqslant {x^2} + x < {(x + 1)^2}$
Vậy không tồn tại hai số thỏa mãn đề bài.

Bài 20:   
Chứng minh rằng có vô số số nguyên $x$ để biểu thức sau là số chính phương:
               $(1 + 2 + 3 + 4 + ... + x)({1^2} + {2^2} + {3^2} + {4^2} + ... + {x^2})$
Hướng dẫn:
Đặt $(1 + 2 + 3 + 4 + ... + x)({1^2} + {2^2} + {3^2} + {4^2} + ... + {x^2}) = {y^2}$
Ta có: $\frac{{x(x + 1)}}{2}.\frac{{x(x + 1)(2x + 1)}}{6} = {y^2}$
      $ \Leftrightarrow {\left[ {\frac{{x(x + 1)}}{2}} \right]^2}.\frac{{2x + 1}}{3} = {y^2}$
Phương trình này có vô số nghiệm nguyên:
                   $x = 6{n^2} + 6n + 1$

Bài 21:   
Tìm các số nguyên $x$ để biểu thức sau là số chính phương:
                             ${x^4} + {x^3} + {x^2} + x + 1$
Hướng dẫn:
Giả sử ${x^4} + {x^3} + {x^2} + x + 1 = {y^2}$
Biến đổi về dạng:
   ${(2y)^2} = {(2{x^2} + x)^2} + 2{x^2} + {(x + 2)^2} > {(2{x^2} + x)^2}$
Nên ${(2y)^2} > {(2{x^2} + x + 1)^2}$
     $ \Rightarrow  - 1 \leqslant x \leqslant 3$.
Xét  $x = -1; 0; 1; 2; 3.$
Đáp số:  $x = -1; x = 0; x = 3 $

Bài 22:   
Tìm nghiệm nguyên của phương trình :
      a)   $x^3 – 3y^3 – 9z^3 = 0$
b)     $8x^4 – 4y^4 + 2z^4 = t^4$
Hướng dẫn:
a)    Dễ thấy $x, y, z$ đều chia hết cho 3.
Đặt  $x = x_1, y = y_1, z = z_1 (x1, y1, z1 \in Z)$, ta được :
              $x_1^3 + 3y_1^3 – 9z_1^3 = 0$
Suy ra $x = y = z = 0$
  b)  Đáp số:   $x = y = z = t = 0   $            

Bài 23:
   
Tìm năm sinh của Nguyễn Du, biết rằng vào năm 1786 tuổi của nhà thơ bằng tổng các chữ số năm ông sinh ra.
Hướng dẫn:
Gọi năm sinh của nhà thơ $17xy $
Ta có: $1786 -17xy = 1 + 7 + x + y$ (0 ≤ x ≤8, 0 ≤ y ≤ 9)
 $11x +2y = 78 $
Đáp số: 1766

Bài 24:   
Ba người đi câu được một số cá. Trời đã tối và mọi người đều mệt lả, họ vứt cá trên bờ sông, mỗi người tìm một nơi lăn ra ngủ. Người thứ nhất thức dậy, đếm số cá thấy chia 3 thừa 1 con, bèn vứt 1 con xuống sông và xách $\frac{1}{3}$về nhà. Người thứ hai thức dậy, tưởng hai bạn mình còn ngủ, đếm số cá  vứt 1 con xuống sông và xách $\frac{1}{3}$về nhà. Người thứ 3 thức dậy , tưởng mình dậy sớm nhất, lại vứt 1 con xuống sông  và mang $\frac{1}{3}$về nhà.
Tính số cá 3 chàng trai câu được? biết rằng họ câu rất tồi…..
Hướng dẫn:
$\frac{2}{3}\left\{ {\frac{2}{3}\left[ {\frac{2}{3}\left( {x - 1} \right) - 1} \right] - 1} \right\} = y$
$8x - 27y = 38 ( x, y \in N)$
$x = -2 + 27t , y = -2 + 8t$
$\Rightarrow x = 25, y = 6$  (cho $ t = 1$)

Bài 25:   
Tìm điều kiện cần và đủ cho số $k$ để phương trình có nghiệm nguyên.
         $x^2 – y^2 = k$
Hướng dẫn:
Nếu $x^2 –y^2 =k$ có nghiệm nguyên thì $k \ne 4t +2 $
Xét trường hợp $k$ chẵn k lẻ

Bài 26:   
Chứng minh rằng phương trình :
  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{{1991}}$ chỉ có một số hữu hạn nghiệm nguyên dương.
Hướng dẫn:
Gỉả sử $0 <x \le y \le z$. Ta có $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} = \frac{1}{{1991}} \leqslant \frac{3}{x}$
Suy ra $1991 < x \le 3.1991$ nên $x$ có hữu hạn giá trị
Với mỗi giá trị  của $x$ có $y \le\frac{{2.1991x}}{{x - 1991}}$$\le 2^2.1991$ suy ra giá trị tương ứng của $z$ với mỗi gíá trị của $x,y$

Bài 27:   
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:
$\begin{array}
  a)\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{{14}}  \\
b)\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}  \\
\end{array} $
Hướng dẫn:
a) Xét $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{a}$ ($a$ nguyên dương) Với $x \ne 0, y \ne 0$, phương trình tương đương $ax + ay = xy$ hay $(x - a)(y - a) = a^2$.  
Có tất cả $2m -1$ nghiệm, với $m$ là các ước số lớn hơn 0 của $a^2$.
Với $a = 14, a^2 =196$ Có 9 ước số dương và phương trình có 17 nghiệm.

Bài 28:   
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình
$1! +2! +…… + x! = y^2$
Hướng dẫn:
Thử trực tiếp, thấy $x < 5$, Phương trình có nghiệm, tìm nghiệm
Chứng minh với $x \ge 5$ phương trình vô nghiệm

Bài 29:   
Tìm nghiệm nguyên của phương trình :
$xy + 3x – 5y = -3 $
$2x^2 – 2xy – 5x + 5y = -19 $
Hướng dẫn:
a)  $xy + 3x - 5y =  - 3 \Leftrightarrow (x - 5)(y + 3) =  - 18$
Đáp số : $(x;y) =(4;15), ( -13;-2), (3;6), ( 14;-5), (2;3),$
                                $(11,-6), (8;-9), (23 -4), (6;-21), (-1;0), (-4;-1), (7;-13)$
b)   Tương tự

Bài 30:   
Tìm nghiệm nguyên của phương trình :
$4x + 11y = 4xy$
$x^2 – 656xy – 657y2 = 1983   $
Hướng dẫn:
$4x + 11y = 4xy \Leftrightarrow (4x - 11)(y - 1) = 1$
 Xét 4 hệ phương trình
Đáp số:  $(x; y) (0;0), (3;12)$
b) ${x^2} - 656xy - 657{y^2} = 1983 \Leftrightarrow (x + y)(x - 657y) = 1983$
Đáp số : $(x;y )=(-4; -1), (4; -1) , (-660 ;-1), (660;1) $

Bài 31:   
Tìm các cặp số nguyên dương $(x ; y)$ thỏa mãn phương trình :
$7x – xy – 3y = 0$
$y^2 = x^2 + 12x – 1923 $
Hướng dẫn:
$7x - 3y - xy = 0 \Leftrightarrow (x + 3)(7 - y) = 21$
Chú ý rằng $x \in {Z^ + }$nên $x +3 \ge 4$, do đó chỉ có hai phuong trình
 Đáp số : $(4;4 ), (8, 16)$

Bài 32:   
Tìm nghiệm nguyên của phương trình
a)   $x(x + 1)(x +7)(x + 8) = y^2    $
b)   $y(y + 1)(y + 2)(y + 3) = x^2 $
Hướng dẫn:
$x(x + 1)(x + 7)(x + 8) = {y^2} \Leftrightarrow ({x^2} + 8x + 7) = {y^2}$
Đặt  $x^2+ 8x = z$ ($z \in Z)$
Ta có : $z(z + 7) = y \Leftrightarrow (2z + 7 + 2y)(2z + 7 - 2y) = 49$
Đáp số : $(0;0), (-1;0), (1;12), (1;-12), (-9;12),$
                                         $(-9; -12),( -8; 0), (-7;0), (-4;12), (-4; 12)$

 

Thẻ

Lượt xem

28083
Chat chit và chém gió
 • HauDueMatTroiLimited: Chúc mừng ngày quốc tế lao động và hậu 30/4 5/1/2021 9:23:16 PM
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽: một thời để nhớ 5/8/2021 10:33:06 AM
 • duolingo: hello 5/16/2021 5:27:44 PM
 • duolingo: hellolaughing 5/17/2021 5:51:28 AM
 • nguyenhoa05122004: hì nhô 5/18/2021 2:59:56 PM
 • nguyenhoa05122004: mn kết bạn fb mừn đuy 5/18/2021 3:00:42 PM
 • nguyenhoa05122004: fb mai hoa lè 5/18/2021 3:00:47 PM
 • nguyenhoa05122004: cho dễ nói chuyện hiu hiu 5/18/2021 3:01:06 PM
 • ๖ۣۜBossღ: oh_go_on 5/21/2021 11:13:26 AM
 • ๖ۣۜCold: cham 5/30/2021 9:05:05 AM
 • ๖ۣۜCold: chấm 5/30/2021 9:05:17 AM
 • ๖ۣۜCold: doh 5/30/2021 9:16:43 AM
 • Linh Lê Thùy: coffee đóng mạng nhện luôn web r 5/30/2021 9:29:04 AM
 • ๖ۣۜCold: đù 5/30/2021 9:34:44 AM
 • ๖ۣۜCold: hế lô 5/30/2021 9:34:49 AM
 • ๖ۣۜCold: hao ô a diu ? 5/30/2021 9:35:10 AM
 • hoanglinh04: đây này a2 5/30/2021 9:38:46 AM
 • ๖ۣۜCold: bé Linh gì kia đâu r ? 5/30/2021 9:39:26 AM
 • ๖ۣۜCold: nick cũ của e đúng ko ? 5/30/2021 9:39:38 AM
 • ๖ۣۜCold: rồi cuối cùng tên nào là tên thật ? 5/30/2021 9:40:19 AM
 • Phương Linh: nik cũ á ? 5/30/2021 9:40:55 AM
 • Phương Linh: có à ? 5/30/2021 9:41:03 AM
 • Phương Linh: mất lâu r 5/30/2021 9:41:07 AM
 • ๖ۣۜCold: bớt lươn 5/30/2021 9:42:12 AM
 • ๖ۣۜCold: cái câu đóng mạng nhện kia nãy ko phải bên mess nhắn rồi à 5/30/2021 9:42:44 AM
 • Phương Linh: laughing) Nguyễn Hoàng Phương Linh tên thật khổ 5/30/2021 9:42:58 AM
 • ๖ۣۜCold: rồi tên nào tên thật để biết đường mà lần chứ 5/30/2021 9:44:02 AM
 • Phương Linh: e tưởng a2 ko để ý chớ 5/30/2021 9:44:35 AM
 • ๖ۣۜCold: giờ tự nhiên thích để ý big_grin 5/30/2021 9:45:43 AM
 • Phương Linh: cj Thảo baby ko onl htn nữa chán ghê 5/30/2021 9:46:36 AM
 • ๖ۣۜCold: nhắn rủ vào đê 5/30/2021 9:47:38 AM
 • Phương Linh: ơ a ko nhắn nói e 5/30/2021 9:48:10 AM
 • ๖ۣۜCold: a biết gì đâu mà nhắn 5/30/2021 9:48:23 AM
 • Phương Linh: htrc còn nhắn cj ấy đc cơ mà 5/30/2021 9:48:49 AM
 • ๖ۣۜCold: hôm nào ? 5/30/2021 9:49:23 AM
 • Phương Linh: cái đợt chụp tn cho e xem kìa 5/30/2021 9:49:39 AM
 • ๖ۣۜCold: à 5/30/2021 9:51:02 AM
 • ๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn rồi đấy laughing) 5/30/2021 9:51:12 AM
 • Phương Linh: giờ ko nhắn nữa à 5/30/2021 9:52:17 AM
 • ๖ۣۜCold: thì đã bảo mỗi tin đấy thôi còn gì doh 5/30/2021 9:53:17 AM
 • Phương Linh: qua fb e kể cái này cho nghe này 5/30/2021 9:53:41 AM
 • Phương Linh: ở đây ko tiện 5/30/2021 9:53:46 AM
 • ๖ۣۜCold: ừm' 5/30/2021 9:54:03 AM
 • lea123824: star 5/31/2021 7:58:51 PM
 • lea123824: wave 5/31/2021 8:16:05 PM
 • vutienmanhthuongdinh21: hypnotized 6/18/2021 9:48:05 AM
 • nguyenson22102004z: wave 7/5/2021 10:13:38 PM
 • Linhdug2k6: Hello mn 7/11/2021 10:30:04 AM
 • vohuutronght2: hi mnsmug 7/14/2021 2:52:55 PM
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄: bh nhắn vô đây chắc chả còn ai rep :vvv 7/15/2021 2:40:58 PM
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄: Ngày xưa thì chưa kịp đọc đã trôi 7/15/2021 2:41:13 PM
 • bebeolamdo: hi happy 7/18/2021 7:39:51 PM
 • ๖ۣۜBossღ: yawn Dịch quá, thất học rồi 7/19/2021 8:33:49 AM
 • HauDueMatTroiVip: happy 7/29/2021 8:49:16 PM
 • HauDueMatTroiVip: Quang come back 7/29/2021 8:49:37 PM
 • meomeocutduoi:8/13/2021 12:27:44 AM
 • meomeocutduoi: tongue 8/13/2021 12:27:45 AM
 • meomeocutduoi: à nhông xê ô 8/13/2021 12:27:54 AM
 • meomeocutduoi: big_grin 8/13/2021 4:05:36 PM
 • thanhbinhyenbai: hế lô 8/15/2021 10:35:26 AM
 • Mchaau: Haii 8/20/2021 3:51:36 PM
 • Mchaau: :'winking 8/20/2021 3:51:47 PM
 • Mchaau: ;'winking 8/20/2021 3:51:53 PM
 • Mchaau: Ủa alo 8/20/2021 3:52:03 PM
 • Mchaau: U la tr 8/20/2021 3:52:06 PM
 • hellobaotvvn: hế lô 9/5/2021 6:03:15 PM
 • anh.ngochoang: wave 9/12/2021 10:34:56 AM
 • daidoan3107: hi 10/4/2021 3:12:33 PM
 • hatanphat201005: 🪓 cho một bô bây giờ 10/7/2021 2:57:30 PM
 • hatanphat201005: wave 10/7/2021 3:18:19 PM
 • hatanphat201005: http://statichtn.com/image/emoticons/wave.gif 10/7/2021 3:18:27 PM
 • deenhu23082008: hii mng 10/7/2021 11:05:49 PM
 • tuenhucinhdepp2308: hiii 10/7/2021 11:10:10 PM
 • tuenhucinhdepp2308: yawn 10/7/2021 11:10:36 PM
 • hatanphat201005: hi 10/8/2021 7:04:05 AM
 • hatanphat201005: có ai kg ? whistling 10/8/2021 7:04:57 AM
 • hatanphat201005: doh 10/8/2021 7:06:22 AM
 • hatanphat201005: doh 10/8/2021 7:12:25 AM
 • minhcc2009: hello các anh 10/19/2021 8:26:27 PM
 • minhcc2009: em là minh 2009 10/19/2021 8:26:34 PM
 • minhcc2009: trường Trung học Cơ Sở Xuân Thu 10/19/2021 8:26:51 PM
 • minhcc2009: Câu hỏi số 18/20 Điểm: 80 trên tổng số 100 Bật/Tắt âm thanh báo đúng/sai 10/19/2021 8:37:59 PM
 • Mưa Đêm: Hi mọi người 10/21/2021 12:08:12 AM
 • Mưa Đêm: Ui, lâu lắm rồi mới quay lại đây 10/21/2021 12:09:15 AM
 • zzzvuzzz.16510: hi 10/22/2021 8:18:11 AM
 • ducbanminh8: hello 10/25/2021 8:34:15 AM
 • heomoiletri2007: ? 10/26/2021 2:04:23 PM
 • heomoiletri2007: hello 10/26/2021 2:05:35 PM
 • Mưa Đêm: hiii 10/28/2021 11:52:28 PM
 • Minhtvno2: hi 10/30/2021 8:51:33 PM
 • Minhtvno2: hahaa cân cả hộithumbs_up 10/30/2021 8:53:27 PM
 • hatanphat201005: hi 11/3/2021 6:22:14 PM
 • hatanphat201005: transformertransformer 11/3/2021 6:57:05 PM
 • hatanphat201005: ko ai vô chánnnnnnnnnnnnnnnnn 11/4/2021 5:52:17 AM
 • hatanphat201005: worried 11/4/2021 5:53:40 AM
 • hatanphat201005: hi mn 11/11/2021 5:59:17 PM
 • Phương Trâm: hiiii 11/12/2021 3:27:57 PM
 • Phương Trâm: ai giỏi toán hong ạ có thể giúp mình ôn thi giữa kì được hông TvT 11/12/2021 3:28:05 PM
 • Quiss Buu: alo 11/20/2021 4:21:12 PM
 • Mưa Đêm: ô la 11/30/2021 4:21:44 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • .
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • B҉ãO҉-t҉ố҉
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • ☆☆Lãnh Hoàng Băng Ngọc ☆☆
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜNắng(M)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • Tu hoc
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively
 • btquyen11a2
 • giangbap0388
 • trung3152003
 • ntgu
 • ★F.29★
 • nguyenyen10082008
 • luongthimay21051981
 • nguyenngocminhtri.1233
 • 8a1day
 • thaithuhanglhp77
 • cuahanganhduc
 • ngolam230103
 • Uchiha Obito
 • thongoc1174
 • daihuenhatanh
 • phammaianh0210
 • thaonguyen.ht2404
 • thuythuypham1504
 • poiuytrewq
 • congtonle526
 • duolingo
 • duolingo
 • nducchinh8
 • huynguyen1032k5