PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN DẠNG ĐA THỨC


Các dạng phương trình nghiệm nguyên đa thức:
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Phương trình bậc 2 hai ẩn
3. Phương trình bậc cao hai ẩn
4. Phương trình đa thức nhiều ẩn

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
Phương pháp:

-  Rút gọn phương trình, chú ý đến tính chia hết của các ẩn
-  Biểu thị ẩn mà hệ số của nó có giá trị tuyệt đối nhỏ (chẳng hạn $x$) theo ẩn kia.
-  Tách riêng giá trị nguyên ở biểu thức của $x$
-  Đặt điều kiện để phân bố trong biểu thức của $x$ bằng một số nguyên ${t_1}$, ta được một phương trình bậc nhất hai ẩn $y$ và ${t_1}$
-  Cứ tiếp tục như trên cho đến khi các ần đều được biểu thị dưới dạng một đa thức với các hệ số nguyên

Ví dụ 1:
Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
                   $11x + 18y = 120$
Giải:
Ta thấy $11x  \vdots 6$ nên $x  \vdots 6$. Đặt $x = 6k$ ($k$ nguyên).
Thay vào (1) và rút gọn ta được:   $11k + 3y = 20$
Biểu thị ẩn mà hệ số của nó có giá trị tuyệt đối nhỏ (là $y$) theo $k$ ta được:
                   $y = \frac{{20 - 11k}}{3}$
Tách riêng giá trị nguyên của biểu thức này:
                   $y = 7 - 4k + \frac{{k - 1}}{3}$
Lại đặt $\frac{{k - 1}}{3}$ $= t$ với $t$ nguyên suy ra $k = 3t + 1$. Do đó:
$\begin{array}
  y = 7 - 4(3t + 1) + t = 3 - 11t  \\
  x = 6k = 6(3t + 1) = 18t + 6  \\
\end{array} $
Thay các biểu thức của $x$ và $y$ vào (1), phương trình được nghiệm đúng.
Vậy các nghiệm nguyên của (1) được biểu thị bởi công thức:
      $\left\{ \begin{array}
  x = 18t + 6  \\
  y = 3 - 11t  \\
\end{array}  \right.$ với $t$ là số nguyên tùy ý

2. Phương trình bậc 2 hai ẩn
Ví dụ 2:

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
                      $5x – 3y = 2xy – 11$
Giải:

Biểu thị $y$ theo $x$:
                   $(2x + 3)y = 5x + 11$
Dễ thấy $2x + 3 \ne 0$ (vì $x$ nguyên ) do đó:
              $y = \frac{{5x + 11}}{{2x + 3}} = 2 + \frac{{x + 5}}{{2x + 3}}$
Để $y \in \mathbb{Z}$phải có $x + 5  \vdots 2x + 3$
            $ \Rightarrow 2(x + 5)  \vdots 2x + 3$
            $ \Rightarrow 2x + 3 + 7  \vdots 2x + 3$
            $ \Rightarrow 7 \vdots 2x + 3$
Nên $(x,y)=(-1,6),(-2,-1),(2,3),(-5,2)$
Thử lại các cặp giá trị trên của $(x , y)$ đều thỏa mãn phương trình đã cho.

Ví dụ 3:
Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
                            ${x^2} - 2x - 11 = {y^2}$
Giải:
Cách 1: Đưa về phương trình ước số:
      ${x^2} - 2x + 1 - 12 = {y^2}$
$ \Leftrightarrow {(x - 1)^2} - {y^2} = 12$
$ \Leftrightarrow (x - 1 + y)(x - 1 - y) = 12$
Ta có các nhận xét:
Vì (1) chứa $y$ có số mũ chẵn nên có thể giả thiết rằng $y \geqslant 0$.
Thế thì $x - 1 + y \geqslant x - 1 - y$
$(x - 1 + y) - (x - 1 - y) = 2y$ nên $x - 1 + y$và $x - 1 - y$ cùng tính chẵn lẻ.
Tích của chúng bằng 12 nên chúng cùng chẵn.
Với các nhận xét trên ta có hai trường hợp:
$(x-1+y,x-1-y)=(6,2),(-2,6)$       
Do đó:  $(x,y)=(5,2),(-3,2)$
Đáp số: $(5 ; 2), (5 ; -2), (-3 ; 2), (-3 ; -2)$

Cách 2: Viết thành phương trình bậc hai đối với $x$:
              ${x^2} - 2x - (11 + {y^2}) = 0$
 $\Delta ' = 1 + 11 + {y^2} = 12 + {y^2}$
Điều kiện cần để (2) có nghiệm nguyên:
$\Delta '$ là số chính phương $ \Leftrightarrow 12 + {y^2} = {k^2}(k \in \mathbb{N})$
$ \Leftrightarrow {k^2} - {y^2} = 12 \Leftrightarrow (k + y)(k - y) = 12$
Giả sử $y \geqslant 0$  thì  $k + y$ $ \geqslant k – y$  và  $k + y \geqslant $ 0
$(k + y) – (k – y) = 2y$  nên  $k + y$  và  $k – y$ cùng tính chẵn lẻ và phải cùng chẵn.
Từ các nhận xét trên ta có:
               $\left\{ \begin{array}
  k + y = 6  \\
  k - y = 2  \\
\end{array}  \right.$
Do đó: $y = 2$
Thay vào (2):  ${x^2} - 2x - 15 = 0$
                     $ \Rightarrow {x_1} = 5,{x_2} =  - 3$
Ta có bốn nghiệm: $(5 ; 2), (5 ; -2), (-3 ; -2), (-3 ; 2)$

Ví dụ 4:
Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
            ${x^2} + 2{y^2} + 3xy - x - y + 3 = 0$                  (1)
Giải:
Viết thành phương trình bậc hai đối với x:
            ${x^2} + (3y - 1)x + (2{y^2} - y + 3) = 0$            (2)
$\Delta  = {(3y - 1)^2} - 4(2{y^2} - y + 3) = {y^2} - 2y - 11$
Điều kiện cần và đủ để (2) có nghiệm nguyên là $\Delta $ là số chính phương
$ \Leftrightarrow {y^2} - 2y - 11 = {k^2}(k \in \mathbb{N})$                                  (3)
Giải (3) với nghiệm nguyên ta được ${y_1} = 5,{y_2} =  - 3$
Với $y = 5$ thay vào (2) được ${x^2} + 14x + 48 = 0$. Ta có: ${x_1} =  - 8,{x_2} =  - 6$
Với $y = -3$ thay vào (2) được ${x^2} - 10x + 24 = 0$. Ta có ${x_3} = 6,{x_4} = 4$
Đáp số: $(-8 ; 5), (-6 ; 5), (6 ; -3), (4 ; -3)$

3. Phương trình bậc cao hai ẩn
Ví dụ 5:

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
                  $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = {y^2}$           (1)
Giải:
Nếu $y$ thỏa mãn phương trình thì $ – y$ cũng thỏa mãn, do đó ta giả sử $y \geqslant 0$
(1) $ \Leftrightarrow ({x^2} + 3x)({x^2} + 3x + 2) = {y^2}$
Đặt ${x^2} + 3x + 2 + 1 = a$, ta được:
     $(a - 1)(a + 1) = {y^2} \Leftrightarrow {a^2} - 1 = {y^2}$
$ \Leftrightarrow (a + y)(a - y) = 1$
Suy ra $a + y = a – y$, do đó $y = 0$
Thay vào (1) được: ${x_1} = 0;{x_2} = - 1;{x_3} = - 2;{x_4} = - 3$
Đáp số: $(0 ; 0), (-1 ; 0), (-2 ; 0), (-3 ; 0)$

Ví dụ 6:
Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
                  ${x^3} - {y^3} = xy + 8$                 (1)
Giải:
Cách 1:  $|x - y|.|{x^2} + xy + {y^2}| = |xy + 8|$
Dễ thấy $x \ne y$, vì nếu $x = y$ thì (1) trở thành $0 = {x^2} + 8$, loại.
Do $x, y$ nguyên nên $|x - y| \geqslant 1$
Suy ra:  $|{x^2} + xy + {y^2}| \leqslant |xy + 8|$
Do đó:  ${x^2} + xy + {y^2} \leqslant |xy + 8|$                 (2)
Xét hai trường hợp:
$xy + 8 < 0$. Khi đó (2) trở thành:
${x^2} + xy + {y^2} \leqslant  - xy - 8 \Leftrightarrow {(x + y)^2} \leqslant  - 8$, loại
$xy + 8 \geqslant 0$. Khi đó (2) trở thành:
${x^2} + xy + {y^2} \leqslant xy + 8 \Leftrightarrow {x^2} + {y^2} \leqslant 8$          (3)
Do đó: ${x^2},{y^2} \in \{ 0;1;4\} $
Nếu $x = 0$ thì từ (1) có ${y^3} =  - 8$ nên $y =$ $ - $2
Nếu $y = 0$ thì từ (1) có ${x^3} =  - 8$ nên $x = 2$
Nếu $x, y$ khác 0 thì ${x^2},{y^2} \in \{ 1;4\} $. Do $x \ne y$ nên chỉ có:
                   $\left\{ \begin{array}
  {x^2} = 1  \\
  {y^2} = 4  \\
\end{array}  \right.$  hoặc   $\left\{ \begin{array}
  {x^2} = 4  \\
  {y^2} = 1  \\
\end{array}  \right.$
Như vậy trong hai số $x$ và $y$ có một số chẵn, một số lẻ. Khi đó vế trái của (1) lẻ còn vế phải của (1) chẵn, không xảy ra.
Đáp số: $(0 ; -2), (2 ; 0)$

Cách 2: ${x^3} - {y^3} - xy = 8$                     (1)
       $ \Leftrightarrow 27{x^3} - 27{y^3} - 27xy = 216$
       $ \Leftrightarrow 27{x^3} - 27{y^3} - 1 - 27xy = 215$           (2)
Ta thấy $27{x^3}$, $ - 27{y^3}$, $ - 1$ là lập phương của $3x, $ - $3y, $$ - 1$còn $27xy$  là ba lần tích của ba số ấy. Áp dụng hằng đẳng thức:
${a^3} + {b^3} + {c^3} - 3abc = (a + b + c).\frac{{{{(a - b)}^2} + {{(b - c)}^2} + {{(c - a)}^2}}}{2}$
Với $a = 3x, b = -3y, c = - 1$, ta biến đổi (2) thành:
$(3x - 3y - 1).\left[ {\frac{{{{(3x + 3y)}^2} + {{(1 - 3y)}^2} + {{(3x + 1)}^2}}}{2}} \right] = 215$      (3)
Đặt biểu thức trong dấu móc của (3) là $A$.
Ta thấy $A > 0$ nên $A$ và $3x - 3y - 1$ là ước tự nhiên của 215. Phân tích ra thừa số nguyên tố: 215 = 5.43 nên 215 cò bốn ước tự nhiên: 1, 5, 43, 215.
Do $3x - 3y - 1$ chi cho 3 dư 2 nên $3x - 3y - 1 \in \{ 5;215\} $
Xét hai trường hợp:
$\left\{ \begin{array}
  3x - 3y - 1 = 5(4)  \\
  A = 43(5)  \\
\end{array}  \right.$   và    $\left\{ \begin{array}
  3x - 3y - 1 = 215  \\
  A = 1  \\
\end{array}  \right.$
Trường hợp 1: từ (4) suy ra $x – y = 2$. Thay $y = x – 2$ vào (5) được:
${[3x + 3(x - 2)]^2} + {[1 - 3(x - 2)]^2} + {(3x + 1)^2} = 86$
Rút gọn được: $x(x – 2) = 0$ $ \Leftrightarrow {x_1} = 0,{x_2} = 2$
Với $x = 0$ thì $y = 2$. Với $x =2$ thì $y =0$
Trường hợp 2: Từ $A = 1$ suy ra:
 ${(3x + 3y)^2} + {(1 - 3y)^2} + {(3x + 1)^2} = 2$
Tổng của ba số chính phương bằng 2 nên có một số bằng 0, hai số bằng số 1.
Số bằng 0 không thề là $1 – 3y$ hoặc $3x + 1$, do đó $3x + 3y = 0$.
Nghiệm nguyên của hệ:
 $\left\{ \begin{array}
  3x + 3y = 0  \\
  {(1 - 3y)^2} = 1  \\
  {(3x + 1)^2} = 1  \\
\end{array}  \right.$    là $x = y = 0$, không thỏa mãn $3x – 3y – 1 = 215$.
Đáp số: $(0 ; -0), (2 ; 0)$

Cách 3: ${x^3} - {y^3} = xy + 8$
    $ \Leftrightarrow {(x - y)^3} + 3xy(x - y) = xy + 8$
Đặt $x – y = a, xy = b$ ta có:
      ${a^3} + 3ab = b + 8$
$ \Leftrightarrow {a^3} - 8 =  - b(3a - 1)$
Suy ra: ${a^3} - 8 \vdots 3a - 1$
      $ \Rightarrow 27({a^3} - 8) \vdots 3a - 1$
      $ \Rightarrow 27{a^3} - 1 - 215 \vdots 3a - 1$
Do $27{a^3} - 1 \vdots 3a - 1$ nên $215 \vdots 3a - 1$
Phân tích ra thứa số nguyên tố: 215 = 5.43
Do đó $3a - 1 \in \{  \pm 1; \pm 5; \pm 43; \pm 215\} $
Do $3a – 1$ chia cho 3 dư 2 nên $3a - 1 \in \{  - 1;5; - 43;215\} $
Ta có: Do $b = \frac{{{a^3} - 8}}{{1 - 3a}}$ nên:
$(a,b)=(0,-8),(2,0),(-14,-64),(72,-1736)$
Chú ý rằng ${(x - y)^2} + 4xy \geqslant 0$ nên ${a^2} + 4b \geqslant 0$, do đó trong bốn trường hợp trên chỉ có $a = 2;b = 0$. Ta được: $x – y = 2; xy = 0$
Đáp số: $(0 ; -2)$ và $(2 ; 0)$

4. Phương trình đa thức nhiều ẩn
Ví dụ 7:

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
               $6x + 15y + 10z = 3$
Giải:
Ta thấy$10z  \vdots  3$ nên $z  \vdots  3$. Đặt $z = 3k$ ta được:
      $6x + 15y + 10.3k = 3$
$ \Leftrightarrow 2x + 5y + 10k = 1$
Đưa về phương trình hai ẩn $x, y$ với các hệ số tương ứng 2 và 5 là hai số nguyên tố cùng nhau.
       $2x + 5y = 1 - 10k$
$x = \frac{{1 - 10k - 5y}}{2} =  - 5k - 2y + \frac{{1 - y}}{2}$
Đặt $\frac{{1 - y}}{2}$ $= t$ với $t$ nguyên. Ta có:
$\begin{array}
  y = 1 - 2t  \\
  x =  - 5k - 2(1 - 2t) + t = 5t - 5k - 2  \\
  z = 3k  \\
\end{array} $
Nghiệm của phương trình: $(5t - 5k - 2;1 - 2t;3k)$ với $t, k$ là các số nguyên tùy ý.

Ví dụ 8:
Chứng minh rằng phương trình sau không có nghiệm nguyên:
                  ${x^2} + {y^2} + {z^2} = 1999$            (1)
Giải:
Ta biết rằng số chính phương chẵn thì chia hết cho 4, còn số chính phương lẻ thì chia cho 4 dư 1 và chia cho 8 dư 1.
Tổng ${x^2} + {y^2} + {z^2}$ là số lẻ nên trong ba số ${x^2};{y^2};{z^2}$phải có: hoặc có một số lẻ, hai số chẵn; hoặc cả ba số lẻ.
Trường hợp trong ba số ${x^2};{y^2};{z^2}$ có một số lẻ, hai số chẵn thì vế trái của (1) chia cho 4 dư 1, còn vế phải là 1999 chia cho 4 dư 3, loại.
Trong trường hợp ba số ${x^2};{y^2};{z^2}$đều lẻ thì vế trái của (1) chia cho 8 dư 3, còn vế phải là 1999 chia cho 8 dư 7, loại.
Vậy phương trình (1) không có nghiệm nguyên.

Bài tập rèn luyện:
Bài 1:
   
Tìm nghiệm nguyên của phương trình :
                 $7(x + y) = 3(x^2 – xy + y^2)$
Hướng dẫn:
Đáp số : $(x, y) = (4, 5)$ hoặc $(5,4)$
Cách 1: Đổi biến $u = x + y, v = x – y$ ta đưa về phương trình:
                $28u = 3(u^2 + 3v^2).        (*)$
Từ (*) chứng minh được $u$ chia hết cho 9 và $0 \le u \le 9$ suy ra $u = 0$ hoặc $u = 9$
Cách 2: Xem phương trình đã cho là phương trình bậc hai đối với x.
                $3x^2 – (3y + 7)x + 3y^2 – 7y = 0$     (1)
Để (1) có nghiệm thì biệt thức $\Delta $ phải là số chính phương
Từ đó tìm được y

Bài 2:   
Tìm $x, y$ $ \in {\mathbb{Z}^ + }$ thỏa mãn :
            $x^{2000} + y^{2000} = 2003^{2000} $     (1)
Hướng dẫn:
Đáp số: phương trình vô nghiệm
Giả sử $x \ge y$. Từ (1) suy ra $x < 2003$ và $x + 1 < 2003$
Ta có
      $2003^{2000} ≥ (x + 1)^{2000} > x^{2000} + 2000.x{1999}$
$ \Rightarrow $$y^{2000} > 2000.x^{1999} ≥ 2000.y^{1999}$ $ \Rightarrow $ $2003 > x ≥ y > 2000$
Vậy $x = 2002, y = 2001$
Thử lại không thỏa mãn (1)

Bài 3:   
Chứng minh $\forall n \in {\mathbb{N}^*},$ phương trình ${x_1} + {x_2} + ... + {x_n} = {x_1}.{x_2}...{x_n}$ luôn có nghiệm trong ${\mathbb{N}^*}$.
Hướng dẫn:
Cho ${x_1} = {x_2} = ... = {x_{n - 2}} = 1$ ta đi đến phương trình
           $({x_{n - 1}} - 1)({x_n} - 1) = n - 1.$           (1)
Dễ thấy ${x_n} = n$và${x_{n - 1}} = 2$ thỏa mãn (1)
Vậy phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm nguyên dương là
$({x_1};{x_2};...;{x_{_n}}) = (1;1;...;2;n)$

Bài4:   
Chứng minh rằng phương trình $x^3 + y^3 + z^3 – 3xyz = 2001^n$  luôn có nghiệm nguyên với mọi $n ≥ 2$
Hướng dẫn:
Đặt ${2001^n} = 9m$. Bộ ba số $(m; m – 1; m + 1)$ là một nghiệm của phương trình đã cho

Thẻ

Lượt xem

17164
Chat chit và chém gió
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:16 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:16 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:17 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:17 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:17 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:18 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:18 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:18 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:19 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:20 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:20 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:20 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:20 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:21 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:21 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:22 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:24 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:24 AM
 • ❦ : .. 6/30/2019 8:06:25 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:26 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:26 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:27 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:27 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:28 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:29 AM
 • ❦ : .. 6/30/2019 8:06:29 AM
 • ❦ : . 6/30/2019 8:06:30 AM
 • ❦ : .... 6/30/2019 8:06:31 AM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 6/30/2019 6:27:05 PM
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽: big_grin 7/11/2019 9:32:49 AM
 • 1417169: ey 7/14/2019 11:36:27 AM
 • tieumithu: có mấy đứa z nè 7/14/2019 11:39:39 AM
 • 255htp: . 7/18/2019 9:30:21 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 7/19/2019 8:04:57 PM
 • ❦ : chấm 7/26/2019 5:41:23 PM
 • ๖ۣۜNắng(M): broken_heart 7/28/2019 5:23:29 PM
 • laitridung2004: hi :v 7/28/2019 5:23:52 PM
 • khanhhoang24052004: a lô 7/28/2019 8:47:08 PM
 • khanhhoang24052004: mọi ngừi 7/28/2019 8:47:24 PM
 • khanhhoang24052004: cho e tham za v 7/28/2019 8:47:32 PM
 • khanhhoang24052004: laughing 7/28/2019 8:47:43 PM
 • ThỏConBốiRối: hi 7/28/2019 8:48:39 PM
 • Mưa Đêm: hi 7/31/2019 10:13:31 PM
 • Mưa Đêm: hello 7/31/2019 10:13:33 PM
 • proquantn: helo 8/6/2019 4:32:07 PM
 • proquantn: hello every body 8/6/2019 4:33:59 PM
 • proquantn: any body there? 8/6/2019 4:35:41 PM
 • proquantn: crying 8/6/2019 4:36:14 PM
 • dangnguyenphuckhang05: giải hê pt giúp ạ 8/6/2019 6:04:49 PM
 • dangnguyenphuckhang05: (x+y)2=174 ______ (x+5)(y-2)=215 8/6/2019 6:07:03 PM
 • Tríp Bô Hắc: mn cho e hỏi tags ở đặt câu hỏi là mình điền gì vậy ạ? 8/7/2019 6:22:53 PM
 • leviettung04: em thích tag gì thì tag 8/7/2019 7:05:34 PM
 • leviettung04: ví dụ: tuyển ny 2k1 chẳng hạn 8/7/2019 7:05:56 PM
 • batuan203: êdddddddđ 8/7/2019 8:34:09 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 8/9/2019 8:46:43 AM
 • ๖ۣۜBossღ: nát trang r 8/9/2019 8:47:03 AM
 • dadadad123: wtf 8/13/2019 3:49:33 PM
 • dadadad123: vãi bu ồi 8/13/2019 3:50:06 PM
 • Vutuyetmail6: ... 8/16/2019 10:38:59 AM
 • Kiệt2003: hú hú mn 8/18/2019 9:23:59 PM
 • thunhung2762004: 2 8/21/2019 10:41:50 PM
 • dankhanh5d: hey 8/23/2019 9:50:19 AM
 • dankhanh5d: xem hentai ko 8/23/2019 9:50:38 AM
 • Mi-na: hú...... có ai hônnnn 8/28/2019 7:55:03 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:55 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:55 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:55 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:56 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:56 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:56 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:56 PM
 • Mi-na: .. 8/29/2019 9:35:57 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:57 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:57 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:58 PM
 • Mi-na: .. 8/29/2019 9:35:58 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:35:59 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:00 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:00 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:01 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:01 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:01 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:01 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:01 PM
 • Mi-na: . 8/29/2019 9:36:01 PM
 • Mi-na: có ai k sad 8/29/2019 9:36:08 PM
 • nguyenhongdiemquynh16062003: chán qué mụi ngừ ưi 9/1/2019 8:19:53 PM
 • dkm170102: m.n nghỉ lễ hết r 9/1/2019 8:39:04 PM
 • dkm170102: ko ai chat à 9/1/2019 8:39:09 PM
 • hung1122004: cúc cu 9/1/2019 9:38:37 PM
 • hung1122004: big_hug 9/1/2019 9:39:08 PM
 • hung1122004: love_struck 9/1/2019 9:39:20 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 9/2/2019 4:34:55 PM
 • ๖ۣۜBossღ: Từng tế bào chết đang xâm lấn con tim anh dần vụn vỡ 9/2/2019 4:44:01 PM
 • ❦ : chào các bé 9/3/2019 11:43:06 AM
 • lethiphuongtrinh.hk: hello cả nhà yêu của kem 9/3/2019 1:57:43 PM
 • Noname: Húb 9/7/2019 8:55:29 PM
 • amy: hello mọi người 9/12/2019 9:18:27 AM
 • amy: mình nèkkkk 9/12/2019 9:18:32 AM
 • amy: có ai nhớ mình hôm 9/12/2019 9:18:38 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • .
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • B҉ãO҉-t҉ố҉
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • ☆☆Lãnh Hoàng Băng Ngọc ☆☆
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜNắng(M)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • Tu hoc
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively
 • btquyen11a2
 • giangbap0388
 • trung3152003
 • ntgu
 • ★F.29★
 • nguyenyen10082008