Trong những bài toán giải phương trình vô tỷ thì dùng đơn điệu của hàm số là một phương pháp mạnh và thường cho ta lời giải đẹp. Bài viết này sẽ giới thiệu một số ứng dụng của phương pháp trên. Khi trình bày mỗi bài toán, chúng tôi đều viết theo trình tự Ý tưởng - Lời giải – Kinh nghiệm, với mong muốn cho bạn đọc có một cái nhìn sâu hơn về cách tư duy và kinh nghiệm giải toán.
I) CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN:
·        Định lý 1: Nếu hàm số$y = f(x)$ luôn đồng biến (hoặc nghịch biến) và liên tục trên D thì số nghiệm trên D của phương trình$f(x) = k$ không nhiều hơn một và$\forall x,y \in D:f(x) = f(y) \Leftrightarrow x = y$
·        Định lý 2: Nếu hàm số f(x) và g(x) đơn điệu ngược chiều và liên tục trên D thì số nghiệm trên D của phương trình f(x)=g(x) không nhiều hơn một.
·        Định lý 3: Nếu hàm số f(x) luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên D thì $f(x) > f(y) \Leftrightarrow x > y$( hoặc $x < y$)
II) CÁC BÀI TOÁN VÍ DỤ:
Bài 1: Giải phương trình $\sqrt {3x + 1}  + \sqrt {x + \sqrt {7x + 2} }  = 4$   (1.1)
** Ý tưởng: VT toàn dấu cộng nên ta hi vọng đây là 1 hàm đồng biến theo x. Khi đó theo định lý 1, (1.1) có nghiệm duy nhất (dễ thấy đó là x=1).
** Lời giải:
Đặt VT (1.1) là f(x). Ta có $f'(x) = \frac{3}{{2\sqrt {3x + 1} }} + (1 + \frac{7}{{2\sqrt {7x + 2} }}).\frac{1}{{2\sqrt {x + \sqrt {7x + 2} } }} > 0\forall x$
Vậy $f(x) = 4 = f(1) \Leftrightarrow x = 1$
Thử lại ta thấy  thoả (1.1). Vậy (1.1) có tập nghiệm S={1}
** Kinh nghiệm: Với những phương trình phức tạp việc dự đoán và chứng minh nghiệm duy nhất là rất quan trọng. Bằng đơn điệu ta đã có lời giải đẹp cho (1.1). Nhưng đây chỉ là 1 bài cơ bản.
Bài 2: Giải phương trình ${x^3} - b = a\sqrt[3]{{ax + b}}$ (2.1) với $a > 0$ ( x là ẩn )
** Ý tưởng:
VT có bậc 3 và bậc 0, VP có bậc  $\frac{1}{3}$ làm ta nghĩ tới việc đưa 2 vế về hàm số có dạng $f(t) = m{t^3} + nt$. Để ý một chút, ta thấy hạng tử ${x^3}$ của VT có bậc cao nhất nên tương ứng với $m{t^3}$ trong f(x), vậy $m = 1$. Tương tự, hạng tử $a\sqrt[3]{{ax + b}}$ ở VP có bậc thấp nhất nên tương ứng với $nt$ trong f(x) , vậy n=a. Từ đó có
$f(t) = {t^3} + at$ .Vậy ta cần đưa (2.1) về dạng
${(x - u)^3} + a(x - u) = ax + b + a\sqrt[3]{{ax + b}}$
Tiếp tục phân tích, ta thấy VT không xuất hiện ${x^2}$ nên có ngay u=0, vì nếu $u \ne 0$ ta không thể khử hạng tử $3u{x^2}$
Nghĩa là (2.2) $ \Leftrightarrow {x^3} + ax = ax + b + a\sqrt[3]{{ax + b}}$. Dễ thấy chỉ cần cộng ax+b vào 2 vế của (2.1) là ta có (2.2). Công việc đến đây trở nên đơn giản.
** Lời giải: (1.1)$ \Leftrightarrow {x^3} - b + ax + b = ax + b + a\sqrt[3]{{ax + b}}$
$ \Leftrightarrow f(x) = f(\sqrt[3]{{ax + b}})$ (*)   với$f(t) = {t^3} + at$
Có $a > 0$$ \Rightarrow f(t)$ đồng biến trên R, nên (*) $ \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{{ax + b}}$$ \Leftrightarrow {x^3} = ax + b$.
Đây chính là phương trình bậc 3 dạng cơ bản.
** Kinh nghiệm: Bài toán trên cho ta một cách nhìn sơ lược về đơn điệu hàm số, trong đó phần quan trọng nhất là xây dựng hàm và dùng những đánh giá thích hợp để tìm ra hệ số. Chúng ta cũng có thể mở rộng hơn một chút:
Bài 2*) Giải phương trình ${x^n} - b = a\sqrt[n]{{ax + b}}$$n \in N$,n lẻ và $a > 0$
Bài 3) Giải phương trình $8{x^3} - 36{x^2} + 53x - 25 = \sqrt[3]{{3x - 5}}$ (3.1)
** Ý tưởng: Cũng như bài 1, do VT có bậc 3 còn VP có bậc $\frac{1}{3}$ nên ta cần đưa 2 vế về biểu thức dạng$f(t) = m{t^3} + nt$. Để ý rằng hạng tử $\sqrt[3]{{3x - 5}}$ ở VP có bậc thấp nhất nên tương ứng với nt trong f(t),vậy n=1. Lưu ý rằng $8{x^3} = 8({x^3}) = {(2x)^3}$ nên ở đây ta phải xét 2 trường hợp,m=8 hoặc m=1.
·            Nếu m=1$ \Rightarrow f(t) = {t^3} + t$ Do đó cần đưa (3.1) về dạng
${(2x - u)^3} + (2x - u) = 3x - 5 + \sqrt[3]{{3x - 5}}$
$ \Leftrightarrow 8{x^3} + {x^2}( - 12u) + x(6{u^2} - 1) - {u^3} - u + 5 = \sqrt[3]{{3x - 5}}$
Đồng nhất hệ số với VT của (3.1) ta được
$\left\{ \begin{array}{l}
 - 12u =  - 36\\
6{u^2} - 1 = 53\\
 - {u^3} - u + 5 = 25
\end{array} \right. \Leftrightarrow u = 3$
Vậy trường hợp m=1 đã cho kết quả, do đó không cần xét m=8.
** Lời giải:
(3.1)$ \Leftrightarrow 8{x^3} - 36{x^2} + 54x - 27 + 2x - 3 = 3x - 5 + \sqrt[3]{{3x - 5}}$

$ \Leftrightarrow {(2x - 3)^3} + 2x - 3 = 3x - 5 + \sqrt[3]{{3x - 5}}$

$ \Leftrightarrow f(2x - 3) = f(\sqrt[3]{{3x - 5}})$ (2.2) với $f(t) = {t^3} + t$

Ta có f(t) đồng biến trên R do đó (3.2)  $ \Leftrightarrow 2x - 3 = \sqrt[3]{{3x - 5}}$$ \Leftrightarrow {(2x - 3)^3} = 3x - 5$
$ \Leftrightarrow 8{x^3} - 36{x^2} + 51x - 22 = 0$$ \Leftrightarrow x \in \{ 2;\frac{{5 + \sqrt 3 }}{4}\} $
** Kinh nghiệm:  Đôi khi ta cần tinh ý trong việc xây dựng hàm, như trong bài trên hệ số bậc cao nhất có thể là 8 hoặc 1. Một ví dụ khác:
Bài 3*) Giải phương trình $4{x^3} + 18{x^2} + 27x + 14 = \sqrt[3]{{4x + 5}}$

Lưu ý rằng $4{x^3} = 4({x^3}) = \frac{1}{2}{(2x)^3}$do đó ta cũng cần xét 2 trường hợp.
Bài toán trên cũng có thể giải bằng cách đặt $\sqrt[3]{{4x + 5}}$=2y+3 để đưa về hệ đối xứng loại 2.
Những bước phân tích trên nhìn tuy dài nhưng khi đã quen rồi thì ta có thể tín  h rất nhanh.Tuy nhiên, trong một số bài toán, hàm f(t) của ta không đồng biến trên R nhưng ta có thể chỉ cần xét đơn điệu trên miền xác định D.
Bài 4) Giải phương trình $9{x^2} - 28x + 21 = \sqrt {x - 1} $(4.1)
** Ý tưởng: Ta xây dựng hàm $f(t) = m{t^2} + nt$ Để ý rằng hạng tử$\sqrt {x - 1} $ ở VP có bậc thấp nhất nên tương ứng với nt trong f(t),do đó n=1. . Như bài 2, ta cũng phải xét 2 trường hợp m=9 hoặc m=1.
     Nếu m=9 $ \Rightarrow f(t) = 9{t^2} + t$. Cần đưa (3.1) về dạng
$9{(x - u)^2} + x - u = 9(x - 1) + \sqrt {x - 1} $

$ \Leftrightarrow 9{x^2} + x( - 18u - 8) + {u^2} - u + 9 = \sqrt {x - 1} $
Đồng nhất hệ số ta được:
$\left\{ \begin{array}{l}

 - 18u - u =  - 28\\

{u^2} - u + 9 = 21

\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}

u = \frac{{10}}{9}\\

u \in \{ 4; - 3\}

\end{array} \right. \Rightarrow $loại

     Nếu m=1 $ \Rightarrow f(t) = {t^2} + t$ Cần đưa (3.1) về dạng

${(3x - u)^2} + 3x - u = (x - 1) + \sqrt {x - 1} $

$ \Leftrightarrow 9{x^2} + x( - 6u + 2) + {u^2} - u + 1 = \sqrt {x - 1} $. Đồng nhất hệ số ta được

$\left\{ \begin{array}{l}

 - 6u + 2 =  - 28\\

{u^2} - u + 1 = 21

\end{array} \right. \Leftrightarrow u = 5$

Đến đây có lẽ bài toán đã được giải quyết, nhưng thật ra  “chông gai” còn ở phía trước: (4.1) $ \Leftrightarrow 9{x^2} - 30x + 25 + 3x - 5 = x - 1 + \sqrt {x - 1} $

$ \Leftrightarrow f(3x - 5) = f(\sqrt {x - 1} )$(4.2) với $f(t) = {t^2} + t$

(!)Lưu ý rằng $f(t) = {t^2} + t$ chỉ đồng biến trên $( - \frac{1}{2}; + \infty )$và nghịch biến trên $( - \infty ; - \frac{1}{2})$,hơn nữa $\sqrt {x - 1}  \ge 0 >  - \frac{1}{2}$
Như vậy ta chỉ có (4.2) $ \Leftrightarrow 3x - 5 = \sqrt {x - 1} $ khi $3x - 5 \ge  - \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \ge \frac{3}{2}$
Còn $1 \le x < \frac{3}{2}$thì sao? Lại để ý rằng hàm số bậc 2 cũng có cái hay của nó, đó là${( - t)^2} = {t^2}$. Ở trên , dựa vào hệ số bậc cao nhất là 9, ta chỉ mới xét
 $t = 3x - u$ nên bây giờ ta sẽ xét t=u-3x
Cần đưa (4.1) về dạng ${(u - 3x)^2} + u - 3x = x - 1 + \sqrt {x - 1} $
$ \Leftrightarrow 9{x^2} + x( - 6u - 4) + {u^2} + u + 1 = \sqrt {x - 1} $. Đồng nhất hệ số
$\left\{ \begin{array}{l}

 - 6u - 4 =  - 28\\

{u^2} + u + 1 = 21

\end{array} \right. \Leftrightarrow u = 4$

Kiểm tra lại: Có $x < \frac{3}{2} \Leftrightarrow 4 - 3x >  - \frac{1}{2}$do đó chọn u=4
Đến đây bài toán mới thực sự được giải quyết.
** Lời giải: ĐKXĐ:$x \ge 1$
     Nếu $x \ge \frac{3}{2} \Rightarrow 3x - 5 \ge  - \frac{1}{2}$
Ta có (3.1)$ \Leftrightarrow {(3x - 5)^2} + 3x - 5 = x - 1 + \sqrt {x - 1} $
$ \Leftrightarrow f(3x - 5) = f(\sqrt {x - 1} )$với $f(t) = {t^2} + t$
$ \Leftrightarrow 3x - 5 = \sqrt {x - 1} $((do f(t) đồng biến trên $( - \frac{1}{2}; + \infty )$)

$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}

3x - 5 \ge 0\\

{(3x - 5)^2} = x - 1

\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}

x \ge \frac{5}{3}\\

x \in \{ 2;\frac{{13}}{9}\}

\end{array} \right. \Leftrightarrow x = 2$(thỏa ĐKXĐ)

     Nếu $1 \le x < \frac{3}{2} \Rightarrow 4 - 3x >  - \frac{1}{2}$(*)

(4.1) $ \Leftrightarrow {(4 - 3x)^2} + 4 - 3x = x - 1 + \sqrt {x - 1} $

$ \Leftrightarrow f(4 - 3x) = f(\sqrt {x - 1} )$với $f(t) = {t^2} + t$

$ \Leftrightarrow 4 - 3x = \sqrt {x - 1} $( do f(t) đồng biến trên$( - \frac{1}{2}; + \infty )$và (*))

$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}

4 - 3x \ge 0\\

{(4 - 3x)^2} = x - 1

\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}

x \le \frac{4}{3}\\

x \in \{ \frac{{25 \pm \sqrt {13} }}{{18}}\}

\end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{{25 - \sqrt {13} }}{{18}}$

Vậy (3.1) có tập nghiệm $S = \{ 2;\frac{{25 - \sqrt {13} }}{{18}}\} $

** Kinh nghiệm: Cần linh hoạt trong việc xây dựng hàm số, nhất là đối với hàm bậc chẵn.

Ta cũng có thể giải bài toán trên bằng cách đặt$\sqrt {x - 1}  = 3y - 5$ để đưa về hệ đối xứng loại 2.

Bài 4)$3{x^3} - 6{x^2} - 3x - 17 = 3\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$ (4.1)
** Ý tưởng: Như những bài trước, đầu tiên ta thử đưa 2 vế về biểu thức dạng$f(t) = 3{t^3} + 3t$ (4.1) thành
${(3x - u)^3} + 27(3x - u) = 9( - 3{x^2} + 21x + 5) + 27\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$$3{(x - u)^3} + 3(x - u) = 9( - 3{x^2} + 21x + 5) + 3\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$

$ \Leftrightarrow 3{x^3} + {x^2}( - 9u + 27) + x(9{u^2} - 186) + ( - 3{u^3} - 3u - 45) = 3\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$
Đồng nhất hệ số với VT(4.1) ta được $\left\{ \begin{array}{l}
 - 9u + 27 =  - 6\\

9{u^2} - 186 =  - 3\\

 - 3{u^3} - 3u - 45 =  - 17

\end{array} \right.$
Dễ thấy hệ này vô nghiệm. Vậy ta không thể xây dựng hàm như bình thường. Để ý rằng nguyên nhân dẫn đến việc này là vì hệ số của$9( - 3{x^2} + 21x + 5)$ quá lớn, cản trở việc đồng nhất hệ số. Vậy ta hãy thử xây dựng hàm theo một hướng khác:
Nhân 9 cho 2 vế của (4.1) ta được
(4.1) $ \Leftrightarrow 27{x^3} - 54{x^2} - 27x - 153 = 27\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21 + 5)}}$ (4.2)
Bây giờ ta sẽ đưa 2 vế về biểu thức dạng$f(t) = {t^3} + 27t$(do biểu thức chứa căn có hệ số là 27, hạng tử bậc cao nhất là$27{x^3} = {(3x)^3}$)(4.2) trở thành:
${(3x - u)^3} + 27(3x - u) = 9( - 3{x^2} + 21x + 5) + 27\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$

$ \Leftrightarrow 27{x^3} + {x^2}( - 27u + 27) + x(9{u^2} - 108) + ( - {u^3} - 27u - 45) = 27\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$

Đồng nhất hệ số ta được $\left\{ \begin{array}{l}

 - 27u + 27 =  - 54\\

9{u^2} - 108 =  - 27\\

 - 27u - {u^3} - 45 =  - 153

\end{array} \right. \Leftrightarrow u = 3$
Bài toán được giải quyết.
** Lời giải: Nhân 9 vào 2 vế ta có phương trình:
${(3x - 3)^3} + 27(3x - 3) = 9( - 3{x^2} + 21x + 5) + 27\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$

$ \Leftrightarrow f(3x - 3) = f(\sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}})$ với $f(t) = {t^3} + 27t$

$ \Leftrightarrow 3x - 3 = \sqrt[3]{{9( - 3{x^2} + 21x + 5)}}$$ \Leftrightarrow 3{x^3} - 6{x^2} - 11x - 8 = 0$

Đây chính là phương trình bậc 3 dạng cơ bản.
** Kinh nghiệm: Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao lại nhân 9 mà không phải là số khác. Thật ra điều này đã được đề cập đến rồi. Khi xây dựng hàm
$f(t) = m{t^3} + 3t$ ta thường nghĩ tới $3{x^3} = 3({x^3})$nên cho m=3 mà quên rằng còn có $3{x^3} = \frac{1}{9}{(3x)^3}$ (trường hợp này thật ra hiếm gặp). Như vậy f(t) cũng có thể là ${\frac{t}{9}^3} + 3t$ Việc nhân 9 chỉ đơn giản là khử mẫu số.
Chúng ta đã làm quen với những bài phương trình tổng, hãy thử xem xét một số bài phương trình tích.
Bài 5) Giải phương trình${x^3} + 3{x^2} + 4x + 2 = (3x + 2)\sqrt {3x + 1} $(5.1)
** Ý tưởng: thoạt nhìn thì VT có bậc 3, VP có bậc$\frac{3}{2}$ nên khó có thể dùng đơn điệu. Nhưng nếu ở VP ta coi $y = \sqrt {3x + 1} $ là ẩn thì VP cũng là bậc 3 theo y. Cụ thể, cần phân tích 3x+2=m(3x+1)+n (*),khi đó VP có dạng      $m{y^3} + ny$,dễ thấy từ (*)có ngay m=n=1.
Công việc còn lại là đưa VT về dạng ${(x - u)^3} + x - u$ là ta có thể dùng đơn điệu. Đồng nhất hệ số ta được u=-1

** Lời giải: ĐKXĐ:$x \ge  - \frac{1}{3}$

(5.1)$ \Leftrightarrow {(x + 1)^3} + x + 1 = (3x + 1 + 1)\sqrt {3x + 1}  = {\sqrt {3x + 1} ^3} + \sqrt {3x + 1} $

$ \Leftrightarrow f(x + 1) = f(\sqrt {3x + 1} )$với $f(t) = {t^3} + t$

$ \Leftrightarrow x + 1 = \sqrt {3x + 1} $$ \Leftrightarrow x \in \{ 0;1\} $(thỏa ĐKXĐ)

Vậy (4.1) có tập nghiệm S={0;1}
** Kinh nghiệm: Với những bài phương trình tích cần linh hoạt trong việc đổi biến và xây dựng hàm để có thể đưa về phương trình dạng chính tắc. Một số bài nhìn vào rất “khủng” đòi hỏi ta phải bình tĩnh phân tích. Hãy nhớ ta luôn cố gắng phân tích biểu thức bậc lớn theo biểu thức bậc nhỏ.
Bài 6)$3x(2 + \sqrt {9{x^2} + 3} ) + (4x + 2)(\sqrt {{x^2} + x + 1}  + 1) = 0$ (6.1)
** Ý tưởng: Nhìn qua sự sắp xếp của bài toán, ta thấy VT là tổng 2 biểu thức dạng$f(t) = (mt + n)(p + \sqrt {a{t^2} + bt + c} )$1 cách tự nhiên, ta hi vọng biểu thức trên có thể cho ta ngay dạng chính tắc để dùng đơn điệu.
Đầu tiên đưa mỗi biểu thức về 1 vế:
(6.1) $ \Leftrightarrow (4x + 2)(\sqrt {{x^2} + x + 1}  + 1) =  - 3x(2 + \sqrt {9{x^2} + 3} )$(6.2)

Ta không thể có $3x = m(9{x^2} + 3) + nx + p$ vì biểu thức trong căn có bậc lớn hơn biểu thức ở ngoài. Như kinh nghiệm ở bài 5, ta sẽ làm ngược lại, nghĩa là phân tích biểu thức bậc lớn theo biểu thức bậc nhỏ.
Ta có VP (6.2) $ =  - 3x(2 + \sqrt {{{( - 3x)}^2} + 3} )$
Ta hi vọng VT (6.2) cũng có thể đưa về dạng $f(t) = t(2 + \sqrt {{t^2} + 3} )$
Một cách tự nhiên, để xuất hiện số 2 trong f(t) ta biến đổi:
VT (6.2)$ = (2x + 1)(\sqrt {4{x^2} + 4x + 4}  + 2)$
Dễ thấy $4{x^2} + 4x + 4 = {(2x + 1)^2} + 3$. Vậy ta đã xây dựng hàm thành công.
Tuy nhiên hàm số f(t) có $f'(t) = 2 + \frac{{2{t^3} + 3t}}{{\sqrt {{t^4} + 3{t^2}} }}$ nên có thể đổi chiều đơn điệu, do đó ta phải có thêm 1 nhận xét: (6.1) chỉ có nghiệm trong $[ - \frac{1}{2};0]$. Đến đây bài toán thực sự được giải quyết.
** Lời giải:  Nếu x>0 hoặc $x <  - \frac{1}{2}$ thì (6.1) vô nghiệm. Vậy ta xét $x \in [ - \frac{1}{2};0]$
Ta có (6.1)$ \Leftrightarrow $(6.2)

$ \Leftrightarrow (2x + 1)(2 + \sqrt {{{(2x + 1)}^2} + 3} ) = ( - 3x)(2 + \sqrt {{{( - 3x)}^2} + 3} )$ (*)

     Nếu $x \in ( - \frac{1}{2}; - \frac{1}{5}) \Rightarrow 3x <  - 2x - 1 < 0 \Rightarrow {(3x)^2} > {(2x + 1)^2} \Rightarrow 2 + \sqrt {{{(3x)}^2} + 3}  > 2 + \sqrt {{{(2x + 1)}^2} + 3}  \Rightarrow VT(*) < VP(*)$     Nếu $x \in [ - \frac{1}{2}; - \frac{1}{5})$ làm tương tự ta cũng có PT trên vô nghiệm
     Nếu $x =  - \frac{1}{5}$ ta thấy thỏa (6.1).
Vậy (6.1) có $S = \{  - \frac{1}{5}\} $

III) BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
1)$2{x^3} - {x^2} + \sqrt[3]{{2{x^3} - 3x + 1}} = 3x + 1 + \sqrt[3]{{x + 2}}$
2)$\sqrt {5{x^3} - 1}  + \sqrt[3]{{2x - 1}} = 4 - x$
3)$(8{x^2} + 2)x + (x - 6)\sqrt {5 - x}  = 0$
4)${2^{x - 1}} - {2^{{x^2} - x}} = {(x - 1)^2}$
5)$\sqrt[3]{{6x + 1}} = 8{x^3} - 4x - 1$
6)$8{x^2} + 6x + 1 = \frac{{|x| - |3x + 1|}}{{|3{x^2} + x|}}$
7)$ - 2{x^3} + 10{x^2} - 17x + 8 = 2{x^2}\sqrt[3]{{5x - {x^3}}}$

Thẻ

Lượt xem

14603
Chat chit và chém gió
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:08 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:09 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:10 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:12 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:13 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:14 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:16 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:17 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:18 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:19 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:21 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:22 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:23 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:24 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:25 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:27 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:28 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:29 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:30 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:32 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:33 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:34 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:35 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:37 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:38 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:39 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:40 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:42 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:43 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:44 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:45 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:47 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:48 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:49 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:50 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:52 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:53 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 11:59:54 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:55 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:57 AM
 • Duck: Quack Quack 8/31/2020 11:59:58 AM
 • Duck: Quack 8/31/2020 11:59:59 AM
 • Duck: Quack Quack Quack 8/31/2020 12:00:00 PM
 • ๖ۣۜBossღ: broken_heart 9/1/2020 9:52:28 PM
 • khanhtranpkntva: . lô 9/4/2020 9:52:44 AM
 • habang0104: nail_biting 9/15/2020 9:20:23 PM
 • kienbtvl123: alo alo 9/21/2020 9:56:28 PM
 • khanhtranpkntva: looo 9/21/2020 10:48:01 PM
 • dothehung29102k5: cần tìm người để chém 10/20/2020 6:08:34 AM
 • thuyphuongbui1901: alo 10/23/2020 8:37:16 PM
 • HauDueMatTroi123: happy 10/27/2020 11:25:58 AM
 • phamdat0987315539hn:11/9/2020 9:27:33 PM
 • Mưa Đêm: Chao xìn! 11/11/2020 5:35:54 AM
 • Mưa Đêm: Lâu quá rồi mọi người nhỉ sad 11/11/2020 5:36:08 AM
 • Mưa Đêm: Bao năm rồi mới vô lại đây sad chẳng còn ai cả 11/11/2020 5:37:23 AM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: laughing 11/13/2020 6:13:38 PM
 • haidang712205: peace_sign 11/17/2020 8:53:11 PM
 • univernoblehc: heloooowave 11/18/2020 10:06:37 PM
 • bachbeo123: hallo 11/22/2020 8:15:50 PM
 • bachbeo123: các bạn đang làm gì vậy 11/22/2020 8:16:15 PM
 • concutonho12: buồn quá à 11/22/2020 8:19:02 PM
 • ongtojavinjapan: hello 11/23/2020 9:17:13 PM
 • ongtojavinjapan: đmbig_hug 11/23/2020 9:17:30 PM
 • HauDueMatTroivn: T đi cái là nhóm chat buồn hẳn 😅 11/24/2020 8:31:56 PM
 • HauDueMatTroivn: Chóa Nhung chóa Nga chóa Thanh đâu vào tâm sự đê )))) 11/24/2020 8:32:27 PM
 • HauDueMatTroivn: Hơn 3 năm ròy ))) 11/24/2020 8:32:49 PM
 • meomeocutduoi: rolling_on_the_floor) 11/25/2020 4:21:48 AM
 • meomeocutduoi: rolling_on_the_floor 11/25/2020 4:21:52 AM
 • meomeocutduoi: 4 năm rồi ôi những kỉ niệm 11/25/2020 4:22:34 AM
 • meomeocutduoi: Cái cảm xúc đang làm con tim tôi đập thêm đôi nhịp 11/25/2020 4:22:59 AM
 • meomeocutduoi: Đúng thật 11/25/2020 4:23:18 AM
 • meomeocutduoi: Kỉ niệm là thứ gì đó khiến ta thật hoài niệm ^^ 11/25/2020 4:23:28 AM
 • yokoarmybts: Cho 25 số tự nhiên có 4 chữ số đc lập từ 1, 2, 3 và 4, CMR tồn taih ít nhất 2 số bằng nhau trong 25 số đó. Giải hộ pleaseee ;333 11/26/2020 12:45:11 PM
 • yokoarmybts: sad 11/26/2020 12:45:26 PM
 • yokoarmybts: có ai chs mini world khum zạ ;-; 11/26/2020 12:46:32 PM
 • yokoarmybts: ID mk là 39096611 ủng hộ mk nha ^^ 11/26/2020 12:46:45 PM
 • khongbietnhunggi: alo alo 11/28/2020 9:54:24 AM
 • ๖ۣۜBossღ: rolling_on_the_floor icon bất diệt 11/29/2020 10:50:02 PM
 • Hoàng Nguyễn: sup 12/13/2020 11:27:43 AM
 • Chang Cloudy: yo 12/13/2020 11:30:54 AM
 • yokoarmybts: helu mn <big_grin 12/15/2020 12:16:06 PM
 • yokoarmybts: <big_grinDD 12/15/2020 12:16:42 PM
 • yokoarmybts: :v 12/15/2020 12:16:47 PM
 • yokoarmybts: so lovely ;3 12/15/2020 12:17:45 PM
 • yokoarmybts: ;D 12/15/2020 12:17:49 PM
 • yokoarmybts: ai army khum nà <3 12/15/2020 12:18:05 PM
 • yokoarmybts: BTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSpeace_sign 12/15/2020 12:18:30 PM
 • sonsyle20032009: big_hug 12/15/2020 9:21:50 PM
 • sonsyle20032009: big_grin 12/15/2020 9:22:14 PM
 • sonsyle20032009: mini 12/15/2020 9:22:53 PM
 • tâm: wave chào các ac 12/15/2020 10:58:24 PM
 • tâm: Sao bây h vắng lặng 😭quá 12/15/2020 10:59:18 PM
 • caotrivp: wwwwwwwwwwwwwww 12/27/2020 10:40:56 AM
 • nhatanh090703: @yokoamrybts. Với 4 số khác 0 thì chỉ tạo được 24 số có 4 chữ số nên tồn tại 2 số bằng nhau => dpcm 1/5/2021 8:45:23 PM
 • Đá Nhỏ: 7 năm rồi vẫn còn nguyên cái khung chat huyền thoại, ac đâu cả rùi họp nhau điiiii cryingcryingcrying 1/10/2021 11:03:29 AM
 • dangdiem01101211: . 1/19/2021 7:25:03 PM
 • dangdiem01101211: whistling 1/19/2021 7:25:42 PM
 • lynguyensongthu: hi 1/21/2021 7:44:43 PM
 • lynguyensongthu: .. 1/21/2021 7:49:33 PM
 • lynguyensongthu: surprise 1/21/2021 7:49:43 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • .
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • B҉ãO҉-t҉ố҉
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • ☆☆Lãnh Hoàng Băng Ngọc ☆☆
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜNắng(M)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • Tu hoc
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively
 • btquyen11a2
 • giangbap0388
 • trung3152003
 • ntgu
 • ★F.29★
 • nguyenyen10082008
 • luongthimay21051981
 • nguyenngocminhtri.1233
 • 8a1day
 • thaithuhanglhp77
 • cuahanganhduc
 • ngolam230103
 • Uchiha Obito
 • thongoc1174
 • daihuenhatanh
 • phammaianh0210
 • thaonguyen.ht2404
 • thuythuypham1504