$a)  15x + 13y = 20$

$b)  4x - 17y = 8$

$c)  11x + 9y = 20$

$d)  9x - 15y = -12$
Cách cau d tương tự câu c. Nhẩm nghiệm tí nha

Vì $9-15=-6 \Rightarrow 9.2-15.2=-12(1)$

Mặt khác $9x-15y=-12 (2)$

Lấy $(2)-(1) \Rightarrow 9(x-2)-15(y-2)=0$

$\Leftrightarrow 9(x-2)=15(y-2)$

$\Leftrightarrow 3(x-2)=5(y-2) (3)$

$\Rightarrow y-2$ chia hết cho $3$

Đặt $y-2=3k (k \in Z) \Rightarrow y=3k+2$

Thế $y-2=3k  vào  (3)$

$\Rightarrow 3(x-2)=5.3k$

$\Rightarrow x=5k+2$

Vậy $(x;y)=(5k+2;3k+2)$ với $k \in Z$


Câu c
Cái này nhìn vào có thể thấy $11+9=20$

$\Rightarrow 11.1+9.1=20 (1)$

Mà $11x+9y=20 (2)$

$(2) -(1) = 11(x-1) + 9(y-1)=0$

$\Leftrightarrow 11(x-1)=-9(y-1) (3)$

$\Rightarrow y-1$ chia hết cho 11

Đặt $y-1=11t \Rightarrow y=11t+1    (t \in Z)$

Thế vào $(3),$ ta có $11(x-1)=-99t$

$\Leftrightarrow x-1=-9t$

$\Leftrightarrow x=1-9t$

Vậy $(x;y)=(1-9t;11t+1)$ với $t \in Z$


Câu a) Ta thấy 15 và 20 đều chia hết cho 5 $\Rightarrow 13y$ chia hết cho 5 $\Rightarrow y$ chia hết cho 5
Đặt $y=5t$ thay vào ta được: $3x+13t=4\Rightarrow x=\frac{4-13t}{3}$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(x;y)=(\frac{4-13t}{3};5t), t\in Z$
Câu b) Tương tụ thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4$\Rightarrow y$ chia hết cho 4
Đặt $y=4t$ thay vào $\Rightarrow 4x-17.4t=8\Rightarrow x=2+17t$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(2+17t;4t), t\in Z$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:41 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:41 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:41 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:42 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:42 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:42 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:43 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 6:00:43 PM
 • Pentakill_troll: â 2/1/2015 6:00:43 PM
 • Pentakill_troll: â 2/1/2015 6:00:44 PM
 • Pentakill_troll: có ai ko...ko có ai 2/1/2015 6:04:27 PM
 • quanshuu: có tau 2/1/2015 6:09:50 PM
 • quanshuu: sắp khóa nick rồi chán quá 2/1/2015 6:10:14 PM
 • Pentakill_troll: aaaaaaaaaaaaaaaa 2/1/2015 6:38:33 PM
 • Pentakill_troll: thằng quân mô rồi 2/1/2015 6:38:39 PM
 • Wade: săp khoa nick rôi haizz 2/1/2015 6:51:14 PM
 • quanshuu: đây 2/1/2015 6:51:36 PM
 • quanshuu: nhớ t quá à? 2/1/2015 6:51:40 PM
 • kaitoquan: Huỳnh Anh Quân (quanshuu) tái xuất giang hồ laughing 2/1/2015 7:09:11 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:03 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:04 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:05 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:05 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:06 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:06 PM
 • Pentakill_troll: sa 2/1/2015 7:45:06 PM
 • Pentakill_troll: sa 2/1/2015 7:45:07 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:07 PM
 • kaitoquan: ??? 2/1/2015 7:45:07 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:07 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:08 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:08 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:08 PM
 • Pentakill_troll: sa 2/1/2015 7:45:09 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:09 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:09 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:10 PM
 • Pentakill_troll: sa 2/1/2015 7:45:10 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:10 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:10 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:11 PM
 • Pentakill_troll: á 2/1/2015 7:45:11 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:11 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:11 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:11 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:12 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:12 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:12 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:12 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:12 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:13 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:13 PM
 • Pentakill_troll: a 2/1/2015 7:45:13 PM
 • Pentakill_troll: s 2/1/2015 7:45:13 PM
 • kaitoquan: spam tề 2/1/2015 7:45:14 PM
 • Pentakill_troll: ờ thì sao 2/1/2015 7:45:21 PM
 • kaitoquan: bày t đổi cái avatar đi 2/1/2015 7:45:22 PM
 • Pentakill_troll: mi là ai 2/1/2015 7:45:30 PM
 • kaitoquan: Quân 2/1/2015 7:45:36 PM
 • Pentakill_troll: quân nào 2/1/2015 7:45:41 PM
 • kaitoquan: đậu phộng 2/1/2015 7:45:47 PM
 • kaitoquan: rứa học lý mi ngồi gần ai? 2/1/2015 7:45:56 PM
 • Pentakill_troll: ak 2/1/2015 7:46:02 PM
 • Pentakill_troll: quân đệ tau ak 2/1/2015 7:46:07 PM
 • kaitoquan: láo hè 2/1/2015 7:46:28 PM
 • kaitoquan: thôi bafyd di 2/1/2015 7:46:31 PM
 • kaitoquan: bày đi 2/1/2015 7:46:33 PM
 • Pentakill_troll: mi vô trang cá nhân 2/1/2015 7:46:56 PM
 • kaitoquan: r 2/1/2015 7:47:24 PM
 • Pentakill_troll: rồi vô chổ sửa..... 2/1/2015 7:47:26 PM
 • Pentakill_troll: góc bên phải ý 2/1/2015 7:47:35 PM
 • kaitoquan: ok 2/1/2015 7:48:10 PM
 • Pentakill_troll: rồi vô chổ thay đổi ảnh 2/1/2015 7:48:36 PM
 • Vân Nguyễn: hiiiiii cả nhà 2/1/2015 7:50:07 PM
 • Pentakill_troll: :v 2/1/2015 7:50:13 PM
 • Vân Nguyễn: ai rảnh ko.làm hộ t pài lý happy 2/1/2015 7:51:12 PM
 • Vân Nguyễn: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7924/giup-minh-bai-nay-voi 2/1/2015 7:51:57 PM
 • Pentakill_troll: lớp mấy 2/1/2015 7:53:46 PM
 • Vân Nguyễn: 12 .p. 2/1/2015 7:56:35 PM
 • Vân Nguyễn: dòng điện xoay chiều 2/1/2015 7:56:46 PM
 • Pentakill_troll:2/1/2015 7:57:16 PM
 • Vân Nguyễn: mà cả nhà hnay đi đâu hết oy? 2/1/2015 7:57:18 PM
 • Pentakill_troll: em lớp 9 2/1/2015 7:57:21 PM
 • Vân Nguyễn: diễn đàn chán quá 2/1/2015 7:57:28 PM
 • Pentakill_troll: đếu ai onl cả 2/1/2015 7:57:39 PM
 • Vân Nguyễn: ở đâu z e? 2/1/2015 7:57:39 PM
 • Pentakill_troll: qb 2/1/2015 7:57:44 PM
 • Vân Nguyễn: ukm.hnay đi đâu hết ý sad 2/1/2015 7:58:09 PM
 • Pentakill_troll: chắc ..................... 2/1/2015 7:58:18 PM
 • Vân Nguyễn: chán quá sad 2/1/2015 7:58:18 PM
 • Jea...student: chán 2/1/2015 8:01:32 PM
 • Vân Nguyễn: jea...student 12 à? 2/1/2015 8:03:10 PM
 • Jea...student: uk 2/1/2015 8:03:21 PM
 • Vân Nguyễn: giờ ms thấy 1 người 12 2/1/2015 8:03:37 PM
 • Vân Nguyễn: cả nhà hnay đi đâu hết oy ý 2/1/2015 8:03:50 PM
 • Vân Nguyễn: chán quá sad 2/1/2015 8:03:56 PM
 • white cloud: yawn 2/1/2015 8:06:27 PM
 • Jea...student: chán bt mà 2/1/2015 8:06:34 PM
 • Vân Nguyễn: @@ 2/1/2015 8:07:16 PM
 • Vân Nguyễn: làm hộ t pài lý vs 2/1/2015 8:07:30 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • satthuhoahong1997
 • nguyenhuuminh22
 • intimate_trong
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • Vân Nguyễn
 • ♥⊱Võ Tắc Thiên⊰♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • duongngocha2910
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295