$a)  15x + 13y = 20$

$b)  4x - 17y = 8$

$c)  11x + 9y = 20$

$d)  9x - 15y = -12$
Cách cau d tương tự câu c. Nhẩm nghiệm tí nha

Vì $9-15=-6 \Rightarrow 9.2-15.2=-12(1)$

Mặt khác $9x-15y=-12 (2)$

Lấy $(2)-(1) \Rightarrow 9(x-2)-15(y-2)=0$

$\Leftrightarrow 9(x-2)=15(y-2)$

$\Leftrightarrow 3(x-2)=5(y-2) (3)$

$\Rightarrow y-2$ chia hết cho $3$

Đặt $y-2=3k (k \in Z) \Rightarrow y=3k+2$

Thế $y-2=3k  vào  (3)$

$\Rightarrow 3(x-2)=5.3k$

$\Rightarrow x=5k+2$

Vậy $(x;y)=(5k+2;3k+2)$ với $k \in Z$


Câu c
Cái này nhìn vào có thể thấy $11+9=20$

$\Rightarrow 11.1+9.1=20 (1)$

Mà $11x+9y=20 (2)$

$(2) -(1) = 11(x-1) + 9(y-1)=0$

$\Leftrightarrow 11(x-1)=-9(y-1) (3)$

$\Rightarrow y-1$ chia hết cho 11

Đặt $y-1=11t \Rightarrow y=11t+1    (t \in Z)$

Thế vào $(3),$ ta có $11(x-1)=-99t$

$\Leftrightarrow x-1=-9t$

$\Leftrightarrow x=1-9t$

Vậy $(x;y)=(1-9t;11t+1)$ với $t \in Z$


Câu a) Ta thấy 15 và 20 đều chia hết cho 5 $\Rightarrow 13y$ chia hết cho 5 $\Rightarrow y$ chia hết cho 5
Đặt $y=5t$ thay vào ta được: $3x+13t=4\Rightarrow x=\frac{4-13t}{3}$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(x;y)=(\frac{4-13t}{3};5t), t\in Z$
Câu b) Tương tụ thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4$\Rightarrow y$ chia hết cho 4
Đặt $y=4t$ thay vào $\Rightarrow 4x-17.4t=8\Rightarrow x=2+17t$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(2+17t;4t), t\in Z$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:37:48 AM
 • Ruanyu Jian: nay co 720 rui day 8/4/2015 12:38:01 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:38:11 AM
 • Ruanyu Jian: ak, anh cai chi mjnk toi 8/4/2015 12:38:34 AM
 • Ruanyu Jian: nham 8/4/2015 12:39:18 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:39:22 AM
 • sliverstone101098: hi 8/4/2015 12:39:28 AM
 • Ruanyu Jian: e ngu mun vay ak? 8/4/2015 12:40:33 AM
 • Ruanyu Jian: uk, con cho 8/4/2015 12:40:43 AM
 • sliverstone101098: vang 8/4/2015 12:40:58 AM
 • Ruanyu Jian: chet, lai ghi nham 8/4/2015 12:41:09 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:41:20 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:42:44 AM
 • sliverstone101098: a cx ngu muon nho 8/4/2015 12:43:02 AM
 • Ruanyu Jian: a th c thau dem 8/4/2015 12:43:21 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:43:48 AM
 • sliverstone101098: hi 8/4/2015 12:43:58 AM
 • Ruanyu Jian: ngay a ngu co 3 tieng thui 8/4/2015 12:44:36 AM
 • sliverstone101098: con lai de choi game ak a happy 8/4/2015 12:45:11 AM
 • Ruanyu Jian: k, a k choi game 8/4/2015 12:46:05 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:46:16 AM
 • Ruanyu Jian: choi may cai do hai nao lma 8/4/2015 12:46:22 AM
 • sliverstone101098: chuan r 8/4/2015 12:46:33 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:46:47 AM
 • sliverstone101098: the a thuc lm j ma nhieu v 8/4/2015 12:47:07 AM
 • Ruanyu Jian: ak thuc hoc bai e 8/4/2015 12:47:29 AM
 • sliverstone101098: ghe 8/4/2015 12:47:57 AM
 • sliverstone101098: cham the 8/4/2015 12:48:01 AM
 • Ruanyu Jian: hoc, hoc nua hocmaia 8/4/2015 12:48:49 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:49:02 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:49:04 AM
 • sliverstone101098: a hk gioi lam ak nho 8/4/2015 12:49:15 AM
 • Ruanyu Jian: a k bit 8/4/2015 12:50:00 AM
 • sliverstone101098: sao lai ko biet 8/4/2015 12:50:16 AM
 • Ruanyu Jian: cai do phai e nguoi khac nx 8/4/2015 12:50:59 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:51:32 AM
 • Ruanyu Jian: anh ma no joi khac nao tu va mjeng mjnk 8/4/2015 12:51:33 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:51:39 AM
 • sliverstone101098: e co biet ai dau ma hs 8/4/2015 12:51:46 AM
 • Ruanyu Jian: ) 8/4/2015 12:52:09 AM
 • sliverstone101098: di thi diem cao la hk gioi r 8/4/2015 12:52:17 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:52:17 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:52:34 AM
 • Ruanyu Jian: em hoc kho ?i 8/4/2015 12:53:41 AM
 • sliverstone101098: a1 ak 8/4/2015 12:53:53 AM
 • Ruanyu Jian: vay la hoc joi ah ak?n 8/4/2015 12:54:34 AM
 • sliverstone101098: dot ak 8/4/2015 12:55:11 AM
 • sliverstone101098: e ngu ly lam 8/4/2015 12:55:19 AM
 • sliverstone101098: cang hk cang thay cha biet j 8/4/2015 12:55:31 AM
 • Ruanyu Jian: vay sao thi khoi a1 8/4/2015 12:55:35 AM
 • sliverstone101098: e hk lp nang cao 8/4/2015 12:56:15 AM
 • sliverstone101098: nen ko hk dk khoi d 8/4/2015 12:56:23 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:56:51 AM
 • sliverstone101098: vs lp 10 thay ly dang con de 8/4/2015 12:56:53 AM
 • sliverstone101098: cang hk ms cang thay kho 8/4/2015 12:57:08 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:57:17 AM
 • sliverstone101098: a hk khoi j 8/4/2015 12:57:37 AM
 • Ruanyu Jian: S 8/4/2015 12:57:58 AM
 • Ruanyu Jian: A 8/4/2015 12:58:05 AM
 • Ruanyu Jian: nham 8/4/2015 12:58:11 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:58:16 AM
 • sliverstone101098: trc e cx hk hoi a 8/4/2015 12:58:39 AM
 • sliverstone101098: het lp 11 ms sang a1 8/4/2015 12:58:49 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:59:21 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:59:26 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:59:55 AM
 • Ruanyu Jian: e gioi mhat mon nao? 8/4/2015 1:00:59 AM
 • sliverstone101098: e ko biet 8/4/2015 1:01:44 AM
 • sliverstone101098: e chi biet e ngu nhat mon ly thoi 8/4/2015 1:02:06 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:02:07 AM
 • Ruanyu Jian: what? 8/4/2015 1:02:26 AM
 • Ruanyu Jian: why? 8/4/2015 1:02:33 AM
 • sliverstone101098: tai di thi lan nao diem cx thap 8/4/2015 1:03:06 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:03:08 AM
 • sliverstone101098: vs nhieu cong thuc 8/4/2015 1:03:31 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 1:04:07 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:04:13 AM
 • sliverstone101098: a co bi quyet ko 8/4/2015 1:04:59 AM
 • sliverstone101098: chi cho e hk mon ly vs 8/4/2015 1:05:09 AM
 • Ruanyu Jian: ly thi can lm mhieu bt 8/4/2015 1:06:07 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:06:21 AM
 • sliverstone101098: e thich anh vs toan thoi 8/4/2015 1:07:02 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 1:07:19 AM
 • Ruanyu Jian: ngay xua a chi thich moi hoa 8/4/2015 1:08:15 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:09:22 AM
 • sliverstone101098: e cx thay hoa de hk hon ly 8/4/2015 1:09:32 AM
 • sliverstone101098: tr e nam nao thi diem hoa cx cao hon ly 8/4/2015 1:10:01 AM
 • Ruanyu Jian: ukm 8/4/2015 1:10:20 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:10:28 AM
 • Ruanyu Jian: ma e dj ngu som dj 8/4/2015 1:12:03 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:12:18 AM
 • Ruanyu Jian: ju suc khoe ma hoc 8/4/2015 1:12:28 AM
 • sliverstone101098: tks a 8/4/2015 1:13:13 AM
 • sliverstone101098: a cx ngu di 8/4/2015 1:13:24 AM
 • Ruanyu Jian: uk, e ngu tr dj 8/4/2015 1:14:11 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:14:43 AM
 • sliverstone101098: p.p 8/4/2015 1:16:34 AM
 • sliverstone101098: a n.n 8/4/2015 1:16:38 AM
 • Ruanyu Jian: e ngu mgon, mo dep 8/4/2015 1:16:54 AM
 • Ruanyu Jian: bye e 8/4/2015 1:17:03 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • duyducminh
 • lailathaonguyen